İSLAM AKİDESİNİN ESASLARI

1-Allah vardır. Ortağı, benzeri ve O’na rakip olacak hiçbir şey yoktur. Her şey kendisine muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Kadimdir, yani her şeyden öncedir. Ezelidir yani ondan önce hiç bir şey yoktu.


Muhammed Salih Ekinci

sghursi@gmail.com

2016-08-15 11:52:21

1-Allah vardır. Ortağı, benzeri ve O'na rakip olacak hiçbir şey yoktur. Her şey kendisine muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Kadimdir, yani her şeyden öncedir. Ezelidir yani ondan önce hiç bir şey yoktu.

2-Varlığı daimidir.

3-Cisim olmadığı gibi, O'nda cisimlerin "yaratılmış olma" ve "parçalara bölünebilme" özellikleri de söz konusu değildir. Cevher olmadığı gibi hiçbir cevher ve araz O'na hulul etmez.

4-Hiçbir varlığa benzemez, hiçbir varlık da O'na benzemez. Misli gibi hiçbir şey yoktur. Hulul ve dokunma olmaksızın kendisine layık bir şekilde ve Kur'an'da geçtiği gibi Arş üzerine istiva etmiştir. Arş, O'nu taşımamaktadır bilakis O, kudretiyle Arş'ı ve Arş'ı taşıyanları taşımaktadır. Tüm varlıklar O'nun hükümranlığı altındadır.

5-O bir şeye hulul etmediği gibi hiçbir şey de O'na hulul etmez. Değişme ve bir halden diğerine geçmekten münezzehtir.

6-Kıyamet gününde mü'minler O'nu cennette göreceklerdir.

7-Hiçbir güç O'nu aciz bırakmaz. Sonsuz kudret sahibidir. O'nu ne uyuklama tutar ne de uyku.

8-Bütün varlıkların ilmi O'nun indindedir. Küçük büyük hiçbir şey O'nun ilmi dışında değildir. Ezelden ilim sıfatına sahip olup, insanda meydana gelecek bütün hareket ve gizlilikleri bilir.

9-Her şey iradesiyle meydana gelir. Onları tanzim eden O'dur. Ne kadar gizli olsa da her şeyi görür ve işitir.

10-

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ

"Ey Muhammed! Müşriklerden biri sana sığınırsa Allah'ın kelamını işitip dinleyinceye kadar O'nu himaye et!" (Tevbe, 6) âyetinin de işaret ettiği gibi Allah, kadim kelamıyla tekellüm eder ve (Peygamberler ve melekler tarafından) kelamı duyulur.

11-Allah herhangi bir zorlama ve mecburiyet olmaksızın kerem ve ihsanıyla kullarını yaptıkları taat ve ibadetlerden dolayı mükâfatlandırır. Hiçbir şey yapmak O'na vacib değildir, zulüm yapması düşünülemez.

12-Hz. Peygamberi tüm insanlık için göndermiştir. Kalmasına müsaade ettiği hükümler dışında onun şer'i ile önceki şeriatlar yürürlükten kaldırılmıştır. Onu tüm peygamberlerden üstün kılmıştır. Müslüman'a onun emirlerine sarılması dinî bir vecibedir.

13-Keza ölümden sonra hasıl olacağını haber verdiği münker ve nekir adındaki meleklerin sualleri, kabir azabı, mizan, hesap verme, sırat, havz-ı kevser ve şefaat gibi konulara iman etmek de vaciptir.

14-Fazilet cihetiyle önce Hz. Ebubekir, sonra Hz. Ömer, sonra Hz. Osman ve sonra da Hz. Ali gelmektedir. Tüm sahabiler konusunda iyi zanda bulunmak, onları hayırla yad etmek Ehli Sünnet'in itikad prensiplerindendir.

İTİKAD VE İRŞADDA ÖNCELİKLİ KONULAR

Yukarıda izah ettiğimiz itikadî konuları çocuklarımıza öncellikle ezberletmemiz gerekmektedir. Çocuk büyüyünce onları fehm eder ve o şekilde onlara inanır. Daha sonra yakîn derecesinde onları doğrular. Bir tohumun su ve havayla yetişmesi gibi çocuğun da inancı Kur'an âyetleriyle pekişir. Çocuğu boş ve yararsız cebelleşmeden uzak tutmak gerekir. Zira bu biçimde yapılan cebelleşmeler henüz inanç yönünden yetişmemiş çocuklar üzerinde yarardan çok zarar getirir. Çocuk, muamele konusunda delilde detaya inmeden dünya için uğraşıverse ahirette sorumlu olmaz. Çünkü Hz. Peygamber bedevîlerden detaylı bir biçimde delil istemeden onların iman etmelerini makbul görürdü.

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

"Bizim uğrumuzda mücahede edenleri elbette yollarımıza iletiriz." (Ankebut,69) âyeti gereğince çocuk ahirete yönelip, bu konuda mücahede ve gayret gösterirse kendisine hidayet yolu açılır ve Allahu Teala kalbine nur ilka eder. Araştırmacılar bile bid'at ehlinin söylemlerini dinlerlerse kalplerinde şüpheler hâsıl olur, bu nedenle onlardan uzak durmak gerekir.

AKİDEYİ PEKİŞTİREN BİRTAKIM DELİLLER

Yaratıkların ne şekilde tanzim ve tertip edildiğini düşünen birisi onları bu hale getiren bir yaratıcının varlığını fark eder. Çünkü her hareket, mutlaka bir hareket ettiren tarafından meydana gelmektedir. Kâinat da yaratılmış olup hareket halindedir. O halde onu da yaratan biri vardır. Allah önceden yaratılmış bir varlık olsaydı O'nu da yaratan biri gerekecekti ki, Allah bundan münezzehtir ve kadimdir yani her şeyden öncedir. Allah'ın yok olması da muhaldir. Zira yokluğu meydana getirecek bir güç gerekmektedir. Allahu Teâlâ kadim olduğu için O'nun sonradan yok olması da muhaldir. Allah cevher de değildir. Zira her cevherin içinde yer aldığı veya hareket ettiği bir alan bulunmaktadır. "Hareket" ve "sabit olma" sonradan meydana gelen hadiselerdir ve yaratılmışlardır. Her yaratılan bir yaratıcıya muhtaçtır. Bu nedenle Allahu Teâlâ'nın cevher olması söz konusu olamaz. Allahu Teâlâ cisim de değildir. Zira cisimler bazı parçalardan meydana gelmiştir. Allahu Teâlâ cevher olmadığı gibi cisim de değildir. Allah araz değildir. Çünkü araz cisme hulul edebilir. Cisimden önce olan bir şey ona nasıl hulul edebilir ki? O halde Allahu Teâlâ hiçbir şeye benzemediği gibi hiçbir şey de O'na benzememektedir. Allahu Teâlâ hayat sahibidir. O'nun sonsuz ilim ve kudret sahibi olduğu ispatlanınca haliyle onun hayat sahibi olduğu da ortaya çıkar. Kur'an, bizlere Allahu Teâlâ'nın sıfatlarını detayla vermiştir. Onlarla yetinmeliyiz.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

SAHABE DÖNEMİ İHTİLAFLARINDAN SÖZ ETMEK

SAHABE DÖNEMİ İHTİLAFLARINDAN SÖZ ETMEK

Ehl-i Sünnet âlimleri ihtiyaç olmadıkça Sahabe arasında baş gösteren anlaşmazlıklardan uza

“EHL-İ SÜNNET”İN ANLAMI ve KAPSAMI

“EHL-İ SÜNNET”İN ANLAMI ve KAPSAMI

Ehl-i Sünnet kavramı temelde "alem" yani belli bir fırkanın özel ismi ve ünvanı değildir. An

GÜVENİLİRLİK BAKIMINDAN İSLAM TARİHÇİLERİ

GÜVENİLİRLİK BAKIMINDAN İSLAM TARİHÇİLERİ

Aktardıkları bilgilere göre tarihçileri birkaç grupta değerlendirmek mümkündür: 1. Grup: G

İSLAM TARİHİ ESERLERİNİ DEĞERLENDİRMEDE ÖLÇÜLER

İSLAM TARİHİ ESERLERİNİ DEĞERLENDİRMEDE ÖLÇÜLER

Burada, İslâm ulemasının önde gelenleri ve muhakkik âlimler tarafından tesbit edilen ve İsl

İNSAN HÜRRİYETİ VE BEŞ TEMEL HAK

İNSAN HÜRRİYETİ VE BEŞ TEMEL HAK

Sosyal bir varlık olan insanoğlunun, topluluk olarak yaşaması, fıtratının bir gereğidir. Fer

MAĞDUR PADİŞAH: SULTAN İBRAHİM-2

MAĞDUR PADİŞAH: SULTAN İBRAHİM-2

Sultan İbrahim tahta çıkar çıkmaz başta Koçi Bey olmak üzere musâhipleri (özel danışmanl

MAĞDUR PADİŞAH: SULTAN İBRAHİM-1

MAĞDUR PADİŞAH: SULTAN İBRAHİM-1

Anadolu topraklarının bizlere vatan haline gelmesinde hizmeti geçmiş büyük tarihî şahsiyetle

PEYGAMBERLERİN MASÛM OLUŞU

PEYGAMBERLERİN MASÛM OLUŞU

Peygamberlerin masumiyeti konusu, çok yönlü bir konudur. Burada bizi ilgilendiren husus, peygambe

EBU HÜREYRE'YE YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER-6

EBU HÜREYRE'YE YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER-6

g. Ebu Hüreyre'nin Para Karşılığında Emevî Taraftarlığı ve Ali Aleyhtarlığı Yaptığı

EBU HÜREYRE'YE YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER-5

EBU HÜREYRE'YE YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER-5

e. Namazı Ali'nin Arkasında Yemeği Muaviyenin Sofrasında Yediği İddiası Ebu Hüreyre aleyhin

EBU HÜREYRE'YE YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER-4

EBU HÜREYRE'YE YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER-4

Sahabenin ve Bu Cümleden Olarak Hz. Aişe'nin Onun Rivayetlerini İhtiyatla Karşıladığı İddia

Artık Allah'a, Peygamberine ve indirdiğimiz o nûra (Kur'an'a) inanın. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

Teğabün, 8

GÜNÜN HADİSİ

Her kim, inanarak ve karşılığını yalnız Allahtan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır."

Buhârî

TARİHTE BU HAFTA

*H.z. Osman (r.a.)'ın Şehadeti(17 Haziran 656) *I.Kosova Zaferi ve I.Murad'ın Şehadeti(19 Haziran 1389) *II.Murad'ın İstanbul Kuşatması(20 Haziran 1422) *Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.lerinin Vefatı(22 Haziran 1780) *Hz.Ali'nin Halife Seçilmesi(23 Hazir

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI