Cevaplar.Org

MELEKLERE İMANIMIZ

MELEK NEDİR? Buraya kadar cin ve şeytan gibi varlıklar üzerinde durduk. Halbuki ruhanîlerin içinde en nezîh ve nuranî varlıklar olan melekleri en başta ele almamız gerekirdi. Fakat bunlara inanmak imanın şartlarından bulunduğu için “a


İsmail Hakkı Zeyrek

ekremyilmaz08@gmail.com

2009-04-11 14:50:37

MELEK NEDİR?

Buraya kadar cin ve şeytan gibi varlıklar üzerinde durduk. Halbuki ruhanîlerin içinde en nezîh ve nuranî varlıklar olan melekleri en başta ele almamız gerekirdi. Fakat bunlara inanmak imanın şartlarından bulunduğu için “akaid” ve “İlm-i Kelâm” kitaplarında gereken açıklamalar yapılmıştır

Esasen ruhânîlerden birini inkâr hepsini inkâr demektir. Birini isbat eden deliller diğerlerini de ispat etmektedir.

Biz burada akıl ve nakil yönünden melekleri inkârın mümkün olmadığını bir iki cümle ile belirterek rûhanîler bahsine son vermek istiyoruz.

Lügatte, kuvvetli manasına gelen “melek”, şerîat dilinde çeşitli şekillere girebilen lâtif, nûranî cisimlere verilen bir isimdir.

Meleklere inanmak imanın şartlarındandır.

Melekler: Allah’ın emirlerine kayıtsız ve şartsız bağlı, günah işlemeyecek, Allah’a karşı gelmeyecek şekilde yaratılmış şerefli varlıklardır.

Meleklerin yeme-içme ile ilgileri olmadığı gibi erkeklik ve dişilikleri de yoktur. Göklerde, yerde ve her tarafta bulunurlar. Değişik şekillere girer, uzak mesafeleri kısa zamanda alırlar; bir saniyede gökten yere inebilir, yerden göklere çıkabilirler. Çünkü Allah onları o kabiliyette yaratmıştır.

Allah meleklere muhtaç olduğu için değil, sonsuz kudretini ve geniş rahmetini göstermek için onları yaratmıştır. Onlar Allah’ın yardımcıları değil, onun emrinde olan birer hizmetçi durumundadırlar. Onun izni olmadan ne bir söz söyler, ne de herhangi bir iş yaparlar.

Melekler o kadar çoktur ki sayılarını ancak onları yaratan bilir.

Melekler bazen bulundukları yerlere, bazen da vazîfelerine göre isim alırlar. Arşta, gökte ve yerde bulunduklarına göre “Arşî”, “Semavî”, “arzî” denildiği gibi vazîfeleri itibariyle de “Hafaza”, “Müdebbirat” v.s. denilmektedir.

Meleklerin içinde Cebrail, İsrafil, Mikâil, Azrail (Aleyhimüsselâm) risâlet sıfatı taşıyan büyük meleklerdir. Peygamberlerin çoğu Cebrail (Aleyhisselâm) aracılığı ile ilâhi vahyi almışlardır.

İnsanlardan bir an bile ayrılmayan ve yaptıkları iyi, kötü herşeyi kaydeden meleklere “Hafaza” veya “Kiramen Kâtibin” denilmektedir.

Ölen insanları sorguya çekme vazîfesi verilmiş olanlar “Münker ve Nekîr” adıyle bilinmektedir.

Meleklerden bir kısmının vazifesi sadece Cenab-ı Hakk’ı eksikliklerden tenzih ederek tehlil (Lâ ilâhe ilallah) ile meşgul olmaktır. Bunlar allah sevgisi ve aşkiyle kendilerinden geçenlerdir ki “Mukarrabûn, Illiyyûn” adları ile tanınmaktadırlar.

AKIL VE NAKİL YÖNÜNDEN MELEKLER:

Kitap ve sünnet meleklere inanmanın farz olduğunu bildirmiş, Hz. Âdem’den bu yana gelen bütün peygamberler de onların var olduğunu haber vermişler; peygamberlere uyan insanlar da bunların varlığını kabul edip iman etmişlerdir.

Kur’ân-ı Kerîm ve hadîs-i şeriflerdeki meleklerden bahseden nassları te’vil ederek onları inkâr etmek insanı İslâm dairesi dışına atar.

Akıl da meleklerin var olabileceğine hükmeder.

Gözlem ve deneylere dayanan tabiî bilimlerde meleklerin varlığı isbat edilemediği gibi yokluğu da söylenemez. Bu bilimlerin kullandığı metodlar ruhanî varlıkları isbat için yeterli değildir. Çünkü melekler tabiî bilimlerin inceleme sahası dışındadır.

Kâinattaki kuvvetler bizim bildiğimiz ve gördüğümüz sınırlar içinde kalacak kadar küçük ve basit değildir. Bunların bizim tarafımızdan görülememesi yok olduklarına delil olamaz. Şurası bir gerçektir ki, binlerce yıldız arasında yer küremiz feza içinde büyük bir yer tutmadığı, güneş gibi ışık ve ısı neşretmediği halde ruh ve can taşıyan sayısız varlıkların yurdudur. En önemsiz ve bataklık yerleri bile bir hayat kaynağı, mikroskobik canlıların bir mahşeri halindedir. İşte bu durum açıkca gösteriyor ki; Şu sonsuz fezanın ve göklerin burçları ve yıldızları canlı ve şuurlu varlıklarla doludur. Nurdan, ateşten, ışıktan, zulmetten, havadan, sesten, kokudan kelimelerden, esir’den hatta elektrikten ve elektrik gibi akıcı maddelerden yaratılan o canlı, şuurlu, ruhanî varlıklara şerîat-ı Muhammediyye (s.a.v.)’de ve Kur’ân-ı Hakîm’de “Melek, cin ve rûhanîler” adı verilmiştir. Meleklerin ayrı ayrı cinsleri olduğunu yukarıda söyledik. Bir yağmur damlasına memur edilen melek ile güneşin idaresine memur edilen melek arasında şüphesiz fark vardır.

Allah’ın sonsuz kudretini gören ve düşünen insan melekleri inkâr edemez. Meleklerin ve öteki rûhanilerin varlığında ve hakikatlerinin bulunduğunda bütün akıl ve nakil erbabı bilerek veya bilmeyerek manevî bir fikir birliği halindedirler. Ancak her biri bunları değişik ifadeler, ve farklı anlayışlar içinde açıklamaya çalışmışlardır. Hatta gözleriyle gördüklerinden başka hiçbir şeye inanmayan ve böylece cansız varlıklar derekesine (aşağı derecesine) düşerek insanlıktan çıkan materyalistler ve tabîatçılar bile melekleri inkâr edememişler ve onlara (Akan ve yayılan kuvvetler) adını vermekle yanlış bir tasvîr ve değerlendirme içinde meleklerin manasını kabul etmek zorunda kalmışlardır.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

RUHUN MAHİYETİNİ ANLAMAK MÜMKÜN MÜDÜR?

RUHUN MAHİYETİNİ ANLAMAK MÜMKÜN MÜDÜR?

İslâm âlimlerinden bir kısmı (Selefiye) diyorlar ki: Ruh ilâhî bir sırdır. Ruhun hakikatın

RUHUN VARLIĞINI VE BAKİ OLDUĞUNU GÖSTEREN DELİLLER

RUHUN VARLIĞINI VE BAKİ OLDUĞUNU 
GÖSTEREN DELİLLER

Ruhun varlığını ve ölümsüzlüğünü gösteren enfüsî ve âfâkî (Sübjektive ve objektive

RUH

RUH

RUH NEDİR? Ruh varlığı: Müslümanlar ruhun varlığına inanırlar. Dini nasslar (kitap ve s

MELEKLERE İMANIMIZ

MELEKLERE İMANIMIZ

MELEK NEDİR? Buraya kadar cin ve şeytan gibi varlıklar üzerinde durduk. Halbuki ruhanîlerin

ŞEYTAN VE HÜCUM YOLLARI ÜZERİNE

ŞEYTAN VE HÜCUM YOLLARI ÜZERİNE

“Şeytan “kelimesi; azgınlıkta, kötülükte, habislikte fevkalâde bir farklılık ve

CİNLER HAKKINDA MERAK EDİLENLER

CİNLER HAKKINDA MERAK EDİLENLER

CİN NEDİR? Önce şunu kaydedelim ki (CİN) yani (cim) ve (nun) harflerinden türemiş olan bü

Hala mı Allah'a tövbe etmezler ve O'ndan bağışlanma istemezler? Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Maide, 74

GÜNÜN HADİSİ

“Âdemoğlu, kurban bayramı gününde kan akıtmaktan daha sevimli bir amelle Allâh’a yaklaşabilmiş değildir.

İ. Mâlik, Muvatta’, Kur’an 24; Tirmizî, Edâhî, 1; İbn-i Mâce, Edâhî, 3)

TARİHTE BU HAFTA

*Fatih Donanmayı Haliç'e İndirdi.(22 Nisan 1453) *T.B.M.M. Açıldı.(23 Nisan 1920) *Yavuz Sultan Selim Padişah Oldu.( 25 Nisan 1512) *Çernobil Nükleer Faciası.(26 Nisan 1986) *Sultan II.Abdülhamid Han Tahttan İndirildi.(27 Nisan 1909)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI