ALLAH RASULÜNÜN MANEVİ ŞAHSİYETİ-3

Fahr-ı Kâinat Efendimize Ta’zîm edip Saygı Göstermeyi Emreden Ayetler: 1- Yüce Allah Kur’ân-ı Kerim’de, “O Peygamber’e inanıp Onu tazim edip saygı gösteren. Ona (dininin yücelmesi için) yardım eden ve O’nun Nübüvvetiyle birlikte gönderilen Nûr’a (Kur’ân’a) uyan kimseler, işte kurtuluşa erenler onlardır


Dr. Saim Arı

2024-05-02 10:51:04

Fahr-ı Kâinat Efendimize Ta'zîm edip Saygı Göstermeyi Emreden Ayetler:

1- Yüce Allah Kur'ân-ı Kerim'de, "O Peygamber'e inanıp Onu tazim edip saygı gösteren. Ona (dininin yücelmesi için) yardım eden ve O'nun Nübüvvetiyle birlikte gönderilen Nûr'a (Kur'ân'a) uyan kimseler, işte kurtuluşa erenler onlardır." (A'râf ,157) buyurmuştur. Bu ayette, ahirette kurtuluş için müminin bağlı olması gereken esaslardan biri Allah Resûlü'nü (Aleyhissalâtü Vesselâm) yüceltmektir. Bu tazimin ölçüsü, Peygamberlerine ilâhlık sıfatı veren Hristiyan ve Yahudilerin yaptıkları gibi yapmayıp Fahr-ı Kâinat Efendimizi ilâhlaştırma sınırına yaklaşmaksızın, alabildiğine sevmek, bu sevgiyi arttıracak yolları araştırmak, Kur'ân'a ve Sünnet'e tabi olmak, O'nun mübarek adı ve sıfatı anıldığında salavat getirmek, Onu canından çok sevmektir. Zira yine bir ayette mealen Yüce Allah, "Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır."(Ahzâb ,6) buyarak Fahr-ı Kâinat'ın insanlar arasında en yüksek bir mevkide müstesna bir yere sahip olduğunu ortaya koymuştur.

2 - Resûlü Ekrem'in (Aleyhissalâtü Vesselâm) sünnetini öğrenmek ve bunları yerine getirmek Allah'ın emridir. Bu konuda, "Resûl, size ne verdi ise, (Şer'î hüküm olarak neyi emretti ise) onu alın; size neyi de yasakladıysa, ondan hemen kaçının.(…) " (Haşir ,7) ayetinden anlaşıldığı üzere, Resûlüllah'ın sünnetini yerine getirmek Allah'a itaat anlamındadır. Zira diğer bir ayet i kerimede, "Kim, Resûl'e itaat ederse, Allah'a itaat etmiş olur." (Nisâ ,80) buyurulmaktadır.

3 - Allah Resûlü, Cebrail (Aleyhisselam) aracılığı ile vahiy yoluyla,Yüce Allah'dan aldığı Kur'ân-ı Kerim'i insanlara tebliğ etmekle görevli olduğu gibi; onun ayetleri açıklamak (Tefsirini yapmak) ile de görevlidir. Nitekim Yüce Allah, "(…) (Ey Şanlı Nebi'm) Sana da kendilerine indirilenleri ( Kur'ân'ı) insanlara açıklayasın diye Zikr'i (Kur'ân'ı) indirdik; tâ ki düşünsünler." (Nahl ,44) buyurmaktadır. Diğer bir ayette de, "Hâlbuki (Biz) sana bu Kitâb'ı ancak (insanların), hakkında ihtilâfa düştükleri şeyleri kendilerine açıklayasın ve îmân edecek bir topluluğa bir hidâyet ve bir rahmet olsun diye indirdik." (Nahl ,64) buyurulmaktadır. Bu itibarla, Fahrı kâinatın görevi –günümüzde bazılarının iddia ettiği gibi- (Hâşâ) "posta memuru" olmayıp Kur'ân'ın tercümanı olma ve açıklama da O'nun vazifeleri arasındadır. 

 Kur'ân-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'in yüceliğini ortaya koyan pek çok ayet bulunmaktadır.

 Bunlardan bazıları şunlardır;

1 - Kur'ân'da, "(Ey Şanlı Nebi'm! Sen onlara de ki,) Eğer Allah'ı seviyorsanız, Bana tâbî olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın (…)"(Âl-i İmrân ,31) buyuran Yüce Allah, Kendisini sevmenin Resûlü'ne tâbî olma, O'nun sünnetine sarılma şartına bağlı olduğunu kullarına belirtmiştir.

2 - "(Ey Şanlı Resûlü'm! ) Sen, onların mallarından kendilerini temizleyeceğin ve yücelteceğin (zekat gibi farz olan ve Allah yolunda infak edecekleri ) sadakalarını al ve onlara duâ et; çünkü Senin duân onlar için huzur ve tatmin vesilesidir. (…)" (Tevbe ,103)

3 - "(…) Ve gerçekten onlar (insanlar) günah işleyerek nefislerine zulmettikleri zaman, (Ey Resûlü'm) Sana gelip de Allah'dan mağfiret dileselerdi ve Peygamber de onlar için (Allah'tan) bağışlanma talebinde bulunsaydı, şüphesiz Allah'ı Tevvâb (tevbeleri kabul edici), Rahîm (yalvarışlarına merhamet edici ) olarak bulurlardı." (Nisâ ,64)

Sahabe, Allah Resûlü'nün huzuruna gelerek, O'nu şefaatçi yapıp Allah'dan günahlarının bağışlanmasını taleb ederlerdi. Yukarıdaki ayette belirtildiği üzere, Cenab-ı Allah da onların günahlarını af ederdi. Bu ayet-i kerimeden aldığı işaretle Hanefi âlimlerinden Şurunbulâlî, "Kabr- i şeriflerinde hayatta olan" Allah Resûlü'nü ziyaret edip O'nu şefaatçi yaparak Allah'dan bağışlanma dileyenlerin günahlarının Yüce Allah affına mazhar olacaklarını belirtmiştir.(32)

4 – Allahü Teala'ya iman şartlarından bir O'nun Resûlü'nün ortaya koyduğu hükümlere bağlı kalmaktır. Bu husus hakkında bazı ayetlere göz atalım:

"Hayır, hayır! Rabbine and olsun ki, onlar aralarında ortaya çıkan anlaşmazlıklarda Seni hakem yapıp, sonra da Senin verdiğin hükme, içlerinde hiçbir sıkıntı ve itiraz duymadan tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar." (Nisâ ,65)

"Allah ve Rasûlü bir mesele hakkında hükmünü verdiği zaman mü'min bir erkek veya mü' min bir kadının kendileriyle alâkalı o meselede (başka bir yolu) seçme hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Rasûlü'ne isyan ederse besbelli bir sapıklığa düşmüş demektir." (Ahzâb ,36)

"(…) Onun emrine aykırı davrananlar, başlarına bir belâ gelmesinden veya kendilerine çok elemli bir azap isâbet etmesinden sakınsınlar." (Nur Sûresi,63)

 "Kim ki, O (şanlı) Resûl'e itaat ederse, hiç şüphesiz Allah'a itaat etmiş demektir." (Nisâ ,80)

"Eğer mümin iseler, Allah ve Resûlü'nü razı etmeleri daha doğrudur. (…)" (Tevbe ,62)

5 – Hucûrât Süresi'nde, "Ey iman edenl ! (Konuşurken, hüküm verirken…) Allah'ın ve Resûlü'nün önüne geçmeyin. (…)" (Hucûrât ,1) ferman eden Yüce Allah, "Ey iman edenler! Seslerinizi Peygamber'in sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize seslendiğiniz gibi, Peygamber'e yüksek sesle seslenmeyiniz; yoksa siz farkına varmadan amelleriniz boşa gidiverir." (Hucûrât ,2) buyurmaktadır. Bu ayette de, Resûlullah'ın (Aleyhissalâtü Vesselâm) huzurunda yüksek sesle konuşmak yasaklanmıştır. Bu da, Allah Resûlü'nün (Aleyhissalâtü Vesselâm) normal bir insan olmadığını ortaya koymaktadır.

Sonuç:

Tarih boyunca peygamberlerine iman etmeyen toplumları imandan alıkoyan bahanelerinden biri, peygamberlerini sadece "beşer" olarak görmeleri olmuştur. Mekkeli müşriklerin de dile getirerek Fahr-ı Kainat Efendimize (Aleyhissalâtü Vesselâm) imandan yüz çevirmelerine sebep olan bu ifade, son yüz yılda bazı akademisyen ve yazarlar tarafından da tekrarlanır hale gelmiştir.

Yapmış olduğumuz bu çalışmada, Allah Resülü'nün (Aleyhissalatü vesselam) "beşer" olma yönünü nazara vererek O'nun manevî şahsiyetini göremeyenlerin düştükleri yanlışları ortaya koyduk. O'nun Kur'an-ı Kerim'de anlatılan üstün sıfatları, Kendisine normal bir insan gibi bakmamızı engellemektedir. Dünya ve ahiret hayatında kurtuluşumuz, O'nun (Aleyhissalâtü Vesselâm) manevî şahsiyetini tanımamız ve O'nun (Aleyhissalâtü Vesselâm) Allah'tan getirip bizlere açıkladığı emirleri yerine getirmemize bağlıdır.

Dipnotlar

1-Bkz:Nursî, Mektubât, 19. Mektup, 1. Nükteli İşaret.

2-Nursî, Onbirinci Söz.

3- "Risalet dairesinin vazifesi ise; semâvî fermanlar ile beyan edilen, emir ve nehiyleri, halkın nasıl yapacaklarını fiilen tatbik ederek, talim ve tarif etmektir." Sözler (Envâr Neşr.), 23, 99, 122; Mektubât (Envâr Neşr.), 168, 219. Bkz: Nail Yılmaz, https://www.kastamonur.com/uluhiyete-ve-beseriyete-bakan-cihetleriyle-nubuvvetin-imkani-ve-luzumu/ #:~:text=Ul%C3%BBhiyet%20dairesinin%20vazifesi,tarif%20etmektir.%5B12%5D

4-Nursî, Mesnevi-i Nuriye, Hubâb.

5-Bkz: Sinan Yılmaz, https://risaleizah.com/7-mebde-i-hayatina-sek-ve-suphe-ile-bakan-adam-herhalde-masdar-ile-mazhar-memba-ile-makes.html

6-Elmalılı, Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'ân Dili, Müminûn Süresi, 24. ayetin tefsiri, http://www.Kur'ân.com.tr/en/tefsir/turkish/mu-minun

7-Bkz: İbrâhîm Süresi, 10, 12; Mü'minun Süresi, 24, 33; Şuarâ, 154,186; Yâsîn Süresi, 15.

. Kur'ân kıraaat ilminin, "Vakıf ve İbtidâ kurallarına göre ; fiil ile fail, sıfat ile meful, mübteda ile haber aralarında durmak caiz değildir.Geniş bilgi için bkz: https://www.islamweb.net/ar/library/content/231/66

8-https://www.nedirnedemek.com/%C5%9Fu-kadar-ki-ne-demek#:~:text=%C4%B0ki%20c%C3%BCmlede%20anlat%C4%B1lan,anlatan%20bir%20s%C3%B6z.

9-Mâdem kelâm, mütekellime bakıyor. Eğer o kelâm emir ve nehiy ise, mütekellimin derecesine göre irâde ve kudreti de tazammun eder. O vakit söz mukàvemetsûz olur, maddî elektrik gibi tesir eder; kelâmın ulviyet ve kuvveti o nisbette tezâyüd eder. (Nursî, Sözler, s.452. Yirmi Beşinci Söz, İkinci Şûlenin Üçüncü Nuru)

10-Ahzab Süresi, 56. Ayetindeki bu ilâhi emri çalışmamızın ilgili bölümünde ele alacağız

11-Fırka-Naciye Allah'ın emirlerini bilip onları yerine getirdiği, yasaklarını anlayıp onlardan uzak durduğu ve Hz. Peygamberin gösterdiği hak yolda ilerlemeye devam ettiği için bu adı almış, yani kurtuluşa eren büyük topluluk olmuştur.(Geniş bilgi için bkz: https://sorularlaislamiyet.com/kaynak/firka-i-naciye

12-Allah Resûlü'nün (Aleyhissalâtü Vesselâm) "Yahudiler yetmişbir fırkaya ayrıldılar. Hıristiyanlar yetmişiki fırkaya ayrıldılar. Ummetim ise yetmişüç fırkaya ayrılacaktır." (Ebû Dâvûd, Sünnet, 1; İbn Mâce, Fiten, 17) buyurmuşlardır. Bu rivayetin sıhhatinin sağlam olduğuna dair bkz: Sayın Dalkıran, "Yetmişüç Fırka ve Düşündürdükleri" ,Ekev Akademi Dergisi c. 1, sy. 1 (Kasım 1997) sh.99.) Ayrıca bkz: Mevlüt Özler, İslâm Düşüncesinde 73 Fırka Kavramı, İstanbul, 1996, s. 30-31 )Hadis-i şerifte belirtilen Yetmiş üç fırkanın adları ve görüşleri için bkz: http://www.normalift.com/kitap/files/oth/SZLK/sayfalar/F/FIRKA.htm

13- "Ey Âdem! (A'raf Süresi, 19); "Ey Nûh! (Hûd, 48); "Ey İbrâhîm! (Hûd, 76) "Ey Mûsa!"(Tâhâ Süresi, 17);"Ey Dâvûd! (Sâd , 26) "Ey Zekeriyya!" (Meryem, 70); "Ey Yahyâ! (Meryem, 12); "Ey Îsâ!" (Âl-İmrân, 55)

14-Nursî, Mesnev i Nuriye, Hubab Risalesi (5. İ'lem)sh.80.

15-. "Levlâke" hadîsinin kaynakları şunlardır: Suyûtî, El-Leali'l-Masnua, 1/272; Aliyy-ül Kari, Esrarü'l-Mertüa, s. 295-296; Şevkânî, el-Fevaidü'l-Mecmua, s. 326; Aclunî, Keşfü'l-Hafâ, 2/164; Aliyy-ül Karî, Şerhü'ş-Şifa, 1/6. Hem El-Hâfız Aclûnî hem de Aliyy-ül Karî eserlerinde "Levlâke" sözü, lafzı itibariyla hadîs olmasa dahi, manası itibarıyla doğru ve haktır, demişlerdir. Aynı kanaati İbn-i Teymiyye gibi biri bile fetva kitabı10/96-98'de izhar etmiştir. Geniş bilgi için bkz: https://sorularlarisale.com/levlake-hadisinin-izahi-nasildir-kutub-i-sittede-Buhârîde-ve-tirmizide-kaynagi-belirtilmemis-nasil-hadis-olabilir

Levlake hadisini destekleyen ayetler de vardır. Kur'ân-ı Kerim'deki, "Biz seni, ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik." ayetinde geçen "âlem"den maksat "eflak"tir. Yani kâinattır. Şimdi "âlem" yerine "kâinat"ı koyalım ve âyeti mefhum-u muhalifiyle okuyalım: "Biz, Seni kâinata rahmet olmasaydın göndermezdik." https://www.gazeteoku.com/yazar/suleyman-kosmene/levlake-hadisini-destekleyen-ayet-var-midir/174040

16-Bu kâinat sahibinin tezahür-ü rububiyetine (…) küllî bir ubudiyet ve tanıttırmakla mukabele eden Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm, bu kâinatta güneşin lüzumu gibi elzemdir ki; nev'-i beşerin üstad-ı ekberi ve büyük peygamberi ve Fahr-i Âlem veلَوْلَاكَ لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاكَ hitabına mazhar ve hakikat-i Muhammediyesi hem sebeb-i hilkat-i âlem, hem neticesi ve en mükemmel meyvesi olmuştur.( Şualar – 621 Nursî, Şuâlar, Onbeşinci Şua, Birinci Makam, Üçüncü Kısım.)

17-Bekâ-i uhrevî ve saadet-i ebediye için Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın -haşrin hadsiz esbab-ı mûcibesinden- yalnız tek duası Cennet'in vücuduna ve baharın icadı kadar kudretine kolay olan âhiretin icadına kâfi bir sebeptir… (Nursî, Şualar, Onbirinci Şua, Yedinci Mes'ele)

18-https://forum.mollacami.com/konu15725-s4.html

19-Bkz: Nursî, Lemalar, Onüçüncü Lem'a, 9. İşaret)

20-Tirmizi, 2377; İbn Mâce, 4109; Ahmed b. Hanbel, 3709

21-Dört şey için dünyayı kesben değil, kalben terk etmek lâzımdır, izahı için bkz: Nursî, Mesnevî, Habbe.

22-Buhârî, Büyû' 15.

23- "Allah'a ve Resûlü'ne iman". Nisâ, 136; A'râf, 158; Nûr, 47, 62 (iki defa) ; Fetih, 9; Hucûrât, 15; Hadîd, 7, 28; Mücade, 4; Haşir, 11; Teğâbûn, 8; "Allah ve Resûlüne itaat (…)", Âl-i İmrân, 32, 132, 172; Nisâ, 13,59, 80; Mâide, 92; Enfâl, 1, 20, 46; Tevbe, 71; Nûr, 47, 52, 54; Ahzâb ,31; 33, 66; Fetih, 17; Hucûrât, 14; Mücâdele, 13; Teğâbûn, 12; "Allah ve Resûlü doğru söylemiştir" Ahzâb, 22 (iki defa); "Bu, onların Allah ve Resûlü'nü inkar etmelerinden dolayıdır. (…)" Tevbe, 80, 84; Enfâl, 13 (iki defa); Tevbe, 7; Tevbe, 63; ; Mücâdele, 5, 20; 2; Haşir, 4; Nisâ, 14 ; Ahzâb ,36 (iki defa); Fetih, 13; Mücâdele, 5; Cinn, 23; "Allah'a ve Resûlü'ne hainlik etmeyin (…)" Enfâl, 27; "(Ey şanlı Nebi'm) de ki: Allah ile, O'nun ayetleriyle ve O'nun Resûlü ile mi alay ediyorsunuz? " Tevbe, 65; "Allah'ı, Resul'ünü ve ahiret yurdunu diliyorsanız (…)" Ahzâb ,29; "(…) Allah ve Resûlü tarafından (faizcilere karşı ) açılan savaş (...)", Bakara, 197,: "Kim Allah ve Resûlü uğrunda hicret ederek evinden çıkarsa(…)" Nisâ, 100.;"Allah'ın dinine ve Resûlü'ne yardım eden (onların uğrunda Mücâdele eden)(…)" Haşir, 8;"Allah ve Resûlü'ne karşı savaşanların (…)" (Mâide, 33) Tevbe, 74, 107);"Onlar, aralarında hüküm verilmesi için Allah'a ve Resûlü'ne çağırılıdıklarında (…)" (Nûr, 48, 51; Nisâ, 59; " (…) Halbuki asıl üstünlük, ancak Allah'ın Resûlü'nün ve müminlerindir.(…)" Münâfikûn, 8; " Allah ve Resûlü'ne yalan söyleyenler (…)" Tevbe, 90; "Allah ve Resûlü için (insanlara) öğüt verdikleri takdirde (…)" Tevbe, 91; "Allah ve Resûlü'nün önüne geçmeyin." Hucûrât, 1.;"(…) Amellerinizi Allah da görecektir, Resûlü de. (…)" Tevbe, 94; "Sizin dostunuz (veliniz) ancak Allah ve Resûlü'dür. (…)" (Mâide, 55, 56); "Allah ve Resûlü'nden (… müşriklere) bir ihtardır. (…)" Tevbe, 1; "Allah ve Resûlü'nden (… müşriklere) bir bildiridir (…)" Tevbe, 3; "(…) Allah ve Resûlü'nü sırdaş edinme(…)" Tevbe, 54; "Allah ve Resûlü'nün kendilerine verdiklerine razı olup (…)" Tevbe, 59 (iki defa); "Eğer mümin iseler, Allah ve Resûlü'nü razı etmeleri daha doğrudur. (…)" Tevbe, 62

24-Teftâzânî, Şerhu'l-Makâsıd, 5/5. Geniş bilgi için bkz: Ali Turan, Hz. Muhammed'i Diğer Peygamberlerden Ayıran Özellikleri, T.C. İnönü Ünv. Sos.Bil.Ens.Temel İslam Bil.ABD Yüksek Lisans Tezi. Malatya, 2020

25-Buhârî, Hadis No:3445

26-Nursî, Mektubât, Yirmialtıncı Mektub, 4. Mebhas, 5. Mesele.

27-Buhârî, Hadis No: 1369; Müslim, 2871; Tirmizi, 3120; Nesei, 2057; İbn Mace, 4269; Ahmed b. Hanbel, 18575; Ebû Davud, 4753

28-(3) bk. Ebû Dâvud 4673, Müslim, 2278.

29-Nursî, Mektubât, On Dokuzuncu Mektup, On altıncı işaret.

30-Peygamber Efendimiz (Aleyhissalâtü Vesselâm) ), kıyâmet yakın bir dönemde, Kur'ân'ın yeryüzünden çekilip alınacağını ifade buyurmaktadır: İbni Mâce, fiten 26; İbni Hibbân, es-Sahîh 15/267; el-Hâkim, el-Müstedrek 4/520, 587.

31-Otuzuncu Lem'a, Beşinci Nüktesi, 4. Remiz. Sh. 347

32-eş-Şurunbulâlî, Hasan b. Ammar b. Ali el-Mısrî, Merâku'l-Felâh Şerhu Metni Nuri'l-Îzâh, Neşr: Mektebetü'l-Mısriyye, 2005, sh 283. Bu eserde yer alan Efendimiz (Aleyhissalâtü Vesselâm) huzurunda yapıyacak dua hakkında geniş bilgi için bkz:Saim Turgut, Ravza-i Mutahhara'da EdilebilecekBir Dua, https://www.cevaplar.org/index.php?content_view=9179&ctgr_id=52

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

MAÂRİF, DİN EĞİTİMİNİ EN İYİ ŞEKİLDE VERMELİDİR

MAÂRİF, DİN EĞİTİMİNİ EN İYİ ŞEKİLDE VERMELİDİR

İnanmak yaradılışın bir gereğidir. Din, aklın mâverâsında, zekânın fevkinde bir mürşi

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-29

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-29

Nisa: 135: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوّ

HAÇLI-SIYONIST-PUTPEREST İTTİFAKI

HAÇLI-SIYONIST-PUTPEREST İTTİFAKI

Hıristiyanlar ve Yahudiler muharref dini metinlere ve yorumlara dayandıklarından dünya barışı

SAÂDET ASRINDA MUTLU BİR EVLİLİK ÖRNEĞİ: HZ. EBÛ TALHA VE HZ. RUMEYSA

SAÂDET ASRINDA MUTLU BİR EVLİLİK ÖRNEĞİ: HZ. EBÛ TALHA VE HZ. RUMEYSA

Uhud Savaşı’nın en tehlikeli anında Allah Resûlü’nün (sallallahu aleyhi ve sellem) önün

NURDAN VECİZELER-10

NURDAN VECİZELER-10

Kalbden maksat, sanevberî (çam kozalağı) gibi bir et parçası değildir. Ancak, bir lâtife-i R

HACAMAT HAKKINDADIR

HACAMAT HAKKINDADIR

Muhterem Müslümanlar! Turan Dursun ve Selman Rüşdi olayından sonra Müslümanlar ülke ve dün

ÜMMÜHAN ERGÜN(1913 – 1976)

ÜMMÜHAN ERGÜN(1913 – 1976)

Nur Fabrikası sahibi, Denizli şehidi, İslamköylü Hafız Ali Ergün’ün akıl sınırlarını

GÜLBAHAR HÂTUN

GÜLBAHAR HÂTUN

Fâtih’in hanımı ve 2. Bayezid’in annesidir. Hayatı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktad

MELİK FAYSAL’IN YAHUDİ KİSSİNGER'E VERDİĞİ TARİHİ CEVAP

MELİK FAYSAL’IN YAHUDİ KİSSİNGER'E VERDİĞİ TARİHİ CEVAP

Melik Faysal'ın en önemli gayelerinden birisi, Filistin meselesi ve Mescid-i Aksâ'nın hürriyeti

ÖLENLER EŞİT DEĞİLDİRLER

ÖLENLER EŞİT DEĞİLDİRLER

İnsanların ölüme negatif düşüncelerle bakmalarındaki sıkıntılardan biri de şudur ki, onu

NURDAN VECİZELER-9

NURDAN VECİZELER-9

“Amiriyet ve hâkimiyetin muktezası, rakip kabul etmemektir, iştiraki reddetmektir, müdahaleyi

İyiliğin karşılığı, iyilikten başka bir şey midir?

Rahman, 60

GÜNÜN HADİSİ

Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun sevabından hiçbir eksilme olmaz.

Tirmizi, Savm 82, (807); İbnu Mace, Sıyam 45, (1746)

TARİHTE BU HAFTA

*H.z. Osman (r.a.)'ın Şehadeti(17 Haziran 656) *I.Kosova Zaferi ve I.Murad'ın Şehadeti(19 Haziran 1389) *II.Murad'ın İstanbul Kuşatması(20 Haziran 1422) *Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.lerinin Vefatı(22 Haziran 1780) *Hz.Ali'nin Halife Seçilmesi(23 Hazir

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI