KIZIL İCAZ YEDİNCİ BEYİT- 10. DERS(3)

Ders: Kızıl İcaz 10. Ders(7. ve 8 Beyitler)-devam- İzah: Ali Haydar Çetintürk Hocaefendi *Muhlis Körpe Hoca; -Burada, ben konu açılsın diye, beraber müzakere edelim diye, cümleyi mana-yı muhalifi ile düşünüyorum; Sahebe-i Kiram(radıyallahu anhüm) bizimle Resulullah(aleyhissalatu vesselam) arasında vasıta olmasa; 1-Peygamber aleyhissalatu vesselam’ı ne ile tanıyacağız?


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2024-02-29 12:12:22

Ders: Kızıl İcaz 10. Ders(7. ve 8 Beyitler)-devam-

İzah: Ali Haydar Çetintürk Hocaefendi

*Muhlis Körpe Hoca;

 -Burada, ben konu açılsın diye, beraber müzakere edelim diye, cümleyi mana-yı muhalifi ile düşünüyorum; Sahebe-i Kiram(radıyallahu anhüm) bizimle Resulullah(aleyhissalatu vesselam) arasında vasıta olmasa;

1-Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı ne ile tanıyacağız?

2-Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın risaleti..Ve Risaleti kanalıyla bize ulaşan Kelamullah'ı ne ile bileceğiz?

3-Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın sünnet-i seniyesini ne ile bileceğiz?

4-Dinimiz İslamiyeti ne ile bileceğiz?

5-Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın ahlakını ne ile bileceğiz?

Yani biz ashab-ı kirama-Allah korusun- en küçük bir saygısızlık yaptığımız zaman, bu saygısızlığın nereye gideceğini bilmemiz lazım. Ki, İslam davası onların üzerinden ümmetin omuzlarına aktarılmış.

Süreyya Saltık;

-Çok güzel bir nokta. Hadis ilminde cerh ve tadil konusunda hadisi bize nakleden silsilenin içerisinde bulunan herkes cerh ve tadile sonuna kadar tabii tutulurken, ümmet ittifakla sahabeyi adul(adaletli) kabul etmiş. Dini aktarma konusunda onların durumu tartışma kabul etmez. Çünkü onları tebrie eden Cenab-ı Hak'tır. Onları temize çıkaran, ayet-i kerimelerdir. Dolayısıyla, onlara hücum etmek, dolaylı olarak sünnet-i seniyyeye, bir adım ötesi, Kur'an-ı Azimüşşan'a hücum etmek anlamına gelir. Çok sinsice bir davranıştır. Özellikle çok rivayet eden sahabeyi ve onların kılu kâle vesile olacak hallerini dile getirmek isteyenlerin hedefleri İslamiyet'in ta kendisidir.

Muhlis Körpe Hoca;

-Burada kısa bir yer okumak isterim; "Sâniyen: O kısım ehl-i dalalet baktılar ki, müçtehidînlerde iş bitmiyor. Onların omuzlarındaki yalnız nazariyat-ı diniyedir. Halbuki bu kısım ehl-i dalalet, zaruriyat-ı diniyeyi terk ve tağyir etmek istiyorlar. "Onlardan daha iyiyiz" deseler, mes'eleleri tamam olmuyor. Çünki müçtehidîn, nazariyata ve kat'î olmayan teferruata karışabilirler. Halbuki bu mezhebsiz ehl-i dalalet, zaruriyat-ı diniyede dahi fikirlerini karıştırmak ve kabil-i tebdil olmayan mesaili tebdil etmek ve kat'î erkân-ı İslâmiyeye karşı gelmek istediklerinden; elbette zaruriyat-ı diniyenin hameleleri ve direkleri olan sahabelere ilişecekler. Heyhat! Değil bunlar gibi insan suretindeki hayvanlar, belki hakikî insanlar ve hakikî insanların en kâmilleri olan evliyanın büyükleri; sahabenin küçüklerine karşı müsavat davasını kazanamadıkları, gayet kat'î bir surette Yirmiyedinci Söz'de isbat edilmiştir."(Sözler, s. 496)

Ali Haydar Çetintürk Hocaefendi;

ذوي الهـــــــــــدي,

Huda masdardır, malumunuz. Zevil huda; hidayet sahipleri demek. Peygambermiz aleyhissalatu vesselam'ın âli ve ashabı bu hidayete nasıl sahib olmuşlar? Yani birilerinden miras mı kalmış onlara? Nasıl elde etmişler bu hidayeti? Onlar bu Allah'ın lütfu olan hidayeti kesbetmişler, kazanmışlar.

Onun için Üstad burada diyor ki;

 اي اكتسبوا كالمال الهدي الحاصل بالمصدر المكسوب لهم فانه الذي يحتذي عليه لاالمصدر لانه كسب  

"Onların malları gibi kazandıkları hidayet hasıl-ı bilmasdardır, onlar onu kazanmışlardır. Zira burada hidayet kesb üzerine elde edilen netice, yani hasıl-ı bilmasdardır." 

Ahdari merhum devamında diyor ki;

من شبهوا بانجم في الاهتداء 

"O kimseler ki hidayet üzere olan ve doğru yol rehberliğinde yıldızlara benzetilmişlerdir." 

Kim ashabı yıldızlara benzetmiş. Peygamber efendimiz aleyhissalatu vesselam.

Beyhaki'de geçen rivayette buyurmuş ki; 

 اصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم  

"Ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız, doğru yolu bulursunuz."

Onun için Hazret-i Üstad diyor ki;

اي بلسان افصح من نطق بالضاد

"Dad harfini kullananların en fasihi olan zatın lisanı ile" Zira Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem;

 انا افصح من نطق بالضاد بيد اني من قريش 

" Ben dad harfini kullananların en fasihiyim. Şu kadar var ki ben Kureyştenim" buyurmuştur.

Ve Üstad diyor ki;

 بانهم مكملون ومكملون  

"Çünki onlar mükemmeldirler ve mükemmildirler" (yani mükemmel edicidirler. Yani mükemmele ulaştırandırlar.

 بانجم 

"Yıldızlar" ibaresine üstad şu izahı getirmiş;

اي العشر السيارة فان نورها مستفاد من الشمس   

"Yani güneş sistemindeki on gezegene benzetildi. (Onlar güneşten de nurlarını aldıkları gibi, Sahabeler de nurlarının Peygamberlerin güneşinden almışlardır.) 

Necmi Atik hoca; 

-Çok güzel.. Muhteşem.. Muhteşem..

Ali Haydar Hoca;

في الاهتداء 

Denilince, burada teşbihin neticesi söz konusu. Hazret-i Üstad diyor ki; 

نتيجة التشبيه 

"Burada bir teşbihin neticesi var." 

لاوجه الشبه  

Benzeme yönü(vech-i şebeh) değildir.  

Hadis-i Şerifi tekrar zikredecek olursak;

"Benim ashabım" ifadesi müşebbeh(benzeyen)tir. Yıldızlar ise müşebbehün bih(kendisine benzetilen)dir. Vech-i Şebeh benzeme yönü ise nuraniyetleridir. Çünkü nurun ışığı altında yürünür değil mi?   

لانه لابد ان يكون اظهر اوصاف المشبه به والاظهر في الحديث النورانية وما يقاربها  

"Çünkü bu hadis-i şerifteki en zahir olan vasıf ise nuraniyet ve buna yakın manalardır."

Not: Niyazi Beki hocamız diyor ki;

"Manevi güneş olan Hz. Muhammed(s.av)'i temsil eden iki nurlu kaynak vardır; Kur'an ve sünnet. Bu iki kaynaktan ışık alıp yansıtanlar ise, şüphesiz sahabe cemaatidir."(Prof. Dr. Niyazi Beki, Kızıl İcaz Şerhi, s. 31)

Not: 2; İbn Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: "Takip edecek olanlar, ölen kimselerin yolunu takip etsinler ki bunlar Hz. Muhammed'in(aleyhissaltu vesselam) ashabıdırlar. Onlar bu ümmetin en hayırlısıdırlar. Kalb bakımından en doğruları, ilim bakımından en derinleri, tekellüf (zahmete katlanma) bakımından en azlarıdır. Onlar öyle bir kavimdir ki Allah onları peygamberinin sohbetine almış ve onları dinini insanlara nakletmek için seçmiştir. Binaenaleyh ahlâk ve gidişatınızı onların ahlâk ve gidişatlarına benzetin. Onlar Hz. Muhammed'in arkadaşları idiler ve andolsun ki onlar doğru yoldaydılar."(Ebu Nuaym, Hilye, 1/305)

 

 

 

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

MAÂRİF, DİN EĞİTİMİNİ EN İYİ ŞEKİLDE VERMELİDİR

MAÂRİF, DİN EĞİTİMİNİ EN İYİ ŞEKİLDE VERMELİDİR

İnanmak yaradılışın bir gereğidir. Din, aklın mâverâsında, zekânın fevkinde bir mürşi

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-29

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-29

Nisa: 135: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوّ

HAÇLI-SIYONIST-PUTPEREST İTTİFAKI

HAÇLI-SIYONIST-PUTPEREST İTTİFAKI

Hıristiyanlar ve Yahudiler muharref dini metinlere ve yorumlara dayandıklarından dünya barışı

SAÂDET ASRINDA MUTLU BİR EVLİLİK ÖRNEĞİ: HZ. EBÛ TALHA VE HZ. RUMEYSA

SAÂDET ASRINDA MUTLU BİR EVLİLİK ÖRNEĞİ: HZ. EBÛ TALHA VE HZ. RUMEYSA

Uhud Savaşı’nın en tehlikeli anında Allah Resûlü’nün (sallallahu aleyhi ve sellem) önün

NURDAN VECİZELER-10

NURDAN VECİZELER-10

Kalbden maksat, sanevberî (çam kozalağı) gibi bir et parçası değildir. Ancak, bir lâtife-i R

HACAMAT HAKKINDADIR

HACAMAT HAKKINDADIR

Muhterem Müslümanlar! Turan Dursun ve Selman Rüşdi olayından sonra Müslümanlar ülke ve dün

ÜMMÜHAN ERGÜN(1913 – 1976)

ÜMMÜHAN ERGÜN(1913 – 1976)

Nur Fabrikası sahibi, Denizli şehidi, İslamköylü Hafız Ali Ergün’ün akıl sınırlarını

GÜLBAHAR HÂTUN

GÜLBAHAR HÂTUN

Fâtih’in hanımı ve 2. Bayezid’in annesidir. Hayatı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktad

MELİK FAYSAL’IN YAHUDİ KİSSİNGER'E VERDİĞİ TARİHİ CEVAP

MELİK FAYSAL’IN YAHUDİ KİSSİNGER'E VERDİĞİ TARİHİ CEVAP

Melik Faysal'ın en önemli gayelerinden birisi, Filistin meselesi ve Mescid-i Aksâ'nın hürriyeti

ÖLENLER EŞİT DEĞİLDİRLER

ÖLENLER EŞİT DEĞİLDİRLER

İnsanların ölüme negatif düşüncelerle bakmalarındaki sıkıntılardan biri de şudur ki, onu

NURDAN VECİZELER-9

NURDAN VECİZELER-9

“Amiriyet ve hâkimiyetin muktezası, rakip kabul etmemektir, iştiraki reddetmektir, müdahaleyi

Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.

Kevser:2

GÜNÜN HADİSİ

"Kelimetan hafifetan alellisan. Sakiyleten filmizan. Habiybetan ilerrahman: Subhanellahi ve bi hamdihi, subhanellahi'l-azim."

"İki kelime vardır ki, dile hafif, mizanda ağırdırlar: Sübhanellahi ve bi hamdihi, sübhanellahi'l-azim." (Buhari, Deavat: 11/175)

TARİHTE BU HAFTA

*Genç Osman'ın Yedikule'de Şehid Edilmesi (20 Mayıs 1622) *İbn-i Sina'nın Vefatı(21 Mayıs 1037) *Dandanakan Zaferi (23 Mayıs 1040) *Necip Fazıl'ın Vefatı (25 Mayıs 1983)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI