RUM SURESİ ÖZELİNDE FITRAT DİNİ’NE BAKIŞ

Rum suresi, Mekki mukattaat sureler sisteminde yer alan, Kur’an’daki tertip numarası 30 olan bir suredir. Ayet sayısı 60’dır. Bu surenin ihtiva ettiği i’caz parıltılarını şöyle sıralayabiliriz:


Niyazi Beki(Prof. Dr.)

niyazibeki@gmail.com

2024-01-22 23:14:39

Rum suresi, Mekki mukattaat sureler sisteminde yer alan, Kur'an'daki tertip numarası 30 olan bir suredir. Ayet sayısı 60'dır.

Bu surenin ihtiva ettiği i'caz parıltılarını şöyle sıralayabiliriz:

Önce 30 sayısı ile ilgili tevafuklara bakalım:

1) Bu surenin Kur'an'daki tertip numarası 30'dur.

2) Surenin ayet sayısı: 60=2x30'dur.

3) Din ile insan fıtratının eşit olduğunu belirten ayetin numarası: 30'dur.

4) Fıtrattan bahseden ayetin numarası 30 olduğu gibi, geriye kalan ayetlerin sayısı da ona eşit olup 30'dur.

5) Bu 30. Ayette yer alan "Fıtratallah" terkibindeki "Fıtrat" kelimesinin ebced değeri: 689'dur. Bu sayı bir farkla (690): 23x30'tür.

6) Dinin fıtratı ile insanın fıtratını ifade eden فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا cümlesinin -vasıl elifleri hariç- harf sayısı:23'tür. Ebced değeri ise: 1740=58x30'tür.

İslam Dini Fıtrat Dinidir.

Rum suresinin 30-31. ayetlerinin meali şöyledir:

 "O halde sen bir hanîf (her türlü batıl inançtan yüz çevirmiş biri) olarak bütün varlığınla dine; Allah'ın insanları yarattığı fıtrata(uygun olan dine) yönel! Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. İşte doğru din budur; fakat insanların çoğu bilmezler. Bütün gönlünüzle O'na yönelin, O'na saygısızlıktan sakının, namazı kılın ve şirke sapanlardan olmayın"(Rum, 30/30-31) mealindeki ayetlerde İslam dininin fıtrat dini olduğuna dikkat çekilmiş, özellik tevhid akidesi ve namaz ibadetine vurgu yapılmıştır.

Bu konuyu şöyle açıklamak mümkündür:

1). İnsan Fıtratı Ve Din:

Fıtrat kelimesi, hilkat/yaratılış manasına gelir. Buna göre İslam dini insanların yaratılış öyküsüyle özdeşmiş bir dindir. Fıtrat kavramı insanın manevi donanımları yanında maddi donanımlarına da işaret etmektedir.

İnsan fıtratının İslam dininin emirlerine en uygun olduğunu gösteren bir hakikat, en açık bir misal namazdır. Namaz fıtratını teşkil eden rükünleri ile insan fıtratının fiziki yönünü teşkil eden insan omurgası bu konuda gözle görülen canlı bir misaldir. Namazın fiziki anatomisini meydana getiren kıyam, rükû, secde, cülus gibi unsurları, tamamen insan anatomisinin temelini teşkil eden omurga ile çok yakından ilişkilidir. İnsan omurgası olmadan namaz ikame edilemez.

2) Dinin Direği Namaz:

Dinin direği namazdır, insanın direği ise omurgasıdır. Namaz ile insan omurgasının bu yakın ilişkisi hadis-i şerifte de bildirilmiştir.

Rivayete göre peygamber efendimiz(s.a.v) "Namaz dinin direğidir/ temelidir, esasıdır"diye buyurmuştur(Acluni, Keşful Hafa, 2/34). Direk, temel, esas olarak tercüme edilen kelime, hadisin metninde aynı manaya gelen "imad" ve "amud" şeklinde geçmektedir. Aynı kelime Arapçada omurgadaki vertebrın/omurların sütunları için de kullanılır.

الصلاة عماد الدين الصلاة عمود الدين/ (Munavi, Feyzu'l-Kadir, 5186/5187).

Bunu "Namaz dinin omurgasıdır" şeklinde de tercüme etmek mümkündür. Nitekim Arapçada "amudu'l-batn"(karın kısmını ayakta tutan direk) ifadesi "belin omurgası" anlamında kullanılır. Ayakta durması mümkün olmayan karın bölgesi, belin omurgası ile ayakta durduğu gibi, dinin diğer temel esaslarını ayakta tutan da namazdır. Belin omurgası devre dışı kaldığı zaman karın bölgesi tamamen çöktüğü gibi, dinin omurgası olan namaz da devre dışı kaldığı zaman dinin çadırı çöker. Nitekim özellikle Fakihlerin söz konusu ettiği bazı rivayetlerde bu manaya işaret eden şu ifadelere de yer verilmiştir: "Namaz dinin direğidir. Kim onu ayakta tutarsa dinini ayakta tutmuş olur. Kim ki onu terk ederse dinini yıkmış olur"(bk. Aclunî, 2/35; Gazali, İhya, 1/147).

3) İnsanı ayakta tutan omurgasıdır:

İnsanı ayakta tutan omurgası ile dini ayakta tutan namaz ibadeti fıtrat mefhumu çerçevesinde özdeştirilmiştir. Yukarıda zikredilen ayetlerin ifadelerinde bu hakikate işaret edilmiştir.

Namazın ikame edilmesi, omurga ve onun içinde yer alan omurilik sistemi ile iç içedir. Omurgayı dik durdurmakla kıyamda durulur. Omurga sistemi farklı pozisyonda esnetilerek rüku ve secde yapılır. Dinin direği/omurgası olan namazın adı da salattır, bedenin/sırt ile belin direği olan omurganın adı da salattır. Her iki kelime de "Fıtrat" kavramında yerini almıştır. Namazda olması gerekli olan omurganın, ellerin, ayakların, dizlerin dik durması ve farklı hareketler göstermesi ancak ilgili sistem sayesinde hareket eden kasların farklı pozisyon göstermesiyle mümkündür. Bunu sağlayan cihaz ise omurganın himayesinde korunmaya alınmış 31 çift sinirden ibaret olan omurilik sistemidir.

4) Fıtrat, Salat(namaz)ve Omurga

İlginçtir, hâkim-i ezelî ve hakîm-i lemyezelî olan Allah, İslam dini için "fıtrat dini/İnsanın fıtratına uygun din" hükmünü verirken, bu zihni hakikati harici hakikatle de birleştirmiş ve sonsuz rahmetiyle bunların münasebetlerini göstermek için "tevafuk" penceresini akla açmıştır. Şöyle ki: Dinin omurgası olan namazın Arapça ismi (salat) ile namazın ikamet mahalli olan ilgili organların işlemesini/işlevini sağlayan omurganın ismi aynı unvanda (salat=omurga) kelimesinde toplamıştır. Şöyle ki:

a). Fıtrat kelimesinin kök harfleri olan "FTR" nin ebced değeri: 289=17x17'dir. İnsanın omurgasını teşkil eden omurların/vertebraların sayısı ile günlük farz namazların rekât sayısı aynıdır. Fıtrat dininin temel direği ve bir nevi omurgası olan günlük beş vakit farz namazın rekât sayısı 17 olduğu gibi, insan fıtratının temel dayanağı olan omurganın sırt- bel bölgesindeki omurların/vertebraların sayısı da 17'dir.

b) "Salat" kelimesinin ebced değeri 527=17x31'dir. Bu sayı hem günlük farz namazın 17 rekât sayısına, hem sırt/bel bölgesinin omurgasındaki 17 omur/vertebranın sayısına, hem de namazın icraatını sağlayan organların işlevlerini temin eden omurilik sisteminin 31çift sinir sayısına uygundur.

c) Fıtrat kelimesinin geçtiği ayet numarası:30'dur. Surenin sondan itibaren bu ayetin tertip numarası:31'dir.

-Bu surenin Kur'an'daki tertip numarası 30'dur.

- Surenin ayet sayısı: 60=2x30'dur.

-Fıtrat kavramı, insanın maddi- manevi donanımları ile emr olunduğu hak dinin her iki tarafı da eşit şekilde örtüşmektedir. Bu hakikati aktaran fıtratla ilgili iki ayetten birincisi, surenin baştan itibaren 30. Ayeti olduğu gibi, ikinci ayeti de surenin sunundan itibaren 30. Ayetidir. Bu tevafuku pekiştiren bir husus da fıtrat kelimesinin kendisidir. Bu kelimenin kök harfleri olan "FTR" harflerinin ebced değeri: 289=17x17dir. Yani bunun da her iki tarafı eşittir. Keza, insanın temel esasını oluşturan omurgasının yapıtaşları olan omurlar/vertebraların sayısı 17 adet olduğu gibi, dinin temel esasını teşkil eden namazın rekât sayısı da 17'dir. Burada da her iki taraf eşittir.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

Coşkun Uzun, 2024-02-24 04:55:52

Fıtrat, namaz, tevafuk, sırlar ve tüm bunların sahibi zişanı İlahi kusursuz bir nizamın bir ucunuda Ku'ranı azimüşşanda gösteriyor. Denizler mürekkep olsa kelamı ilahi bitmez. Bakan okuyan ve gören zişuura sonsuz manaları ifade eder, kainatta, fıtratta, namaz da kuranda insanda ve dini hakta

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

İSTİKBAL İSLAM’INDIR-1

İSTİKBAL İSLAM’INDIR-1

Gelecekte İslamiyet’in hâkimiyetine işaret eden beşaretler: Kur'an-ı Kerim'in istikbalin hâ

ÖLENLER EŞİT DEĞİLDİRLER

ÖLENLER EŞİT DEĞİLDİRLER

İnsanların ölüme negatif düşüncelerle bakmalarındaki sıkıntılardan biri de şudur ki, onu

CENNET VE CEHENNEM SADECE MANEVİ DEĞİLDİR

CENNET VE CEHENNEM SADECE MANEVİ DEĞİLDİR

Cennet ve Cehennem iki yurttur; birisi sevaba birisi azaba, birincisi muttakilere, ikincisi kâfirle

ACBU’Z ZENEB HADİSİ

ACBU’Z ZENEB HADİSİ

Bir sorunun cevabı; “Müzedeki bir insanın iskeleti 2.000 senedir var olduğu söyleniyor. Halbu

NAMAZDA 17 SIRRI

NAMAZDA 17 SIRRI

İslam Literatüründe “el-Mabud” kelimesi hakiki mabud olan Allah’ın bir vasfıdır. Ebced d

İNSANLARIN AYIBINI GİZLEMEK

İNSANLARIN AYIBINI GİZLEMEK

Kişi kendisine nasıl davranılmasını istiyorsa, başkalarına da öyle davranmalıdır. Bu minva

CEHENNEM NEREDEDİR?

CEHENNEM NEREDEDİR?

Soru: Cehennem Nerededir? Cevap: Cennet ise Kur’an-ı Kerim'de zikredildiği gibi yüksektedir ve

RUM SURESİ ÖZELİNDE FITRAT DİNİ’NE BAKIŞ

RUM SURESİ ÖZELİNDE FITRAT DİNİ’NE BAKIŞ

Rum suresi, Mekki mukattaat sureler sisteminde yer alan, Kur’an’daki tertip numarası 30 olan bi

HADİSLER IŞIĞINDA KOMŞULUK İLİŞKİLERİ-2

HADİSLER IŞIĞINDA KOMŞULUK İLİŞKİLERİ-2

Ebû Hüreyre (r.a) anlatıyor: Rasûlullah (s.a.s) buyurdular ki: “Komşusu, zararlarından emin

HADİSLER IŞIĞINDA KOMŞULUK İLİŞKİLERİ-1

HADİSLER IŞIĞINDA KOMŞULUK İLİŞKİLERİ-1

Kıyâmetin pek yakın olduğu ve vaktin bereketinin azaldığı günümüzde, insanlar dünya tela

SAYGI GÖSTERGELERİ

SAYGI GÖSTERGELERİ

Toplum içerisinde âdâb-ı muâşeret dediğimiz; nezâket, saygı ve görgü kuralları, dünya v

Şüphesiz o, korunmuş bir kitapta (yazılı) olan pek şerefli/değerli Kur'an'dır ki O'na temiz olanlardan başkası dokunamaz.

(Vakıa, 77-78-79)

GÜNÜN HADİSİ

"Kur'an'ı seslerinizle süsleyiniz."

Ebu Davud

TARİHTE BU HAFTA

*Abdülkadir Geylani hazretlerinin vefatı 17 Temmuz 1163 *Kıbrıs barış harekatı 20 Temmuz 1974 *Aya ilk insan ayağının basması 21 Temmuz 1969

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI