Cevaplar.Org

MOLLA GÜRANİ VE MOLLA HÜSREV

Molla Gürânî: Irak’ın kuzeyinde Şehrizor’da (Kerkük) doğduğu kaydedilmekle beraber kendisinin Diyarbakır Hilar Köyü’nde doğduğunu söylediği rivâyet edilmiştir. Edirne’ye giderek 2. Murad’la görüşen ve onun iltifatına mazhar olan Molla Gürânî, Şehzâde Mehmed’in (Fâtih) hocalığına getirildi.


Orhan Dindar

odindar14@gmail.com

2024-01-22 22:42:28

Molla Gürânî: Irak'ın kuzeyinde Şehrizor'da (Kerkük) doğduğu kaydedilmekle beraber kendisinin Diyarbakır Hilar Köyü'nde doğduğunu söylediği rivâyet edilmiştir. Edirne'ye giderek 2. Murad'la görüşen ve onun iltifatına mazhar olan Molla Gürânî, Şehzâde Mehmed'in (Fâtih)  hocalığına getirildi.

Talebesi ikinci defa tahta geçtiğinde kendisine vezâret teklif edildi ancak "Senin kapında hizmet edenler sonunda vezâret makamına ulaşmayı arzular.  Eğer kendileri dışında bir kimse vezir  olursa sana olan bağlılıkları zayıflar  ve saltanatının düzeni bozulur" diyerek kabul etmedi. Bunun üzerine 1451 yılında kazaskerliğe tâyin edildi.

İstanbul'un fethi sırasında orduyla birlikte fethe katıldı ve savaşın en sıkıntılı günlerinde pâdişâhı teşvik ederek kuşatmanın devamını sağlayan grubun içinde yer aldı. Kazaskerlik görevi sırasında tâyinler konusunda pâdişâhın fikrini almadan ba-ğımsız hareket ettiği için Bursa kadılığıyla görevlendirildi. Bu arada hac farîzasını yerine getiren Molla Gürânî, 1480 yılında, o dönemde en yüksek ilmiye makamı olup daha sonra şeyhülislâmlığa dönüşecek olan İstanbul müftülüğüne getirildi.

Büyük kısmını 2. Bayezid devrinde sürdürdüğü bu görevinde sekiz yıl kaldı. Kabri Fındıkzâde'de, Karâmânî Pîrî Mehmed Paşa Câmii karşısındadır.

Molla Hüsrev

Asıl adı Mehmed'dir. İyi bir medrese tahsilinden sonra Edirne'de müderris, kadılık ve kazaskerlik görevlerine getirildi. İstanbul'un fethi sırasında 2. Mehmed'i destekleyen grupta yer aldı.

Fethin ardından İstanbul'un ilk kadısı Hızır Bey'in vefâtı üzerine İstanbul kadılığına getirildi (1459). Bir dü-ğün cemiyetinde dönemin âlimlerinden Molla Gürani'ye pâdişâhın sağında, kendisine de solunda yer verilmesini ilmi derecesine uygun bulmadığından İstanbul'u terkedip Bursa'ya gitti. Kendi anıyla anılan medresesini kurdu.

Fâtih Sultan Mehmed, Molla Hüsrev'i tekrar İstanbul'a dâvet ederek onu İstanbul müftülüğüne getirdi. Vefât ettiği 1480 yılına kadar bu makamda kaldı. Vefâtı üzerine cenâzesi Bursa'ya götürülerek medresesinin haziresine defnedildi. Fâtih

Sultan Mehmed'in Molla Hüsrev'e "Zamanın Ebû Hanifesidir" dediği rivâyet edilir. Vefâ Molla Hüsrev

Mahallesinde 1460 tarihinde kendi adına inşa edilmiş bir mescid bulunmaktadır. Günümüze eski mescitten minâre, çeşme ve çevre duvarları kalmıştır. Mescidin karşısında, 1. Ahmed dönemi başdefterdarlarından Ekmekcizade Ahmet Paşa'nın hayır eseri olan Medresesi bulunur.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ALLAH RASULÜNÜN MANEVİ ŞAHSİYETİ-2

ALLAH RASULÜNÜN MANEVİ ŞAHSİYETİ-2

Fahr-ı Kainat’a Nasıl Bakmalıyız: Kur’ân’da, “Muhakkak ki, Allah katında sizin en d

NURDAN VECİZELER-8

NURDAN VECİZELER-8

“Hakikaten mümin cennete layık ve kâfir cehenneme muvafık bir mahiyet kesb eder.” İzah: B

YIKILMAKTA OLAN ÜÇÜNCÜ MABET

YIKILMAKTA OLAN ÜÇÜNCÜ MABET

Kimi Yahudiler mecazen veya sembolik anlamda İsrail’e Süleyman Tapınağı makamında üçüncü

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-27

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-27

Nisa: 97: İbn Abbas’ın şöyle dediği rivayet olunur: “Müslümanlardan, İslam’ı hafife a

TACEDDİN TOPAL(1927-2020)

TACEDDİN TOPAL(1927-2020)

Taceddin Topal ağabeyimiz Isparta/Yalvaçlıdır. Yalvaçlılar O’na Taci Dede diye biliyor ve ö

SULTAN 2. BAYEZİD (1481-1512)

SULTAN 2. BAYEZİD (1481-1512)

1448’de Dimetoka’da doğdu. Fâtih Sultan Mehmed’in Gülbahar Hâtun’dan doğan büyük oğl

CENNET VE CEHENNEM SADECE MANEVİ DEĞİLDİR

CENNET VE CEHENNEM SADECE MANEVİ DEĞİLDİR

Cennet ve Cehennem iki yurttur; birisi sevaba birisi azaba, birincisi muttakilere, ikincisi kâfirle

AKSA TUFANI’NIN İSTİKBALDEKİ AKİSLERİ

AKSA TUFANI’NIN İSTİKBALDEKİ AKİSLERİ

De ki: " Bize iki güzellikten birinin dışında başka bir şeyin gelmesini mi bekliyorsunuz? Oy

ALLAH RASULÜNÜN MANEVİ ŞAHSİYETİ-1

ALLAH RASULÜNÜN MANEVİ ŞAHSİYETİ-1

Fahr-ı Kâinat Efendimiz, (Aleyhissâlatü vesselâm) Kur’ân’ı Mekkelilere tebliğe başladı

NURDAN VECİZELER-7

NURDAN VECİZELER-7

“İnkılab-ı hakikat olmaz. Nev'-i mutavassıtın silsilesi devam etmez. Tahavvül-ü esnaf, ink

Al-i İmran,139

"Gevşemeyin, üzülmeyin, eğer hakikaten inanıyorsanız, muhakkak üstün olan sizsinizdir."

GÜNÜN HADİSİ

Her ölenin amel defteri kapanır. Yalnız Allah rızası için yurt sınırında nöbet bekleyenler müstesnadır

Riyazü's Salihin, 2/1297

TARİHTE BU HAFTA

*Şair Muhammed İkbal'in vefatı(21 Nisan 1938) *TBMM'nin açılışı ve çocuk bayramı(23 Nisan 1920) *Osmanlı-Rus Harbi(24 Nisan 1877) *Hudeybiye Gazvesi(26 Nisan 628) *II.Abdülhamid'in tahttan indirilmesi(27 Nisan 1909)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI