Cevaplar.Org

İSRAİL’İN TEMEL YANLIŞI

İsrail’in temel yanlışı, dini yanlış anlamaktır. Dini yanlış anlamak elbette ki Yahudilere mahsus bir şey değildir.  Hıristiyanlar ve bazen Müslümanlar da bu vartaya düşebilir ve dini yanlış anlayabilirler. Bundan dolayı Hasan el Benna ve Bediüzzaman doğru İslamiyet veya İslamiyetin doğrusu ifadelerini kullanmıştır. Bu anlamda Gazali’nin eserlerinden birisi el Beyan ve’t Tebyin Fi Gururu’l Halki Ecmain adlı risalesidir.


Mustafa Özcan

mustafaahmetozcan@gmail.com

2024-01-01 01:14:43

İsrail'in temel yanlışı, dini yanlış anlamaktır. Dini yanlış anlamak elbette ki Yahudilere mahsus bir şey değildir. Hıristiyanlar ve bazen Müslümanlar da bu vartaya düşebilir ve dini yanlış anlayabilirler. Bundan dolayı Hasan el Benna ve Bediüzzaman doğru İslamiyet veya İslamiyetin doğrusu ifadelerini kullanmıştır. Bu anlamda Gazali'nin eserlerinden birisi el Beyan ve't Tebyin Fi Gururu'l Halki Ecmain adlı risalesidir.

Müslüman kitlelerde veya cemaatlerde en temel ayak kayma alanı dini anlamda seçilmişlik meselesi veya iddiasıdır. Şartlara bağlı seçilmişlik zamanla mutlak şekilde anlaşılmaktadır. Bu da insanı nobranlığa götürmektedir. Böylece seçilmişlik meselesi sıfat olmaktan çıkmış, alem yani isim haline gelmiştir. Bu da mensuplarında kalık üretir.

Yahudiler de Kur'an'ın ifadesiyle bir zamanlar seçilmiş topluluk idi. Daha sonra peygamberlerin yolundan yaptıkları halde seçilmişliklerine sonsuzluk payesi vermişler ve kendilerini Allah'ın halkı olarak tanıtmışlardır. En kötüsü de seçilmişlik iddiasını veya meselesini zulüm aracı haline getirmişlerdir. Halbuki bu tarihte kalan bir meseledir. Havf ile reca/korku ile umut arasında sarkmak dengeyi sağlar. Bu seçilmişlik iddialarından birisi de arz-ı mev'ud'a (Vaadedilmiş Toprakrlar) varis olmaktır.

Maide Suresi 21'inci ayette Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor 'Ey kavmim, Allah'ın sizin için yazdığı kutsal toprağa girin ve gerisin geri arkanıza dönmeyin; yoksa kayba uğrayanlar zümresinden olursunuz.' Bu ayet ışığında günümüzün mücadelesini analiz edenler ve Yahudilerin kutsal topraklara varis olduğunu iddia edenler bulunmaktadır. Bu zehi gaflettir. Halbuki Arz-Mev'ud'un Yahudilere tahsisi geçicidir ve diğer ayetler bunu izah etmektedir. Cenab-ı Hak yeryüzünü zaman zaman milletler arasında paylaştırmaktadır. Bu bazen toprak bazen de eyyam yani zaman diliminde olmaktadır. "Mûsa kavmine dedi ki: «Allah Teâlâ'dan yardım isteyiniz ve sabrediniz. Şüphe yok ki, yer Allah Teâlâ'nındır. Ona kullarından dilediğini varis kılar. Akibet ise muttakîler içindir (A'raf 128)." Burada arzı veya Vadedilmiş Toprakları varis kılmak zaman zaman farklı milletlere tahsis etmek anlamındadır. Nesilden nesle Yahudilere vermek değil. Zaten tarihi süreçte bunun böyle olmadığını görebiliyoruz. Vakıa da bunu ispatlamaktadır.

Yahudiler Vadedilmiş Topraklarda kısa sürelerle ve kesintilerle kalabilmişlerdir. Allah burasını farklı zamanlarda ve farklı dilimlerde başka milletlere tahsis etmiş ve varis kalmıştır. Burada varis kılmak nesilden nesle aktarmak değil milletler arası geçişlilik ve dönüşümdür. Ayrıca hayırlılara verilen miras zalimleri kapsamaz. Nitekim Kur'an şöyle buyurmaktadır: ﴾Bakara: 124﴿ Vaktiyle rabbi İbrâhim'i bazı sözlerle sınayıp da İbrâhim onları eksiksiz yerine getirince, "Ben seni insanlara imam/önder yapacağım" buyurmuştu. İbrâhim, "soyumdan da" deyince rabbi, "Vaadim zalimleri kapsamaz" buyurdu. Demek ki manevi yol ve soy ile kan bağı bir birine karıştırılmamalıdır. 

 Sözgelimi Netanyahu gibi yalancı ve zalim birisinin Hazreti İbrahim ile bir bağı olabilir mi? Karşılaştırmalı Dinler kitabında Muhammed Hatip günümüzde Ben-i İsrail'in neslinin kesildiğini ve yok olduğunu haber vermektedir (Hel Lilyahud Hakkun Fi Ardi Filistin, Abdullh Ali İdris, s: 14). Günümüzde Yahudiler ise bu iki bağı; kan bağ ile salahiyet ve uygunluk, elverişlilik bağını birbirine karıştırmaktadır.

Bazı ayetlerde ise yeryüzünün Salihlere varis kılındığı ifade edilmektedir. Enbiya 105/Andolsun zikirden sonra Zebûr'da da, "Yeryüzü Salih/ iyi kullarıma kalacaktır" diye yazmıştık.

 Kısaca sonunda Filistin diyarı zalimlere değil Salihlere miras kılınmıştır. Bu itibarla İsrail'in atalar diyarı olarak andıkları mekanda hak iddialarının bir değeri ve kutsal kitaplarda bir dayanağı yoktur. Rus temsilcinin BM çatısı altında ifade ettiği üzere İsrail, işgal ettiği topraklarda kendini savunma hakkına haiz değildir, gasp ettiği ve aldığı toprakları iade etmekle mükelleftir. Burada kimi Yahudilerin okuma biçimi siyak ve sibaktan yoksundur yani eskilerin tabiriyle mebtur yani tarihi bağlamından kesiktir, kopuktur.

İsrail'i tarih itibarıyla tekzip eden hususlardan birisi de diaspora Yahudileri olarak Mesih'in güdümünde Vaadedilmiş Topraklara dönecekleri yerde Mesih'i geriye bırakarak seküler bir süreçle Filistin'e dönmeleridir. Şimdi de dini argümanlarla Filistinlileri yurtlarından sökmeye yelteniyorlar.

Hem başkalarının topraklarına el koymuşlar kendilerine mal etmişler hem de Mesih'i arkada bırakmışlardır. Şiilerin de hakim cereyanların etkisiyle velayet-i fakihten sonra Mehdi'nin zuhurunu beklemeleri gibi, Yahudiler de kendi icatları olan Siyonizm sonrasında Davut soylu bir Mesih'in zuhurunu bekliyorlar! Bu süreçte at izi it izine karışmıştır.

Tanrıyı Kıyamete Zorlamak kitabının yazarı Grace Halsell bir defasında Kudüs'e giderken Armageddon meraklısı, nazariyatçısı birisiyle karşılaşır ve şunu sorar: Rahim olan Allah nasıl olur da yeryüzünün tarumar edilmesini emreder. Muhatabından bozuk bir dille şu karşılığı alır: Atom bombasının nasıl yapılacağını insana öğreten Allah'tır. İnsanoğlu bilimi ve bilgiyi Allah'ın izni olmadan ele geçirebilir mi? Bu bilgiye onun iradesi dışında ulaşabilir mi?

Bu soruya İslam'ın cevabı şudur: İnsanoğlu bu bilgiye Allah'ın iradesi dışında erişemez. Lakin kesinlikle rızası yoktur.Allah şeytanı iradesiyle yarattı ama kesinlikle eylem veya amellerinden razı değildir. Burada bu iki boyut birbirine karıştırılıyor.

İslam sofistike bir din olduğundan her meseleye ayrıntılı bir cevabı vardır. Öbürleri ise bundan mahrumdur. Rıza ile irade makamı birbirinden ayrıdır. Bed'ul Emali adlı akide kitabında bu mesele dördüncü mısrada şöyle tafsil edilmiştir: Müridu'l hayri ve'şerri'l kabihi Velakin leyse yerda bilmuhali. Hayrı ve çirkin olan şerri irade eder. Fakat kötü işlerden razı değildir. İrade etmekle, razı olmak arasında fark vardır. Allah, kullarını imtihan için hayır ve şerri, iman ve küfrü yaratmış ve böyle bir imtihan murad etmiştir. İradesine göre her şey meydana gelmektedir. Fakat şerlerden ve küfürden razı değildir.)

Yahudiler makamları birbirine karıştırıyorlar. Bunun için şeytanın amellerine talip oluyorlar. İslam ışığında kendilerini tashih ederlerse dünya barışına katkı sunmuş olurlar!

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ALLAH RASULÜNÜN MANEVİ ŞAHSİYETİ-2

ALLAH RASULÜNÜN MANEVİ ŞAHSİYETİ-2

Fahr-ı Kainat’a Nasıl Bakmalıyız: Kur’ân’da, “Muhakkak ki, Allah katında sizin en d

NURDAN VECİZELER-8

NURDAN VECİZELER-8

“Hakikaten mümin cennete layık ve kâfir cehenneme muvafık bir mahiyet kesb eder.” İzah: B

YIKILMAKTA OLAN ÜÇÜNCÜ MABET

YIKILMAKTA OLAN ÜÇÜNCÜ MABET

Kimi Yahudiler mecazen veya sembolik anlamda İsrail’e Süleyman Tapınağı makamında üçüncü

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-27

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-27

Nisa: 97: İbn Abbas’ın şöyle dediği rivayet olunur: “Müslümanlardan, İslam’ı hafife a

TACEDDİN TOPAL(1927-2020)

TACEDDİN TOPAL(1927-2020)

Taceddin Topal ağabeyimiz Isparta/Yalvaçlıdır. Yalvaçlılar O’na Taci Dede diye biliyor ve ö

SULTAN 2. BAYEZİD (1481-1512)

SULTAN 2. BAYEZİD (1481-1512)

1448’de Dimetoka’da doğdu. Fâtih Sultan Mehmed’in Gülbahar Hâtun’dan doğan büyük oğl

CENNET VE CEHENNEM SADECE MANEVİ DEĞİLDİR

CENNET VE CEHENNEM SADECE MANEVİ DEĞİLDİR

Cennet ve Cehennem iki yurttur; birisi sevaba birisi azaba, birincisi muttakilere, ikincisi kâfirle

AKSA TUFANI’NIN İSTİKBALDEKİ AKİSLERİ

AKSA TUFANI’NIN İSTİKBALDEKİ AKİSLERİ

De ki: " Bize iki güzellikten birinin dışında başka bir şeyin gelmesini mi bekliyorsunuz? Oy

ALLAH RASULÜNÜN MANEVİ ŞAHSİYETİ-1

ALLAH RASULÜNÜN MANEVİ ŞAHSİYETİ-1

Fahr-ı Kâinat Efendimiz, (Aleyhissâlatü vesselâm) Kur’ân’ı Mekkelilere tebliğe başladı

NURDAN VECİZELER-7

NURDAN VECİZELER-7

“İnkılab-ı hakikat olmaz. Nev'-i mutavassıtın silsilesi devam etmez. Tahavvül-ü esnaf, ink

Yer yüzünde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı baki kalacaktır.

Rahman, 26-27

GÜNÜN HADİSİ

Eğer sizden birinizin elinde dikilecek bir hurma fidanı varken, kıyamet kopsa ve onu dikmeye vakit bulursa, hemen o fidanı diksin

250 Hadis, s.27

TARİHTE BU HAFTA

*Fatih Donanmayı Haliç'e İndirdi.(22 Nisan 1453) *T.B.M.M. Açıldı.(23 Nisan 1920) *Yavuz Sultan Selim Padişah Oldu.( 25 Nisan 1512) *Çernobil Nükleer Faciası.(26 Nisan 1986) *Sultan II.Abdülhamid Han Tahttan İndirildi.(27 Nisan 1909)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI