NURDAN VECİZELER-1

Takdim Değerli ziyaretçilerimiz, yeni bir bölümümüzü daha hizmetinize sunuyoruz. Risale-i Nur Külliyatına vukufiyeti ve onu çok iyi özümseyip herkesin anlayacağı misallerle anlatmada temayüz etmiş, merhum Prof. Dr. Alaaddin Başar beyin Risalelerdeki veciz ifadeleri yorumladığı bir çalışma bu.


2023-12-07 22:32:21

Takdim 

Değerli ziyaretçilerimiz, yeni bir bölümümüzü daha hizmetinize sunuyoruz. Risale-i Nur Külliyatına vukufiyeti ve onu çok iyi özümseyip herkesin anlayacağı misallerle anlatmada temayüz etmiş, merhum Prof. Dr. Alaaddin Başar beyin Risalelerdeki veciz ifadeleri yorumladığı bir çalışma bu.

Sohbet üslubundan yazıya aktarılan bu çalışma, eserleri daha iyi anlamamız konusunda inşallah istifadeye medar olacaktır. Merhum ağabeye Rabbimizden tekrar rahmet dilerken, sitemizde yayınlanmak üzere çalışmayı gönderen yetkillilere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Cevaplar.org

1-"Bismillah her hayrın başıdır."

Her hayırlı işe Allah'ın adı ile başlanır ve konuya göre ayrı anlam kazanır, yemek yerken Rezzak olan Allah, tebliğde Hâdi olan Allah gibi…

2-'Bismillahirrahmanirrahîm' yukarıdan nüzul ile semere-i kâinat ve âlemin nüsha-i musağğarası olan insana ucu dayanıyor. Ferşi Arş'a bağlar. İnsanî arşa çıkmağa bir yol olur."

Yukarıdan nüzul, önce kainattaki tüm yardımlaşma ve dayanışmalar… cansız eşya birbirine yardım ediyor. Canlılar yardımlaşır, cansızlar nasıl yapsın bunu …

Hayırlar

 1. Kademe, yoklukta kalmayıp var olmak, bu manada bütün kainat rahmete mazhar,

 Errahman, zahir manası rızık, nebat hayvan insan, kainattan yeryüzüne indik.

Dünyaya geldik, bu kadar mahluk insana hizmet ettiriliyor.

 İnsanda rahmet çok fazla tecelli ediyor, kainat, yer yüzü, insandaki rahmet tecellileri 3 kademede , yukarıdan nüzul ile gerçekleşiyor.

 Semere-i kainat, kainatın meyvesi, Kâinat bir şeceredir. Anâsır onun dallarıdır. Nebatat yapraklarıdır. Hayvanat onun çiçekleridir. İnsanlar onun semereleridir. Bu semerelerden en ziyadar, nurlu, ahsen, ekrem, eşref, eltaf Seyyidü'l-Enbiyâ ve'l-Mürselîn, İmâmü'l-Müttakîn, Habîbi Rabbü'l- lemîn Hazret-i Muhammed'dir.

Tüm kainat bize hizmet ediyor. İnsan alemin küçük bir misali…

Evet, nasıl ki insanın anâsırları kâinatın unsurlarından; ve kemikleri taş ve kayalarından; ve saçları nebat ve eşcârından; ve bedeninde cereyan eden kan ve gözünden, kulağından, burnundan ve ağzından akan ayrı ayrı suları arzın çeşmelerinden ve madenî sularından haber veriyorlar, delâlet edip onlara işaret ediyorlar. Aynen öyle de, insanın ruhu âlem-i ervahtan; ve hafızaları Levh-i Mahfuzdan; ve kuvve-i hayaliyeleri âlem-i misalden; ve hâkezâ herbir cihazı bir âlemden haber veriyorlar ve onların vücutlarına kat'î şehadet ederler.

Rahim, müminleri rahmetle cennete, kafirleri adliyle cehenneme koyan Allah …

Ferş arş, yeri arşa, bütün kainatın idare merkezine bağlar, kürsi maddi, arş manevi..

3-"Bu kâinat öyle bir kitaptır ki, her sahifesi çok kitapları tazammun eder." 

Kainat kitap teşbihi. Kitabın forma sayfa paragraf cümle kelime ve harfleri var.. bir dr bir çiçeği ele aalıp onunla ilgili tez yapıyor demek içinde tez yapılacak kadar mana var.

4-"Evet, Kur'ân-ı Hakîm, şu Kur'ân-ı Azîm-i Kâinatın en âli bir müfessiridir ve en beliğ bir tercümanıdır. Evet, o Furkandır ki, şu kâinatın sahifelerinde ve zamanların yapraklarında kalem-i kudretle yazılan âyât-ı tekvîniyeyi cin ve inse ders verir. Hem herbiri birer harf-i mânidar olan mevcudata "mânâ-yı harfî" nazarıyla, yani onlara Sâni hesabına bakar. "Ne kadar güzel yapılmış; ne kadar güzel bir surette Sâniinin cemâline delâlet ediyor" der. Ve bununla kâinatın hakikî güzelliğini gösteriyor."

 Bu kainattaki âli sırları insan kendi aklıyla çözemez. Kur'an'ın tefsiri olduğu gibi, kainatın da manevi tefsiri lazım, bütün felsefi cereyanlar birbirini nakzetmişler… "İnsan konuşan hayvandır." Ama bu idrak bana niye verildi? Felsefe bu soruları cevaplamayaz, Ancak insanı yaratan ve şu kainattan süzen Allah bu sorulara doğru cevap verebilir.

Kainatın iki müfessiri var, biri Kur'an diğeri Rasul. İlk müfessir Resul-i Ekrem. Kur'an kainatı, Resul hem Kur'an'ı hem kainatı okuyor ve bize açıklıyor.

5- "Ekser küfür ve dalalet; istib'addan ileri gelir. Yani akıldan uzak ve muhal görür, inkâr eder." 

Bir uzak görme, iki günaha dalma, (her günahta küfre giden) bir yol var. İki temel kaynak, burası küfürle ilgili.

Okulda anlamadığımız şeyleri nasıl öğretmene sorup cevap alıyorsak manevi konuları da sorup öğrenmeliyiz.

İnsanın aklı çürümüş kemikleri kimin dirilteceğini anlamayabilir. Bir şiir yazıldı, sonra kayboldu, o şiiri yazan tekrar yazabilir. (atom, element bileşik vs. )

6- "Baharı icad etmeyen, bir elmayı icad edemez. Zira o elma, o tezgâhta dokunuyor." 

Bir fabrika, kumaş kiminse, makine ve fabrika onundur. Elma bahar tezgahında dokunuyor, tüm bunlar mevsim meselesi, bu ağaç nasıl dirilecek ? kışın ortasında, mevsimi gelince hepsi çiçek açar… ahireti inkar eden mevsimsiz düşünüyor. Evet, şu gecenin sabahı ve şu kışın baharı ne kadar makul ve lâzım ve kat'i ise, haşrin sabahı da, berzahın baharı da o kat'iyettedir.

Bu çiçekler nasıl açacak, baharı bekle ve gör. Aklımın almadığı bu olaylar oluyor, arkasında büyük bir güç var … Madem aklım almıyor bu yoktur … bu saçma akıl ve vicdan dışı bir yol …

7- "Küfür istidad-ı insanîyi öyle ifsad eder ki, salah ve hayrı kabule liyakatı kalmaz." Ağaç meyve verir normalde, ama kurursa vermez… başta peygamber sahabe evliya asfiya… Fıtrat bozulunca insan bunların hiçbirini kabul edemiyor. Kalp mühürlenmesi…

Adam o kadar isyan ve küfürde gitmişki artık hayır ve salahı kabule liyakati kalmamış. Her doğan İslam fıtratı üzerine doğar. Tövbe edip devam etmezse ıslah olmaz günahtan sonra…. Göze düşen bir toz, sonra göze batan bir iğne… 50 tane iğne batırırsan, gözün görmeye kabiliyeti kalmaz. Günahlar kalbe batan iğne gibi…

-Devam edecek-

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

NURDAN VECİZELER-10

NURDAN VECİZELER-10

Kalbden maksat, sanevberî (çam kozalağı) gibi bir et parçası değildir. Ancak, bir lâtife-i R

NURDAN VECİZELER-9

NURDAN VECİZELER-9

“Amiriyet ve hâkimiyetin muktezası, rakip kabul etmemektir, iştiraki reddetmektir, müdahaleyi

NURDAN VECİZELER-8

NURDAN VECİZELER-8

“Hakikaten mümin cennete layık ve kâfir cehenneme muvafık bir mahiyet kesb eder.” İzah: B

NURDAN VECİZELER-7

NURDAN VECİZELER-7

“İnkılab-ı hakikat olmaz. Nev'-i mutavassıtın silsilesi devam etmez. Tahavvül-ü esnaf, ink

NURDAN VECİZELER-6

NURDAN VECİZELER-6

“Tevekkül, esbabı bütün bütün reddetmek değildir. Belki esbabı dest-i kudretin perdesi bil

NURDAN VECİZELER-5

NURDAN VECİZELER-5

Nimet içinde in’âm görünür, Rahmân’ın iltifatı hissedilir. Nimetten in’âma geçsen, M

NURDAN VECİZELER-4

NURDAN VECİZELER-4

Masnuatta hiçbir eser yok ki, çok manalı bir lafz-ı mücessem olmasın, Sâni'-i Zülcelal'in ç

NURDAN VECİZELER-3

NURDAN VECİZELER-3

“Dünyanın lezzetini, zevkini, saadetini, rahatını isterseniz; meşru dairedeki keyfe iktifa ed

NURDAN VECİZELER-2

NURDAN VECİZELER-2

“O Zât, (asm) ubudiyet-i küllîye cihetiyle kesret tabakatının dergâh-ı İlahiye elçisi old

NURDAN VECİZELER-1

NURDAN VECİZELER-1

Takdim Değerli ziyaretçilerimiz, yeni bir bölümümüzü daha hizmetinize sunuyoruz. Risale-i Nu

Ey iman eden kullarım! Şüphesiz benim arzım geniştir. O halde (nerede güven içinde olacaksanız orada) yalnız bana kulluk edin.

Ankebut, 56

GÜNÜN HADİSİ

"Ümmetimin tamamı affedilmiştir, ancak günahlarını ilan edenler müstesna!"

Buhârî

TARİHTE BU HAFTA

*Genç Osman'ın Yedikule'de Şehid Edilmesi (20 Mayıs 1622) *İbn-i Sina'nın Vefatı(21 Mayıs 1037) *Dandanakan Zaferi (23 Mayıs 1040) *Necip Fazıl'ın Vefatı (25 Mayıs 1983)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI