SİYER OKUNURKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BİR HUSUS

Bu güne kadar Hz. Peygamber hakkında birçok kıymetli eser kaleme alınmıştır. Bu eserlerin çoğunda Rasûl-i Ekrem’in (s.a.v.) mânevî şahsiyetinden ziyâde, siyerî ve beşerî hâlleri bütün teferruatıyla ve en güzel bir şekilde anlatılmaktadır. Ancak, O’nun sadece bu yönlerini bilmek, hakiki mahiyetini anlamak için yeterli değildir.


Mehmed Kırkıncı

.

2023-09-26 13:25:05

Bu güne kadar Hz. Peygamber hakkında birçok kıymetli eser kaleme alınmıştır. Bu eserlerin çoğunda Rasûl-i Ekrem'in (s.a.v.) mânevî şahsiyetinden ziyâde, siyerî ve beşerî hâlleri bütün teferruatıyla ve en güzel bir şekilde anlatılmaktadır. Ancak, O'nun sadece bu yönlerini bilmek, hakiki mahiyetini anlamak için yeterli değildir.

Bediüzzaman Hazretleri de bu hakikati şöyle izah etmektedir: " Rasûl-i Ekrem'in (s.a.v.) ahvali ve evsâfı, siyer ve tarih sûretiyle beyan edilmiş. Fakat o evsaf ve ahvâl-i gâlibi, beşeriyetine bakar. Hâlbuki o zât-ı mübâreğin şahs-ı mânevîsi ve mahiyet-i kudsiyesi o derece yüksek ve nûranîdir ki, siyer ve tarihte beyan olunan evsaf, o bâlâ kamete uygun gelmiyor, o yüksek kıymete muvâfık düşmüyor."(1)

"Bütün ukul toplansa, bir akıl olsalar, o makamın hakikatini tamamıyla ihata edemezler."(2)

Nebiyy-i Ekrem ve Cenâb-ı Seyyidü'l Beşer'in mahiyetinin ve kemalatının büyüklüğüne şu misal dürbünü ile bakabiliriz: İçi süt ile dolu büyük bir kab ısıtıldığında, kısa bir zaman sonra o süt kaynar ve etrafa taşar. Hz. Peygamberin kemâlâtını o kabın içindeki süt olarak düşünürsek, o kabtan taşan sütler de bütün peygamberlerin, velilerin ve diğer mü'minlerin kemâlâtıdır. Zira Kâinatın Fahr-i Ebedîsi, yaratılmışların en ekmeli, Cenâb-ı Hakk'ın en ehemmiyetli masnûu, en sevgili abdi, kâinatın çekirdeği, nûru, esası ve en mükemmel meyvesidir.

Bütün güzel ahlâkın, faziletin, züht ve takvânın, şefkat ve merhametin, âlicenaplığın, affın, azim ve sebatın, fedakârlık ve gayretin mümessili olan O Yüce Peygamberin mânevî şahsiyetini en güzel bir şekilde anlamak, sünnetini rehber edip hayata tatbik etmek bütün beşeriyete lazımdır. Bu sadece İslâmî bir ihtiyaç değil, ahlâkî, ilmî, medenî ve insanî bir ihtiyaçtır. Çünkü O'na ait olan her şey, her söz ve her fiil güzeldir ve hikmetlidir.

Allah Rasûlünün sadece beşerî hâllerini anlatan siyer kitaplarını okuyup, O'nu kisralar, kayserler gibi bir melik veya bir hükümdar sanmak büyük bir hatadır. O'na Cenâb-ı Hakk'ın rasûlü ve en sevgili kulu olarak bakılmalıdır. Böyle bakıldığında O, âsumandan yere inen nûranî bir melek gibi görünür.

Allah Rasûlü vahyin kaynağı ve bütün insanlığın hidâyet meşalesidir. Bu bakımdan O'nun (s.a.v.) hayatını anlatan eserler bir tarih kitabı gibi değil, tefekkür ederek okunmalıdır.

Rasûl-i Zîşan Efendimizin ortaya koyduğu düsturlar, dünyevî ve uhrevî ihtiyaçların temeli ve hülâsasıdır. O'nun yolundan başka bir yol ve O'ndan başka bir rehber yoktur. O (s.a.v.), kendi asrının ve gelecek bütün asırların ihtiyaçlarını temin eden en büyük bir hâkim, en büyük bir mürşid, en büyük bir mehdi ve en büyük bir müceddittir. O'nun makamı, beşeriyetin en yüksek zirvesidir.

Kâinatın Fahr-i Ebedîsi, bütün beşeriyet için maden-i nur ve hidâyet, memba-i mârifet ve feyzdir. İnsanların faziletli olmaları, dünyevî ve uhrevî saadete kavuşmaları ancak, O'nun yolundan gitmeleriyle mümkün olur. Zira bütün bu ulvî hakikatlere en büyük ve en geniş âyine O'dur. Bu bakımdan böyle eşsiz bir şahsiyetin her sözü, her hâli ve her hareketi iyi anlaşılmalı, ferdî ve içtimâî hayata tatbik edilmelidir. Kurb-u İlâhiyeye mazhar olmak, O'na (s.a.v.) uymakla mümkündür.

Dipnotlar

 

1-Bediüzzaman Said Nursî, Mektubat, RNK Neşriyat, İstanbul 2018, s. 105.

2-Nursî, Mektubat, s. 330.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN “İSMET”İ VE “İSTİĞFAR”I

PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN “İSMET”İ VE “İSTİĞFAR”I

Özet: Kulun işlediği günahlardan pişmanlık duyma ve Allah’ın affına sarılma anlamını i

ALLAH RASULÜNÜN MANEVİ ŞAHSİYETİ-3

ALLAH RASULÜNÜN MANEVİ ŞAHSİYETİ-3

Fahr-ı Kâinat Efendimize Ta’zîm edip Saygı Göstermeyi Emreden Ayetler: 1- Yüce Allah Kur’

ALLAH RASULÜNÜN MANEVİ ŞAHSİYETİ-2

ALLAH RASULÜNÜN MANEVİ ŞAHSİYETİ-2

Fahr-ı Kainat’a Nasıl Bakmalıyız: Kur’ân’da, “Muhakkak ki, Allah katında sizin en d

ALLAH RASULÜNÜN MANEVİ ŞAHSİYETİ-1

ALLAH RASULÜNÜN MANEVİ ŞAHSİYETİ-1

Fahr-ı Kâinat Efendimiz, (Aleyhissâlatü vesselâm) Kur’ân’ı Mekkelilere tebliğe başladı

HADİS DEĞERLENDİRMELERİNDE MODERNİST BAKIŞIN ÇIKMAZLARI

HADİS DEĞERLENDİRMELERİNDE MODERNİST BAKIŞIN ÇIKMAZLARI

Muhâl ve münker muhteva taşıyan veya bu türden bir sonuca götüren hadislerin isnadı nasıl o

MODERN DÖNEMDE SÜNNETİN HÜCCET DEĞERİNE DİL UZATILMASI

MODERN DÖNEMDE  SÜNNETİN HÜCCET DEĞERİNE DİL UZATILMASI

FİTNENİN TARİHÇESİ Dr. Mustafa el-A’zamî “Dirasat fi’l-Hadisi’n-Nebevî” adlı kita

SİYER OKUNURKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BİR HUSUS

SİYER OKUNURKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BİR HUSUS

Bu güne kadar Hz. Peygamber hakkında birçok kıymetli eser kaleme alınmıştır. Bu eserlerin ç

HATEMİYYET’E DAİR FARKLI BİR TAHKİK

HATEMİYYET’E DAİR FARKLI BİR TAHKİK

Bu yazıda Muhammed Mustafa’nın (sallallahu aleyhi ve sellem) son Peygamber, Kur’an’ın da im

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

Hadisleri inkar edenlere mealciler, akılcılar ve Kur'an'cılar denilir. Bunlar kendilerine nispet

HZ. PEYGAMBERE KARŞI GÖREVLERİMİZ

HZ. PEYGAMBERE KARŞI GÖREVLERİMİZ

İslâm bir dindir. Bu dini gönderen Allah (cc)'dır. Bu dinin bir kutsal kitabı, bir peygamberi,

HZ. PEYGAMBER HAKKINDAKİ TAVRIMIZ NASIL OLMALI?

HZ. PEYGAMBER HAKKINDAKİ TAVRIMIZ NASIL OLMALI?

Hucurât, 2. âyet: “Ey iman edenler! Seslerinizi, Peygamber'in sesinin üstüne yükseltmeyin. Bi

Sadece zanna uyuyorlar. Zan ise hiç şüphesiz hakikat bakımından bir şey ifade etmez.

Necm,28

GÜNÜN HADİSİ

"Üç defa kapıyı çalın. İzin verilirse girin; aksi halde dönün."

Riyazü's Salihin, 2/874

TARİHTE BU HAFTA

*Abdülkadir Geylani hazretlerinin vefatı 17 Temmuz 1163 *Kıbrıs barış harekatı 20 Temmuz 1974 *Aya ilk insan ayağının basması 21 Temmuz 1969

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI