NEDİR İTTİHAD-I İSLAM?

İTTİHAD-I İSLAM, şeref tacımız, uhuvvet sancağımız, muhabbet bayrağımızdır. İTTİHAD-I İSLAM, en büyük davamız, en kudsi sevdamız, en azim gayemizdir.


Prof. Dr. Şener Dilek

marifet.nurlari@gmail.com

2023-07-15 02:35:28

"Azametli bahtsız bir kıtanın, şanlı tâli'siz bir devletin, değerli sahipsiz bir kavmin reçetesi; İTTİHAD-I İSLAM'DIR." (Hutbe-i Şamiye)

TARİF VE TAVSİF

İTTİHAD-I İSLAM, şeref tacımız, uhuvvet sancağımız, muhabbet bayrağımızdır.

İTTİHAD-I İSLAM, en büyük davamız, en kudsi sevdamız, en azim gayemizdir.

İTTİHAD-I İSLAM, mü'minleri birbiriyle kenetleyen en azim bir zincir-i nurani, en samimi bir rabıta-ı manevidir.

İTTİHAD-I İSLAM, matlubumuzdur, maksudumuzdur.

İTTİHAD-I İSLAM, beklenen geleceğimizdir. Aşkımızdır, Sevdamızdır.

İTTİHAD-I İSLAM, dava-yı Muhammediyye'yi (a.s.m) bütün dünyaya duyurma ve tebliğ etme sorumluluğumuzun adıdır.

İTTİHAD-I İSLAM, şevk ve hamiyetleri ateşleyen güç ve irademizin tecellisi ve maddi-manevi yükselişin bir sancağıdır.

İTTİHAD-I İSLAM, İslam düşmanlarına karşı metanetimizi, dirayetimizi, mevcudiyetimizi, birlik ve beraberliğimizi gösteren bir ilannamedir.

Evet, İttihad-ı İslam ile zuhur edecek güzelliklere, ahlaki ve manevi değerlere değil islam alemi belki bütün insanlık âlemi muhtaçtır.

Bu güzelliklerin tahakkukunu rahmet-i İlahiyye'den niyaz ediyoruz. Bize pahalı satmasın. Kalb ve gönülleri İslam'a hadim eylesin.

Evet… İttihad-ı İslam bize ne getirecek? Nelerin kapısını açacak? Hangi güzelliklere ayna olacak?

 Sıralayalım:

İTTİHAD-I İSLAM, Müslümanların yeniden dirilişidir.

İTTİHAD-I İSLAM, rahmet ve inayet-i İlahiyye'nin celbine vesiledir.

İTTİHAD-I İSLAM, sökükleri dikmek, gedikleri kevlemek, yıkıkları tamir etme aşk ve sevdasıdır.

İTTİHAD-I İSLAM, İslamiyet'in şahs-ı manevisinin izzet ve itibarıdır.

İTTİHAD-I İSLAM, ruhları ayağa kaldıracak bir kayyum değerdir.

İTTİHAD-I İSLAM, zilleti izale eden, izzeti bayraklaştıran fiili bir ameldir.

İTTİHAD-I İSLAM, tebliğ ciddiyeti ve temsil görev ve sorumluluğumuzun ünvanlıdır.

İTTİHAD-I İSLAM, küfrü mutlak ve dalalet-i mutlaka karşı maddi ve manevi çelik bir zırhtır.

İTTİHAD-I İSLAM, nokta-ı istinadımız olacaktır.

İTTİHAD-I İSLAM, inşallah maksat ve netice itibariyle ittihad-ı umumîyi tesis edecek, hükümetlerin şahs-ı maneviyesinin hakiki keyfiyetini, gerçek kimliğini âleme ilan edecektir.

 İTTİHAD-I İSLAM, Müslümanları refah ve saadete, emniyet ve asayişe ulaştıran bir şimendifer-i manevi olacaktır.

İTTİHAD-I İSLAM, uhuvvet ve muhabbeti, ittihad ve ittifakı muhafaza eden azim bir kale-i kutsiyedir.

İTTİHAD-I İSLAM, karanlık ve zülmani, şehvani ve çürük Batı medeniyetinin taslit ve tahakkümünden bizleri kurtaracak ve hakikat-i İslamiye'nin dünya ve ahireti kapsayan adilane, hakimane ve rahimane mihenk ve ölçülerini gündeme getirecektir. İnşallah.

İTTİHAD-I İSLAM, kıyamete kadar Müslümanları zillet ve sefaletten, perişaniyet ve yıkılışlardan koruyacak bir urgan-ı manevi, bir habl-ül metin ve bir urvet'ül vüskadır.

İTİHAD-I İSLAM, hem dünyamızı imar edecek, hem de ahiretimizi muhafaza noktasında şevk ve gayretleri ateşleyecek, mü'minlere bir nokta-i istinad olacaktır.

 İTTİHAD-I İSLAM, Kur'an-ı Azimüşşan'ın rehberliğinde sefahetten, israftan ve boş işlerin meddahlığını yapmaktan ve batıla taraf olmaktan mü'minleri halas edecektir.

İTTİHAD-I İSLAM, kırılmaz ve kopmaz bir zincir-i nuranidir.

İTTİHAD-I İSLAM, bir şeref-i manevi, bir rabıta-i Kur'ani'dir.

İTTİHAD-I İSLAM, ahlâk-ı hasene ve hissiyat-ı ulviyenin düsturlarını gelecek kuşaklara talim ettirecek bir hayat mektebi, bir tedris okulu, bir talim ve terbiye merkezi görevini ifa ve icra edecektir.

İTTİHAD-I İSLAM, İslam dünyasının kadr ve kıymetini ziyade gösterecek, bizi Avrupa dilenciliğinden kurtaracaktır.

İTTİHAD-I İSLAM, perişan İslam coğrafyasına nefes verecek hayattar ve hakikattar bir şifa-i maddi ve manevidir.

İTİHAD-I İSLAM, ümmetin saadet-i ebedisi için çalışan âlimleri, fikir adamlarını, memleket sevdalılarını, hamiyet ehlini ve fedakâr mü'minleri dinin ilâ ve ibkası için ayağa kaldıracak, hamiyetleri kamçılayacak, gayretleri küllileştirecektir.

İTTİHAD-I İSLAM, Müslümanları şu ahir zamanın bora ve fırtınalarından, tsunami dalgalarından hıfz ve muhafazaya vesile bir tahassungâh-ı maddi ve manevi olacaktır.

İTTİHAD-I İSLAM, bölük-pörçük yıkılmış, ezilmiş, dışlanmış mazlum Müslümanlara azim bir ümit ışığıdır.

İTTİHAD-I İSLAM, Filistin halkına bayramı yaşatacak, zalim küffarın yıllarca süren ihanetini söndürecek, o terörist devlete haddini bildirecek, mahsun ve mükedder Mescid-i Aksa'yı o eski şanlı günlerine kavuşturacak, ağlayan ümmet-i Muhammediyye'yi güldürecektir. İnşallah…

İTTİHAD-I İSLAM ile avam-ı nası şek ve şüphelerden, vehim ve vesveselerden kurtaracak ilim ve irfan merkezleri açılacak, "mana-yı harfi" ile "tedris halkaları" ve "marifet sofraları" kurulacaktır. İmana, Kur'an'a ve İslam'a hizmet edecek, hasbi, fedakâr, gayretli maneviyat erleri yetişecektir. İnşallah bu görev ve sorumlulukların ifasına vesile olarak kalplerde ve gönüllerde taht kuracaktır.

İTTİHAD-I İSLAM, mehazın kudsiyeti, kanunların kudreti, adaletin güzelliği ve meşveretteki ortak akıl müdebbiriyetiyle, İslam dünyasının nokta-i itibarını temin edecektir. Bu itibar, mükellefiyet ve sorumluluklar noktasında güzel neticeleri doğuracaktır.

İstikbal mahkemesinde şanlı ecdadımızın "Bizden sonra ne yaptınız? Hangi güzel hizmetlere imza attınız?" sualine karşı; "Biz, derdi İslam, davası İslam, gayesi İslam olan bir gençlik yetiştirdik. Bütün İslam âlemini tek bir ses, tek bir nefesle soluklayan yiğitlerle ittihad-ı İslam'ın tahakkukuna çalıştık, gayret gösterdik. İzzet-i İslamiye'yi yere düşürmedik, Tevhid bayrağını küre-i arzın merkezine çaktık. Dava-yı Kur'aniye'nin sancağını izzetle, gayretle ruy-i zeminde dalgalandırmak isteyen bir fedakârlar ordusu tesis ettik" diyebilen aslanların kükreyişidir. Bu sada, ta kıyamete kadar zemin ve asumanda çınlayacaktır inşallah.

Cenab-ı Hak, bu sesi bütün beşer âlemine işittirsin, bu sesi kısmasın… Umum milletlere tamim ettirsin.

Evet… Ya ittihad-ı İslam ile dirileceğiz. Ya da yine ittihad-ı İslam ile dirileceğiz. Başka şansımız yok!

Evet, İTTİHAD-I İSLAM ile Anadolu'dan esen rahmet rüzgârları İslam âlemini gül ve gülistanlara çevirecektir. Biiznillah…

Görevimiz büyüktür. Mesuliyetimiz ağırdır. Rehavet ve tembelliği terk etmemiz lazım ve elzemdir.

Evet, rehavet zincirlerini kırmalıyız. Atalet ve tembellik döşeğini terk etmeliyiz. İzzet-i diniyenin asaletini göstermeliyiz.

Güç ve kudret Allah'ındır. O dilerse her şey olur. Melce ve mence O'dur. O dilemezse hiçbir şey olmaz.

Allah'a iltica ediyoruz. O'nun rahmetinin tahakkukunu istiyoruz.

Ya Rab! İtihad-ı İslam'ın yollarını bize aç. Bizi bu nimete kavuştur.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ÖLENLER EŞİT DEĞİLDİRLER

ÖLENLER EŞİT DEĞİLDİRLER

İnsanların ölüme negatif düşüncelerle bakmalarındaki sıkıntılardan biri de şudur ki, onu

CENNET VE CEHENNEM SADECE MANEVİ DEĞİLDİR

CENNET VE CEHENNEM SADECE MANEVİ DEĞİLDİR

Cennet ve Cehennem iki yurttur; birisi sevaba birisi azaba, birincisi muttakilere, ikincisi kâfirle

ACBU’Z ZENEB HADİSİ

ACBU’Z ZENEB HADİSİ

Bir sorunun cevabı; “Müzedeki bir insanın iskeleti 2.000 senedir var olduğu söyleniyor. Halbu

NAMAZDA 17 SIRRI

NAMAZDA 17 SIRRI

İslam Literatüründe “el-Mabud” kelimesi hakiki mabud olan Allah’ın bir vasfıdır. Ebced d

İNSANLARIN AYIBINI GİZLEMEK

İNSANLARIN AYIBINI GİZLEMEK

Kişi kendisine nasıl davranılmasını istiyorsa, başkalarına da öyle davranmalıdır. Bu minva

CEHENNEM NEREDEDİR?

CEHENNEM NEREDEDİR?

Soru: Cehennem Nerededir? Cevap: Cennet ise Kur’an-ı Kerim'de zikredildiği gibi yüksektedir ve

RUM SURESİ ÖZELİNDE FITRAT DİNİ’NE BAKIŞ

RUM SURESİ ÖZELİNDE FITRAT DİNİ’NE BAKIŞ

Rum suresi, Mekki mukattaat sureler sisteminde yer alan, Kur’an’daki tertip numarası 30 olan bi

HADİSLER IŞIĞINDA KOMŞULUK İLİŞKİLERİ-2

HADİSLER IŞIĞINDA KOMŞULUK İLİŞKİLERİ-2

Ebû Hüreyre (r.a) anlatıyor: Rasûlullah (s.a.s) buyurdular ki: “Komşusu, zararlarından emin

HADİSLER IŞIĞINDA KOMŞULUK İLİŞKİLERİ-1

HADİSLER IŞIĞINDA KOMŞULUK İLİŞKİLERİ-1

Kıyâmetin pek yakın olduğu ve vaktin bereketinin azaldığı günümüzde, insanlar dünya tela

SAYGI GÖSTERGELERİ

SAYGI GÖSTERGELERİ

Toplum içerisinde âdâb-ı muâşeret dediğimiz; nezâket, saygı ve görgü kuralları, dünya v

SAHÂBENİN ADALETİ VE ÂLİMLERİN BUNA DAİR AÇIKLAMALARI-2

SAHÂBENİN ADALETİ VE ÂLİMLERİN BUNA DAİR AÇIKLAMALARI-2

İbn Hacer el-Heytemî diyor ki: "Sahabe arasında cereyan eden hâdiseler konusunda dilimizi tutmam

et-Teğabün: 3

Gökleri ve yeri yerli yerince yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş ancak O'nadır. (Mürşid 3.1 adlı yazılım-Turan Yazılım-(www.turan.com.tr) )

GÜNÜN HADİSİ

Ey Allah'ın Resulü," dedim, "şayet Kadir gecesine tevafuk edersem nasıl dua edeyim?" Şu duayı okumamı söyledi: "Allahümme inneke afuvvun, tuhibbu'l-afve fa'fu anni. (Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni affet.)

Tirmizi, Da'avat 89,Ravi (r.a.): Aişe

TARİHTE BU HAFTA

*H.z. Osman (r.a.)'ın Şehadeti(17 Haziran 656) *I.Kosova Zaferi ve I.Murad'ın Şehadeti(19 Haziran 1389) *II.Murad'ın İstanbul Kuşatması(20 Haziran 1422) *Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.lerinin Vefatı(22 Haziran 1780) *Hz.Ali'nin Halife Seçilmesi(23 Hazir

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI