NEDİR İTTİHAD-I İSLAM?

İTTİHAD-I İSLAM, şeref tacımız, uhuvvet sancağımız, muhabbet bayrağımızdır. İTTİHAD-I İSLAM, en büyük davamız, en kudsi sevdamız, en azim gayemizdir.


Prof. Dr. Şener Dilek

marifet.nurlari@gmail.com

2023-07-15 02:35:28

"Azametli bahtsız bir kıtanın, şanlı tâli'siz bir devletin, değerli sahipsiz bir kavmin reçetesi; İTTİHAD-I İSLAM'DIR." (Hutbe-i Şamiye)

TARİF VE TAVSİF

İTTİHAD-I İSLAM, şeref tacımız, uhuvvet sancağımız, muhabbet bayrağımızdır.

İTTİHAD-I İSLAM, en büyük davamız, en kudsi sevdamız, en azim gayemizdir.

İTTİHAD-I İSLAM, mü'minleri birbiriyle kenetleyen en azim bir zincir-i nurani, en samimi bir rabıta-ı manevidir.

İTTİHAD-I İSLAM, matlubumuzdur, maksudumuzdur.

İTTİHAD-I İSLAM, beklenen geleceğimizdir. Aşkımızdır, Sevdamızdır.

İTTİHAD-I İSLAM, dava-yı Muhammediyye'yi (a.s.m) bütün dünyaya duyurma ve tebliğ etme sorumluluğumuzun adıdır.

İTTİHAD-I İSLAM, şevk ve hamiyetleri ateşleyen güç ve irademizin tecellisi ve maddi-manevi yükselişin bir sancağıdır.

İTTİHAD-I İSLAM, İslam düşmanlarına karşı metanetimizi, dirayetimizi, mevcudiyetimizi, birlik ve beraberliğimizi gösteren bir ilannamedir.

Evet, İttihad-ı İslam ile zuhur edecek güzelliklere, ahlaki ve manevi değerlere değil islam alemi belki bütün insanlık âlemi muhtaçtır.

Bu güzelliklerin tahakkukunu rahmet-i İlahiyye'den niyaz ediyoruz. Bize pahalı satmasın. Kalb ve gönülleri İslam'a hadim eylesin.

Evet… İttihad-ı İslam bize ne getirecek? Nelerin kapısını açacak? Hangi güzelliklere ayna olacak?

 Sıralayalım:

İTTİHAD-I İSLAM, Müslümanların yeniden dirilişidir.

İTTİHAD-I İSLAM, rahmet ve inayet-i İlahiyye'nin celbine vesiledir.

İTTİHAD-I İSLAM, sökükleri dikmek, gedikleri kevlemek, yıkıkları tamir etme aşk ve sevdasıdır.

İTTİHAD-I İSLAM, İslamiyet'in şahs-ı manevisinin izzet ve itibarıdır.

İTTİHAD-I İSLAM, ruhları ayağa kaldıracak bir kayyum değerdir.

İTTİHAD-I İSLAM, zilleti izale eden, izzeti bayraklaştıran fiili bir ameldir.

İTTİHAD-I İSLAM, tebliğ ciddiyeti ve temsil görev ve sorumluluğumuzun ünvanlıdır.

İTTİHAD-I İSLAM, küfrü mutlak ve dalalet-i mutlaka karşı maddi ve manevi çelik bir zırhtır.

İTTİHAD-I İSLAM, nokta-ı istinadımız olacaktır.

İTTİHAD-I İSLAM, inşallah maksat ve netice itibariyle ittihad-ı umumîyi tesis edecek, hükümetlerin şahs-ı maneviyesinin hakiki keyfiyetini, gerçek kimliğini âleme ilan edecektir.

 İTTİHAD-I İSLAM, Müslümanları refah ve saadete, emniyet ve asayişe ulaştıran bir şimendifer-i manevi olacaktır.

İTTİHAD-I İSLAM, uhuvvet ve muhabbeti, ittihad ve ittifakı muhafaza eden azim bir kale-i kutsiyedir.

İTTİHAD-I İSLAM, karanlık ve zülmani, şehvani ve çürük Batı medeniyetinin taslit ve tahakkümünden bizleri kurtaracak ve hakikat-i İslamiye'nin dünya ve ahireti kapsayan adilane, hakimane ve rahimane mihenk ve ölçülerini gündeme getirecektir. İnşallah.

İTTİHAD-I İSLAM, kıyamete kadar Müslümanları zillet ve sefaletten, perişaniyet ve yıkılışlardan koruyacak bir urgan-ı manevi, bir habl-ül metin ve bir urvet'ül vüskadır.

İTİHAD-I İSLAM, hem dünyamızı imar edecek, hem de ahiretimizi muhafaza noktasında şevk ve gayretleri ateşleyecek, mü'minlere bir nokta-i istinad olacaktır.

 İTTİHAD-I İSLAM, Kur'an-ı Azimüşşan'ın rehberliğinde sefahetten, israftan ve boş işlerin meddahlığını yapmaktan ve batıla taraf olmaktan mü'minleri halas edecektir.

İTTİHAD-I İSLAM, kırılmaz ve kopmaz bir zincir-i nuranidir.

İTTİHAD-I İSLAM, bir şeref-i manevi, bir rabıta-i Kur'ani'dir.

İTTİHAD-I İSLAM, ahlâk-ı hasene ve hissiyat-ı ulviyenin düsturlarını gelecek kuşaklara talim ettirecek bir hayat mektebi, bir tedris okulu, bir talim ve terbiye merkezi görevini ifa ve icra edecektir.

İTTİHAD-I İSLAM, İslam dünyasının kadr ve kıymetini ziyade gösterecek, bizi Avrupa dilenciliğinden kurtaracaktır.

İTTİHAD-I İSLAM, perişan İslam coğrafyasına nefes verecek hayattar ve hakikattar bir şifa-i maddi ve manevidir.

İTİHAD-I İSLAM, ümmetin saadet-i ebedisi için çalışan âlimleri, fikir adamlarını, memleket sevdalılarını, hamiyet ehlini ve fedakâr mü'minleri dinin ilâ ve ibkası için ayağa kaldıracak, hamiyetleri kamçılayacak, gayretleri küllileştirecektir.

İTTİHAD-I İSLAM, Müslümanları şu ahir zamanın bora ve fırtınalarından, tsunami dalgalarından hıfz ve muhafazaya vesile bir tahassungâh-ı maddi ve manevi olacaktır.

İTTİHAD-I İSLAM, bölük-pörçük yıkılmış, ezilmiş, dışlanmış mazlum Müslümanlara azim bir ümit ışığıdır.

İTTİHAD-I İSLAM, Filistin halkına bayramı yaşatacak, zalim küffarın yıllarca süren ihanetini söndürecek, o terörist devlete haddini bildirecek, mahsun ve mükedder Mescid-i Aksa'yı o eski şanlı günlerine kavuşturacak, ağlayan ümmet-i Muhammediyye'yi güldürecektir. İnşallah…

İTTİHAD-I İSLAM ile avam-ı nası şek ve şüphelerden, vehim ve vesveselerden kurtaracak ilim ve irfan merkezleri açılacak, "mana-yı harfi" ile "tedris halkaları" ve "marifet sofraları" kurulacaktır. İmana, Kur'an'a ve İslam'a hizmet edecek, hasbi, fedakâr, gayretli maneviyat erleri yetişecektir. İnşallah bu görev ve sorumlulukların ifasına vesile olarak kalplerde ve gönüllerde taht kuracaktır.

İTTİHAD-I İSLAM, mehazın kudsiyeti, kanunların kudreti, adaletin güzelliği ve meşveretteki ortak akıl müdebbiriyetiyle, İslam dünyasının nokta-i itibarını temin edecektir. Bu itibar, mükellefiyet ve sorumluluklar noktasında güzel neticeleri doğuracaktır.

İstikbal mahkemesinde şanlı ecdadımızın "Bizden sonra ne yaptınız? Hangi güzel hizmetlere imza attınız?" sualine karşı; "Biz, derdi İslam, davası İslam, gayesi İslam olan bir gençlik yetiştirdik. Bütün İslam âlemini tek bir ses, tek bir nefesle soluklayan yiğitlerle ittihad-ı İslam'ın tahakkukuna çalıştık, gayret gösterdik. İzzet-i İslamiye'yi yere düşürmedik, Tevhid bayrağını küre-i arzın merkezine çaktık. Dava-yı Kur'aniye'nin sancağını izzetle, gayretle ruy-i zeminde dalgalandırmak isteyen bir fedakârlar ordusu tesis ettik" diyebilen aslanların kükreyişidir. Bu sada, ta kıyamete kadar zemin ve asumanda çınlayacaktır inşallah.

Cenab-ı Hak, bu sesi bütün beşer âlemine işittirsin, bu sesi kısmasın… Umum milletlere tamim ettirsin.

Evet… Ya ittihad-ı İslam ile dirileceğiz. Ya da yine ittihad-ı İslam ile dirileceğiz. Başka şansımız yok!

Evet, İTTİHAD-I İSLAM ile Anadolu'dan esen rahmet rüzgârları İslam âlemini gül ve gülistanlara çevirecektir. Biiznillah…

Görevimiz büyüktür. Mesuliyetimiz ağırdır. Rehavet ve tembelliği terk etmemiz lazım ve elzemdir.

Evet, rehavet zincirlerini kırmalıyız. Atalet ve tembellik döşeğini terk etmeliyiz. İzzet-i diniyenin asaletini göstermeliyiz.

Güç ve kudret Allah'ındır. O dilerse her şey olur. Melce ve mence O'dur. O dilemezse hiçbir şey olmaz.

Allah'a iltica ediyoruz. O'nun rahmetinin tahakkukunu istiyoruz.

Ya Rab! İtihad-ı İslam'ın yollarını bize aç. Bizi bu nimete kavuştur.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

MAÂRİF, DİN EĞİTİMİNİ EN İYİ ŞEKİLDE VERMELİDİR

MAÂRİF, DİN EĞİTİMİNİ EN İYİ ŞEKİLDE VERMELİDİR

İnanmak yaradılışın bir gereğidir. Din, aklın mâverâsında, zekânın fevkinde bir mürşi

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-29

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-29

Nisa: 135: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوّ

HAÇLI-SIYONIST-PUTPEREST İTTİFAKI

HAÇLI-SIYONIST-PUTPEREST İTTİFAKI

Hıristiyanlar ve Yahudiler muharref dini metinlere ve yorumlara dayandıklarından dünya barışı

SAÂDET ASRINDA MUTLU BİR EVLİLİK ÖRNEĞİ: HZ. EBÛ TALHA VE HZ. RUMEYSA

SAÂDET ASRINDA MUTLU BİR EVLİLİK ÖRNEĞİ: HZ. EBÛ TALHA VE HZ. RUMEYSA

Uhud Savaşı’nın en tehlikeli anında Allah Resûlü’nün (sallallahu aleyhi ve sellem) önün

NURDAN VECİZELER-10

NURDAN VECİZELER-10

Kalbden maksat, sanevberî (çam kozalağı) gibi bir et parçası değildir. Ancak, bir lâtife-i R

HACAMAT HAKKINDADIR

HACAMAT HAKKINDADIR

Muhterem Müslümanlar! Turan Dursun ve Selman Rüşdi olayından sonra Müslümanlar ülke ve dün

ÜMMÜHAN ERGÜN(1913 – 1976)

ÜMMÜHAN ERGÜN(1913 – 1976)

Nur Fabrikası sahibi, Denizli şehidi, İslamköylü Hafız Ali Ergün’ün akıl sınırlarını

GÜLBAHAR HÂTUN

GÜLBAHAR HÂTUN

Fâtih’in hanımı ve 2. Bayezid’in annesidir. Hayatı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktad

MELİK FAYSAL’IN YAHUDİ KİSSİNGER'E VERDİĞİ TARİHİ CEVAP

MELİK FAYSAL’IN YAHUDİ KİSSİNGER'E VERDİĞİ TARİHİ CEVAP

Melik Faysal'ın en önemli gayelerinden birisi, Filistin meselesi ve Mescid-i Aksâ'nın hürriyeti

ÖLENLER EŞİT DEĞİLDİRLER

ÖLENLER EŞİT DEĞİLDİRLER

İnsanların ölüme negatif düşüncelerle bakmalarındaki sıkıntılardan biri de şudur ki, onu

NURDAN VECİZELER-9

NURDAN VECİZELER-9

“Amiriyet ve hâkimiyetin muktezası, rakip kabul etmemektir, iştiraki reddetmektir, müdahaleyi

Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır.

Bakara, 185

GÜNÜN HADİSİ

"Cebrail, bana komşu hakkında o kadar ısrarlı tavsiyelerde bulundu ki, onu mirasçı yapacak sandım."

Buhari

TARİHTE BU HAFTA

*Elmalılı Hamdi Yazır Hocaefendi Vefat Etti (27 Mayıs 1942) *Azerbaycan'ın İstiklali(28 Mayıs 1918) *İSTANBUL'UN FETHİ VE AYASOFYA'NIN CAMİ OLMASI(29 MAYIS 1453) *İmam Nesei'nin Vefatı(31 Mayıs 1310) *Ayasofya'da İlk Cuma Namazı Kılındı(1 Haziran 145

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI