BÂZI MÛTEBER KAYNAKLARDA BEDÎÜZZAMÂN’IN DOĞUM TÂRÎHİ

1- Bedîüzzamân Saîd Nursî: Târihçe-i Hayâtı, Eserleri, Meslek ve Meşrebi, Doğuş Ltd. Şirketi Matbaası, Ankara, 1958: (H.1290, M.1873)


Bilal Tunç

bilaltunc35@gmail.com

2022-05-03 07:15:27

 

1- Bedîüzzamân Saîd Nursî: Târihçe-i Hayâtı, Eserleri, Meslek ve Meşrebi, Doğuş Ltd. Şirketi Matbaası, Ankara, 1958: 

(H.1290, M.1873)

İki târih de yanlış!...

2- Mâidet-ül Kur'ân ve Hazînet-ül Bürhân, A. Feyzi Kul, İttihad-2006, s.25: 

(Hicrî-Şemsî 1255, Hicrî-Kamerî 1293, Mîlâdî 1877)

İstihrâcla bulunan bu târihler ancak takrîbî olabilir.. Çünki vesîkalarla tam mutâbık değiller..

Hicrî-Şemsî Takvim, Güneş yılı esaslı olup Peygamber Efendimizin Mekke'den Medîne'ye hicretinin sonunda Kuba köyüne vardığı 20 Eylül 622 târîhi başlangıç olarak alınmaktadır.

H. Şemsî 1255[*]; (Mîlâdî; 20 Ey. 1876/19 Ey. 1877), (Rûmî; 8 Ey. 1292/7 Ey. 1293), (H. Kamerî; 1 Ramazân 1293/11 Ramazân 1294) târihleri arasına geliyor.. Hicrî-Kamerî 1293'ün Berât gecesi 5 Eylül 1876 (H. Şemsî 1255'den 15 gün evvel)…

3- Bedîüzzaman Saîd-i Nursî, Mufassal Târihçe-i Hayâtı, Abdülkadir Badıllı, İttihad Yayıncılık-1998:

(Mîlâdî 1877, Rûmî 1293, Hicrî 1294)

 Rûmî 1293, doğru.. Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye Tezkiresindeki ve destekleyen istihraçlardaki H.1295 târîhine îtibâr edilmediğinden diğerleri takrîbî olmuş..

 4- Bilinmeyen Taraflarıyla Bedîüzzaman Saîd Nursî, Necmeddin Şahiner, Nesil Yayınları-2006: (Rûmî 1293, M.1876-1877)

 N. Şahiner de Rûmîyi doğru aldığı hâlde, mezkûr belgedeki Hicrî 1295'i dikkate almadığı için isâbet edememiş.. R.1293'ün, 1876 ile kesişmesi mümkin değil!..

 5- Arşiv Belgeleri Işığında Bedîüzzamân Saîd Nursî ve İlmî Şahsiyeti – Birinci Kitap, Prof. Dr. A. Akgündüz, Osmanlı Araştırmaları Vakfı, 2013: 

(Rebîülevvel 1295 Hicrî, Mart 1293 Rûmî, Mart 1878 Mîlâdî)

Akgündüz, Belge serdetmişse de, ay ve günlerde iltibâs yapınca işler karışmış!.. Rûmî doğum târîhi, (24 Kânûnievvel 1293-28 Şubat 1293) arasında olması gerekirken Mart 1293 olmuş!?.. (R. Mart 1293 1877'de kalıyor!..). Rebîülevvel 1295'in 8'inden sonrası ise R. Mart 1294'e geçiyor!?.. Hem Hicrî, hem Rûmî, hem Mîlâdî târihlerin sınırları ihlâl edilmiş!...

*** 

 Belgelere Göre Bedîüzzamân'ın Doğum Târîhi:

 

 Doğum târîhini doğru hesaplamada birinci derecede faydalanacağımız vesîka, Dârü'l-Hikmet'de iken doldurulan nüfus, eşkâl ve ikāmet bilgilerinin bulunduğu 26 Eylûl 1921 târihli Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye Tezkiresi.. Ve Belge ile uyumlu iki de istihrâc…

 Belge:

"Târîh-i (..) velâdeti: 1295 (bin ikiyüzdoksanbeş) ve 1293 (bin ikiyüzdoksanüç)" 

 İstihrâc:

(1): "… ya'nî arza bastığın zaman ki, cifirce 1295 Arabî93 Rûmî târîhîdir ki, târîh-i velâdetine ve Rus Harb-i müdhişine tevâfukla berâber.."

(2): "... 1293 eder. İşte bu târih, Rus'un Âlem-i İslâm'ın felâketine sebep olan 93 dehşetli harbin zamânına ve Risâle-i Nur müellifinin târîh-i velâdetine tam tamına tevâfuku şüphesiz kasdî bir işâret-i gaybiyedir."

 R.1293-H.1295 örtüşmesi; H.1295'in ilk 67 gününe (1 Muharrem 1295-8 Rebîülevvel 1295), R.1293'ün son 67 gününe (24 Kânûnievvel 1293-28 Şubat 1293), bunlar da 5 Ocak 1878-12 Mart 1878 târihleri arasına geliyor.

***

[*]: Başlangıçtan Günümüze Bâzı H. Şemsî Yılların Mîlâdî Karşılıkları:

 H. Şemsî 1 : 20 Ey. 622/19 Ey. 623

H. Şemsî 2 : 20 Ey. 623/19 Ey. 624

H. Şemsî 3 : 20 Ey. 624/19 Ey. 625

H. Şemsî 4 : 20 Ey. 625/19 Ey. 626

H. Şemsî 5 : 20 Ey. 626/19 Ey. 627

H. Şemsî 6 : 20 Ey. 627/19 Ey. 628

H. Şemsî 7 : 20 Ey. 628/19 Ey. 629

H. Şemsî 8 : 20 Ey. 629/19 Ey. 630

H. Şemsî 9 : 20 Ey. 630/19 Ey. 631

H. Şemsî 10 : 20 Ey. 631/19 Ey. 632

H. Şemsî 11 : 20 Ey. 632/19 Ey. 633

H. Şemsî 12 : 20 Ey. 633/19 Ey. 634

H. Şemsî 13 : 20 Ey. 634/19 Ey. 635

H. Şemsî 14 : 20 Ey. 635/19 Ey. 636

H. Şemsî 15 : 20 Ey. 636/19 Ey. 637

H. Şemsî 16 : 20 Ey. 637/19 Ey. 638

H. Şemsî 17 : 20 Ey. 638/19 Ey. 639

H. Şemsî 18 : 20 Ey. 639/19 Ey. 640

H. Şemsî 19 : 20 Ey. 640/19 Ey. 641

H. Şemsî 20 : 20 Ey. 641/19 Ey. 642

H. Şemsî 21 : 20 Ey. 642/19 Ey. 643

………………………………………………..

H. Şemsî 30 : 20 Ey. 651/19 Ey. 652

H. Şemsî 40 : 20 Ey. 661/19 Ey. 662

H. Şemsî 50 : 20 Ey. 671/19 Ey. 672

H. Şemsî 60 : 20 Ey. 681/19 Ey. 682

H. Şemsî 70 : 20 Ey. 691/19 Ey. 642

H. Şemsî 80 : 20 Ey. 701/19 Ey. 702

H. Şemsî 90 : 20 Ey. 711/19 Ey. 712

H. Şemsî 100 : 20 Ey. 721/19 Ey. 722

H. Şemsî 200 : 20 Ey. 821/19 Ey. 822

H. Şemsî 300 : 20 Ey. 921/19 Ey. 922

H. Şemsî 400 : 20 Ey. 1021/19 Ey. 1022

H. Şemsî 500 : 20 Ey. 1121/19 Ey. 1122

H. Şemsî 600 : 20 Ey. 1221/19 Ey. 1222

H. Şemsî 700 : 20 Ey. 1321/19 Ey. 1322

H. Şemsî 800 : 20 Ey. 1421/19 Ey. 1422

H. Şemsî 900 : 20 Ey. 1521/19 Ey. 1522

H. Şemsî 1000 : 20 Ey. 1621/19 Ey. 1622

H. Şemsî 1100 : 20 Ey. 1721/19 Ey. 1722

H. Şemsî 1200 : 20 Ey. 1821/19 Ey. 1822

………………………………………………..

H. Şemsî 1210 : 20 Ey. 1831/19 Ey. 1832

H. Şemsî 1220 : 20 Ey. 1841/19 Ey. 1842

H. Şemsî 1230 : 20 Ey. 1851/19 Ey. 1852

H. Şemsî 1240 : 20 Ey. 1861/19 Ey. 1862

H. Şemsî 1250 : 20 Ey. 1871/19 Ey. 1872

H. Şemsî 1251 : 20 Ey. 1872/19 Ey. 1873

H. Şemsî 1252 : 20 Ey. 1873/19 Ey. 1874

H. Şemsî 1253 : 20 Ey. 1874/19 Ey. 1875

H. Şemsî 1254 : 20 Ey. 1875/19 Ey. 1876

H. Şemsî 1255 : 20 Ey. 1876/19 Ey. 1877

………………………………………………...

H. Şemsî 1300 : 20 Ey. 1921/19 Ey. 1922

H. Şemsî 1400 : 20 Ey. 2021/19 Ey. 2022  

H. Şemsî 1401 : 20 Ey. 2022/19 Ey. 2023

………………………………………………….

**(Cedvel: B. Tunç)

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

AZİZ ÜSTADIMA

AZİZ ÜSTADIMA

Aziz üstadım; seni tanıdığıma, eserlerini okuduğuma şükür ediyorum. Sana talebe olma şe

MEĞER İŞ BİZİM ANLADIĞIMIZ GİBİ DEĞİLMİŞ

MEĞER İŞ BİZİM ANLADIĞIMIZ GİBİ DEĞİLMİŞ

Biz münevverler, ekseriyet itibariyle herhangi bir içtimai meselede gazete haberleriyle iktifa ede

BÂZI MÛTEBER KAYNAKLARDA BEDÎÜZZAMÂN’IN DOĞUM TÂRÎHİ

BÂZI MÛTEBER KAYNAKLARDA BEDÎÜZZAMÂN’IN DOĞUM TÂRÎHİ

1- Bedîüzzamân Saîd Nursî: Târihçe-i Hayâtı, Eserleri, Meslek ve Meşrebi, Doğuş Ltd. Şi

BEDİÜZZAMAN’IN KİM VE NE OLDUĞU

BEDİÜZZAMAN’IN KİM VE NE OLDUĞU

Rahmetli Said-i Nursi veya Kürdi'nin nasıl yaşadığını ve nasıl öldüğünü öğrenmek içi

SAİD-İ NURSİ

SAİD-İ NURSİ

Abdürrahim ZAPSU Yetmiş yıl evvel Van vilâyetinin Nurs köyünde doğdu. Babasının ismi Mirza

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-5

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-5

Bu anlattıklarımız, mücahid alim Said Nursi’nin hayatının bazı safhaları ve lem’alarıd

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-4

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-4

Esaretten kurtulup Van’a döndüğünde Müslüman safları ve cemaatleri arasındaki İslami gayr

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-3

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-3

Bu kısa fetret dönemi sonrasında tüm himmetini bütün işlerde dinin tahkimine ve zayıflık g

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ ÜSTADI ANLATIYOR-2

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ ÜSTADI ANLATIYOR-2

Üstad üstaddır. Müceddiddir. Geçmiş büyüklerle irtibatı çok kuvvetlidir. Geleceklere de ç

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-2

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-2

Van valisinin daveti üzerine Türkiye’nin kuzey doğusundaki Van’a gitti ve burada 15 sene kald

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ ÜSTADI ANLATIYOR-1

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ ÜSTADI ANLATIYOR-1

Takdim Kıymetli ziyaretçilerimiz Üstad Bediüzzaman’ın vefatının sene-i devriyesinde son de

Müminler o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman kalpleri titrer.

Enfal,2

GÜNÜN HADİSİ

"Kişi, dostunun dini üzeredir. Bu nedenle, kiminle dost olacağına dikkat etsin!"

Ebû Dâvud

TARİHTE BU HAFTA

*Rumelihisarı Açıldı(9 Temmuz 1452) *Nurettin Topçu'nun Vefatı(10 Temmuz 1975) *Mısır, İngilizler Tarafından İşgal Edildi.(11 Temmuz 1882) *Kanuni'nin Tebriz'i Fethi.(13 Temmuz 1534) *Hz.Aişe(r.a.) Validemizin Vefatı(14 Temmuz 678)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI