FETHU’L-MÜLHİM

Eser Adı: Fethu’l-mülhim bi-şerhi Sahîhi’l-İmam Müslim Müellifler: Şebbîr Ahmed Osmânî, Muhammed Taki Osmani Yayınevi; Daru’l Kalem, Dımaşk, 2007 Bu hafta size tavsiye edeceğimiz eser, “İslâm'ın müstaid bir veledi” olan Hindistan’ın 20. asırda İslam alemine verdiği büyük alimlerden, muhakkik allame merhum Şebbir Ahmed Osmani’nin Sahih Müslim üzerine kaleme


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2022-01-15 02:38:21

Eser Adı: Fethu'l-mülhim bi-şerhi Sahîhi'l-İmam Müslim

Müellifler: Şebbîr Ahmed Osmânî, Muhammed Taki Osmani

Yayınevi; Daru'l Kalem, Dımaşk, 2007

Bu hafta size tavsiye edeceğimiz eser, "İslâm'ın müstaid bir veledi" olan Hindistan'ın 20. asırda İslam alemine verdiği büyük alimlerden, muhakkik allame merhum Şebbir Ahmed Osmani'nin Sahih Müslim üzerine kaleme aldığı şerh olacak. Daha doğrusu onun Müslim'in Kitâbü'n-nikâh bölümüne kadar gelip vefatıyla inkitaya uğrayan ve Muhammed Takî Osmânî tarafından tamamlanarak Tekmiletü Fethu'l-mülhim adıyla neşredilen eser...

Bilindiği gibi, 19. ve 20. asır Hind alt kıtasında bir alimler yağmuru ve baharı yaşandı ki, başka yerlerde böyle bir bereket nasip olmadı desek doğru olur kanısındayız. Çok büyük muhakkik alimler, büyük hadis kitaplarına enfes ve derin şerhler yazdılar. Mesela Sahih Buhari'ye Feyzu'l Bari adıyla kıymetli bir şerh yazan ve Kâmil Miras üstadın deyimi ile "Sahih-i Buhari'nin son ve zeki şârihi" olan "Allâme-i Asr" lakabıyla meşhur Enver Şah Keşmiri", Sünen-i Ebu Davud'a Bezl'ül Mechud adlı mükemmel bir şerh kaleme alan Halil Ahmed Seharenfuri, İmam Malik'in Muvatta'sına 20 ciltlik Evcezu'l Mesâlik adlı şerhi yazan "Şeyh'ul Hadis Mevlana Zekeriya Kandehlevi, Maarifü'üs Sünen'i ile Tirmizi'yi şerh eden Mevlana Yusuf Bennuri ilk akla gelenler..

İşte bu kıymetli çabalardan birisi de "Şark'ın Ezheri" Diyobend Daru'l ulumundan mezun Şebbir Ahmed Osmani'nin Feth'ul Müslim adlı şerhidir. Şebbir Ahmed Osmani, Mevlana Keşmiri'nin en gözde talebelerinden ve ondan en çok istifade eden kişilerin başında gelir. 1949'da dâr-ı bekâya irtihâl eden bu muhakkik zatı merhum Abdulfettah Ebu Gudde şöyle övmektedir; "Allah Teâlâ, kendisine üstün bir ihsan, taşkın bir kabiliyet, ince ve derin bir anlayış verdiği için, müellifin nakiller esnasında bir söze şerh, ilave, reddiye veya destek (teyit) yaparken ortaya koyduğu ifadelerin güzelliğini, inceliğini, ciddiyetini ve sağlamlığını sorma gitsin!"

Şafii ulemasının çokça şerh yazdığı Sahih Müslim'e Hanefi alimlerce fazla bir şerh yapılmamış olması şârihin bu yola girmesinin mühim bir saikidir denebilir. Üstadı Enver Şah Keşmiri esere yazdığı takrizde bu duruma değinir. Merhum Keşmiri'ye göre eserin özgün yönleri ise şunlardır; "Yazarın hadislerdeki müşkilleri açıklaması, âlimlerin görüşlerini bir araya getirmesi, zor ve kapalı kelimeleri örneklerle şerh etmesi, mezhep imamlarının görüşlerini zikretmesi, Hanefî mezhebini savunması, esrâru'ş-şerî'ayı ortaya koyması, şüpheleri gidermesi, detaylı incelediği bazı hadisleri tahrîc etmesi, ihtilaflı hadislerin aralarını çözüme kavuşturması ve temel kaynaklardan nakillerde bulunması.."

Konu hakkında bir araştırma yazısı kaleme alan Yusuf Ziya Mermertaş hocamıza göre; "Müellif "Kitabımı nasıl daha kullanışlı ve daha çok istifade edilebilir hale getirim?" düşüncesiyle hareket etmiş, işlediği konuları belirli başlıklar halinde kategorize ederek kitabında zikretmiştir. Böylelikle okuyucunun araştırmak istediği herhangi bir hadisi bulabilmesini, eserin yalnızca fihristine göz gezdirerek dahi şerhte nelerle karşılaşacağı hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamıştır. Şarih, itikadi meselelerden ibadet konularına, mezhepler arası görüş ayrılıklarından âlimlerin farklı mütalaalarına kadar akla gelebilecek neredeyse bütün konulara kendisine ait özel başlıklar halinde kitabında yer vermiştir. Bunu yaparken hadis şerhçiliği geleneğinde otorite kabul edilen temel kitaplardan da alıntılar yaparak, bizlere o eserleri de bir öz halinde inceleme imkânı sağlamıştır."

 İşte bu yönlerinden dolayı merhum Zahid Kevseri Makalat'ında bu eseri çok övmekte; "iştiyakla eksikliklerinin giderilmesini beklediğimiz bu hususları ele alan Fethü'l-Mülhim adlı esere kavuşmakla, yitiğimizi bulmuş durumdayız" demekte ve eklemektedir; "Her açıdan yeterli ve tatminkâr bulduğumuz bu büyük ve hacimli şerhi şekil ve muhteva açısından da çok beğendik."

Kevseri'ye göre müellifin kaleminden böyle güzel bir eserin çıkmasında bir gariplikte yoktur zira o; "konusunun otoritesi, hüccet, çeşitli ilimleri şahsında meczetmiş, asrın muhakkiki, müfessir, muhaddis, yetkin tenkitçi, ilimlerin derinliklerine dalıp gizli hakikatları ortaya çıkaran alim Mevlana Şebbir Ahmed Osmani'dir" ve "Kuran, Hadis, Fıkıh ve muhaliflere reddiye konusunda kaleme alınmış meşhur eserlerin müellifidir."

Kitaba babasının ısrarlı teklifleriyle tekmile yazıp, üç cilt ilave eden muhterem Muhammed Taki Osmani bu esere 18 sene harcamış ve 1994 senesinde şerhi tamamlamıştır. Eser neşredildikten sonra dünyanın dört bir yanındaki ilim çevrelerinde büyük bir rağbetle karşılanmıştır. Mesela Yusuf Karadavi bu kıymetli eser için şöyle demiştir; "ben bu şerhte bir muhaddisin dokunuşunu, bir fakihin dirayetini, bir hocanın keskin zekasını, bir hâkimin hoşgörüsünü ve muasır bir âlimin ferasetini birarada gördüm."

Türkiye'de sanırım İhsan Şenocak hocamızın medresesinde bu eser okutulmaktadır. Ebubekir Sifil hocamız da bu eser hakkında sitayişkar beyanlarda bulunmuştur. Mesela bir yazısında " Sahîhu Müslim şerhleri arasında gerçekten müstesna bir yeri olan Fethu'l-Mülhim sahibi Şebbîr Ahmed el-Osmânî" ifadesi gibi..(Milli Gazete - 22 Nisan 2004)

Kitabı temin etmek için;

https://www.seydayayinlari.com/urun/fethul-mulhim-1-6-fth-lmlhm-bshrh-shyh-lmm-mslm

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

FETHU’L-MÜLHİM

FETHU’L-MÜLHİM

Eser Adı: Fethu’l-mülhim bi-şerhi Sahîhi’l-İmam Müslim Müellifler: Şebbîr Ahmed Osmân

RUDUD ALA İTIRAZÂTI MÜVECCIHÂTİN İLEL İSLAM

RUDUD ALA İTIRAZÂTI  MÜVECCIHÂTİN İLEL İSLAM

Eser adı: Rudud Ala İtirazati Müveccihatin İlel İslam Müellifi: Muhammed Kasım Nanatovi Ya

MUHAMMED RASULULLAH

MUHAMMED RASULULLAH

Bu eser klasik tarzda Efendimizin bir siyeri..Müellifi hakkında pek fazla bir bilgimiz yok. 1950

NİZÂMU’L-KUR’ÂN

NİZÂMU’L-KUR’ÂN

Eser Adı: Nizâmu’l-Kur’ân ve Te’vîlu’l-Furkân bi’l-Furkân Müellifi: Hamidüddin (A

SEBK’UL GAYAT Fİ NESEK’IL ÂYÂT

SEBK’UL GAYAT Fİ NESEK’IL ÂYÂT

Eser adı: Sebk’ul Gayat Fi Nesek’ıl Âyât Müellifi: Mevlana Eşref Ali Tehanevi Yayınevi;

ES’İLETUN BEYANİYYETÜN Fİ’L KUR’AN-I KERİM

ES’İLETUN BEYANİYYETÜN Fİ’L KUR’AN-I KERİM

Eser Adı: Es’iletün Beyaniyyetun Fi’l Kur’an-ı Kerim Müellif: Doktor Fadıl Salih Samarra

ESRARUN CEDİYDETUN Fİ SURETİ’L KEHF

ESRARUN CEDİYDETUN Fİ SURETİ’L KEHF

Eser Adı: Esrarun Cediydetun Fi Sureti’l Kehf Müellif: Muhammed Kemal Mişkat Yayınevi: Mekt

EL FIKHU’L MÜYESSER

EL FIKHU’L MÜYESSER

Eser Adı: El Fıkhu’l Müyesser Müellif: Şefikurrahman en Nedvi Yayınevi: Daru İbn-i Kesir,

ER RASUL

ER RASUL

Eser Adı: Er Rasul Müellifi: Said Havva Yayınevi: Daru’s Selam “Tarihi al ve sor! Acaba he

KEŞŞÂFÜ ISTILÂHÂTİ’L-FÜNÛN VE’L-ULÛM

KEŞŞÂFÜ ISTILÂHÂTİ’L-FÜNÛN VE’L-ULÛM

Eser Adı: Keşşâfu Istılâhâti’l-Fünûn Ve’l-Ulûm Müellifi; Muhammed Ali et-Tehânevî

ŞİFA-İ ŞERİF

ŞİFA-İ ŞERİF

Eser adı: eş-Şifâ bi-(fî)taʿrîfi ḥuḳūḳi (fî şerefi)’l-Muṣṭafâ’ Müellif:

Andolsun ki biz, öğüt alsınlar diye, bu Kur'an'da insanlara her türlü misali verdik.

Zümer, 27

GÜNÜN HADİSİ

Sehavet sahibi Allah'a yakındır, insanlara yakındır, cennete yakındır, cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzaktır, insanlardan uzaktır, cennetten uzaktır, cehenneme yakındır. Cahil sehavet sahibini Allah, cimri ibadet düşkününden daha çok sever."

Tirmizi, Birr 40, (1962)

TARİHTE BU HAFTA

*Gençlik ve Spor Bayramı(19 Mayıs) *Gençlik Haftsı(19-25 Mayıs)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI