Cevaplar.Org

GÜZEL AHLAKA AİT 15 HADİS-İ ŞERİF

1.Mekârim-i ahlâkı itmâm için ba’s buyuruldum.(1) 2. Ahlâk-ı ilâhiyye ile tahalluk ediniz.(2) 3. Ahlâkınızı güzelleştiriniz (3)


2022-01-15 02:07:14

1.Mekârim-i ahlâkı itmâm için ba's buyuruldum.(1) 

2. Ahlâk-ı ilâhiyye ile tahalluk ediniz.(2) 

3. Ahlâkınızı güzelleştiriniz (3)

4. Hüsn-i ahlâk îmânın kemâlindendir.(4) 

5. Ahlâkı güzel olan îmânı güzel olandır.(5) 

6-Evvelâ mîzâna vaz olunacak hüsn-i hulukdur.(6) 

7-Hüsn-i hulk gibi haseb yokdur.(7)

8-Hüsn-i hulk yümndür sû-i hulk şûmdur.(8) 

9-Sû-i hulk mağfiret olunmaz zenbdir.(9) 

10-Hayır mahz-ı hüsn-i hulkdur. Vicdânda ıstırâb ve kasvet hâsıl eyleyen ve nâsın ona muttali' olmasını kerih gördüğün şey günâh ve kabâhatdir. (10)

11-Bana ziyâde sevgili ve yevm-i Kıyâmet'de bana en yakın olanlarınız mehâsin-i ahlâk ile muttasıf ve kendisinde temerrüd ve huşûnet olmayıp leyyinü'l-cânib yani mütevâzı' olanlardır. Onlar da nâs ile hüsn-i mu'âşeret ve ülfet eden ve kendisine nâsın muhabbetini celb ve da'vet eyleyen kimselerdir. (11)

12-İki yüzlü olan kimse ind-i ilâhîde vecîh ya'nî makbûl olmaz.(12) 

13-Sû-i zandan beğâyet ictinâb ediniz. Zîrâ hâtıranın en ziyâde kâ-

zib olanı zandır. Birbirinizin seyyi'âtını taharrî ve uyûbunu tefahhus ve tecessüs eylemeyiniz. İştirâsı maksadınız olmayan şey'in müşterisini iğrâ için semenini tezyîd ve birbirinize hased ve buğz ü adâvet etmeyiniz ve gıyâbında kabîh ke lâm söylemeyiniz. Ey Allah'ın kulları birbiriniz ile kardeş olunuz. (13)

14-Mü'min hüsn hulkiyle kā'im sâ'im derecesini idrâk eder.(14) 

15-Hüsn-i hulk ateşin karı eritdiği gibi zünûbu eritir.(15) 

Dipnotlar 

1-Beyhakî, Sünen, Bâbü Beyâni Mekârim el-Ahlâk.

2- a.g.y.

3- Râzî, Mefâtîhü'l-Gayb, Bakara 269. âyetin tefsirinde.

4- Bezzâr, Müsned, 8937.

5-Buhârî, Sahih, Kitâbü'l-Menâkıb, Bâbu Sıfati'n-Nebî.

6- İbn Ebî Şeybe, Musannef, Kitâbü'l-Edeb.

7-İbn Mâce, Sünen, Kitâbü'z-Zühd, Bâbü't-Takvâ.

8-Ebû Davud, Sünen, Kitâbü'l-Edeb, Bâbün fi Hakki'l-Memlûk.

9- el-Harâitî, Mesâviü'l-Ahlâk, Bâbü mâ-câ'e fî sû'i'l-ahlâk.

10-Müslim, Sahih, Kitâbü'l-Birr, Bâbü Tefsiri'l-Birr.

11-Taberânî, Mu'cemü's-Sağîr, Bâbü'l-Ayn 605.

12-Kurtubî, Tefsîr-i Kurtubî, Mesed Sûresi 4. âyetin tefsirinde.

13-Buharî, Sahih, Kitabu'l-Edeb, Bâbü Hucurat 12.

14-Ebû Davud, Sünen, Kitâbü'l-Edeb, Bâbün fi Hüsni'l-Hulk.

15-Suyûtî, Câmi'u's-Sağîr.

Kaynak 

Beyrut e'âzım-ı ulemâsından Ahmed Bedran Efendi'nin ahlâka dâir iltikât ettiği Kırk Hadîs-i Şerîf'in me'ânîsinin şerh ve îzâhına dâir cem' ve tertîb etdikleri ve erbâb-ı ma'ârifden Ahmed Ataullah Efendi nâmında bir zâtın Türkçe'ye tercüme eyledikleri (El-Eşrâk fî Mekârimi'lAhlâk) ismindeki eserinden;

Sırât-ı Müstakīm cild; 1

Sayı: 13, sayfa 201

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ALLAH RASULÜNÜN MANEVİ ŞAHSİYETİ-2

ALLAH RASULÜNÜN MANEVİ ŞAHSİYETİ-2

Fahr-ı Kainat’a Nasıl Bakmalıyız: Kur’ân’da, “Muhakkak ki, Allah katında sizin en d

ALLAH RASULÜNÜN MANEVİ ŞAHSİYETİ-1

ALLAH RASULÜNÜN MANEVİ ŞAHSİYETİ-1

Fahr-ı Kâinat Efendimiz, (Aleyhissâlatü vesselâm) Kur’ân’ı Mekkelilere tebliğe başladı

HADİS DEĞERLENDİRMELERİNDE MODERNİST BAKIŞIN ÇIKMAZLARI

HADİS DEĞERLENDİRMELERİNDE MODERNİST BAKIŞIN ÇIKMAZLARI

Muhâl ve münker muhteva taşıyan veya bu türden bir sonuca götüren hadislerin isnadı nasıl o

MODERN DÖNEMDE SÜNNETİN HÜCCET DEĞERİNE DİL UZATILMASI

MODERN DÖNEMDE  SÜNNETİN HÜCCET DEĞERİNE DİL UZATILMASI

FİTNENİN TARİHÇESİ Dr. Mustafa el-A’zamî “Dirasat fi’l-Hadisi’n-Nebevî” adlı kita

SİYER OKUNURKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BİR HUSUS

SİYER OKUNURKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BİR HUSUS

Bu güne kadar Hz. Peygamber hakkında birçok kıymetli eser kaleme alınmıştır. Bu eserlerin ç

HATEMİYYET’E DAİR FARKLI BİR TAHKİK

HATEMİYYET’E DAİR FARKLI BİR TAHKİK

Bu yazıda Muhammed Mustafa’nın (sallallahu aleyhi ve sellem) son Peygamber, Kur’an’ın da im

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

Hadisleri inkar edenlere mealciler, akılcılar ve Kur'an'cılar denilir. Bunlar kendilerine nispet

HZ. PEYGAMBERE KARŞI GÖREVLERİMİZ

HZ. PEYGAMBERE KARŞI GÖREVLERİMİZ

İslâm bir dindir. Bu dini gönderen Allah (cc)'dır. Bu dinin bir kutsal kitabı, bir peygamberi,

HZ. PEYGAMBER HAKKINDAKİ TAVRIMIZ NASIL OLMALI?

HZ. PEYGAMBER HAKKINDAKİ TAVRIMIZ NASIL OLMALI?

Hucurât, 2. âyet: “Ey iman edenler! Seslerinizi, Peygamber'in sesinin üstüne yükseltmeyin. Bi

SÜNNETE BAŞVURMADAN KUR’AN’LA AMEL ETMENİN İMKANSIZLIĞI

SÜNNETE BAŞVURMADAN KUR’AN’LA AMEL ETMENİN İMKANSIZLIĞI

Sahâbe, dinî hükümleriKur’an-ı Kerim’den alıyordu. Ancak çoğu kez Kur’an ayetleri tafs

SAHABENİN HADİS YAZMAMASININ ÜÇ SEBEBİ

SAHABENİN HADİS YAZMAMASININ ÜÇ SEBEBİ

“Sahâbenin hadisleri yazmamasının üç sebebi vardır. Birinci Sebep: Allah Rasûlü'nün (S.

İman edip salih ameller işleyen kimseler için mağfiret ve bol rızık vardır.

Hac, 50

GÜNÜN HADİSİ

Harb bir hiledir.

Buhari, Cihad 157; Müslim, Cihad 18, (1740)

TARİHTE BU HAFTA

*Fatih Camii Tekrar İbadete Açıldı(15 Nisan 1772) *Şeyhülislam İbn-i Kemal'in Vefatı(16 Nisan 1534) *Einstein'in Ölümü(18 Nisan 1955) *93 Harbi Başladı(19 Nisan 1877) *Miladi Takvime Göre Efendimiz'in(s.a.v) Doğumu(20 Nisan 571)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI