Cevaplar.Org

BİTİRİRKEN-2

Akîde-i Tahaviye’de deniliyor ki; “Biz Allah’ın Resulü’nün bütün sahabelerine muhabbet besleriz. Onlardan herhangi birisine karşı bu sevginin ölçüsünü kaçırmayız. Hiç birisine de uzaklık hissi duymayız. Sahabilere kin besleyenlerle isimlerini kötü şekilde ağızlarına alanlardan hoşlanmayız.


Seyda Musa Geçit Hocaefendi

musa_bazid04@hotmail.com

2021-10-08 12:22:55

Akîde-i Tahaviye'de deniliyor ki; "Biz Allah'ın Resulü'nün bütün sahabelerine muhabbet besleriz. Onlardan herhangi birisine karşı bu sevginin ölçüsünü kaçırmayız. Hiç birisine de uzaklık hissi duymayız. Sahabilere kin besleyenlerle isimlerini kötü şekilde ağızlarına alanlardan hoşlanmayız. Kendileri hakkında iyilikten gayri bir şey de söylemeyiz. Sahabeler arasında vuku bulan muharebeler mevzuunda Hz. Ali'ye öbürlerinden daha fazla hak vermiştir. Fakat buna rağmen onlara ta'n ve düşmanlık etmekten katiyetle kaçınmıştır."(1)

 İmam Ebu Hanife; Şiîler, Haricî'ler, Mutezîle ve Mürcie'nin akidelerine nazaran, mütevazi, münasip, mu'tedil ve mantıki bir akaid (sistemi) ortaya koymuştur.(2)

8. Hz. Muaviye'yi tanımak isteyen müslüman kardeşlerime tavsiyemiz odur ki, Ebu'l-Âla Mevdudî ve bunun gibi mutedil alim ve düşünürleri okusunlar, ifrat ve tefride düşmüş kimi eksik fikir sahiplerine aldanmasınlar.

9. Sayın Süreyya hoca, sadece tarihi rivayetlere dayanarak Hz. Muaviye'yi hilafetten çıkarıp saltanat suçlamasında bulunuyor. Halbuki tarihçilerin sultanı ve en büyük bilgini İbn-i Haldun Hz. Mueviye'ye halife diyor, hatta «raşid» halifelerden sayıyor. "Hilafet otuz senedir" hadisi sahih değildir, diyor.(3)

Eğer hadis sahih ise, bütün müslümanlarca kabul edilen ve hakkında ilim bakımından da, islam'ın ruhunu kavramak bakımından da, dindarlık açısından da müslümanların en hayırlı kimselerindendir(4) denilen halife Ömer b. Abdulaziz'in durumu ne olacak? Seyyid Kutub, Osmanlı padişahlarına da halife diyor.(5) Hz. Muaviye niye halifelik makamını hakketmesin?

10. Şia taifesi bu konuda hata içindedirler. Tarihi ihtilafları aşamadılar. Hz. Muaviye hakkındaki kanaatleri aynı minvaldedir. Onlardan beklediğimiz, Peygamberimiz Hz. Muaviye'nin annesini ve babasını nasıl affetmişse, Hz. Ali'nin de O'nu affedeceğini düşünmelidirler.

Peygamberimizin (s.a.v) «hoşgörü» yaklaşımı en mühim sünnetidir. Müslümanlar, Allah Resulünün bu sünnetine sarılmalıdırlar. Bugün en fazla muhtaç olduğumuz sünnet bu sünnettir. Peygamberimizin "Ashabım zikredildiği zaman susunuz"(6)hadis-i şerifi asla hatırdan çıkmamalı.

Görüldüğü gibi bugün Müslümanların başına gelen musibetler birlik ve beraberlik ruhunun zayıf olmasında yatıyor. Her şeyi olduğu gibi bırakıp, birlik ve bütünlük ruhunu yakalamalı müslümanlar. Elbette kolay değildir. Fakat insan isterse aşılmadık engel kalmaz. Arapların ve sonraki kavimlerin putperestliği bırakmaları, tevhide gelmeleri kolay olmadı. Bu daha zor bir tercihti. Hamdolsun, İslâm davası neşvü nemâ buldu, cihanı kapladı ve göz kamaştırıcı bir medeniyeti insanlığa sundu. Bütün tartışmalara rağmen bunlar yapıldı. Umutsuzluğa gerek yoktur.

11. Bu çalışmanın asıl amacı, artık müslümanların ihtilaflı konuları kendilerine prensip etmemeleridir.

Peygamberimiz (s.a.v)'in büyük sünnetlerinden; belki de en büyük sünnetidir -ki o da şudur- Mekke fethinde düşmanlarına ve dostlarına gösterdikleri iyiniyet ve hoşgörü prensibidir.

Gerçekten Müslümanlar, peygamberimiz (s.a.v)'in bu göz kamaştırıcı davranışından çok dersler almalıdır. Bunu kendine prensip edenlere selâm olsun!

***

Allahım!

Bizlere hakkı hak olarak gösterip, hakka tabi olmamızı, batılı batıl olarak gösterip, ondan kaçınmamızı nasip eyle.

Rabbimiz! bizi hidayete eriştirdikten sonra kalplerimizi kaydırma ve yanından bize bir rahmet bağışla. Şüphesiz bağışı en çok olan sensin, sen! (Al-i İmran, Sûresi Âyet: 8)

Dediler ki "Sen yücesin, bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Gerçekten sen her şeyi bilen hüküm ve hikmet sahibi olansın." (Bakara Sûresi, Âyet:32)

 Rabbimiz! unuttuklarımızdan ve yanıldıklarımızdan bize de ağır yük yükleme! Rabbimiz kendisine güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize taşıtma. Bizi affet, bizi bağışla, bizi esirge. Kâfirler topluluğuna karşı da bize yardım et. (Bakara Sûresi, Âyet: 286)

Dipnotlar

1- Mevdudi, a.g.e, Sh. 326

2- A.g.e, Sh. 336

 3-İbni Haldun Tarihi: C. 2, Sh. 650

4- Abdulkadir Udeh, İslam ve Siyasi Durumumuz: Sh. 154

 5-Dipnot okunamadı…..

 6-İbn-i Mes'ud, Sevban ve Hz. Ömer rivayet etmiş, Feydul Kadir: C.1, Sh. 347

Kaynakça

1-İhya u Ulûmiddîn/ İmam Gazzali

2-El-Mustahlis fî Tezkiyeti Enfüs/ Said Havva

3-Tarihu'l Hulefa/ İmam Suyûtî

4-Mektubat/ Bediuzzaman Said Nursî

5-Resulullah'ın Ashabını Tanıyalım/ Ali Arslan

6-El-Avasım/

7-Hilafet ve Saltanat/ Ebu'l Alâ el-Mevdudî

8-O Diyarın Sakinleri/ Abdullah Büyük

9-El-Camius-Sağîr/ İmam Suyutî

10-Feydu'l-Kadir/

11-İslam ve Siyasi Durumumuz/ Abdulkadir Udeh

12-El-Mustakbelu li Hazed-Dîn, Seyyid Kutub

13-Tarih/ İbn-i Haldun

14-Mukaddime/ İbn-i Haldun

15-El-Kamil Fit-Tarih/ İbnül Esir

16-İslam Tarihi/ Hüseyin Algül

16-İslamda Siyasi Düşünce Tarihi/ M. Ziyauddin Rayyıs

17-Abdullah b. Seb'e Masalı/ Murtaza el-Askari

18-Saltanata Giden Yolda Muaviye b. Ebi Süfyan/ İrfan Aycan

19-Ashab-ı Kiramın Etrafındaki Şüpheler/ M. Salih Ekinci

20-Şerhul Müslim/ İmam Nevevî

21-El-Feteva-i Hadisiye/ İbn-i Hacer

22-İmam-ı Rabbani ve İslam Tasavvufu/ Hayreddin Karaman

23-Tuhfetu İbni Hacer

24-Nihayet'ur-Remelî

25-Buceyrimî

26-İkna

27-Muğn'il Muhtac

28-İbn-i Abidin

29-Dört Mezhep Fıkhı/ Bahar Yay.

30-Şerh'ül Mevakıf/

31-Şerh'ül Akaid Tercümesi/ Dergah Yay.

32-El-Müncid/ Ferdinan Tütel

33-Tuhfetu İsna Aşeriyye/

34-Karacan Genel Kültür Ansiklopedisi

35-İmam Şafiî/ Muhammed Ebu Zehra

36-Er Risale (Terc.)/ İmam Şafiî

37-Tathirul Cenan, İbni Hacer el-Heytemî

38-Riyazus Salihin/ İmam Nevevî, Dib Yay.

39-En-Nahiye an Ta'nı Muaviye/ A. Ferharu

40-El-İstiabu fi Esmail-Eshab/ İbni Abdulber

41-El-Mişkat/ İmam Tirmizî

42-El-İsabe fî Temyiz'is-Sahabe/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

BİTİRİRKEN-2

BİTİRİRKEN-2

Akîde-i Tahaviye’de deniliyor ki; “Biz Allah’ın Resulü’nün bütün sahabelerine muhabbet

BİTİRİRKEN

BİTİRİRKEN

Aziz okuyucu! Bitirmeden, konunun ehemmiyeti gereği, burada birkaç değerlendirmede bulunacağı

BİR BAŞKA ELEŞTİRİ

BİR BAŞKA ELEŞTİRİ

Bir başka eleştiri: Bazıları Hz. Muaviye’yi kötülemek için: “Şimdiye kadar müslümanla

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Hoca «Sonuç ve değerlendirme» kısmında şöyle diyor: “Emevi devletini hatasıyla sevabıyla

İMAM RABBANÎ’NİN BU KONUDAKİ GÖRÜŞÜ-2

İMAM RABBANÎ’NİN BU KONUDAKİ GÖRÜŞÜ-2

İmam Rabbani hazretleri; “Ehli Sünnet Ve Karşıdakiler” başlıklı mektubunda şunları yaz

İMAM RABBANÎ’NİN BU KONUDAKİ GÖRÜŞÜ

İMAM RABBANÎ’NİN BU KONUDAKİ GÖRÜŞÜ

İmam Rabbani hazretleri; “Ehli Sünnet Ve Karşıdakiler” başlıklı mektubunda şunları yaz

SAHABELERİN HEPSİ ADİLDİR

SAHABELERİN HEPSİ ADİLDİR

Hafız İbni Hacer el-Askalani: “Ehl-i Sünnet, bütün sahabenin adil olduğunda ittifak etmişti

İMAM-I ŞAFİÎ’YE İSNAD EDILEN BIR RİVAYET?

İMAM-I ŞAFİÎ’YE İSNAD EDILEN BIR RİVAYET?

Sayın Sırma şöyle diyor: “Muhtemeldir ki, bu tutumlarından dolayı İmam-ı Şafiî, dört sa

HZ. MUAVİYE’YE YÖNELTİLEN DİĞER BİR ELEŞTİRİ

HZ. MUAVİYE’YE YÖNELTİLEN DİĞER BİR ELEŞTİRİ

Sayın Sırma hoca “Şu rivayet ne kadar manidardır” diyerek şunu naklediyor: Bir gün Şa’

İHSAN SÜREYYA SIRMA’NIN DÖRDÜNCÜ ELEŞTİRİSİ

İHSAN SÜREYYA SIRMA’NIN DÖRDÜNCÜ ELEŞTİRİSİ

Sayın Sırma hoca, dördüncü eleştirisinde şunları da yazıyor: “Çok değerli alim ve müç

HZ. MUAVİYE’NİN OĞLUNU VELİAHD TAYİNİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HZ. MUAVİYE’NİN OĞLUNU VELİAHD TAYİNİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Şimdi biraz da, akaid, kelam ve fıkıh açısından imamet ve veliahdliğe değinerek, Hz. Muaviye

Müminler o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman kalpleri titrer.

Enfal,2

GÜNÜN HADİSİ

"Sizin en hayırlınız Kur'an'ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir."

"Sizin en hayırlınız Kur'an'ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir."

TARİHTE BU HAFTA

*Fatih Donanmayı Haliç'e İndirdi.(22 Nisan 1453) *T.B.M.M. Açıldı.(23 Nisan 1920) *Yavuz Sultan Selim Padişah Oldu.( 25 Nisan 1512) *Çernobil Nükleer Faciası.(26 Nisan 1986) *Sultan II.Abdülhamid Han Tahttan İndirildi.(27 Nisan 1909)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI