Cevaplar.Org

HZ. MUAVİYE’NİN VAHİY KÂTİPLİĞİNE DAİR

Hz. Muaviye (r.a.) Hz. Peygamber Efendimizin hayatında Müslümanlığını ikrar etmiş ve o onun yakınında vazifeler eda etmiştir. İslam tarihçileri onun Hz. Peygamber’in kâtipliğini yaptığı konusunda ittifak etmişlerdir. Ancak bazı tarih kitaplarında bu kâtipliğin vahiy kâtipliği şeklinde mi veya diplomasi kâtipliği şeklinde mi olduğu konusunda muğlak ifadeler yahut mutlak ibareler kullanılmıştır. Bu nedenle bazıları Hz. Muaviye’nin vahiy kâtipliği yapmadığını, Hz. Peygamberin diğer devlet veya aşiret reislerine gönderdiği mektuplarının kâtipliğini yaptığını iddia etmişlerdir.


Seyda Musa Geçit Hocaefendi

musa_bazid04@hotmail.com

2021-01-22 11:53:44

Hz. Muaviye (r.a.) Hz. Peygamber Efendimizin hayatında Müslümanlığını ikrar etmiş ve o onun yakınında vazifeler eda etmiştir. İslam tarihçileri onun Hz. Peygamber'in kâtipliğini yaptığı konusunda ittifak etmişlerdir. Ancak bazı tarih kitaplarında bu kâtipliğin vahiy kâtipliği şeklinde mi veya diplomasi kâtipliği şeklinde mi olduğu konusunda muğlak ifadeler yahut mutlak ibareler kullanılmıştır. Bu nedenle bazıları Hz. Muaviye'nin vahiy kâtipliği yapmadığını, Hz. Peygamberin diğer devlet veya aşiret reislerine gönderdiği mektuplarının kâtipliğini yaptığını iddia etmişlerdir.

Bizim kanaatimiz, ister vahiy kâtipliği yapmış olsun, isterse de diplomatik kâtiplik yapmış olsun, isterse de her ikisini de yapmış olsun, bu üç türün her birisinin ona fazilet kazandırma açısından yeterli olduğu şeklindedir. Zira Hz. Muhammed'in kâtipliğini yapmak, onun mübarek ağzından çıkan nebevȋ nurları kâğıda geçirmek, onun talimatlarını yerine getirerek "Rasulullah'a itaat edin!" ayetinin emrini eda etme şerefine bizzat onun hayatında nail olmak kadar büyük bir fazilet var mıdır? Keşke bizler de Allah'ın alemlere gönderdiği Hz. Muhammed'in sağlığında ona yetişip de iman getirmiş olsaydık da, bu durumda onun hizmetkarı olsaydık!!! Bu nedenle bizden Hz. Muaviye'nin vahiy kâtipliği yapıp yapmadığı bilgisini isteyene evvela bu hususu hatırlatmak isteriz.

Bununla birlikte İslam tarihi kaynaklarında geçen bilgileri bir araya getirdiğimizde Hz. Muaviye'nin hem vahiy kâtipliği, hem de diplomasi kâtipliği yaptığını anlamaktayız. Burada birkaç tarih, siyer, hadis, tefsir ve ulumu'l-Kur'an kaynağından kısa nakillerde bulunacağız:

1-İmam Müslim Hz. Muaviye'nin kâtipliği konusunda şu hadisi rivayet etmektedir:

 "İbn Abbas'dan rivayet edildiğine göre Ebu Süfyan, Hz. Rasulullah (s.a.s.)'den üç talepte bulunmak üzere Hz. Peygamber'e şöyle dedi: "Ey Allah'ın Nebisi, üç şey istiyorum, onları bana ver!" Rasulullah (s.a.s.) de ona "Evet!" dedi. Bunlardan birisi de "Muaviye'yi kendine kâtip yaparsın" şeklinde idi. Rasulullah buna da "Evet!" dedi."

2. Taberani, Ebu Avane, Bezzar ve el-Acuri'inin rivayet ettiği senedi hasen olan bir hadiste şöyle buyurulmaktadır: "Abdullah b. Amr b. El-As'dan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Şüphesiz Hz. Muaviye Rasulullah (s.a.s.)'in huzurunda yazıyor/katiplik yapıyordu."

3. Ebu Davud ve Ahmed b. Hanbel'in rivayet ettikleri isnadı Müslim'in şartlarına göre sahih olan bir hadiste şöyle denilmektedir:

 "Sehl b. El-Hanzala el-Ensari'den rivayet edildiğine göre Uyeyne ve el-Akra Rasulullah (s.a.s.)'den bir şey istediler. Hz. Peygamber (s.a.s.) de Muaviye'ye onu yazmasını emretti, o da yazdı. Daha sonra Rasulullah (s.a.s.) o belgeyi mühürledi ve onun bu ikisine verilmesini emretti."

4-İmam Suyutȋ Tarihu'l-Hulefâ adlı eserinin 148. sayfasında şöyle demektedir:

معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، الأموي، أبو عبد الرحمن، أسلم هو وأبوه يوم فتح مكة، وشهد حُنينًا وكان من المؤلفة قلوبهم، ثم حسن إسلامه، وكان أحد الكتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

5-Dineverȋ Kitabu'l-Maârif adlı kitabının 349. sayfasında şöyle demektedir:

وأما «معاوية بن أبى سفيان» فكان يكنى«أبا عبد الرحمن» . وأسلم عام الفتح، وكتب للنّبيّ- صلّى الله عليه وسلم-

6-Siyeru A'lam'i'n-Nübela da şöyle bir ibare geçmektedir:

 "Mufaddal el-Gallabi'nin Ebu'l-Hasan el-Kufi'den naklettiğine göre o dedi ki: Zeyd b. Sabit vahiy katibi idi. Muaviye de Rasulullah (s.a.s.) ile Araplar arasındaki katibi idi. Amr b. Mürre'nin Abdullah b. El-Haris'den, onun da Züheyr b. El-Akmer'den, onun da Abdullah b. Amr'dan rivayet ettiğine göre şöyle demiştir: Muaviye Rasulullah (s.a.s.) için katiplik yapardı. Ebu Avane Ebu Hamza'den, o da Abdullah b. Abbas'dan nakletti ki İbn Abbas şöyle dedi: Ben çocuklarla oynuyordum. Hz. Peygamber (s.a.s.) beni çağırde ve şöyle dedi: "Bana Muaviye'yi çağır." Muaviye vahiy katipliği yapardı." Bu hadisi İmam Ahmed Müsned'inde rivayet etmiştir. (Zehebi, Siyeru A'lami'n-Nübela, Daru'r-Risale, 3/123)

6. İbn Teymiyye, Hz. Muaviye'nin katilipliği konusunda şöyle demektedir: 

"Hz. Peygamber (s.a.s.) uzmanlığı ve güvenilirliği sebebiyle onu katip yapmıştır." (Minhacu's-Sünne, 4/439) 

7. İbrahim Muhammed el-Cirmȋ, Kitâbu Mu'cemi Ulȗmi'l-Kur'ân adlı kitabının 228-229. sayfalarında vahiy kâtiplerini sayarken şu isimlere yer vermektedir:

[كتبة الوحي]

عني رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بكتابة القرآن الكريم في حياته، ومن ثم لم ينتقل الرسول صلّى الله عليه وسلّم إلى ربه إلا والقرآن قد كتب في الصحف والألواح والعسب واللخاف والأكتاف والأضلاع والأقتاب. فكتبة الوحي هم الذين استكتبهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لتدوين الوحي المنزل عليه. وهم كثير، منهم: 

- أبو بكر الصديق.

- عمر بن الخطاب.

- عثمان بن عفان.

- علي بن أبي طالب.

- أبان بن سعيد.

- أبي بن كعب.

- أرقم بن أبي الأرقم.

- ثابت بن قيس.

- حنظلة بن الربيع.

- أبو رافع القبطي.

- خالد بن سعيد.

- خالد بن الوليد.

- العلاء بن الحضرمي.

- زيد بن ثابت.

- معاوية بن أبي سفيان.

- الزبير بن العوام.

- شرحبيل بن حسنة.

- عبد الله بن أبي السرح.

- عبد الله بن الأرقم الأزهري.

- عبد الله بن رواحة.

- معيقب بن أبي فاطمة.

8. Abdülcevvad Halef, el-Medhal ile't-Tefsȋri ve Ulȗmi'l-Kur'an adlı kitabının 37. v 38. sayfasında şöyle demektedir: Hz. Peygamber'in yanında vahiy kâtipliği yapanların en meşhurları şunlardır:

وكان أشهر كتاب الوحى بين يدى النبى صلّى الله عليه وسلّم: 

* عثمان بن عفان (ت: 35 هـ) 

* على بن أبى طالب(ت: 40 هـ)

* أبى بن كعب(ت: 20 هـ)

* زيد بن ثابت(ت: 45 هـ)

* أبو بكر بن أبى قحافة(ت: 13 هـ)

* عمر بن الخطاب(ت: 23 هـ)

* عامر بن فهيرة(ت: 3 هـ)

* عبد الله بن الأرقم(ت: 33 هـ تقريبا)

* ثابت بن قيس بن شماس(ت: 12 هـ)

* خالد بن سعيد بن العاص(ت: 12 هـ)

* أبان بن سعيد بن العاص(ت: 35 هـ)

* حنظلة بن أبى عامر الأسدي(ت: 10 هـ)

* معاوية بن أبى سفيان(ت: 60 هـ)

* شرحبيل بن حسنة(ت: 18 هـ)

* عبد الله بن عبد الله بن أبى بن سلول(ت: 12 هـ)

* الزبير بن العوام(ت: 36 هـ)

* معيقب بن أبى فاطمة الدوسى(ت: 34 هـ تقريبا)

* المغيرة بن شعبة(ت: 50 هـ)

* خالد بن الوليد(ت: 21 هـ)

* العلاء بن الحضرمى(ت: 21 هـ)

* عمرو بن العاص(ت: 43 هـ)

* جهيم بن الصلت(ت: .... هـ)

* عبد الله بن رواحة(ت: 8 هـ)

* محمد بن مسلمة(ت: 46 هـ)

* عبد الله بن سعيد بن أبى سرح(ت: 36 هـ)

رضى الله عنهم أجمعين. وقد بلغ عدد كتاب الوحى نيفا وأربعين كاتبا، غير أن أكثرهم مداومة وملازمة لكتابة الوحى هو : زيد بن ثابت رضى الله عنه.

Böylece Hz. Muaviye'yi de vahiy kâtipleri arasında saymaktadır.

9. Ekrem ed-Düleymȋ de Kitâbu Cem'i'l-Kur'an adlı kitabında İslam Tarihi kayaklarının vahiy kâtipleri hakkında verdikleri malumatı bir araya getirip tahlil ve analiz etmekte, bu bağlamda şu bilgileri bizlere sunmaktadır:

"Tarihçiler Hz. Peygamber'in kâtiplerinin sayısı konusunda ve onlardan her birisinin eda ettiği kâtiplik görevinin çeşidi hakkında ihtilafa düşmüşlerdir. Onlardan bazıları gerçekten de aklın alamayacağı derecede mahdud bir sayıyı zikrederken, diğer bazıları da ma'kȗl bir sayı vermektedir. Fakat bu makul sayıdaki kâtiplerin isimlerini bizlere vermemektedirler. Bu da bizi bir hayret ve soru sormaya düşürmektedir. Burada akla gelen ilk soru şudur: Acaba onların hepsi devamlı olarak mı kâtiplik yaparlardı, yoksa nöbetleşe nöbetleşe mi kâtiplik yaparlardı? Acaba bazıları diğerlerinin yerini alacak şekilde değiştirildi mi?"

ed-Düleymȋ bu açıklamadan sonra İslam Tarihçilerinin verdiği haberleri teker teker zikretmekte ve aralarında karşılaştırma yaparak daha sonra bir sonuca gitmektedir. Biz burada onun verdiği bilgileri özetle bir şema üzerinde birleştireceğiz:

TARİH KAYNAĞI

KÂTİP SAYISI

KÂTİPLERİN İSİMLERİ

BELAZURİ

11

هم: أبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن سعيد بن أبي سرح، وعثمان بن عفان، وشرحبيل بن حسنة، وجهيم بن الصلت، وخالد بن سعيد، وأبان بن سعيد، والعلاء بن الحضرمي، ومعاوية بن أبي سفيان، وحنظلة بن الربيع رضي الله عنهم أجمعين.

 

 

TABERİ

10

فقد ذكر أسماء عشرة من كتابه صلى الله عليه وسلم مضيفا: علي بن أبي طالب ومختزلا شرحبيل بن حسنة، وجهيم بن الصلت.

 

MES'UDİ

16

المغيرة بن شعبة، والحصين بن نصيرة، وعبد الله بن الأرقم، والعلاء بن عقبة، والزبير بن العوام، وحذيفة بن اليمان، ومعيقيب الدوسي رضي الله عنهم

DEMİRİ

7

كان الزبير بن

العوام وجهم بن الصلت يكتبان أموال الصدقات، وحذيفة بن اليمان حوض النخل، والمغيرة بن شعبة والحصين بن نمير يكتبان المداينات والمعاملات، وشرحبيل بن حسنة يكتب التوقيعات إلى الملوك

İBN ABDİLBERR

23

أن قائمته تزيد على قائمتي الطبري والمسعودي بالأسماء الآتية: أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وخالد بن الوليد، وعبد الله بن رواحة، ومحمد بن مسلمة، وعبد الله بن عبد الله بن أبي ابن سلول، وعمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين.

 

DİYARBEKRİ

24

وذكر الديار بكري أسماء أربعة وثلاثين كاتبا استوعبت القوائم المشار إليها مع زيادة متمثلة في :طلحة بن عبيد الله، وسعد بن أبي وقاص، والأرقم بن أبي الأرقم، وعبد الله بن زيد بن عبد ربه، وسعيد بن العاص، وحويطب بن عبد العزى العامري، وأبي سلمة بن عبد الأسد، وحاطب بن عمرو بن حنظلة رضي الله عنهم أجمعين، وقال قيل: إن كتابه نيف وأربعون وأكثرهم ملازمة له زيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان بعد الفتح 

EL-IRAKİ

42

 


Ed-Düleymi'nin Hz. Peygamber'in kâtipleriyle ilgili metnini aşağıya almakla birlikte burada bahsettiği tarihi gerçekleri maddeler halinde özetleyeceğiz:

1-İslam Tarihi kaynakları Hz. Peygamber Efendimize katiplik yapan sahabilerin sayısını beyan ederken 26 ile 43 kişi arasında sayı vermektedir.

2-Bu katiplerin katiplik işini nöbetleşe yaptıkları da kaynaklarımızın verdiği bilgilerden anlaşılmaktadır.

3-Adı verilen katiplerin bir kısmının vahiy katipliği, diğer kısmının da diğer muameleler ilgili katiplik yaptıkları anlaşılmaktadır.

4-Hz. Peygamber Efendimizin bu katipleri arasında en çok vahiy katipliği görevini yapanlar arasında şu iki tasnif de yapılmıştır: Hicretten sonra en çok Zeyd b. Sabit, Fetih'ten sonra en çok Muaviye b. Ebi Süfyan vahiy katipliği yapmıştır.

5-Buna göre bütün katipler vahiy katipliği yapmış değillerdir.

6-Vahiy katipliği yapan sahabilerin başında Osman b. Affan, Ali b. Ebi Talib, Übey b. Ka'b ve Zeyd Sabit gelmektedir. Bunların bulunmadığı durumlarda şu şahıslardan hazır olanlardan seçilirdi: Muaviye b. Ebi Süfyan, Halid b. Said, Ebban b. Said, el-Ala b. El Hadrami, Hanzala b. Er-Rebi' (r.a.). Adı geçen bu şahısların tümü vahiy katipliği yapardı. Bunların bulunmaması durumunda Hanzala b. Er-Rebi' her katibin yerine katiplik yapmak üzere görev yapardı.

7-Hz. Peygamber Efendimiz devrinde katiplik görevi şu kısımlardan oluşmaktaydı:

a-Vahiy katipliği,

b-Hz. Peygamber'in mektuplarını yazma katipliği,

c-İnsanlar arasındaki borç, akid ve muamelat ilişkileri katipliği,

d-Sadaka malları katipliği,

e-Tarım ürünleri ve gıdasal hasılatın gelir gider katipliği

f-Ahidler, misaklar ve sulh (diplomatik işler) katipliği.

İşte bu bilgilerden anlaşıldığına göre Hz. Peygamber Efendimizin bir çok kâtibi vardı. Bunlar arasında Hz. Muaviye b. Ebi Süfyan da vardı. Tarihi kaynaklar Hz. Muaviye'nin kâtipliğinden bahsederken üç şekilde bahsetmektedir:

a-Bazıları mutlak olarak katiplik yaptığını belirtmektedir. Buradan hareketle vahiy kâtipliği yapmadığı manasını çıkarmak doğru değildir.

b-Bazı kaynaklar da Hz. Muaviye'nin bazı resmi ve diplomatik işlerde katiplik yaptığını belirtmektedir. Buradan hareketle onun vahiy kâtipliğini yapmadığını iddia etmek de doğru değildir.

c-Bazı kaynaklar da Hz. Muaviye'nin vahiy kâtipliği de yaptığını söylemektedir. Bu konuda bu tür kaynakların verdiği bilgileri red etmek doğru değildir.

Netice olarak şunu söylemek gerekir: İster vahiy kâtipliği yapmış olsun, isterse de diplomatik kâtiplik yapmış olsun Yüce Allah'ın âlemlere rahmet olarak gönderdiği Hz. Muhammed Mustafa'nın yanında ona hizmet etme şerefine nail olması fazilet olarak ona yeter. Bu nedenle onun faziletini düşürmek için vahiy kâtipliği yapmamış, diplomatik kâtiplik yapmıştır diyerek konuyu başka yönlere kaydırmak, iyi niyetle izah edilecek bir tavır değildir. Nitekim Enes b. Malik de Hz. Peygamber Efendimiz'e evinde hizmet etmiştir. Biz, vahiy kâtipliği yapmamıştır diye Hz. Enes b. Malik'in sahibeliğine gölge düşürecek bir edepsizlik yapmıyoruz, yapamayız ve yapmayacağız. Yüce Allah hepimizi Allah'ın kendilerinden onların da Allah'tan razı olduğunu beyan ettiği sahabeleri seven kullardan eylesin.

Kardeşiniz Molla Musa el-Celali

كتاب جمع القرآن - دراسة تحليلية لمروياته لأكرم الدليمي, ج: 1, صحيفة: 38-45.

المطلب الثاني: كتاب القرآن من الصحابة

إن الكتابة أهم وسيلة لحفظ الأفكار ونقل المعرفة من جيل إلى جيل، لكن الكتابة كانت قليلة في بلاد العرب، حين ظهر الإسلام، فكان الكتاب في مدن الجزيرة العربية آنذاك أفرادا معدودين.

قال البلاذري وهو يتحدث عن الكتابة في مكة: (دخل الإسلام وفي قريش سبعة عشر رجلا كلهم يكتب)، وقال عن الكتابة في يثرب: (إن الإسلام جاء وفيهم عدة يكتبون)، وذكر منهم أحد عشر كاتبا «1».

ولم تمنع قلة الكتاب ولا وسائل الكتابة الصعبة من تدوين ما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن، وما يحتاج إليه من كتابات أخرى مثل كتابة رسائله صلى الله عليه وسلم وغيرها، فالذين اختصوا منهم بكتابة القرآن كانوا يسمون بكتاب الوحي، وكانت كتابة القرآن تخضع للمراجعة والتدقيق حتى لا يتطرق احتمال الخطأ والنقصان إلى كتاب الله تعالى. فقد ورد عن زيد بن ثابت أنه قال: (كنت أكتب الوحي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يملي علي، فإذا فرغت قال: اقرأه، فأقرؤه، فإن كان فيه سقط أقامه، ثم أخرج به إلى الناس«2».

فكان زيد رضي الله عنه من أكثر الصحابة كتابة، وهذا ما قال به أبو بكر رضي الله عنه: إنك كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا غاب زيد بن ثابت دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده من الكتاب، فقد ورد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان ينزل عليه من السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه شيء يدعو بعض من يكتب عنده، فيقول: ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا «3».

وقد اختلف المؤرخون في عدد كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نوع المهمات الكتابية التي ألقيت على كل منهم، فذكر البعض منهم عددا محدودا جدا لا يكاد يعقل، وذكر البعض الآخر عددا معقولا، ولكنه لم يسم لنا، فأوقعنا في حيرة وتساؤل.

والسؤال الذي يطرأ على البال في هذا المجال هو: هل أن جميع الكتاب كانوا يكتبون باستمرار أم أنهم كانوا يتناوبون فيما بينهم؟ وهل استبدل بعضهم وحل محله البعض الآخر؟

ذكر البلاذري «4» أسماء أحد عشر كاتبا هم: أبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن سعيد بن أبي سرح، وعثمان بن عفان، وشرحبيل بن حسنة، وجهيم بن الصلت، وخالد بن سعيد، وأبان بن سعيد، والعلاء بن الحضرمي، ومعاوية بن أبي سفيان، وحنظلة بن الربيع رضي الله عنهم أجمعين.

أما الطبري «5» فقد ذكر أسماء عشرة من كتابه صلى الله عليه وسلم مضيفا: علي بن أبي طالب ومختزلا شرحبيل بن حسنة، وجهيم بن الصلت.

وذكر المسعودي أسماء ستة عشر كاتبا مضيفا إلى قائمة البلاذري والطبري الأسماء الآتية: المغيرة بن شعبة، والحصين بن نصيرة، وعبد الله بن الأرقم، والعلاء بن عقبة، والزبير بن العوام، وحذيفة بن اليمان، ومعيقيب الدوسي رضي الله عنهم «6». وقال المسعودي مبينا وجهة نظره في عدد الكتاب الذين ذكرهم: (وإنما ذكرنا من أسماء كتابه صلى الله عليه وسلم من ثبت على كتابته، واتصلت أيامه فيها وطالت مدته، وصحت الرواية على ذلك من أمره دون من كتب الكتاب أو الكتابين والثلاثة، إذ كان لا يستحق بذلك أن يسمى كاتبا ويضاف على جملة كتابه) «7».

ونلاحظ من خلال كلام المسعودي هذا أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم كتاب، ليس للرسائل فقط، بل هناك من كتاب الوحي أو الرسائل أو الصدقات أو المعاملات أو المداينات أو المغانم أو لأغراض إحصائية وما إلى ذلك.

عن الإمام الدميري «8» رحمه الله تعالى، قال: (كان الزبير بن العوام وجهم بن الصلت يكتبان أموال الصدقات، وحذيفة بن اليمان حوض النخل، والمغيرة بن شعبة والحصين بن نمير يكتبان المداينات والمعاملات، وشرحبيل بن حسنة يكتب التوقيعات إلى الملوك) «9».

أما ابن عبد البر «10» فقد سمى لنا ثلاثة وعشرين كاتبا، وإذا استبعدنا من قائمته الذين ذكرهم البلاذري والطبري والمسعودي نجد أن قائمته تزيد على قائمتي الطبري والمسعودي بالأسماء الآتية: أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وخالد بن الوليد، وعبد الله بن رواحة، ومحمد بن مسلمة، وعبد الله بن عبد الله بن أبي ابن سلول، وعمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين.

وذكر الديار بكري أسماء أربعة وثلاثين كاتبا استوعبت القوائم المشار إليها مع زيادة متمثلة في: طلحة بن عبيد الله، وسعد بن أبي وقاص، والأرقم بن أبي الأرقم، وعبد الله بن زيد بن عبد ربه، وسعيد بن العاص، وحويطب بن عبد العزى العامري، وأبي سلمة بن عبد الأسد، وحاطب بن عمرو بن حنظلة رضي الله عنهم أجمعين، وقال:

(قيل: إن كتابه نيف وأربعون وأكثرهم ملازمة له زيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان بعد الفتح) «11».

وأوصلهم العراقي إلى اثنين وأربعين «12».

وأيا كان الأمر، فإن المصادر تشير إلى أن عدد الكتاب تراوح بين ستة وعشرين وثلاثة وأربعين كاتبا «13»، وكانوا يتناوبون على الكتابة، وكان أكثرهم مداومة على كتابة الوحي زيد بن ثابت رضي الله عنه بعد الهجرة، ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بعد الفتح.

ولم يكن جميع الكتاب يكتبون الوحي، والواقع أن هذه المسألة مهمة جدا في معرفتها «14».

ويفهم من هذه النصوص، ونصوص أخرى: أن كتاب الوحي المعتمدين هم: عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، وإن غاب هؤلاء تولى الكتابة من حضر من الكتاب وهم:

معاوية بن أبي سفيان، وخالد بن سعيد، وأبان بن سعيد، والعلاء بن الحضرمي، وحنظلة بن الربيع رضي الله عنهم. وكان عبد الله بن سعد بن أبي سرح يكتب الوحي ثم ارتد عن الإسلام، ثم رجع إلى الإسلام يوم فتح مكة وحسن إسلامه.

هؤلاء هم الذين أشارت المصادر إلى أنهم كتبوا الوحي، وكان حنظلة بن الربيع خليفة كل كاتب من كتابه صلى الله عليه وسلم إذا غاب عن عمله «15».

ويتضح لدى الاستقراء أن ثمة تخصصا كان موجودا في الكتابة والكتّاب. وهذا لا يعني ضرورة أن ينفرد كاتب كخالد بن سعيد بن العاص أو حنظلة الأسيدي بالكتابة بين يديه صلى الله عليه وسلم في سائر ما يعرض من أمور «16»، علما أن أهم أنواع الكتابة وأعظمها شرفا هي كتابة الوحي، التي ألمحت أن زيد بن ثابت الأنصاري كان ألزم الصحابة لكتابتها. فقد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

(ادع لي زيدا وليجيء باللوح والدواة) «17». ويمكن أن نصنف الكتابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على الشكل الآتي:

1 - كتاب الوحي.

2 - كتابة رسائل النبي صلى الله عليه وسلم «18» وما يعرض من حوائجه عليه الصلاة والسلام.

3 - كتابة المداينات بين الناس والعقود والمعاملات.

4 - كتابة أموال الصدقات.

5 - كتابة الخرص «19».

6 - كتابة المغانم.

7 - كتابة العهود والمواثيق والصلح.

وفضلا عن ذلك فقد وردنا عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:

(اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس، فكتبنا له ألفا وخمسمائة رجل، فقلنا:

نخاف ونحن ألف وخمسمائة!! فلقد رأيتنا ابتلينا حتى أن الرجل ليصلي وحده وهو خائف) «20».

يستنتج من ذلك أنهم كتبوا أسماء المسلمين لأغراض إحصائية. ولا مشاحة أنهم كانوا يحتاجونها في السلم والحرب.

ومن نافلة القول التأكيد على أمانة الكتاب ومدى الثقة بهم، لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا صح أن وجد بينهم من لم يكن أمينا فسرعان ما يتضح أمره. فورد عن أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أنه كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد إلى نصرانيته، فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له، فأماته الله فدفنوه فأصبح وقد لفظته الأرض، ثم أعمقوا له ثلاث مرات، فيصبح وقد لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من عمل الناس فتركوه) «21». وهذه الرواية الصحيحة بالرغم من أهميتها إلا أن آيات القرآن كانت أصرح الدلالة في هذا الجانب إذ يقول الباري عز وجل:

لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ «22»، وقوله تعالى: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ «23».

ويبدو لي أن من الكتاب من ألقيت عليه مهمة تعليم القراءة والكتابة التي صورت لنا المصادر أن الإسلام كان حفيا بها في بواكير محنته مع أهل الشرك والضلال، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من أسرى بدر تعليم أبناء المسلمين القراءة والكتابة فداء لأسرهم.

إن هذا يعكس دون أدنى ريب الوجه الثقافي والحضاري الصاعد في شريعة الإسلام الخالدة، فكان مصعب بن عمير قد نزل- عند مقدمة المدينة- على أسعد بن زرارة فكان يطوف به على دور الأنصار يقرئهم القرآن ويدعوهم إلى الله عز وجل. وكان مع مصعب بن عمير عبد الله ابن أم مكتوم «24». ولكي تتضح تلك الأنواع المتخصصة بالكتابة أرى من الضروري


(1) فتوح البلدان للبلاذري: ص 477 - 479؛ وينظر: محاضرات في علوم القرآن، د.
غانم قدوري: 49.

(2) المعجم الأوسط للطبراني، حديث رقم (1943): 2/ 257. قال الهيثمي في الزوائد:
1/ 152: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون؛ وينظر: محاضرات للدكتور غانم قدوري: ص 165.
(3) مسند الإمام أحمد، مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه، حديث رقم (399): 1/ 57.

(4) فتوح البلدان للبلاذري: 66.
(5) تاريخ الأمم والملوك للطبري: 2/ 421.
(6) التنبيه والإشراف للمسعودي: 245.
(7) التنبيه والإشراف: 246.
(8) الدميري: هو محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري أبو البقاء، كاتب أديب من فقهاء الشافعية، قال السخاوي: برع في التفسير والحديث والفقه وأصوله والعربية - والأدب وغيرها، (ت 808 هـ). ينظر: معجم المفسرين لعادل نويهض: 2/ 642.

(9) هدي أهل الإيمان إلى جمع الفقهاء الراشدين القرآن: 23.
(10) الاستيعاب: 1/ 29 - 30.
(11) تاريخ الخميس 2/ 181 - 182؛ وينظر: مجلة المؤرخ العربي، مقال للدكتور شاكر محمود عبد المنعم عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم العدد 4 سنة 1977، 174.
(12) التراتيب الإدارية 1/ 115؛ ينظر: مجلة الوعي الإسلامي، العدد 309 رمضان 1410 هـ/ 1990 م، مقال للدكتور حسن عزوزي (جمع القرآن الكريم وافتراءات المستشرقين): 17.

(13) ينظر: مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية: 6؛ وتاريخ الخميس: 1/ 182.
(14) ينظر: مجلة المؤرخ العربي العدد 4 لسنة 1977 م، مقالا للدكتور شاكر محمود عبد المنعم: 174 - 175.
(15) ينظر: التراتيب الإدارية 1/ 118؛ ومراحل كتابة القرآن الكريم وجمعه، مقال كتبه محمود شكر محمود الجبوري في مجلة دراسات إسلامية، يصدرها بيت الحكمة، العدد السادس من السنة الثانية (1422 هـ/ 2001 م): 7.
(16) التنبيه والإشراف: ص 245؛ وينظر: مجلة المؤرخ العربي، كتاب النبي صلى الله عليه وسلم: 177.

(17) صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رقم (4704): 4/ 909؛ وينظر: فتح الباري: 9/ 27.
(18) وتشمل الرسائل إلى الملوك والرسائل فيما بينه صلى الله عليه وسلم وبين العرب.
(19) الخارص: هو المحزر والمقدر للثمر وغيره. ينظر: مختار الصحاح: 321.
(20) صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسلم، باب كتابة الإمام للناس، حديث رقم (2895): 3/ 114.

(21) صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، رقم الحديث (3421): 3/ 1325.
(22) سورة فصلت، من الآية (42).
(23) سورة الحجر، الآية.
(24) ينظر: التراتيب الإدراية 1/ 48؛ والاستبصار للمقدسي: ص 57؛ وينظر: مجلة

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

BİTİRİRKEN-2

BİTİRİRKEN-2

Akîde-i Tahaviye’de deniliyor ki; “Biz Allah’ın Resulü’nün bütün sahabelerine muhabbet

BİTİRİRKEN

BİTİRİRKEN

Aziz okuyucu! Bitirmeden, konunun ehemmiyeti gereği, burada birkaç değerlendirmede bulunacağı

BİR BAŞKA ELEŞTİRİ

BİR BAŞKA ELEŞTİRİ

Bir başka eleştiri: Bazıları Hz. Muaviye’yi kötülemek için: “Şimdiye kadar müslümanla

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Hoca «Sonuç ve değerlendirme» kısmında şöyle diyor: “Emevi devletini hatasıyla sevabıyla

İMAM RABBANÎ’NİN BU KONUDAKİ GÖRÜŞÜ-2

İMAM RABBANÎ’NİN BU KONUDAKİ GÖRÜŞÜ-2

İmam Rabbani hazretleri; “Ehli Sünnet Ve Karşıdakiler” başlıklı mektubunda şunları yaz

İMAM RABBANÎ’NİN BU KONUDAKİ GÖRÜŞÜ

İMAM RABBANÎ’NİN BU KONUDAKİ GÖRÜŞÜ

İmam Rabbani hazretleri; “Ehli Sünnet Ve Karşıdakiler” başlıklı mektubunda şunları yaz

SAHABELERİN HEPSİ ADİLDİR

SAHABELERİN HEPSİ ADİLDİR

Hafız İbni Hacer el-Askalani: “Ehl-i Sünnet, bütün sahabenin adil olduğunda ittifak etmişti

İMAM-I ŞAFİÎ’YE İSNAD EDILEN BIR RİVAYET?

İMAM-I ŞAFİÎ’YE İSNAD EDILEN BIR RİVAYET?

Sayın Sırma şöyle diyor: “Muhtemeldir ki, bu tutumlarından dolayı İmam-ı Şafiî, dört sa

HZ. MUAVİYE’YE YÖNELTİLEN DİĞER BİR ELEŞTİRİ

HZ. MUAVİYE’YE YÖNELTİLEN DİĞER BİR ELEŞTİRİ

Sayın Sırma hoca “Şu rivayet ne kadar manidardır” diyerek şunu naklediyor: Bir gün Şa’

İHSAN SÜREYYA SIRMA’NIN DÖRDÜNCÜ ELEŞTİRİSİ

İHSAN SÜREYYA SIRMA’NIN DÖRDÜNCÜ ELEŞTİRİSİ

Sayın Sırma hoca, dördüncü eleştirisinde şunları da yazıyor: “Çok değerli alim ve müç

HZ. MUAVİYE’NİN OĞLUNU VELİAHD TAYİNİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HZ. MUAVİYE’NİN OĞLUNU VELİAHD TAYİNİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Şimdi biraz da, akaid, kelam ve fıkıh açısından imamet ve veliahdliğe değinerek, Hz. Muaviye

"Kadınlara iyilikle muamele ediniz."

Nisa:19

GÜNÜN HADİSİ

İnsanların en fenası, birine ayrı, diğerine de ayrı görünen iki yüzlü insanlardır.

Seçme Hadisler, syf. 101

TARİHTE BU HAFTA

*Şair Muhammed İkbal'in vefatı(21 Nisan 1938) *TBMM'nin açılışı ve çocuk bayramı(23 Nisan 1920) *Osmanlı-Rus Harbi(24 Nisan 1877) *Hudeybiye Gazvesi(26 Nisan 628) *II.Abdülhamid'in tahttan indirilmesi(27 Nisan 1909)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI