TARİHİMİZİ GÜNÜMÜZE NASIL TAŞIYABİLİRİZ?

Sayın Sırma hoca, Önsöz’ünde şöyle yazmaktadır: “Gayemiz kitap yazmak değil, eski tarihimizi günümüze taşımaktır. Ta ki selefin yapmış oldukları güzel mücadeleyi taklit edelim, hatalarını bir de biz işlemeyelim!”


Seyda Musa Geçit Hocaefendi

musa_bazid04@hotmail.com

2020-12-22 09:56:02

Sayın Sırma hoca, Önsöz'ünde şöyle yazmaktadır: "Gayemiz kitap yazmak değil, eski tarihimizi günümüze taşımaktır. Ta ki selefin yapmış oldukları güzel mücadeleyi taklit edelim, hatalarını bir de biz işlemeyelim!"

"Hataları işlemeyelim" diye, sahabeler arasında vuku bulan hadiseleri günümüze taşıyan hocamız, bu yaklaşımıyla başka bir hataya düşmektedir. Çünkü başta İmam-ı Gazali olmak üzere, birçok İslam âlimi, sahabelerin arasındaki olayların anlatılmasını-ta'na ve buğza sebep olduğu için, haram kabul etmişlerdir.(1)

Şimdi birisi: "Onlar niçin anlatmışlardır" derse, biz de cevaben deriz ki; Onlar başkalarının kalbinde şüphe ve kin bırakacak şekilde değil, yapılan itirazlara akli ve nakli rivayetlere uygun yorumlarla anlatmışlardır.

"Hiç kimseye, sahabelerin noksanlıklarına delil getirecek, ta'na sebep olacak veya avamı onları ayıplamaya, sebbetmeye ve buna benzer fasid şeylere kışkırtacak şekilde, sahabeler arasında vuku bulan olayları zikretmek caiz olmaz."(2)

Sayın Sırma hocanın kaynaklarından birisi de İmam-ı Suyuti'dir. El-Müncid yazarı, Ferdinan Tütel, müslüman olmadığı halde, İmam Suyuti hakkında şöyle yazıyor: "Suyutî Tefsir, Hadis, Fıkıh, Nahiv, Meâni, Beyan, Bediî ve Lügat alanlarında çok mahir ve mütehassıs biridir. Kitapları beş yüze yakındır."

 الفضل ما شهادت به اللاعداء "Fazilet, (lehte ) düşmanların şehadette bulunduğudur!"

Sayın Sırma hoca, İmam Suyuti'nin tarihinden sadece, Hz. Muaviye aleyhindeki rivayetleri nakletmiştir. Lehindeki rivayetlere ise çok az yer vermiştir.

İmam Suyutî şunları da yazmaktadır: "Hz. Muaviye Peygamberimiz (s.a.v)'den yüz atmış üç hadis rivayet etmiştir. Sahabilerden İbni Abbas, İbni Ömer, İbni Zübeyr, Ebu Derda, Cerir el- Beceli, Numan b. Beşir (Allah hepsinden razı olsun) ve başkaları ondan hadis rivayet etmişlerdir. Hz. Muaviye akıllı ve halim sıfatlarla vasıflandırılmıştır."(3)

İmam Suyuti devamla: "Tirmizi hasen bir senedle Abdurrahman b. Ebi Umeyre'den rivayet etmiş, peygamberimiz buyurmuştur ki: "Allah'ım, O'nu (Muaviye'yi) hidayete erdiren ve hidayete eren kıl!"

İmam-ı Ahmet Müsned'inde, İrbad b. Sariye'den rivayet etmiştir, Peygamberimiz (s.a.v) Buyurmuştur ki: "Ey Allah'ım! Muaviye'ye kitap ve hisabı öğret. O'nu azaptan koru." Hz. Ömer buyurmuştur ki: "Bu, yani Hz. Muaviye Arapların Kisrası'dır.

"Hz. Ali de buyurmuştur ki: "Muaviye'nin emirliğini kerih görmeyiniz. Çünkü eğer O'nu kaybederseniz, birçok başın omuzlardan düşeceğini göreceksiniz." rivayetlerini nakletmektedir."(4)

"Hicri kırk üç senesinde Sicistan'dan Ruhaç, Barkat'tan Veddan ve Sudan'dan birçok memleketleri fethetmiştir. Hicri kırk beşte Kaykan, elli'de Kuhistan ve birçok memleketleri İslam diyarlarına kavuşturmuştur.(5)

Yukarıda zikrettiğimiz buna benzer birçok değerlendirmeleri İmam Suyuti'nin kitabında görmek mümkündür. Sayın Sırma ise, Hz. Muaviye lehinde olan İstanbul'un kuşatılması, O'nun vahiy kâtibi olması, Suriye cephesinde Bizans'a karşı cihada devam etmesi, Hz. Ömer'in O'nu Şam valisi olarak tayin etmesi ve O'nun Müslüman olmasından kaynaklanan birkaç rivayetten bahsediliyor.

Hz. Muaviye hakkındaki rivayetlerden daha çok O'nun aleyhindeki rivayetlere önem veren Sayın Sırma Hoca'nın bu yaklaşımı objektif olmaktan uzaktır.

Sayın Sırma da biliyorlar ki, tarihsel değerlendirmelerde, mantıki tutarlılık ve "objektif yaklaşım" esas alınmadığı zaman, hislerin ön plana çıkması muhakkaktır. Siyasi ve itikadi hassasiyet, tarihçilerin bir kısmını, tek yönlü (tarafgir) yaklaşıma itmiştir. Şüphesiz bu İslam'dan değil, müellifin tavır ve yaklaşımından kaynaklanmıştır."(6)

Evet, Sayın Sırma hocamız da, olayları tek taraflı olarak ele almış, Hz. Muaviye'nin lehindeki rivayetleri pek önemsememiştir.

-Devam edecek-

Dipnotlar

1-İmam Gazali, İhyai Ulumiddîn: C. 3, Sh.116. Said Havva, El-Mustahlis fi Tezkiyeti Enfüs: Sh. 376. Envar: C. 2, Sh. 313. Tuhfetu İbni Hacer: C. 9, Sh. 65. Beycurî: C. 2, Sh. 261.

2-İbni Hacer el Heytemi, Kitabu Tathir'il-Lisan: Sh.72

3-İmam Suyuti, Tarihul Hülefa: Sh.194

4-İmam Suyuti, A.g.e, Sh.195

5-A.g.e: Sh.196

6-Dr. İrfan Aycan, Saltanata Giden Yolda Muaviye B. Ebu Süfyan: Sh.15

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

BİTİRİRKEN-2

BİTİRİRKEN-2

Akîde-i Tahaviye’de deniliyor ki; “Biz Allah’ın Resulü’nün bütün sahabelerine muhabbet

BİTİRİRKEN

BİTİRİRKEN

Aziz okuyucu! Bitirmeden, konunun ehemmiyeti gereği, burada birkaç değerlendirmede bulunacağı

BİR BAŞKA ELEŞTİRİ

BİR BAŞKA ELEŞTİRİ

Bir başka eleştiri: Bazıları Hz. Muaviye’yi kötülemek için: “Şimdiye kadar müslümanla

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Hoca «Sonuç ve değerlendirme» kısmında şöyle diyor: “Emevi devletini hatasıyla sevabıyla

İMAM RABBANÎ’NİN BU KONUDAKİ GÖRÜŞÜ-2

İMAM RABBANÎ’NİN BU KONUDAKİ GÖRÜŞÜ-2

İmam Rabbani hazretleri; “Ehli Sünnet Ve Karşıdakiler” başlıklı mektubunda şunları yaz

İMAM RABBANÎ’NİN BU KONUDAKİ GÖRÜŞÜ

İMAM RABBANÎ’NİN BU KONUDAKİ GÖRÜŞÜ

İmam Rabbani hazretleri; “Ehli Sünnet Ve Karşıdakiler” başlıklı mektubunda şunları yaz

SAHABELERİN HEPSİ ADİLDİR

SAHABELERİN HEPSİ ADİLDİR

Hafız İbni Hacer el-Askalani: “Ehl-i Sünnet, bütün sahabenin adil olduğunda ittifak etmişti

İMAM-I ŞAFİÎ’YE İSNAD EDILEN BIR RİVAYET?

İMAM-I ŞAFİÎ’YE İSNAD EDILEN BIR RİVAYET?

Sayın Sırma şöyle diyor: “Muhtemeldir ki, bu tutumlarından dolayı İmam-ı Şafiî, dört sa

HZ. MUAVİYE’YE YÖNELTİLEN DİĞER BİR ELEŞTİRİ

HZ. MUAVİYE’YE YÖNELTİLEN DİĞER BİR ELEŞTİRİ

Sayın Sırma hoca “Şu rivayet ne kadar manidardır” diyerek şunu naklediyor: Bir gün Şa’

İHSAN SÜREYYA SIRMA’NIN DÖRDÜNCÜ ELEŞTİRİSİ

İHSAN SÜREYYA SIRMA’NIN DÖRDÜNCÜ ELEŞTİRİSİ

Sayın Sırma hoca, dördüncü eleştirisinde şunları da yazıyor: “Çok değerli alim ve müç

HZ. MUAVİYE’NİN OĞLUNU VELİAHD TAYİNİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HZ. MUAVİYE’NİN OĞLUNU VELİAHD TAYİNİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Şimdi biraz da, akaid, kelam ve fıkıh açısından imamet ve veliahdliğe değinerek, Hz. Muaviye

Ne yerde ne gökte zere ağırlığınca bir şey Rabbinden uzak (ve gizli) kalmaz.

Yûnus,61

GÜNÜN HADİSİ

"Nerede olursan ol, Allah'tan kork! Kötülüğün ardından onu silecek bir iyilik yap! İnsanlara iyi ahlakla davran!"

Tirmizi

TARİHTE BU HAFTA

*Abdülkadir Geylani hazretlerinin vefatı 17 Temmuz 1163 *Kıbrıs barış harekatı 20 Temmuz 1974 *Aya ilk insan ayağının basması 21 Temmuz 1969

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI