Cevaplar.Org

GİRİŞ

Giriş İslam Tarihi Profesörü Sayın İhsan Süreyya Sırma «Hilafetten Saltanata» isimli kitabının önsözünde şöyle demektedir


Seyda Musa Geçit Hocaefendi

musa_bazid04@hotmail.com

2020-12-14 22:15:09

Giriş

İslam Tarihi Profesörü Sayın İhsan Süreyya Sırma «Hilafetten Saltanata» isimli kitabının önsözünde şöyle demektedir:

"Yalnız şurasında kaydetmeden geçemeyeceğiz. Bazı kardeşlerimiz, birtakım gruplar ya da rejimler adına eleştirmesinler bizi. Şayet mutlaka bizi eleştireceklerse, lütfen Allah için, Rasulullah için ve Kur'an çizgisinde yapsınlar bu eleştirilerini… Biz, bunlara müteşekkir olur hatalarımızı tashih ederiz. Tüm hayat boyutlarımızda Allah bizi riyadan, tekebbürden, grup taassuplarından, şirkten ve her türlü saltanattan muhafaza buyursun."

"Bizi Allah için, Rasulullah için ve Kur'an çerçevesinde grup taassubundan uzak olarak eleştirin" diyen hoca, ne yazık ki taassuptan uzak kalamamıştır. Hz. Muaviye hususunda son derece tefrite düşmüştür. Hâlbuki kendileri de biliyorlar ki, dinimiz ifrat ve tefritten men ediyor.

Üstad Bediüzzaman Said Nursi der ki: "Şeriat, ifrat ve tefritten men ediyor, vasatı emrediyor. «Emrolunduğun gibi doğru ol» ayet-i kerimesi bunu beyan ediyor."(1)

Fıkıh âlimleri, usulcüler, müfessirler, muhaddisler, kelamcılar ve birçok tarihçiler, Hz. Muaviye'nin lehindeki ve aleyhindeki olaylara değinmişler, ona yapılan itirazlara cevap vermişlerdir. Sayın Sırma ise, sadece Hz. Muaviye aleyhindeki rivayetleri ele almış ve cevapsız bırakmıştır. Sayın Sırma'nın kitabını okuyanlar, tek yönlü ve eksik yaklaşımdan dolayı, Hz. Muaviye karşı cephe alıyorlar ve hatta kimileri daha ileri giderek ağır suçlamalara gidiyorlar

Hasen bir senedle, İbn-i Abbas'tan rivayet olunmuş bir hadiste, Resulullah (s.a.v) buyurmuştur ki: Kim ki sahabilerime kötü laflar söylerse, Allah'ın, meleklerin ve tüm insanların laneti üzerine olsun."(2)

Hz. Muaviye'yi, ona yapılan haksız eleştirilere karşı, akrabam veya sultanlığından makam elde etmek için değil, sadece inandığım ve öğrendiğim hakikatleri Allah, Resulullah için bu aciz çalışmamla savunuyorum.

Sahabilerin faziletleri hakkında birçok ayet ve hadisler vardır. Ayrıca Hz. Ali ile Hz. Muaviye'yi arasındaki olaylar hakkında hadis, fıkıh, tefsir ve usul-u fıkıh âlimleri fikirlerini beyan etmişlerdir. Onlar, bu olayları ele alırlarken «mutedil» davranarak taassuptan uzak kalmışlar.

Sayın Sırma hoca, tarihçi olduğundan olsa gerek, olayları sadece tarih süzgecinden geçirerek ele almıştır. Bilginler, bu olayları sadece tarihin değil fıkıh, hadis, kelam ve tefsir süzgecinden de geçirmişlerdir. Sayın Sırma mazur olabilir. Çünkü o ne bir muhaddistir, ne bir fakih ve ne de bir müfessirdir. Bundan dolayı, sadece tarihten bir delil getirerek, olayların fıkhî, itikadî vs. boyutlarını incelememenin ifrat veya tefrite sebep olacağı apaçıktır.

Hâlbuki Ehl-i Sünnet, Ashab-ı Kiramın bütününü karanlık dünyamıza doğan güneşler –parlak yıldızlar olarak görüyor, hepsine saygı ve saygıyı telkin ediyor. Havariç ve Şia gibi ifrat ve tefrite yönelerek kimini kâfir, kimini gasıp ilan etmiyor."(3)

 "Şüphesiz ki bizim için Resul-i Ekrem'in bütün sahabeleri muhterem şahsiyetlerdir. Hizmetlerini göz önünde bulundurmadan, İslam'ın teâlisi için çalışmalarını unutup, kendilerini yakışık olmayan sözlerle hitap etmek çok münasebetsiz ve yanlış bir harekettir. Sahabilerin yanlış işleri hakkında sadece yanlıştır deyip geçmek gerekir. Bundan başka şeyler söylemek ve daha fazla ilaveler yapmak icap etmez. Bunları bir tarafa bıraksak bile, esas itibariyle hatalı bir hareket bir sahabinin sahabilik şerefine zarar vermez. Hz. Amr b. As'ın makamı hakikaten yüksekti. İslam'a bir hayli ve büyük hizmetleri geçmişti. Fakat yukarıdan beri üzerinde durduğumuz iki hareketi (Mızrakların başına Kur'an'ı takması ve hakem olayı kastediliyor) yine kendisi yapmıştır. Bunları hatalı ve yanlış işler demekten başka çaremiz yoktur.(4)

 "Hz. Muaviye'nin iyilikleri şan ve şöhreti şöyle dursun, sahabi olması hasebiyle kendisi hürmete şayan bir zattır. İslam'a yaptığı hizmetleri inkâr edecek değiliz. İslam âlemini bir bayrak altında toplamış, İslam dünyasını genişletmiştir. Onun hakkında her kim ileri geri konuşur, ona ta'n etmeye kalkarsa deriz ki, o haddini bilmeyen kimsedir. Böyle bir şahsı katiyen tasvip etmeyiz."(4)

Sayın Sırma, Hz. Muaviye hakkında tefsir, hadis, fıkıh, usul-ü fıkh ve akaid kitaplarından, Ehl-i Sünnet âlimlerinden hiçbir delil getirmemiştir. Bütün dayanağı kişisel zanları, tarih kitapları ve Hz. Muaviye'ye karşı olan Şia âlimlerinin sözleridir.

Dipnotlar

1-Bediüzzaman Said Nursi, İşaratü'l İ'caz: Sh. 7

2-İmam-ı Suyuti, Camius Sağir: Sh. 173

3-Hüseyin Algül, İslam Tarihi: C. 3, Sh. 213

4-Mevdudi, Hilafet ve Saltanat: Sh. 186–189

5-A.g.e. Sh. 204

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

BİTİRİRKEN-2

BİTİRİRKEN-2

Akîde-i Tahaviye’de deniliyor ki; “Biz Allah’ın Resulü’nün bütün sahabelerine muhabbet

BİTİRİRKEN

BİTİRİRKEN

Aziz okuyucu! Bitirmeden, konunun ehemmiyeti gereği, burada birkaç değerlendirmede bulunacağı

BİR BAŞKA ELEŞTİRİ

BİR BAŞKA ELEŞTİRİ

Bir başka eleştiri: Bazıları Hz. Muaviye’yi kötülemek için: “Şimdiye kadar müslümanla

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Hoca «Sonuç ve değerlendirme» kısmında şöyle diyor: “Emevi devletini hatasıyla sevabıyla

İMAM RABBANÎ’NİN BU KONUDAKİ GÖRÜŞÜ-2

İMAM RABBANÎ’NİN BU KONUDAKİ GÖRÜŞÜ-2

İmam Rabbani hazretleri; “Ehli Sünnet Ve Karşıdakiler” başlıklı mektubunda şunları yaz

İMAM RABBANÎ’NİN BU KONUDAKİ GÖRÜŞÜ

İMAM RABBANÎ’NİN BU KONUDAKİ GÖRÜŞÜ

İmam Rabbani hazretleri; “Ehli Sünnet Ve Karşıdakiler” başlıklı mektubunda şunları yaz

SAHABELERİN HEPSİ ADİLDİR

SAHABELERİN HEPSİ ADİLDİR

Hafız İbni Hacer el-Askalani: “Ehl-i Sünnet, bütün sahabenin adil olduğunda ittifak etmişti

İMAM-I ŞAFİÎ’YE İSNAD EDILEN BIR RİVAYET?

İMAM-I ŞAFİÎ’YE İSNAD EDILEN BIR RİVAYET?

Sayın Sırma şöyle diyor: “Muhtemeldir ki, bu tutumlarından dolayı İmam-ı Şafiî, dört sa

HZ. MUAVİYE’YE YÖNELTİLEN DİĞER BİR ELEŞTİRİ

HZ. MUAVİYE’YE YÖNELTİLEN DİĞER BİR ELEŞTİRİ

Sayın Sırma hoca “Şu rivayet ne kadar manidardır” diyerek şunu naklediyor: Bir gün Şa’

İHSAN SÜREYYA SIRMA’NIN DÖRDÜNCÜ ELEŞTİRİSİ

İHSAN SÜREYYA SIRMA’NIN DÖRDÜNCÜ ELEŞTİRİSİ

Sayın Sırma hoca, dördüncü eleştirisinde şunları da yazıyor: “Çok değerli alim ve müç

HZ. MUAVİYE’NİN OĞLUNU VELİAHD TAYİNİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HZ. MUAVİYE’NİN OĞLUNU VELİAHD TAYİNİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Şimdi biraz da, akaid, kelam ve fıkıh açısından imamet ve veliahdliğe değinerek, Hz. Muaviye

Üstünlük ve şeref ancak Allah'ın, Peygamberinin ve mü'minlerindir.

Münâfikûn, 8

GÜNÜN HADİSİ

Hikmetli söz, müminin yitiğidir. Onu nerede bulursa almaya en layıktır.

Tirmizi, İlim, 19.

TARİHTE BU HAFTA

*Şair Muhammed İkbal'in vefatı(21 Nisan 1938) *TBMM'nin açılışı ve çocuk bayramı(23 Nisan 1920) *Osmanlı-Rus Harbi(24 Nisan 1877) *Hudeybiye Gazvesi(26 Nisan 628) *II.Abdülhamid'in tahttan indirilmesi(27 Nisan 1909)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI