PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-22

Lamartin 1790-1869 yılları arasında yaşamış olan meşhur Fransız şair Lamartin, hayatının son dönemlerinde kaleme aldığı 6 ciltlik "Türkiye Tarihi" (Histoire de la Turquie) kitabının birinci cildini Hz. Muhammed (s.a.v)'e tahsis etmiştir. Lamartin, Hz. Muhammed'in yalancı bir peygamber olduğunun düşünülemeyeceğini ifade ediyor.


Mustafa Özcan

mustafaahmetozcan@gmail.com

2020-10-15 10:13:11

Lamartin

1790-1869 yılları arasında yaşamış olan meşhur Fransız şair Lamartin, hayatının son dönemlerinde kaleme aldığı 6 ciltlik "Türkiye Tarihi" (Histoire de la Turquie) kitabının birinci cildini Hz. Muhammed (s.a.v)'e tahsis etmiştir. Lamartin, Hz. Muhammed'in yalancı bir peygamber olduğunun düşünülemeyeceğini ifade ediyor. Yalancılığın aynı zamanda ikiyüzlülük olduğunu, yalanda doğrunun kudretinin bulunmadığını ve ikiyüzlülüğün de inandırma kuvvetinden yoksun olduğunu belirten Lamartin, mekanikten örnek vererek, bir cismin atılırken varabileceği yerin fırlatma gücü ile orantılı olduğunu hatırlatıyor. Buna göre, mânevî ilhamın gücünün de, meydana getirebildiği eserlerle orantılı olduğunu yazdı. Buradan hareketle, çok sayıda eser vücuda getiren, çok uzak bölgelere kadar yayılan, uzun zamandan beri aynı kudretini muhafaza eden İslâmiyet'in yalan üzerine kurulu olamayacağını söylüyor. ,

Lamartin'in piyasaya yeni sürülen Hz. Peygamber hakkındaki kitabında şu ifadelere yer veriliyor: "Filozof, hatip, peygamber, kanun koyucu, savaşçı, insan düşüncelerini etkileyici, bir büyük İslâm devletini kuran adam: İşte Muhammed budur! İnsanların büyüklüğünü ölçmek için kullanılan bütün mikyaslarla ölçülsün! Acaba O'ndan daha büyük birisi var mıdır? Olamaz!"

Lamartin kitabında, Fransızların tanınan şair ve yazarlarından Alfred de Vigny'nin (1797-1863) "İslam, Hıristiyanlığın arı, temiz halidir" sözlerine de yer veriyor. ABD'de Müslüman olan latinolara Taha Cabir Alvani 'Müslüman olarak kendinize yabancılaşmadınız bilakis aslınıza avdet ettiniz' der. Arılığını kaybetmiş Hıristiyanlık Ahirzamanda tasaffi ederek İslamiyet'e katılacaktır.

 Ailesinin kökenin araştıran Lamartin, kitabında atalarının Endülüs'ten Fransa'ya göç ettiklerini ve aslen Endülüslü olduğunu kaydediyor. Ailesinin el-Lamartiyyin soyundan olduğunu belirten Lamartine, bu kelimenin de Allah'ın emrine boyun eğenler ve Allah'ın hizmetçileri manasına geldiğini söylüyor. İstanbul'a gelir ve Ihlamur Kasrında Sultan Abdülmecid'le görüşür..

Lawrance (İngiliz ajan)

100 yıl önce Arabistanlı Lawrance olarak takdim edilen, bilinen İngiliz ajan Yarbay Thomas Edward Lawrence, Büyük Arap Devrimi denilen Osmanlı karşıtı (İttihatçılar bahane edilerek) ayaklanma sırasında Arap kabilelerini Osmanlı'ya karşı ayartmış ve kanlarına girmişti. Bu süreçte birçok Arap lider Arap milliyetçiliği adına ve Osmanlı veya İttihatçılık düşmanlığı adına Lawrance tarafından devşirilmişti. Lawrance'in devşirmeye muvaffak olduğu en önemli aile ise ve sima ise Hicaz Emiri Şerif Hüseyin ve oğulları idi. Böylece Büyük Arap Devrimi denilen esasında isyandan ibaret olan kalkışmanın fitili Lawrance tarafından ateşlenmişti. Lawrance ayartmış, İngiltere'nin Mısır Temsilcisi Mac Mahon kandırmıştı. Gizli mektuplaşmaların neticesinde İngiltere'nin Mısır Yüksek Komiseri Mac Mahon ile Hicaz Emiri Hüseyin bin Ali (Şerif Hüseyin) arasında 1917 yılında gizli bir mutabakat kayıt altına alınmıştır. İngiltere tarafından Araplara, Osmanlı Devleti ile savaşmaları halinde bağımsız bir Arap Krallığı hatta imparatorluğu kurulacağı vaadedilmiştir. Ancak bölgede istediğini alan İngiltere, Şerif Hüseyin'e verdiği sözü tutmamış ve ona karşı ayaklanan Suudi ve Vahhabilere destek vererek Şerif Hüseyin'i saf dışı bırakmış, sürgüne göndermiştir. Esasında ondan önce Birinci Lawrance Mr. Wılfrıd Blunt isimli bir İngiliz sergüzeşttir. 1881 yılında İngilizlerin Mısır'ı manda altına almaları ve işgal etmelerinin zeminini hazırlayan Birinci Lawrance, Mr. Wilfrid Blunt isimli şahıstır.

*Mr. Wilfrid Blunt, Cemalettin Afgani ve Muhammed Abduh'un hatırlı dostları arasındadır. Aynı zamanda Ahmet Urabi Paşa'nın da fikir babası idi. Ahmet Urabi Paşa bu üçlü tarafından kışkırtılmış veya en azından cesaretlendirilmiş ve ayaklanmaya itilmiştir. Bunun üzerine Urabi Paşa isyanı İngiliz işgalinin hazırlayıcısı veya bahanesi olmuştur. İngilizlerle girmiş olduğu çatışmaları kaybetmiş ve Mısır bu suretle İngilizlerin eline düşmüştür. Hidiv İsmail ve Urabi Paşa Mısır'ı Türklerden kurtarayım derken, İngilizlerin kucağına itmişlerdir. Bunun arkasında Mithat Paşa da vardır. Bundan dolayı Ahmet Emin, Islah Liderleri (Zuamau'l Islah) adlı kitabında bütün bu zümreyi bir araya getirmiştir.

Lenin

17 Ekim devrimiyle birlikte Birinci Dünya Savaşından ve Sykes-Picot mutabakatından çekilen Ruslar daha doğrusu Lenin, Müslümanların ve üçüncü dünya ülkelerinin gönlünü kazanmak için gizli anlaşmanın mahiyetini ifşa etmiş, sızdırmıştır. Günümüzdeki Wikileaks benzeri bir sızdırmaya imza atmıştır. Hatta Kafkas, Orta Asya Müslümanlarının gönlünü kazanabilmek için, anlaşmadan çekilerek hilafetin başkenti olan İstanbul'u kurtardıklarını bile söyleyebilmiştir.

* Lenin ve muakkipleri, ardılları yaptıklarıyla Çarlık politikalarını bile geride bırakmış, aratmışlardır. Batı ve İngiltere sayesinde daha geniş bir imparatorluk coğrafyasına ulaşmışlardır.

*İslam dünyasının gönlünü kazanmak için Batılıların ayıplarını afişe eden Lenin ve arkadaşları aslında Rusların 1552 yılından beri izledikleri yayılmacılık ve genişleme politikalarını komünist ideolojisi altında sürdürmeye devam etmişlerdir. Ortodoksluğun yerini komünizm almış ve böylece daha geniş sınırlara ulaşma imkânı elde etmişlerdir..

Lloyd George(İngiliz siyasetçi)

1917 yılında Kudüs İngilizler tarafından işgal edildiğinde Lloyd George adlı İngiliz başvekil tarihi rüyalarına ulaştıklarını, Haçlı savaşlarının sona erdiğini söylemiştir. Daha Fukuyama dünyaya gelmeden tarihin sonunu ilan etmiştir. Tarih ise deveran halindedir. Onlar sadece bir parçasını görmüşler, bütününe hüküm vermişlerdir. Amerikalı tarihçi Paul Kennedy'nin ifade ettiği gibi onların Ortadoğu'daki varlıkları parantez olarak kalmıştır. Lakin Lloyd George'un bu sözleriyle Kudüs'ü işgalleriyle birlikte şuur altlarını boşalttıklarını söyleyebiliriz

Lieberman (İsrail dış ileri bakanı)

Ottowa saldırısını bahane eden Lieberman adlı dengesiz ve kaçık İsrail Dışişleri Bakanı bunu bahane ederek İslam dünyasına yönelik olarak topyekûn bir saldırı çağrısında bulundu. Yine puslu havayı buldu. İslam'ın kökünün kazınmasını dilemektedir.

Louis Massignon (Oryantalist)

Louis Massignon sayılı müsteşriklerden ve emperyalizmin keşif kolluğunu yapan insanlardan birisiydi. İngiliz Lawrance'in arkadaşıydı. Onun geriye bıraktığı oryantalistlerden birisi Cezayir asıllı Muhammed Arkun olmuştur.

*1917 yılında Edmund Henry Hynman Allenby, Kudüs'e girerken iki yanında bir değil iki Lawrance vardı. Bu Sykes Picot mutabakatını remzetmektedir. Bu Lawrance'lerden birisi bildiğimiz İngiliz asıllı Lawrance idi. İkincisi ise Fransız Lawrance diyebileceğimiz Louis Massignon adlı tanınmış müsteşriktir. Louis Massignon İkinci Vatikan Konsili'nin hazırlayıcılarından birisidir. Bir taraftan Hıristiyan-Müslüman yakınlaşmasını sağlamaya çalışırken diğer taraftan da Şalom-Selam beraberliğine (Yahudi Müslüman kardeşliği!) temin etmeye çalışmıştır. Her ikisi de tanışmış, yazışmış ve dost olmuşlardır. Hatta yağmacılık kardeşi olmuşlardır. Massignon, Lawrance'in Fransız karşılığıdır.

Madeleine Albright (ABD Dışişleri bakanı, eski)

Bu mühendislik cinayetlerinden birisini seleflerinden Yahudi asıllı Madeleine Albright irtikâp etmişti. Clinton'ın çıfıt Dışişleri Bakanı Albright'ın Irak'ta uyguladıkları ambargo nedeniyle ölen yarım milyon çocuğa şefkat damarları kabarmamıştı. Hatta tepkisiyle tüy dikmişti. Yarım milyon Iraklı çocuğun ambargo nedeniyle ölmesini şöyle değerlendirmişti: Sonuçlarına değer bir bedel!

Mahmut Ebu Reyye(Mısırlı Modernist)

Hadisi ret ve Ebu Hureyre'yi cerh makamında Humeyni ile Yaşar Nuri Öztürk'ün referansı aynı: Mahmut Ebu Reyye

-devam edecek-

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

"Ey inananlar! Rabbinizden korkun.Çünkü kıyametin saatinin depremi cidden korkunç bir şeydir.”

Hac:1

GÜNÜN HADİSİ

Hastayı ziyaret edin, açı doyurun, esiri kurtarın.

Risayü'z-Salihin

TARİHTE BU HAFTA

*Prut Barış Antlaşması (Osmanlı-Rusya) 22 Temmuz 1711 *İkinci Meşrutiyet'in ilanı 23 Temmuz 1908

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI