KUR’AN NOTLARI-8

74-Fevatih-i Suver(Surelerin başlangıçları) a-Allah’ı övme ile başlayan sureler: 14 tanedir. a) Elhamdulillah ile başlayanlar: Fatiha, En’am, Kehf, Sebe’, Fatır. b) Tebareke ile başlayanlar: Furkan, Mülk. c) Tesbih ile başlayanlar: İsra, Hadid, Haşr, Saff, Cuma, Teğabun, A’la


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2020-10-01 07:39:57

74-Fevatih-i Suver(Surelerin başlangıçları)

a-Allah'ı övme ile başlayan sureler: 14 tanedir. a) Elhamdulillah ile başlayanlar: Fatiha, En'am, Kehf, Sebe', Fatır. b) Tebareke ile başlayanlar: Furkan, Mülk. c) Tesbih ile başlayanlar: İsra, Hadid, Haşr, Saff, Cuma, Teğabun, A'la.

b- Hurufu Mukatta'a ile başlayan sureler: 29 tanedir. a) Tek harfliler: Sâd (Sad) Kâf (Kaf) Nûn (Kalem) b) İki harfliler: Tâ-Sîn. (Neml) Yâ-Sîn (Yasin) Hâ-Mîm (Mü'min, Fussilet, Casiye, Ahkaf, Zuhruf, Duhan) Tâ-Hâ (Taha) c) Üç harfliler: Elif-Lâm-Mîm. (Bakara, Al-i İmran, Ankebut, Rum, Lokman, Secde) Elif-Lâm-Ra. (Yunus, Hud, Yusuf, İbrahim, Hicr) Tâ-Sîn-Mîm. (Kasas, Şuara) d) Dört harfliler: Elif-Lâm-Mîm-Sâd. (A'raf) Elif-Lâm-Mîm-Ra. (Ra'd) e) Beş harfliler: Kâf-Hâ-Yâ-Ayn-Sâd. (Meryem) Hâ-Mîm-Ayn-Sîn-Kâf (Şura)

c- Nida ile başlayan sureler: 10 tanedir. a) Ey insanlar ile başlayanlar: Nisa, Hac b) Ey iman edenler ile başlayanlar: Maide, Hucurat, Mümtahine c) Ey Nebi ile başlayanlar: Ahzab, Talak, Tahrim d) Ey bürünüp sarınan ile başlayanlar: Müzzemmil, Müddessir.

d- Haber cümlesi ile başlayan sureler: 21 tanedir. İsim, fiil veya edatlarla başlatılmıştır. Enfal, Tevbe, Nahl, Enbiya, Mü'minun, Nur, Zümer, Muhammed, Fetih, Kamer, Rahman, Mücadele, Hakka, Mearic, Nuh, Abese, Kadr, Beyyine, Karia, Tekasür, Kevser.

e- Yemin ile başlayan sureler: 17 tanedir. a) Vav ile başlayanlar: Saffat, Zariyat, Tur, Necm, Mürselat, Naziat, Buruc, Tarık, Fecr, Şems, Leyl, Duha, Tin, Adiyat, Asr. b) La Uksimu ile başlayanlar: Kıyame, Beled.

f- Şart ile başlayan sureler: 7 tanedir. "İza" ile başlar. Vakıa, Münafikun, Tekvir, İnfitar, İnşikak, Zilzal, Nasr.

g- Emir ile başlayan sureler: 6 tanedir. a) Kul(söyle) ile başlayanlar: Cin, Kâfirun, İhlas, Felak, Nas. b) İkra(oku) ile başlayan: Alak.

h- Soru ile başlayan sureler: 6 tanedir. a) "E" ile başlayanlar: İnşirah, Fil, Maun. b) Hel ile başlayanlar: İnsan, Ğaşiye. c) "An" ile başlayanlar: Nebe.

ı- Dilek ile başlayan sureler: 3 tanedir. a) "Veyl" ile başlayanlar: Mutaffifin, Hümeze. b) "Tebbet" ile başlayan: Leheb.

i-Ta'lil (sebep göstermek)ile başlayan sureler: 1 tanedir. Kureyş(s. 148-150)

75-Kur'an'da Arapçanın Kureyş lehçesinde başka lehçelerden ve başka dillerden Arapçaya giren kelimelerden bazı misaller;

Sefih kelimesi Kinane lehçesinde cahil manasına gelir.

Saika kelimesi Umman lehçesinde ölüm manasına gelir.

Riczen kelimesi Tayy lehçesinde azab manasına gelir.

Bağy kelimesi Temim lehçesinde hased manasına gelir.

Refese kelimesi Mezhec lehçesinde cima manasına gelir.

Nihle kelimesi Kays lehçesinde farz manasına gelir.

Ve Kıyde kelimesi Habeş dilinde noksan manasına gelir.

Siccil kelimesi Farsçada çamur manasına gelir.

Er-Rakîm kelimesi Rumcada kitap manasına gelir.

El-Yemmu kelimesi Kıbtice(Eski Mısır dili) deniz manasına gelir.

Tûr kelimesi Süryanicede dağ manasına gelir.

Sinîn kelimesi Nabaticede güzel manasına gelir.

El-Mühl kelimesi Berberilerin lisanında kızgın yağ manasına gelir.(s. 155-156)

76-Regis Blachere "Kur'an'a Giriş" adlı eserinde der ki; "Hatta Arapça bilmeyen bir Avrupalı bazı surelerin okunmasından hisleniyor. Ya Muhammed'in muasırları? –hiç olmazsa kin ile körleşmemiş olanlar- hakkında neler düşünülmez. (s. 161)

77-Goldziher adlı meşhur Yahudi oryantalist bile Kur'an için; "O, dünyanın edebi eserlerinden biridir" deme mecburiyetinde kalmıştır. S. 161

78-Yahudi araştırmacı Hirsfield; "Kur'an haiz olduğu ikna kuvveti, belagat ve inşası ile kâbına erişilmeyecek bir kitaptır. İslam âleminde bütün ilim ve irfan şubelerinin hayrete şayan inkişafı dolayısıyla Kur'an sayesinde olmuştur" der. s. 161

79-Kur'anın bazı mümtaz yönleri;

a-Gönüllere hoş gelir

b-Tefekküre davet etmesi

c-İnsanın hem maddesine hem de ruhuna hitap edişi

d-Sözlerinin yerli yerinde oluşu

f-Tekrarlarının usandırmaması

g-Çok güzel ayet sonları

f-Tabii secileri

ı-İlmi sırlara işaretleri

i-İçtimai, ailevi ferdi ahlak kaideleri

j-Tatlı hikayeleri

k-Geçmiş asırların tarihini aydınlatması

l-Mebde ve mead(yaratılış ve ahiret) hakkındaki bilgileri

m-Askeri talimatları

n-Devletlerarası hukuk prensipleri

o-bünyesinin diğer eserlerden farklı oluşu

ö-Bedii güzellikleri

p- mücerredi müşahhas, zihinde gâib olanı önünde hâzır yapan misalleri

r-Güzel hitapları

s-Müstesna ikna sistemi

ş-Delillerinin kuvveti

t-Mantığının üstünlüğü

u-İnsanlığa her iki alemde saadet temin eden prensipleri

ü-Üslubunun fevkaladeliği.(s. 161-162)

-devam edecek-

 

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Şüphesiz o, korunmuş bir kitapta (yazılı) olan pek şerefli/değerli Kur'an'dır ki O'na temiz olanlardan başkası dokunamaz.

(Vakıa, 77-78-79)

GÜNÜN HADİSİ

Hiç bir vâli yoktur ki, o, müslüman ahâli üzerinde icrâ-yı velâyet ederken zulüm ederek ölür, muhakkak Allah Cennet kokusunu ona haram kılacaktır.

Ma'kıl İbn-i Yesâr (r.a)'dan rivayet olunur.

TARİHTE BU HAFTA

*Genç Osman'ın Yedikule'de Şehid Edilmesi (20 Mayıs 1622) *İbn-i Sina'nın Vefatı(21 Mayıs 1037) *Dandanakan Zaferi (23 Mayıs 1040) *Necip Fazıl'ın Vefatı (25 Mayıs 1983)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI