Cevaplar.Org

KUR’AN NOTLARI-5

2. Kitap Tefsir Usulü Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu, Ankara, 1979 47- Vahiy iki kısma ayrılır; 1-Gayr-i ilahi vahy; a-Mesela Zekeriyya Peygamberin kavmine yaptığı vahy;


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2020-09-09 07:45:10

2. Kitap

Tefsir Usulü

Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu, Ankara, 1979

47- Vahiy iki kısma ayrılır;

1-Gayr-i ilahi vahy;

a-Mesela Zekeriyya Peygamberin kavmine yaptığı vahy;

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيّاً

"Derken mihrabdan kavmine karşı çıktı da «Sabah ve akşam tesbih edin» diye onlara vahy etti."(Meryem; 19/11) ayetindeki vahiyden maksat; işaret ve imadır.

b-En'am 112'de insi ve cinni şeytanların birbirlerine vahyleri; fısıldamak, gizli söylemek manasınadır. Yine aynı surenin 121. Ayetinde şeytanların vahyi, telkin ve teşvik manasınadır.

2-İlahi vahy;

a-Cansız arz ve semaya; Zilzal (5,6), Fussilet 12. Ayetlerdeki vahy "emretti" manasına,

b- Canlılara, mesela Nahl Suresi; 68-69'da Arıya olan vahy "ilham" manasına,

c-Meleklere olan vahy; Enfal 12'de olduğu gibi emir manasına

d-İnsanlara olan vahy; Mesela Maide 111'de Havarilere vahy; ima ve emir manasına, Kasas; 7'de Hz. Musa'nın annesine; ilham ve rüya manasınadır.

Bir de bunlardan tamamen ayrı olarak Peygamberlere vahy vardır ki, hakiki vahy odur. s.37-39

48-İnzal; vahy'in tüm olarak indirilmesine denilir. Tevrat, Zebur ve İncil inzal olunmuştur. Yani bir defada nazil olmuştur. Tenzil demek ise; parça, parça, zamanla indirmeye denilir ki; Kur'an bu manada tenzil olmuştur. Yine bazı âlimlere göre; Kur'an Levh-i Mahfuz'dan dünya semasındaki Beytül İzzet'e bir Kadir gecesi birden inzal olmuş, oradan da Hz. Peygambere 23 senede tenzil olunmuştur. S. 43

49- Müsteşriklerin ekseriyeti Kur'an'ın bir vahy eseri olduğunu inkâr ederler. Onlarla olan ihtilafımız menşe ve metot meselesinden ortaya çıkmaktadır. Onlar meseleyi Müslümanlar gibi teolojik olarak telakki etmemektedirler. Sosyal ilimler açısından meseleyi ele aldıklarından, metotta anlaşamamaktayız. Başlangıçta bir anlaşma olmayınca, neticelerde de bir anlaşma olamayacağı kendiliğinden ortaya çıkar.

Kur'an'ın bir vahy mahsulü olduğu kabul edilmeyince, ona bir kaynak aramak icap edecektir. Bu sebepten dolayı hemen hemen bütün müsteşrikler Kur'an'a bir kaynak aramakta gecikmediler. S. 44-45

50-Vahyler inme zaman ve mekânına göre şöyle sınıflandırılırlar;

1-Hadari; Hz. Peygamberin(sallallahu aleyhi ve sellem) seferde ve misafirlikte olmadığı zamanlar nazil olanlar ki, Kur'an'ın ekser ayetleri böyledir.

2-Seferi; Hz. Peygamberin(aleyhissalatu vesselam) seferde, savaşta veya yolculukta olduğu zamanlar nazil olanlar.

3-Nehari; gündüz nazil olan ayetler; ekser ayetler böyledir.

4-Leyli; geceleyin vahyedilen ayetler; mesela kıblenin değiştirilmesine dair ayet(Bakara; 144) Kuba mescidinde, sabah namazında nazil olmuştur. Al-i İmran suresinin son ayetlerinin de geceleyin nazil olduğu rivayet edilmektedir.

5-Sayfi; Yaz mevsiminde nazil olan vahyler,

6-Şitai: Kış mevsiminde nazil olan ayetler.

7-Firaşi; Hz. Peygamber(sallallahu aleyhi ve sellem) yatağındayken nazil olan ayetler.

8-Nevmi; Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) uykuda iken nazil olan ayetler; Kevser suresi gibi.

9-Ardi; Hz. Peygamber(sallallahu aleyhi ve sellem) yeryüzünde iken nazil olan ayetler ki, Kur'an'ın tamamına yakını böyle iken nazil olmuştur.

10-Semai; Hz. Peygamber(aleyhissalatu vesselam) semada iken nazil olan ayetler; Bakara suresi 285. Ayet olan Amenerrasulu, Miraç'ta iken nazil olmuştur. S. 51-52

-devam edecek-

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

KUR’AN NOTLARI-10

KUR’AN NOTLARI-10

-Umumiyetle Kur’an-ı Kerim’deki hitaplar üçe ayrılır: a) Rasulullah’a olan hitablar.

KUR’AN NOTLARI-9

KUR’AN NOTLARI-9

Kur’an’ın İ’cazı pek çok yönlerde tecelli eder. Onun i’cazını sadece dili, üslubu ve

KUR’AN NOTLARI-8

KUR’AN NOTLARI-8

74-Fevatih-i Suver(Surelerin başlangıçları) a-Allah’ı övme ile başlayan sureler: 14 tanedi

KUR’AN NOTLARI-7

KUR’AN NOTLARI-7

-Huruf-u Mukatta 29 surenin başındadır. Bunların 27’si Mekki, ikisi Medeni surelerdir. S. 135

KUR’AN NOTLARI-6

KUR’AN NOTLARI-6

51-İbn-i Hacer Askalani Mekke’de ilk vahy kâtibinin Abdullah bin Sad bin Ebi Serh olduğunu söy

KUR’AN NOTLARI-5

KUR’AN NOTLARI-5

2. Kitap Tefsir Usulü Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu, Ankara, 1979 47- Vahiy iki kısma ayrılır

KUR’AN NOTLARI-4

KUR’AN NOTLARI-4

46-Besmele hakkında dört mezhebin kanaati; a-Her surenin başındaki besmele bir ayettir ve o sur

KUR’AN NOTLARI-3

KUR’AN NOTLARI-3

34-Arapçada balın seksen adı var. Kılıcın elli, aslanın, atın, devenin bine yakın isimleri

KUR’AN NOTLARI-2

KUR’AN NOTLARI-2

16-“Selef mesleki en ihtiyatlı, halef mesleki en sâlim yoldur” derler. S. 68 17-Suyuti “hec

KUR’AN NOTLARI-1

KUR’AN NOTLARI-1

Peygamber efendimizin (aleyhissalatu vesselam) Kur’an’ın nazil olması başlamadan önce Hira d

İyiliğin karşılığı, iyilikten başka bir şey midir?

Rahman, 60

GÜNÜN HADİSİ

SABAH İLE YATSI NAMAZLARINI CEMÂATLE KILMANIN FAZÎLETİNE DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ

Münâfıklara sabah ile yatsı (cemâat) namazlarından daha ağır hiç bir namaz yoktur. (Halbuki) bu iki namaz(ın cemâatin)de olan (ecir ve fazîlet)i bilseler emekliye, emekliye (sürtüne, sürtüne) de olsa onlara gel(ip hâzır ol)urlardı. (Ebû Hüreyre)

TARİHTE BU HAFTA

-İbn-i Batuta'nın Vefatı(24 Şubat 1369) -Malcolm X'in Vefatı(25 Şubat 1965) -Tarık Buğra Vefat Etti.(28 Şubat 1994) -Buhari'nin Vefatı(2 Mart 869)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI