Cevaplar.Org

KUR’AN NOTLARI-4

46-Besmele hakkında dört mezhebin kanaati; a-Her surenin başındaki besmele bir ayettir ve o sureden sayılır.(İmam Şafii’nin görüşü) Not; ondandır ki


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2020-09-01 08:03:26

46-Besmele hakkında dört mezhebin kanaati;

a-Her surenin başındaki besmele bir ayettir ve o sureden sayılır.(İmam Şafii'nin görüşü) Not; ondandır ki Üstad Bediüzzaman da; " Ve Besmele'nin azamet-i kadrine en kat'î bir hüccet şudur ki: İmam-ı Şafiî (R.A.) gibi çok büyük müçtehidler demişler: "Besmele tek bir âyet olduğu halde, Kur'anda yüzondört defa nâzil olmuştur."(Sözler; s. 12) der. (Salih Okur)

b-Her surenin başından bir ayet değildir.(İmam Malik'in görüşü)

c-Müstakil bir ayettir ama surenin cüz'ü değildir. Sureleri birbirinden ayırt etmek için başlarına yazılmıştır(İmam-ı Azam'ın görüşü)

d-Fatiha'nın başındaki besmele ondan bir ayettir, diğerlerinde değildir.(İmam Ahmed bin Hanbel'in görüşü) s. 210

47-Eldeki en eski Türkçe Kur'an meali, Oğuz Türkçesi ile Şirazlı Hacı Devletşah oğlu Mahmut tarafından 1333 tarihinde yapışmıştır. Daha eskidir diyenler de var. S. 215

48-Hangi devirde tefsir ilmi çoksa, orada terakki vardır. Gerileme devirlerinde tefsir ilmi de düşmüştür. S. 219

49- Asım Efendi merhumun Kamus tercümesinde yazdığına göre, Tefsir kelimesinin kökü olan fesr kelimesi "örtülü nesneyi keşf ve ây'an etmek" demektir. s. 220

50-Rivayet tefsirlerinin er derli toplusu Taberi tefsiridir. Dirayet tefsirinde ise Fahr-ı Razi'nin tefsiridir. S. 222

51-Rivayet tefsirine "me'sur tefsir", dirayet tefsirine "rey tefsiri" de denilir. S.222

52-İbn-i Halaveyh der ki; münafık kelimesi Cahiliyye döneminde bilinmeyen bir kavramdır. S. 223

53- Maliki fakihi İbnül Arabi der ki; "Cahiliyye sözlerinde ve şiirlerinde fasık kelimesi işitilmiş değildir. S. 223

54-Esbab-ı Nüzulü en iyi bilen sahabe Hz. Ali'dir.(r.a) s. 223

55-Tabiin müfessirlerinin başı İmam Mücahid'dir. S.224

56-Tabiinin diğer meşhur müfessirleri; Said bin Cübeyr, Ata bin Rebah, İkrime, Tavus, Mesruk, Katade, Hasan Basri, Ata-i Horasani. S.224

57-Süfyan-ı Sevri rahimehullah demiştir ki; "Tefsiri dört kişiden alın; Said bin Cübeyr, Mücahid, İkrime, Dahhak. S. 224

58-Katade demiştir ki; "Tabiin'in en âlimleri dört kişidir;

Menasık'te(İbâdet edecek yerler. İbâdet ederken lüzum eden usul, yol ve tarzları bilmekte); Ata bin Rebah

Tefsirde; Said bin Cübeyr

Siyerde; İkrime,

Helal ve Haramları bilmede; Hasan-ı Basri. S.224

59-Tebe-i Tabiin'in meşhur müfessirleri; Süfyan bin Uyeyne, Veki bin Cerrah, İshak bin Ravaheyh, Abdurrezzak, Adid bin Humeyd, İmam Buhari, İbn-i Mace, Hakim, İbn-i Hibban. S. 224

60-İmam Mücahid der ki; İbn-i Abbas'a(r.a) Kur'an'ı üç defa arz ettim, dinlettim. Her ayet başında durdurdum ve "ne hakkında nazil oldu" diye sordum. S.224

 61-İlk tefsir kitabı yazan İmam Mücahid'dir. İlk hadis kitabı yazan İmam Zühri'dir. S. 224

62-İbn-i Hazm, Kurtubi tefsiri için; "O tefsirin misli yoktur" demiştir. S. 230

63-Tefsir ilminin altın devri hicri altıncı asırda başlıyor. S. 231

64-Ebu Suud tefsiri Arap ulemasınca pek makbul kabul edilir. S. 231

65-Keşfüz Zünun 300'den fazla tefsirin ismini sayar. S.243

66-E. Renan, Endülüs'te yakılan İslam kütüphanelerinin birinde 300 ciltlik bir tefsir'in bulunduğunu ve onun da- maalesef- o ilim hazineleriyle beraber yandığını yazar. 243

-devam edecek-

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

KUR’AN NOTLARI-10

KUR’AN NOTLARI-10

-Umumiyetle Kur’an-ı Kerim’deki hitaplar üçe ayrılır: a) Rasulullah’a olan hitablar.

KUR’AN NOTLARI-9

KUR’AN NOTLARI-9

Kur’an’ın İ’cazı pek çok yönlerde tecelli eder. Onun i’cazını sadece dili, üslubu ve

KUR’AN NOTLARI-8

KUR’AN NOTLARI-8

74-Fevatih-i Suver(Surelerin başlangıçları) a-Allah’ı övme ile başlayan sureler: 14 tanedi

KUR’AN NOTLARI-7

KUR’AN NOTLARI-7

-Huruf-u Mukatta 29 surenin başındadır. Bunların 27’si Mekki, ikisi Medeni surelerdir. S. 135

KUR’AN NOTLARI-6

KUR’AN NOTLARI-6

51-İbn-i Hacer Askalani Mekke’de ilk vahy kâtibinin Abdullah bin Sad bin Ebi Serh olduğunu söy

KUR’AN NOTLARI-5

KUR’AN NOTLARI-5

2. Kitap Tefsir Usulü Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu, Ankara, 1979 47- Vahiy iki kısma ayrılır

KUR’AN NOTLARI-4

KUR’AN NOTLARI-4

46-Besmele hakkında dört mezhebin kanaati; a-Her surenin başındaki besmele bir ayettir ve o sur

KUR’AN NOTLARI-3

KUR’AN NOTLARI-3

34-Arapçada balın seksen adı var. Kılıcın elli, aslanın, atın, devenin bine yakın isimleri

KUR’AN NOTLARI-2

KUR’AN NOTLARI-2

16-“Selef mesleki en ihtiyatlı, halef mesleki en sâlim yoldur” derler. S. 68 17-Suyuti “hec

KUR’AN NOTLARI-1

KUR’AN NOTLARI-1

Peygamber efendimizin (aleyhissalatu vesselam) Kur’an’ın nazil olması başlamadan önce Hira d

Yeryüzüne iyi-yararlı kullarım vâris olacaktır.

Enbiya, 105

GÜNÜN HADİSİ

Hastayı ziyaret edin, açı doyurun, esiri kurtarın.

Risayü'z-Salihin

TARİHTE BU HAFTA

*Emir Sultan hazretlerinin vefatı- 2 Mart 1389 *Hilafetin ilgası-3 Mart-1924

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI