Cevaplar.Org

KUR’AN NOTLARI-2

16-“Selef mesleki en ihtiyatlı, halef mesleki en sâlim yoldur” derler. S. 68 17-Suyuti “hece harfleri” için; “tenbih içindir der. Zemahşeri de “zihinlere tenbihtir” der. S. 69


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2020-08-17 07:41:05

16-"Selef mesleki en ihtiyatlı, halef mesleki en sâlim yoldur" derler. S. 68

17-Suyuti "hece harfleri" için; "tenbih içindir der. Zemahşeri de "zihinlere tenbihtir" der. S. 69

18-Vahy kâtipleri 42 kişiyi bulur. İbn-i Asakir 23 tanesinin ismini sayar. S. 74

19-Belazuri'nin nakline göre ezvac-ı tahirattan Hz. Hafsa ve Ümmü Gülsüm okuyup yazabiliyordu. Hz. Aişe ve Ümmü Habibe ise sadece okuyabiliyorlardı. 74,

20- Kur'an'ın üçte ikisi Mekke'de nazil oldu. S. 76

21-Kur'an'ın usul-i fıkha göre tarifi; "peygamberimize irsal buyrulan ve tevatüren nakledilen mushaflarda yazılı bulunan ve tilavetiyle teabbüd olunan kelam-ı mu'ciz ve nazm-ı celildir." S. 79

22-Kur'an; Osman ve Gufran veznindedir. S. 79

23-Mevzuat-ul Ulum kitabı, Kur'an'ın 55 ismini sayar. S. 84

24-Kur'an, Hz. Peygamberin vefatından altı ay sonra bir mushafta cem oldu. S. 95

25-Kur'an'ın cem işi bir sene kadar sürdü. Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Übeyy bin Kaab, Zeyd bin Sabit çok yardımcı oldular. s. 95

26-Peygamberimizle Cebrail(a.s) arasındaki son arzda (Kur'an'ı karşılıklı mukabelede) Kureyş lügatine muhalif olan elfaz terk edilmiştir. S. 97

27-Kur'an surelerinin isimleri, ayetlerin ve surelerin yeri tevkifidir. Yani bizzat vahy tarafından Hz. Peygamber tarafından yapılmıştır. s. 111

28-Kur'an'ın en meşhur isimleri dört tanedir;

a-Kur'an

b-Kitab,

c-Zikir

d-Furkan. S. 118

28-Kur'an'ın sureleri uzunluk itibarıyla dört kısma ayrılır;

a-Tıval: Uzun sureler ki yedi tanedir; Bakara, Âli İmran, Nisa, Maide, En'am, Araf, Yunus, Kehf

b-Miun: Yüzlükler. Yani yüz ayet civarında bulunanlar. Tevbe suresinden sonra gelenler.

c-Mesani; Yüzden az ayeti olanlar.

d-Mufassal; Kur'anın sonundaki ayetler. Bunlar da üçe ayrılar;

1-Tıval-i mufassal Hucurat'tan Buruc'a kadar.

2-Evsat-i mufassal; Buruc'dan Lem Yekun'e kadar

3-Kısa-i mufassal; Lem yekûndan sona kadar. S. 128

29-Ayetlerin sayısı genel kabule göre 6236'dır. S. 128

30-Kur'an'ın harf sayısı; 326.068 veya 323.671'dir. s. 129

31-En uzun sure; Bakara,

En kısa sure; Kevser. S. 130

32-En uzun ayet Mudahane ayeti(Bakara Suresinde) en kısa ayet; "Vel fecri" ve "Vedduha"dır. S. 130

33-Hz. Osman zamanında Kur'an yedi tane istinsah edilip beldelere gönderildi. Yemen ve Bahreyn'e gönderilenlerden pek bir haber olmadığından bazı yazarlar "beş nüsha istinsah edilmiştir" demişlerdir.

-devam edecek-

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

KUR’AN NOTLARI-10

KUR’AN NOTLARI-10

-Umumiyetle Kur’an-ı Kerim’deki hitaplar üçe ayrılır: a) Rasulullah’a olan hitablar.

KUR’AN NOTLARI-9

KUR’AN NOTLARI-9

Kur’an’ın İ’cazı pek çok yönlerde tecelli eder. Onun i’cazını sadece dili, üslubu ve

KUR’AN NOTLARI-8

KUR’AN NOTLARI-8

74-Fevatih-i Suver(Surelerin başlangıçları) a-Allah’ı övme ile başlayan sureler: 14 tanedi

KUR’AN NOTLARI-7

KUR’AN NOTLARI-7

-Huruf-u Mukatta 29 surenin başındadır. Bunların 27’si Mekki, ikisi Medeni surelerdir. S. 135

KUR’AN NOTLARI-6

KUR’AN NOTLARI-6

51-İbn-i Hacer Askalani Mekke’de ilk vahy kâtibinin Abdullah bin Sad bin Ebi Serh olduğunu söy

KUR’AN NOTLARI-5

KUR’AN NOTLARI-5

2. Kitap Tefsir Usulü Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu, Ankara, 1979 47- Vahiy iki kısma ayrılır

KUR’AN NOTLARI-4

KUR’AN NOTLARI-4

46-Besmele hakkında dört mezhebin kanaati; a-Her surenin başındaki besmele bir ayettir ve o sur

KUR’AN NOTLARI-3

KUR’AN NOTLARI-3

34-Arapçada balın seksen adı var. Kılıcın elli, aslanın, atın, devenin bine yakın isimleri

KUR’AN NOTLARI-2

KUR’AN NOTLARI-2

16-“Selef mesleki en ihtiyatlı, halef mesleki en sâlim yoldur” derler. S. 68 17-Suyuti “hec

KUR’AN NOTLARI-1

KUR’AN NOTLARI-1

Peygamber efendimizin (aleyhissalatu vesselam) Kur’an’ın nazil olması başlamadan önce Hira d

İnsanlardan öylesi var ki, herhangi bir ilmî delile dayanmadan Allah yolundan saptırmak ve sonra da onunla alay etmek için boş lafı satın alır. İşte onlara rüsvay edici bir azap vardır.

Lokman,6

GÜNÜN HADİSİ

"Üç defa kapıyı çalın. İzin verilirse girin; aksi halde dönün."

Riyazü's Salihin, 2/874

TARİHTE BU HAFTA

*Emir Sultan hazretlerinin vefatı- 2 Mart 1389 *Hilafetin ilgası-3 Mart-1924

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI