Cevaplar.Org

KUR’AN’DA ZALİM VE ZULÜM

Zalim kelimesi sözlükte; Haksızlık yapan, bir şeyi ait olmayan yere koyan anlamına gelir. Zalim kelimesinin terim anlamı; meşru sınırları aşarak batıla sapan, başkasına zarar veren, zorbalık yapan ve adaletsiz davranan demektir


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-05-01 08:06:54

Zalim kelimesi sözlükte; Haksızlık yapan, bir şeyi ait olmayan yere koyan anlamına gelir.

Zalim kelimesinin terim anlamı; meşru sınırları aşarak batıla sapan, başkasına zarar veren, zorbalık yapan ve adaletsiz davranan demektir

Zulüm kelimesi sözlükte; bir şeyi ait olmayan yere koymak anlamına gelir.

Zulüm kelimesi terim olarak; meşru sınırları aşarak batıla sapmak, başkasına zarar vermek, zorbalık yapmak ve adaletsiz davranmak demektir.

İtikadi ve ameli konularda Allah'ın koyduğu sınırları aşarak günah işlemek, şirk ve inkâra sapmak zulüm; bunları yapan ise zalimdir.

Kur'an'da zalim teriminin günah anlamında kullanıldığı beş ayet ve kısa açıklamaları şöyledir:

1-"Boşama iki defadır. Bundan sonrası ya iyilikle tutmak ya da güzellikle salıvermektir. Kadınlara verdiklerinizden (boşanma esnasında) bir şey almanız size helâl olmaz. Ancak erkek ve kadın Allah'ın sınırlarında kalıp evlilik haklarını tam tatbik edememekten korkarlarsa bu durum müstesna. (Ey müminler!) Siz de karı ile kocanın, Allah'ın sınırlarını, hakkıyla muhafaza etmelerinden kuşkuya düşerseniz, kadının (erkeğe) fidye vermesinde her iki taraf için de sakınca yoktur. Bu söylenenler Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın onları aşmayın. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa işte onlar zalimlerdir."(1)

Ayet-i Kerimede Allah'ın koyduğu sınırları aşan kimseler zalimler, yani büyük günah işleyenlerdir.

2-"Ey peygamber! Kadınları boşamak istediğinizde, onları iddetlerini dikkate alarak (temizlik hâlinde) boşayın ve iddeti sayın. Rabbiniz olan Allah'a karşı gelmekten sakının. Apaçık bir hayâsızlık yapmaları dışında onları (bekleme süresince) evlerinden çıkarmayın, kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa, şüphesiz kendine zulmetmiş olur. Bilemezsin, olur ki Allah, sonra yeni bir durum ortaya çıkarır."(2)

Bu ayette, Allah'ın sınırlarını aşan kimseler, büyük günah işleyerek kendilerine zulmetmiş olanlardır.

3-"Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, ancak ve ancak karınlarını doldurasıya ateş yemiş olurlar ve zaten onlar çılgın bir ateşe (cehenneme) gireceklerdir."(3)

Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, büyük günah işlemiş olurlar. Bu ayette geçen "zulmen" kelimesi, "haksız yere" diye tercüme edilmiştir.

4-"Ey Âdem! Sen ve eşin cennette kalın. Dilediğiniz yerden yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz."(4)

Allah, Hz. Adem ile Hz. Havva'ya yasaklanan ağaçtan yemeleri halinde zalimlerden, yani günah işleyenlerden olacaklarını haber vermiştir.

5-"(Âdem ile eşi) dediler ki: Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz."(5)

Hz. Adem ile Hz. Havva'nın "nefsimize zulmettik" demeleri, emrine uymayarak günah işledik anlamındadır.

Kur'an'da zalim teriminin küfür anlamında kullanıldığı üç ayet ve kısa açıklamaları şöyledir:

1-"… Kâfirler, zalimlerin ta kendileridir."(6)

Kâfirler, Allah'ı ve Allah'ın vahyettiklerini inkâr etmek suretiyle büyük bir zulüm işlemişlerdir. Hak olanı inkâr etmek, zulümdür.

2-"Gözlerimizin önünde ve vahyimiz (emrimiz) uyarınca gemiyi yap ve zulmedenler hakkında bana (bir şey) söyleme! Onlar mutlaka boğulacaklardır!"(7)

Bu ayette zulmettikleri söylenenler, Hz. Nuh'a ve onun tebliğine inanmamakta ısrar eden kâfirlerdir.

3-"(Nihayet) "Ey yer suyunu yut! Ve ey gök (suyunu) tut!" denildi. Su çekildi; iş bitirildi; (gemi de) Cûdî (dağının) üzerine yerleşti. Ve: "O zalimler topluluğunun canı cehenneme!" denildi."(8)

Bu ayette "zalimler topluluğu" olarak anılanlar, Hz. Nuh'a inanmadıkları için kâfir olan kimselerdir.

Kur'an, zalimlerin dünyadaki iyiliklerinin boşa gideceğini haber vermektedir:

 "Onların bu dünya hayatında harcadıkları malların durumu, kendilerine zulmeden bir topluluğun ekinlerini vurup mahveden kavurucu ve soğuk bir rüzgârın durumu gibidir. Allah, onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlar."(9)

Ömer Nasuhi Bilmen bu ayeti açıklarken, dünyada hayır adına yaptıkları işleri boşa gidecek olanlar hakkında şu bilgileri yapmaktadır: 'Dinsizlere, münafıklara dünyada iken hayır adına yaptıkları şeylerin uhrevî bir faidesi yoktur. Onların bu hayrı, dünyevî bir maksat içindir, bir gösteri, bir övünme içindir, bir meth ve övgüye kavuşma arzusuna dayanmaktadır, bazen da insanları Allah yolundan menetmek gayesine yöneliktir yoksa bunların bu hayırları iyi niyete bağlı, Allah'ın rızâsına ulaşmak maksadına dayalı değildir. Artık böyle gayri meşru bir şekilde sarfedilen bir mal, haddizatında bir hayır olamaz. Sahibine uhrevî bir faide temin edemez. Bilâkis onun bu sahadaki mesâisini sonuçsuz bırakır, kendisi Allah'ın azabına ebediyyen mâruz kalmış olur.'(10)

Kur'an'da zulmeden bazı kavimlerin dünyada helak edildiklerini haber veren üç ayet ve kısa açıklamaları şöyledir:

1-""Zulmedenleri de o korkunç ses yakaladı ve yurtlarında diz üstü çöke kaldılar."(11)

Salih (a.s.)'a karşı çıkıp ona zulmeden Semud kavmi, korkunç bir ses ile helak edilmiştir.

 2-" İşte zulmettiklerinde yok ettiğimiz memleketler.. Helâk edilmeleri için de belli bir zaman tayin etmiştik."(12)

Ad, Semud ve Lut kavimleri, peygamberlerine karşı çıkarak zulmettikleri için, kendilerine verilen sürenin sonuna gelince helak edilmişlerdir.

3-"Andolsun, biz, Nûh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik. O da dokuz yüz elli yıl onların arasında kaldı. Neticede onlar zulümlerini sürdürürlerken tûfan kendilerini yakalayıverdi."(13)

Hz. Nuh, kavmini 950 yıl boyunca uyarmış, ancak onlar doğruyu kabul etmeyip peygamberlerine karşı çıkarak ona zulmetmekten geri kalmamışlardır. Nuh (a.s.)'ın kavmi, inatla zulümlerini sürdürürken Allah'ın takdiriyle meydana gelen tufan, toptan helak olmalarına neden olmuştur.

Zalimlerin ahirette cezalandırılacaklarını haber veren iki ayet ve açıklamaları şöyledir:

1-"Allah'ın, hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri O'na ortak koşmaları sebebiyle, kâfirlerin kalplerine yakında korku salacağız. Gidecekleri yer de cehennemdir. Zalimlerin varacağı yer ne kötüdür!"(14)

Uhud savaşında, ilk safhadan sonra geri dönüp Müslümanlara yeniden saldırmak isteyen müşriklerin kalbine korku salan Allah, onları zalimler olarak niteleyip varacakları yerin de cehennem olduğunu bildirmiştir.

2-"Ben istiyorum ki, sen, hem benim günahımı hem de kendi günahını yüklenip ateşe atılacaklardan olasın; zalimlerin cezası işte budur.»"(15)

Habil, kardeşi Kabil'in kendisini öldürmek istediğini gördüğü halde kendisi onu öldürme teşebbüsünde bulunmayarak bir günah sahibi olmaktan kaçınmış ve kardeşinin yapacağı zulüm nedeniyle zalim olup kendi günahını da yüklenerek cehenneme gideceğini ona söylemiştir.

Dipnotlar

1-Bakara-229

2-Talak-1

3-Nisa-10

4-Araf-19

5-Araf-23

6-Bakara-254

7-Hud-37

8-Hud-44

9-Al-i İmran-117

10-Ömer Nasuhi Bilmen, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meal-i Âlisi ve Tefsiri, C: 1, S: 441

11-Hud-67

12-Kehf-59

13-Ankebut-14

14-Al-i İmran-151

15-Maide-29

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

YUSUF SURESİNDE BAZI İ’CAZ İŞARETLERİ-2

YUSUF SURESİNDE BAZI İ’CAZ İŞARETLERİ-2

SUREDE YER ALAN 7 Sayısındaki Tevafuk: a)Mısır melikinin rüyasında gördüğü ineklerin say

YUSUF SURESİNDE BAZI İ’CAZ İŞARETLERİ-1

YUSUF SURESİNDE BAZI İ’CAZ  İŞARETLERİ-1

Yusuf İsmi Yusuf ismi konusunda birkaç noktaya işaret etmekte fayda vardır: Birinci Nokta: Gen

ALLAH NEDEN KENDİSİ İÇİN “BİZ” TABİRİNİ KULLANMIŞTIR?

ALLAH NEDEN KENDİSİ İÇİN “BİZ” TABİRİNİ KULLANMIŞTIR?

Muhterem Müslümanlar! وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَق

“KUR’AN’DA KAÇ MELEK HZ. MERYEM’LE KONUŞTU?” SORUSUNA CEVAPTIR

“KUR’AN’DA KAÇ MELEK HZ. MERYEM’LE KONUŞTU?” SORUSUNA CEVAPTIR

Muhterem Müslümanlar! Oryantalistler ve onların yerli borazanları aşağıdaki iki âyet arası

KUR’AN SADECE ARAPLARA MI İNDİRİLDİ?

KUR’AN SADECE ARAPLARA MI İNDİRİLDİ?

Muhterem Müslümanlar! Caetani gibi Oryantalistler, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن ر

İSLÂM PEYGAMBERİ KUR’AN’I YAZDI MI YA DA BAŞKALARINDAN İKTİBAS MI ETTİ?

İSLÂM PEYGAMBERİ KUR’AN’I YAZDI MI YA DA BAŞKALARINDAN İKTİBAS MI ETTİ?

Muhterem Müslümanlar! Bazı oryantalistler, Peygamberimiz Hz. Muhammed(sav)’in, Kur’an-ı Ker

KUR'AN-I KERİM'DE ÇELİŞKİ, BİLİMSEL VE TARİHİ HATALAR VAR MI?

KUR'AN-I KERİM'DE ÇELİŞKİ, BİLİMSEL VE TARİHİ HATALAR VAR MI?

Muhterem Müslümanlar! Oryantalistler Kutsal Kitabımızda âyetlerin birbiri ile çeliştiğini,

HZ. PEYGAMBER’İN GÜVENİRLİLİĞİ VE KUR’AN’IN TEBLİĞ EDİLMESİNDE ONA GÜVENMEMENİN İTİKÂDÎ SONUÇLARI

HZ. PEYGAMBER’İN GÜVENİRLİLİĞİ VE KUR’AN’IN TEBLİĞ EDİLMESİNDE ONA GÜVENMEMENİN İTİKÂDÎ SONUÇLARI

Son zamanlarda Kur’an’ın mahiyetine dair bir takım düşünceler ileri sürülmektedir. Bu kon

ANLAMADAN KUR’AN OKUMANIN FAYDASI VAR MI? ÖLÜYE KUR’AN OKUNUR MU?

ANLAMADAN KUR’AN OKUMANIN FAYDASI VAR MI? ÖLÜYE KUR’AN OKUNUR MU?

Sordular: -Hocam, Kur’an’ı anlamadan okumanın faydası yoktur, diyenler var. Bir de bazı ho

KUR’AN’DA TEKZİP KAVRAMI

KUR’AN’DA TEKZİP KAVRAMI

Sözlükte tekzip; Yalanlamak, doğru olmadığını savunmak ve inkâr etmek anlamlarına gelir. T

KUR’AN OKUMANIN SEVABI ÖLÜYE GİTMEZ Mİ?

KUR’AN OKUMANIN SEVABI ÖLÜYE GİTMEZ Mİ?

Değerli Kardeşlerim, Geçenlerde TRT Kurdi’de yayınlanan bir program esnasında bir hemşehrim

"Ey inananlar! Rabbinizden korkun.Çünkü kıyametin saatinin depremi cidden korkunç bir şeydir.”

Hac:1

GÜNÜN HADİSİ

Hafızasında Kur'an'dan hiçbir ezber bulunmayan kişi harab olmuş bir ev gibidir

Tirmizi, Sevatbu'l-Kur'an 18, 2914

TARİHTE BU HAFTA

*Fatih Camii'nin yeniden ibadete açılışı(15 Nisan 1772) *Turgut Özal'ın Vefatı(17 Nisan 1993) *Türk-Yunan savaşının başlaması(18 Nisan 1897) *Miladi takvime göre Efendimiz'in (s.a.v.)dünyaya teşrifleri(20 Nisan 571)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI