KADINLARIN, NAMAZIN ÖNÜNDEN GEÇMELERİ İLE İLGİLİ HADİS

Sünnet inkârcısı art niyetli bazı topluluklar medyada ve özel web sayfalarında, “köpek, eşek ve kadın namazı (sevabını) eksiltir”(1) hadisini tenkid ederek inkâr etmektedir. Gerekçeleri ise şu cümlelerdir: “Kadın, köpek, eşek namazı nasıl bozar? Kadın; eşek ve köpekle eşit seviyede mi? Akıl bunu kabul etmez? Bu hadisin izahı olamaz? Peygamber böyle bir sözden beridir.”


Seyda Musa Geçit Hocaefendi

musa_bazid04@hotmail.com

2020-02-02 10:18:29

Sünnet inkârcısı art niyetli bazı topluluklar medyada ve özel web sayfalarında, "köpek, eşek ve kadın namazı (sevabını) eksiltir"(1) hadisini tenkid ederek inkâr etmektedir. Gerekçeleri ise şu cümlelerdir: "Kadın, köpek, eşek namazı nasıl bozar? Kadın; eşek ve köpekle eşit seviyede mi? Akıl bunu kabul etmez? Bu hadisin izahı olamaz? Peygamber böyle bir sözden beridir."

Peki, bu inkârcılar mezkûr hadis hakkında, sened ve metin kriteri yaptılar mı? Yaptılarsa hangi ilmî ve ahlakî kıstası ileri sürdüler? Yoksa herhangi bir kıstas ileri sürmeden akla dayanarak mı reddettiler? Filhakika inkâr gerekçeleri aklîdir. Peki, akıl; Hz. Peygamber'in (s.a.s) sözünü reddetme açısından kabul edilir bir tartı mıdır? Aklın, hadisi nesh etme, iptal etme, yok sayma yetkisi var mıdır? Aklın zabtı yok mudur? Aklı, hadis karşısında kontrol altına almak gerekmiyor mu? Her aklın, farklı anlama yönü vardır, birine göre ters gelen, diğeri göre doğru gelmektedir, bu durumda hangi akıl doğrudur?

Eğer akıl, nassı inkâr ve kabulde yeterli kıstas ise Kur'ân'da birçok aklın/mantığın kavramaktan zorlandığı bazı âyetler vardır. Bu durumda inkâr mı edilmelidir? Kur'ân'ın akla uymayan âyetlerine kuşkuyla mı bakılmalıdır? Örneğin Kur'ân'da geçen İsa (a.s)'ın babasız doğması ile ilgili âyeti akılla nasıl izah ederiz? Örneğin, Ashab-ı Kehf'in 300 küsûr sene yemeden içmeden uyumasını, sonra da uyanmasını nasıl izah edeceğiz? Örneğin Peygamberin bir gece, yatağından Mescid-i Aksa'ya gece yürüyüşünü nasıl izah edeceğiz? Meleklerin varlığını nasıl akılla ispat edebiliriz? İsa (a.s)'ın eliyle ölülerin -Allah'ın izniyle- dirildiğini nasıl izah edebiliriz?
Bu veya buna benzer hadisleri inkâr eden oryantalistler ve onların Türkiye'deki acemi olan çıraklarının gayelerinden birisi de İslam'ın temel esası olan hadisi/sünneti itibarsızlaştırıp Müslümanların arasına deizmi yerleştirmektir. Bunun en açık örneği Yaşar Nuri Öztürk'tür. Bu kimseler binlerce hadis içerisinden sayısı 60 geçmeyen, ilk etapta akıl ve mantıkla çelişkili görünen hadisleri adeta cımbızlayarak kamuya sunmaktadırlar.

Akılcı akımların en çok ileri sürdüğü asılsız iddia şudur: "Hadisi, Kur'ân'a arz ettim, zıt düştü veya akla arz ettim, aklıma yatmadı" iddiasıdır. Hadisi, kendi aklıyla değerlendiren ve sonradan da Kur'ân'a zıt gören bu akım daha vardı. Tarihi bir akım olarak günümüze kadar gelmektedir. Bu akım, asrımızın en büyük sapık akımıdır. Zira önceki asırlardaki sapık akımlar bu kadar medyayı kullanmıyordu. Bunlara İslam düşmanları tarafından sporsonluklar sağlanmakta, sosyal iletişim araçları onların emrine verilmektedir. Çok külfetli olan televizyon yayınları nasıl oluyor da bunlara sunulmaktadır!!!

Şimdi konuyla ilgili hadisin Buhârî'deki rivayetini verelim:

حدثنا إسماعيل بن خليل: حدثنا علي بن مسهر، عن الأعمش، عن مسلم، يعني ابن صبيح، عن مسروق، عن عائشة: أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة، فقالوا: يقطعها الكلب والحمار والمرأة، قالت: لقد جعلتمونا كلابا، لقد رأيت النبي عليه السلام يصلي، وإني لبينه وبين القبلة، وأنا مضطجعة على السرير، فتكون لي الحاجة، فأكره أن أستقبله، فأنسل إنسلالا وعن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: نحوه(2)

حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قال الأعمش: وحدثني مسلم، عن مسروق، عن عائشة: ذكر عندها ما يقطع الصلاة، الكلب والحمار والمرأة، فقالت: شبهتمونا بالحمر والكلاب، والله، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وإني على السرير، بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة، فأكره أن أجلس، فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم، فأنسل من عند رجليه حدثنا إسحق قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثني ابن أخي ابن شهاب: 
أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء؟ فقال: لا يقطعها شيء، أخبرني عروة بن الزبير: أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل، وإني لمعترضة بينه وبين القبلة، على فراش أهله(3)

Hadis ve şerhlerinden çıkan sonuçları şu şekilde sıralayabiliriz:

1. Bu hadis Kütüb-ı Sitte'de geçmektedir ve katiyyen sahihtir.

2. Kütüb-ü Sitte'nin şarihleri olan İmam Nevevî, İbni Hacer el Askalanî ve İbn Kayyim el Cevziyye gibi mümtaz âlimlerimiz, bahsi geçen hadis hakkında şöyle demişlerdir:

Hadisteki 'يقطع' kelimesi namazın önünden geçen kadın, köpek ve eşeğin namazı bozması anlamında olmayıp, kalbi olumsuz meşgul ettiklerinden dolayı 'sevabını eksiltme' anlamında olduğunu belirtmişlerdir.

3. Buhârî şarihi olan Ayni'ye göre mezkûr hadis لا يقطع صلاة المرإ شيئ"Hiçbir şey kişinin namazını bozmaz" hadisiyle nesh edilmiştir. Çünkü İbn-i Ömer önceleri namazın önünden geçmenin namazı bozacağını belirtmiş ise de, daha sonra bu görüşünden vazgeçmiştir. Bu da mezkûr olan hadisin nesh olduğuna delildir.
Velhasıl uzun kelama gerek yoktur.

Kısacası şunları söylemek mümkündür: Hadis inkârcıları sadece hadislerin tercümesine bakarak hadisin tamamını değil de bir kısmını cımbızlayarak ele almaktadırlar. Hadislerin orijinal metinlerine ve şerhlerine baktığımızda oryantalistlerin zerre miktarı kadar bu hadisler hakkında bilgi sahibi olmadıklarını görmekteyiz. Hadislerin vurûd sebebini, siyak ve sibakını, Arapçasını, belağat kuralları gibi ilimlerden bihaber olan bu inkârcıların hedefi Resûlullah'ı (s.a.s) sıradan bir insan olarak göstermektir. Peygambersiz bir din inşa etmeye çalışmaktır. Cenabı Allah bunlara fırsat vermesin. Akıbet müttakilerindir.

Dipnotlar

1-Selâmî, Zeynuddîn Abdurrahmân b. Ahmed b. Receb b. Hasan, Fethu'l-Bârî Şerhu Sahîhi Buhârî, Mektebetu'l-Gurebâ, Medine, 1996, IV, 115.

2-Buhârî, I, 108.

3-Buhârî, I, 109.

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

HADİS İNKÂRCILARINA KIRK UYARI (ÂYET)

HADİS İNKÂRCILARINA KIRK UYARI (ÂYET)

1- “Her kim Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail’e ve Mîkâil’e düşman olursa b

SAKAL EMRİ İLE İLGİLİ HADİS

SAKAL EMRİ İLE İLGİLİ HADİS

Hadis inkârcıları sakal meselesinde de ifrata kaçmaktadırlar. Peygamberimiz ve diğer Peygamber

ASHABIM YILDIZLAR GİBİDİR HADİSİ

ASHABIM YILDIZLAR GİBİDİR HADİSİ

Hadis inkârcıları, Hz. Peygamber (s.a.v)’in Müslümanlar nezdindeki konumunu zayıflatmak içi

HADİSLERİN YAZILMASININ YASAKLANMASI İLE İLGİLİ HADİS

HADİSLERİN YAZILMASININ YASAKLANMASI İLE İLGİLİ HADİS

Hadisin fonksiyonunu iptal edip kendi görüşlerine göre Kur’ân’ı yorumlayan Mealciler ve on

GÖMEN ANNE VE GÖMÜLEN KIZ CEHENNEMDEDİR” (VAİDE VE MEV’UDE) HADİSİ

GÖMEN ANNE VE GÖMÜLEN KIZ CEHENNEMDEDİR” (VAİDE VE MEV’UDE) HADİSİ

Hadis düşmanları tüm hadisler etrafında şüphe yaymak için akla ve mantığa aykırı gördü

“KADINLARA YAZI YAZMAYI ÖĞRETMEYİN” HADİSİ

“KADINLARA YAZI YAZMAYI ÖĞRETMEYİN” HADİSİ

Hadis düşmanları ve oryantalistler bazı mevzu ve zayıf hadislere dayanarak İslam’ın kadın

PEYGAMBERİMİZİN YAPTIĞI BEDDUA İLE İLGİLİ HADİS

PEYGAMBERİMİZİN YAPTIĞI BEDDUA İLE İLGİLİ HADİS

Hadis inkârcıları tüm söylemlerinde Peygamberimiz için “O da bizim gibi bir beşerdir” cü

ACVE HURMASI İLE İLGİLİ HADİS

ACVE HURMASI İLE İLGİLİ HADİS

Acve hurması, Peygamberimizin dikmiş olduğu hurma cinsidir. Bu hurmanın zehire karşı panzehir

TAVLA OYNAMANIN HARAM OLDUĞUNA DAİR HADİS

TAVLA OYNAMANIN HARAM OLDUĞUNA DAİR HADİS

Tavla oynamanın haram olması ile ilgili hadisler bazı hadis kaynaklarında geçmektedir. Mesela;

KADININ SÜNNETİ İLE İLGİLİ İTİRAZ ETTİKLERİ HADİS

KADININ SÜNNETİ İLE İLGİLİ İTİRAZ ETTİKLERİ HADİS

Sünnet ve hadis düşmanlarının kadının sünnet olması konusundan bahseden bazı hadisleri yoz

KADINLARIN, NAMAZIN ÖNÜNDEN GEÇMELERİ İLE İLGİLİ HADİS

KADINLARIN, NAMAZIN ÖNÜNDEN GEÇMELERİ İLE İLGİLİ HADİS

Sünnet inkârcısı art niyetli bazı topluluklar medyada ve özel web sayfalarında, “köpek, e

İyiliğin karşılığı, iyilikten başka bir şey midir?

Rahman, 60

GÜNÜN HADİSİ

İki müslüman birbiriyle karşılaşıp da el sıkışılarsa, ayrılmazdan evvel günahları bağışlanır.

(Riyazü's-Salihin)

TARİHTE BU HAFTA

*Gençlik ve Spor Bayramı(19 Mayıs) *Gençlik Haftsı(19-25 Mayıs)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI