ALLAH’IN SUBUTİ SIFATLARI-6

6-Allah’ın Kudret Sıfatı Kudret, güç sahibi olmak, istediği şeyi istediği şekilde yapabilmek demektir. Allah, kudret sıfatı ile muhal olmayan her hususta sınırsız bir tesir ve tasarrufa sahiptir.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2019-09-22 12:11:51

6-Allah'ın Kudret Sıfatı

Kudret, güç sahibi olmak, istediği şeyi istediği şekilde yapabilmek demektir.

Allah, kudret sıfatı ile muhal olmayan her hususta sınırsız bir tesir ve tasarrufa sahiptir.

Allah, dilediğini yapma gücüne sahiptir, kadir-i mutlaktır. Allah'ın kudretini sınırlayacak hiçbir şey yoktur. Allah, kudret sıfatına sahip oluşu, ezeli ve ebedidir..

Allah'ın gücü ile insanın gücü mukayese edilemez. Allah'ın gücü sınırsız, insanın gücü ise son derece sınırlıdır. Allah, kadir-i mutlaktır; gücü her şeyi kapsar.

Kur'an-ı Kerim Allah'ın kudret sıfatı hakkında çok sayıda ayet ile bilgi verir. Bunlardan bir kısmı ve kısa açıklamaları on üç başlık altında şöyledir:

1-Allah, İnsanlara Görme ve İşitme Verdiği Gibi Onları Gidermeye de Kadirdir:

"Şimşeğin çakması neredeyse gözlerini alır; onları aydınlattıkça ışığında yürürler ve üzerlerine karanlık basınca durakalırlar. Allah dileseydi işitme ve görmelerini giderirdi. Doğrusu Allah her şeye Kadir'dir."(1)

Münafıklar, karanlıkta çakan şimşeğin ışığında yürümek isteyenlere benzerler. Çok kısa süren bu ışıkta ne kadar yürünebilir? Kaldı ki Allah istese, şimşeğin ışığını artırıp gözlerini kör, gürültüsünü de artırıp kulaklarını sağır edebilir. Allah, hem görme ve işitme hassalarını vermeye hem de bunları geri almaya kadirdir.

2-Allah, Neshettiği Veya Unutturduğu Ayetlerin Yerine Daha Hayırlısını Getirebilir:

"Biz herhangi bir âyetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturur (ya da ertelersek), yerine daha hayırlısını veya mislini getiririz. Allah'ın gücünün her şeye hakkıyla yettiğini bilmez misin?"(2)

Peygamberlerine vahiy gönderen Allah'tır. Allah, gönderdiği vahiylerden birinin hükmünü kaldırır veya unutturursa ondan daha hayırlısını gönderir. Vahyi gönderen Allah'ın, ondan daha hayırlısını da göndermeye gücü yeter.

3-Allah, İnsanları Hesap Sormak İçin Bir Araya Getirmeye Kadirdir:

"Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Haydi, hep hayırlara koşun, yarışın! Nerede olsanız Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz, Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter."(3)

İnsana düşen, bu dünyada hayır üzere olmak ve hayır yolda koşmaktır. İnsanlar bilmelidirler ki, nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Yüce Allah, hesap sormak üzere, onları mahşer alanında bir araya toplayacaktır. Allah'ın gücü, parçalanıp dağılan bedenleri bile bir araya toplayıp diriltmeye yeter. Allah, kadir-i mutlaktır.

4-Allah, Ölüleri Ahirette Olduğu Gibi Dünyada da Diriltmeye Kadirdir:

"Yahut görmedin mi o kimseyi ki, evlerinin duvarları çatıları üzerine çökmüş (alt üst olmuş) bir kasabaya uğradı; «Ölümünden sonra Allah bunları nasıl diriltir acaba!» dedi. Bunun üzerine Allah onu öldürüp yüz sene bıraktı; sonra tekrar diriltti. Ne kadar kaldın? dedi. «Bir gün yahut daha az» dedi. Allah ona: Hayır, yüz sene kaldın. Yiyeceğine ve içeceğine bak, henüz bozulmamıştır. Eşeğine de bak. Seni insanlara bir ibret kılalım diye (yüz sene ölü tuttuk, sonra tekrar dirilttik). Şimdi sen kemiklere bak, onları nasıl düzenliyor, sonra ona nasıl et giydiriyoruz, dedi. Durum kendisince anlaşılınca: Şimdi iyice biliyorum ki, Allah her şeye kadirdir, dedi."(4)

Bu kıssa, Allah'ın ölüleri diriltebileceğinin delillerindendir. Alt üst olmuş bir kasabayı görüp; «Ölümünden sonra Allah bunları nasıl diriltir acaba!» diye düşünen kişi (meşhur görüşe göre Hz. Zübeyir), Allah tarafından öldürülüp yüz sene sonra diriltilmiş ve merkebi de onun gözleri önünde canlandırılmıştır. Anılan kişi, bu durumu yaşayarak görünce; "Şimdi iyice biliyorum ki, Allah her şeye kadirdir." demiştir. O zat, o olayı yaşamış ve görmüştür. Biz de Kur'an'a inandığımıza göre, burada anlatılanlara, o olayları yaşamış ve görmüş gibi inanmalıyız; çünkü Allah, kadir-i mutlaktır.

5-Göklerin ve Yerin Hükümranlığı Allah'ındır:

 "Göklerin, yerin ve bunlardaki her şeyin hükümranlığı yalnızca Allah'ındır. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir."(5)

Ömer Nasuhi Bilmen, bu ayeti şöyle açıklamaktadır: 'Evet… (Göklerin ve yerin, ve bunlarda bulunanların) Bütün mahlûkların (mülkü) varlığı, tasarruf hakkı (Allah Teâlâ'nındır) hepsi de o Yüce Yaratıcının birer kudret eseridir, hepsi de onun emir ve iradesine tâbi, onun mahlûku, kulu bulunmakla övünmektedir. İşte Hz. İsa ile validesi de o Yüce Yaratıcının birer muhterem, ve seçkin kuludurlar. (Ve o) bilen ve hikmet sahibi olan Yaratıcı (her şeye hakkıyla kadirdir) bütün bu mülk ve hâkimiyeti altında bulunan mahlûkları hakkında dilediği tasarrufa kadirdir, bunları yaşatmaya da, öldürmeye de kudreti vardır. Sadık mü'min kullarını ebedî bir âlemde her türlü nimetlere kavuşturmaya da yüce kudreti fazlasıyla kâfidir. Onun birliğini, yaratma ve rabliğini inkâr edenlere o sonsuzluk âleminde dâima azap etmesi onun hikmeti gereğidir. Artık bütün insanlık, bu hakikati düşünmelidir daha dünyada iken hayatını düzenlemeli, kalbini tevhid nuruyla aydınlatmalıdır, üzerine düşen vazifeleri de güzelce yerine getirmeye koşmalıdır. Şüphe yok ki, insanlığın selâmet ve saadeti ancak bu sayede tecelli eder, insanlık ancak bu sayede ilâhî sofradan, âhiret alemindeki ebedî nimetlerden dâima yararlanıp durur. Allah Teâlâ Hazretleri cümlemize bu kutsî sonsuz nimetlerini nasip buyursun amin, hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.'(6)

"Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnızca O'nundur. Diriltir, öldürür. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir."(7)

Bütün evrenin hükümranlığı Allah'a aittir. Yaratma, diriltme ve öldürme dahil, her şeye gücü yeter.

6-Allah'ın Peygamber Göndermeye ve Peygamberine Karşı Gelenleri Cezalandırıp İtaat edenleri Mükâfatlandırmaya Gücü Yeter:

"Ey kitap ehli! Peygamberlerin arası kesildiği bir sırada, "Bize ne müjdeleyici bir peygamber geldi, ne de bir uyarıcı" demeyesiniz diye, işte size (hakikati) açıklayan elçimiz (Muhammed) geldi. (Evet,) size bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmiştir. Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir."(8)

Allah, kimse sapıklığını mazur göstermeye kalkışmasın diye peygamber göndermiştir. Peygamberler müjdeleyici ve uyarıcıdırlar. Allah'ın peygamber göndermeye ve ona karşı gelenleri cezalandırıp itaat edenleri mükâfatlandırmaya gücü yeter.

7-Allah'ın, İnsana Vereceği Zararı ve Hayrı, Giderebilecek Yoktur:

"Şayet Allah sana bir zarar dokundursa, bunu O'ndan başka giderecek yoktur. Fakat sana bir hayır dokunduracak olsa onu da kimse gideremez. Bil ki O, her şeye hakkıyla gücü yetendir."(9)

Diyanet tefsiri, bu ayeti şöyle açıklıyor: 'Hayır ve şerrin Allah'tan olduğu şeklindeki Ehl-i sünnet itikadını destekleyen bu âyetlere göre hastalık, yoksulluk gibi insanlara elem veren ve istenmeyen durumlar da sağlık ve zenginlik gibi arzu edilen durumlar da Allah'ın kudret elinde olup Allah bir kimseye bunlardan birini veya ötekini takdir ederse bunu önleyecek, takdire karşı koyabilecek hiçbir güç yoktur. Allah'tan gelebilecek zararı da faydayı da ancak dilerse yine kendisi önler. İnsanlar ne dilerse dilesin, sonunda yine O'nun dilediği olur. O'nun her şeye gücü yeter ve O kulları üzerinde tam bir hâkimiyete, karşı konulamaz bir kudrete sahiptir.'(10)

"De ki: "O, size üstünüzden (gökten) veya ayaklarınızın altından (yerden) bir azap göndermeğe, ya da sizi grup grup birbirinize düşürmeğe ve kiminizin şiddetini kiminize tattırmaya gücü yetendir." Bak, anlasınlar diye, âyetleri değişik biçimlerde nasıl açıklıyoruz."(11)

Allah, istese gökten taş veya alev yağdırabilir.

Allah, istese yer sarsıntısı yapıp insanları helak edebilir.

Allah, istese insanları farklı isteklere sahip kılıp birbirlerine düşürebilir.

Allah'ın bütün bunları yapmaya gücü yeter.

O halde Allah'tan sakınıp ona sığınmalıyız.

8-Allah, Emrini Dinlemeyen Toplumları Yok Edip, Yerine Yenisini Getirmeye Kadirdir:

"Eğer Allah, yolunda sefere çıkmazsanız, sizi elem dolu bir azap ile cezalandırır ve yerinize sizden başka bir toplum getirir. Siz ise O'na hiçbir zarar veremezsiniz. Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir."(12)

Müfessir Elmalılı bu ayeti şöyle açıklar: 'Eğer nefîr olmazsanız (yani Allah yolunda birlik olup, seferberlik halinde topyekun savaşa katılamazsanız) O sizi, pek acı bir azap ile cezalandırır. O sebeple Allah başınıza, kolay kolay altından kalkamayacağınız acı bir felaket getirir. O hoşlandığınız, o uğruna cihadı terk veya ihmal ettiğiniz dünya hayatınızı kıtlık, sefalet, mağlubiyet ve mahkumiyet gibi çok acıklı sebeplerle elinizden alır, sizi perişan eder. Ve başka bir kavimle size yer değiştirtir. Yerinizi, yurdunuzu sizin elinizden alır, başka bir kavme verir. Emirlerini onların eliyle yerine getirir, onlara infaz ettirir. Siz imanı ve cihadı terk ederseniz, sizi yok eder, sizin yerinizi alacak başka insanlara iman nasip etmek suretiyle onları peygamberine yardımcı kılar. Ve siz ona, o peygambere hiçbir zarar veremezsiniz ve Allah'ın her şeye gücü yeter.'(13)

9-Allah, İnsanı Değişik Hayat Evrelerinden Geçirmeye Kadirdir:

"Allah, sizi yarattı. Sonra sizi öldürecek. İçinizden kimileri de, bilgili olduktan sonra hiçbir şeyi bilmesin diye ömrünün en düşkün çağına ulaştırılır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, (her şeye) hakkıyla gücü yetendir."(14)

Allah, insanı yaratmıştır, sonra da öldürecektir. Uzun ömür sahipleri için, doğumla ölüm arasında çocukluk, gençlik, yaşlılık ve erzel-i ömür dönemleri bulunur. Allah, bütün bunları yapmaya kadirdir.

9-Allah'ın, Kıyameti Kısa Bir Zamanda Koparmaya Gücü Yeter:

"Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Kıyamet'in kopması, bir göz kırpması gibi veya daha az bir zamandır. Şüphesiz Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir."(15)

Allah, kâfirlerin inkâr ettiği kıyameti koparmaya kadirdir. Kıyamet, bir göz kırpması gibi veya daha az bir zamandan hızlı bir şekilde gelir.

10-Gökleri ve Yeri Yaratan Allah, İnsanı Yeniden Yaratmaya Kadirdir:

"Onlar, gökleri ve yeri yaratan Allah'ın kendileri gibilerini yaratmaya kadir olduğunu görmediler mi? Allah onlar için, hakkında hiçbir şüphe bulunmayan bir ecel belirlemiştir. Fakat zalimler ancak inkârda direttiler."(16)

Gökleri ve yeri yaratan Allah, öldükten sonra insanları yeniden yaratıp mahşer alanında toplamaya kadirdir.

"Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın, onların benzerini yaratmaya gücü yetmez mi? Evet yeter. O, hakkıyla yaratandır, hakkıyla bilendir."(17)

Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın, ölen insanı yeniden yaratmaya kadir olduğu inkâr edilemeyecek kadar açık bir durumdur.

11-Allah'ın Cihad Eden Müslümanlara Yardım Etmeye Gücü Yeter:

"Kendilerine savaş açılan Müslümanlara, zulme uğramaları sebebiyle cihad için izin verildi. Şüphe yok ki Allah'ın onlara yardım etmeğe gücü yeter."(18)

Allah'ın cihad eden Müslümanlara yardım etmeye gücü yeter. Nitekim, Bedir savaşında Müslümanlar, Allah'ın yardımıyla, kendilerinin üç misli olan müşriklere karşı büyük bir zafer elde etmişlerdir.

12-Allah, Sudan Yarattığı İnsandan Soy Sop ve Hısımlık Meydana Getirmeye Kadirdir:

"O, sudan bir insan yaratıp ondan soy sop ve hısımlık meydana getirendir. Rabbin, her şeye hakkıyla gücü yetendir."(19)

Allah, insanı yarattıktan sonra çoğalmaları için kadın ve erkek olarak aileler kurup nesep sahibi olmalarını sağlamış, böylece soy sop ve sıhriyet meydana getirmiştir. Allah, sudan yarattığı insandan soy sop ve hısımlık meydana getirerek insanlık âlemini oluşturmaya kadirdir.

13-Allah'ın, İnsanoğlunun Parmak Uçlarını Yeniden Düzenlemeye Bile Gücü Yerer:

"Evet, bizim, onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter."(20)

Bu dünyada yaşamış ve yaşamakta olan hiçbir insanın parmak uçları, dolayısıyla parmak izleri birbirine benzemez. Bu durum, Allah'ın kudretinin bir göstergesidir. Allah, ahirette insanları yeniden diriltirken her birinin parmak uçlarındaki farklı desenleri yeniden oluşturacak kudrete sahiptir.

Allah, kadir-i mutlaktır.

Dipnotlar

1-Bakara-20

2-Bakara-106

3-Bakara-148

4-Bakara-259

5-Maide-120

6-Ömer Nasuhi Bilmen, Kur'an'ı Kerim'in Türkçe Meali Âlisi ve Tefsiri, C: 2, S: 852

7-Hadid-2

8-Maide-19

9-En'am-17

10-DİB Kur'an Yolu Tefsiri, C: 2, S: 384. 385.

11-En'am-65

12-Tövbe-39

13-Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, C: 4, S: 344. 345.

14-Nahl-70

15-Nahl-77

16-İsra-99

17-Yasin-81

18-Hac-39

19-Furkan-54

20-Kıyame-4

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ALLAH’IN SANATI

ALLAH’IN SANATI

Edebiyatımızda anlatılan bir “Molla Kasım” anekdotu (hikâyesi) vardır. Bu anekdotu bu gün

İLAHİ SANAT İNSAN SANATINA BENZEMEZ

İLAHİ SANAT İNSAN SANATINA BENZEMEZ

A benim iki gözüm, a benim tatlım, a benim gülüm, ilahi sanatla beşeri sanat, birbirinden çok

İSM-İ AZAM

İSM-İ AZAM

İsm-i Azam, Allah’ın en büyük ismi demektir. Hadislerde İsm-i Azam’dan bahsedilir. Kur

ESMAÜ’L-HÜSNA HAKKINDAKİ HADİSLER

ESMAÜ’L-HÜSNA HAKKINDAKİ HADİSLER

Esmaü’l-Hüsna hakkında bilgi veren üç hadis-i şerif şöyledir: 1-Buhari’de yer alan hadi

ESMAÜ’L-HÜSNA HAKKINDAKİ AYETLER

ESMAÜ’L-HÜSNA HAKKINDAKİ AYETLER

Esmaü’l-Hüsna terimi, dört ayette geçer. İçinde Esmaü’l-Hüsna terimi geçen dört ayet

ALLAH’IN KADERİ VE KAZAYI BELİRLEYİP YARATMASI

ALLAH’IN KADERİ VE KAZAYI BELİRLEYİP YARATMASI

Kader, Allah’ın ilim ve irade sıfatlarıyla, kaza ise tekvin sıfatı ile ilgilidir.

ALLAH’IN HAYATLARI SONA ERDİRMESİ (ECEL)

ALLAH’IN HAYATLARI SONA ERDİRMESİ (ECEL)

Ecel kelimesinin sözlük anlamı: Mutlak vakit, önceden tespit edilmiş süre. Ecel kelimesinin te

KULUN RIZKININ VERİLMESİ

KULUN RIZKININ VERİLMESİ

Rızık kelimesi sözlükte yenilen, içilen ve faydalanılan şey; terim olarak ise Allah’ın can

HAYIR VE ŞERRİN ALLAH TARAFINDAN YARATILMASI

HAYIR VE ŞERRİN ALLAH TARAFINDAN YARATILMASI

Yaratıcı tek olduğu için, hayrın da şerrin de yaratıcısı Allah’tır. Allah, hem hayrı he

KULLARIN FİİLLERİNİN YARATILMASI

KULLARIN FİİLLERİNİN YARATILMASI

İnsan, Allah tarafından yaratılan en mükemmel varlıktır. İnsanın en önemli özellikleri, ak

ALLAH’IN SUBUTİ SIFATLARI-8

ALLAH’IN SUBUTİ SIFATLARI-8

Allah’ın Tekvin Sıfatı Tekvin, yaratmak demektir. Allah’ın sıfatı olarak Tekvin, Allah’

Onlar ne hayır işlerlerse karşılıksız bırakılmayacaklardır. Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanları bilir.

Al-i İmran, 115

GÜNÜN HADİSİ

"Kişi, dostunun dini üzeredir. Bu nedenle, kiminle dost olacağına dikkat etsin!"

Ebû Hureyre radıyallahu anh. Ebû Dâvud.

TARİHTE BU HAFTA

*Conk Bayırı Zaferi(10 Haziran 1915) *Yeniçeri Ocağı'nın Lağvı(12 Haziran 1826) *Cemil Meriç'in Vefatı(13 Haziran 1987) *Darendeli Hacı Hulusi Edendi'nin Vefatı(14 Haziran 1990) *Türkçe Ezan Uygulamasının Kaldırılması(16 Haziran 1950)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI