ALLAH’IN VARLIĞI ZORUNLUDUR

Allah, Vacibü’l-Vücuttur, (varlığı zorunludur); yokluğu muhaldir, (yokluğu asla düşünülemez). Bir başka ifadeyle; Allah’ın varlığı, zatının muktezası, yani kesin gereğidir.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2019-03-08 08:51:09

Allah, Vacibü'l-Vücuttur, (varlığı zorunludur); yokluğu muhaldir, (yokluğu asla düşünülemez). Bir başka ifadeyle; Allah'ın varlığı, zatının muktezası, yani kesin gereğidir.

Allah'ın varlığı, kendindendir; var olmak ve varlığını sürdürmek için başka bir varlığa muhtaç değildir. Allah dışındaki bütün varlıklar, var olmak ve varlıklarını sürdürmek için Allah'a muhtaçtır.

Allah; var olmak açısından vaciptir, diğer varlıklar ise mümkündür. Vacip olanın varlığı, zorunlu ve kendindendir. Mümkün olanın varlığı ise, vacip olan varlığın, yani Allah'ın takdirine bağlıdır.

"Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar?"(1)

Ömer Nasuhi Bilmen, bu ayeti şu şekilde açıklamıştır:

'O inkârcılar. Yüce Yaratıcıyı nasıl inkâr ediyorlar? Onlar (Yoksa) kendi iddialarınca (bir şey olmaksızın mı yaratıldılar?) kendilerini yaratan bir Yaratıcı, ezelî bir icâd edici bulunmaksızın mı yaratılmış oldular? Bu kadar üstün, eşsiz, mükemmel bir surette yaratılmış olan insanlar, kudret ve hikmet sahibi kerim bir yaratıcı bulunmaksızın hiç kendi kendilerine meydana gelmiş olabilirler mi? Aklen de sabittir ki, yokluktan varlığa geçen her mevcut için elbette bir Yaratıcı vardır, (yoksa yaratıcılar onlar mıdır?) O insanlar mı kendi vücutlarını kendileri yarattılar? Bunu hangi akıl sahibi iddia edebilir? Hiç esasen mevcut olmayan bir şey, kendisinin yaratıcısı olabilir mi? Elbette ki olamaz. Bu apaçık bir durumdur. Artık bunu kim iddia edebilir. Ebedî ve ezelî bir Yüce Yaratıcının varlığı nasıl inkâr edilebilir? Bütün bu varlıklar, o ezelî Yaratıcının varlığına birer açık şahittir.'(2)

Allah var olmadan, başka hiçbir varlığın var olması mümkün değildir. O halde Allah'ın varlığı vaciptir.

Hiçbir varlık, Allah'a benzemez. Allah'ın varlığı zatına mahsustur; diğer varlıklarla kıyaslanamaz. Bir ayet, bu hususu şöyle haber vermektedir.

"…O'nun benzeri hiçbir şey yoktur."(3)

Allah'ın nasıl olduğu konusunda düşünmek vesvesedir. Kendimizi bu tür vesveselerden korumalıyız. Yaratıcı yaratılana benzemediği gibi, yaratılanın onun nasıl olduğunu kavraması da mümkün değildir. Bize düşen, Allah'ı sıfatları ve esma-ı hüsnasıyla tanımaya çalışmaktır.

Ayetü'l-kürsi ismiyle meşhur olan ayet, Allah'tan başka ilah olmadığını ve Yüce Yaratıcının bazı sıfatlarını şu şekilde anlatmaktadır:

"Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Diridir, kayyumdur. O'nu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar O'nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O'na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür."(4)

Bu ayeti dikkatle okuduğumuzda, sıralanan bu yüce sıfatlara sahip olan Allah'ın varlığının, ezeli ve zorunlu olduğunu, var olmak için hiç şeye muhtaç olmadığını, bilakis Allah dışındaki bütün varlıkların ona muhtaç olduklarını başka bir delile gerek kalmadan anlamaktayız.

Allah ile öteki varlıklar arasında şu farklar vardır:

*Allah'ın varlığı vacip, yani zorunludur; öteki varlıkların var olmaları Yüce Yaratıcının takdirine bağlıdır.

*Allah ezelidir, öteki varlıklar sonradan yaratılmıştır.

*Allah ebedidir, öteki varlıklar sonludur.

*Allah tektir, öteki varlılar çoktur.

*Allah, kendi dışındaki varlıklara benzemez, öteki varlıklar birbirlerine benzerler.

*Allah, var olmak ve varlığını sürdürmek için hiçbir varlığa muhtaç değildir; öteki varlıklar var olmak ve varlıklarını sürdürmek için Allah'a muhtaçtır.

Allah ile insanlar arasında şu farklar vardır:

*Allah, ezeli ve ebedi olarak hayat sahibidir; hayatını sürdürmek için kimseye muhtaç değildir. İnsan, geçici olarak hayat sahibidir; hayatını sürdürmek için hava, su ve gıda gibi şeylere muhtaçtır.

*Allah, olmuş ve olacak her şeyi kapsayacak şekilde ilim sahibidir; insan, sınırlı bir bilgiye sahiptir.

*Allah, her şeyi işitir; insan, belli özellikleri taşıyan sesleri işitir.

*Allah, her şeyi sınırsız ve engelsiz olarak görür; insan belli şartlarda sınırlı olarak görür.

*Allah, külli irade sahibidir; insan, Allah'ın izniyle cüzi irade sahibidir.

*Allah, dilediği her şeyi yapacak şekilde sınırsız bir güce sahiptir; insan, Allah'ın izniyle bazı şeyleri sınırlı olarak yapacak güce sahiptir.

*Allah, sese ve nefese ihtiyaç duymadan konuşur; insan, konuşmak için sese ve nefese muhtaçtır.

Allah'ı bu şekilde tanıyıp, ona bu bilgiler dâhilinde, her türlü şüpheden arınmış olarak, görmüş gibi, iman etmeliyiz.

Dipnotlar

1-Tur-35

2-Ömer Nasuhi Bilmen, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meali Âlisi ve Tefsiri, C: 7, S:3515

3-Şura-11

4-Bakara-255

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ALLAH’IN SANATI

ALLAH’IN SANATI

Edebiyatımızda anlatılan bir “Molla Kasım” anekdotu (hikâyesi) vardır. Bu anekdotu bu gün

İLAHİ SANAT İNSAN SANATINA BENZEMEZ

İLAHİ SANAT İNSAN SANATINA BENZEMEZ

A benim iki gözüm, a benim tatlım, a benim gülüm, ilahi sanatla beşeri sanat, birbirinden çok

İSM-İ AZAM

İSM-İ AZAM

İsm-i Azam, Allah’ın en büyük ismi demektir. Hadislerde İsm-i Azam’dan bahsedilir. Kur

ESMAÜ’L-HÜSNA HAKKINDAKİ HADİSLER

ESMAÜ’L-HÜSNA HAKKINDAKİ HADİSLER

Esmaü’l-Hüsna hakkında bilgi veren üç hadis-i şerif şöyledir: 1-Buhari’de yer alan hadi

ESMAÜ’L-HÜSNA HAKKINDAKİ AYETLER

ESMAÜ’L-HÜSNA HAKKINDAKİ AYETLER

Esmaü’l-Hüsna terimi, dört ayette geçer. İçinde Esmaü’l-Hüsna terimi geçen dört ayet

ALLAH’IN KADERİ VE KAZAYI BELİRLEYİP YARATMASI

ALLAH’IN KADERİ VE KAZAYI BELİRLEYİP YARATMASI

Kader, Allah’ın ilim ve irade sıfatlarıyla, kaza ise tekvin sıfatı ile ilgilidir.

ALLAH’IN HAYATLARI SONA ERDİRMESİ (ECEL)

ALLAH’IN HAYATLARI SONA ERDİRMESİ (ECEL)

Ecel kelimesinin sözlük anlamı: Mutlak vakit, önceden tespit edilmiş süre. Ecel kelimesinin te

KULUN RIZKININ VERİLMESİ

KULUN RIZKININ VERİLMESİ

Rızık kelimesi sözlükte yenilen, içilen ve faydalanılan şey; terim olarak ise Allah’ın can

HAYIR VE ŞERRİN ALLAH TARAFINDAN YARATILMASI

HAYIR VE ŞERRİN ALLAH TARAFINDAN YARATILMASI

Yaratıcı tek olduğu için, hayrın da şerrin de yaratıcısı Allah’tır. Allah, hem hayrı he

KULLARIN FİİLLERİNİN YARATILMASI

KULLARIN FİİLLERİNİN YARATILMASI

İnsan, Allah tarafından yaratılan en mükemmel varlıktır. İnsanın en önemli özellikleri, ak

ALLAH’IN SUBUTİ SIFATLARI-8

ALLAH’IN SUBUTİ SIFATLARI-8

Allah’ın Tekvin Sıfatı Tekvin, yaratmak demektir. Allah’ın sıfatı olarak Tekvin, Allah’

De ki: "Onlardan ve her türlü sıkıntıdan sizi Allah kurtarır. Ama siz yine de O'na ortak koşuyorsunuz."

En'am, 64

GÜNÜN HADİSİ

İki ni'met (iki güzel hal) vardır ki, insanlardan çoğu bu ni'metleri kullanmakta aldanmıştır: Sıhhat, boş vakit.

Abdullâh b. Abbâs (r.a)'dan

TARİHTE BU HAFTA

*Conk Bayırı Zaferi(10 Haziran 1915) *Yeniçeri Ocağı'nın Lağvı(12 Haziran 1826) *Cemil Meriç'in Vefatı(13 Haziran 1987) *Darendeli Hacı Hulusi Edendi'nin Vefatı(14 Haziran 1990) *Türkçe Ezan Uygulamasının Kaldırılması(16 Haziran 1950)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI