DERT KUR’AN’I ANLAMAK OLMALI, MİLLETİN İMANINI SARSMAK OLMAMALI

Biliyorsunuz değerli kardeşlerim 14 asrın bütün Müslümanları inanır ve kabul ederler ki Kur’an, hem lafzı ve hem de manasıyla Allah’ın kelamıdır. Evrenseldir. Kıyamete kadar bütün insanlığın ihtiyaçlarına cevap verecek çapta ve heybettedir. Allah’ın benzeri, zıddı, niddi, emsali olmadığı gibi kelamı olan Kur’an’ın da benzeri yoktur


Vehbi Karakaş

vehbikarakas@hotmail.com

2019-01-15 11:11:10

Biliyorsunuz değerli kardeşlerim 14 asrın bütün Müslümanları inanır ve kabul ederler ki Kur'an, hem lafzı ve hem de manasıyla Allah'ın kelamıdır. Evrenseldir. Kıyamete kadar bütün insanlığın ihtiyaçlarına cevap verecek çapta ve heybettedir. Allah'ın benzeri, zıddı, niddi, emsali olmadığı gibi kelamı olan Kur'an'ın da benzeri yoktur.

Hal böyle iken, ne acıdır ki son zamanlarda ilahiyatçı kimliği taşıyan bazı kimseler, 14 asrın bu icma ve ittifakına karşı çıkmakta, Kur'an'ın tarihselliğini savunmakta, bazı ayetlerinin indiği zamana ait olduğunu, günümüze taşınamayacağını, bazı ayetlerinin ise sadece manalarının Allah'tan olduğunu, lafızlarının Hz. Peygamber tarafından dile getirildiğini söylemektedirler. Haşa haşa haşa! Bu iddiaları ortaya atanlar, tek kelime ile ateşle oynamaktadırlar. Böyle giderse hem kendilerini yakacaklar hem de bu yanlış düşüncelerine inananları.

Şimdi size tarihselci bir ilahiyat profesöründen bir paragraf takdim edeceğim, sonra da yorumumu ve eleştirilerimi arz edeceğim.

 Tarihselci diyor ki:
Kur'an'ın hem lafız hem mana itibariyle inzal edildiğini kabul etmek, cihad ve kıtal meselesinde kullanılan politik dilin bizzat Allah'a ait olduğunu söylemeyi gerektirir. Vahyin salt mana ve mefhum olarak inzal edildiğini kabul etmek ise söz konusu dilin Hz. Peygamber tarafından formüle edildiğini, dolayısıyla Allah katından genel muhteva ve perspektif olarak aldığı vahyin ışığında konjonktürel gelişmelerle ilgili yol haritasını kendisinin belirlediğini söylemek gerekir ki bize göre bu ikinci ihtimal daha makul görünmektedir. Aksi takdirde 'Allah'ın ahlâkîliği' meselesi gündeme gelir."

"Cebrail vahyi özellikle salt manalar (kavramlar) olarak indirdi; Rasûlullah bu manaları belledi ve Arap dilinin ifade kalıplarına döküverdi"

Ben bu ifadelerin sahibinin kim olduğunu söylemeyeceğim. Çünkü benim bu makale ile vurmak istediğim hedef, şahıslar değil, şahısların yanlış düşünceleridir.

İkinci bir hedefim de bu yanlış düşünceleri taşıyan ve savunanları, bir uyarı mahiyetinde olan bu makale ile özre, tevbe ve istiğfara davet etmektir. Çünkü içimizden birisinin, bir ilahiyat profesörünün göz göre göre ateşlere düşmesine yanarım. Bununla beraber, birçok masumun, bir ilahiyatçının bu yanlış düşünceleriyle sapmasına, cehenneme düşmesine de hem yanar ve hem de ağlarım.

Kimse kalkıp ta: Bu sözlerde ne var canım, demesin. Ne var biliyor musunuz? Arz edeyim. Tarihselcinin bu sözlerinde şu iddialar var:

1-Tarihselci, bu ifadeleriyle demek istiyor ki Kur'an'ın manası Allah'tan, lafızları Peygamberdendir. Hâşâ! Bu düşünce insanda ne din bırakır ne de iman.

2-Kur'an'da politik dil varmış hâşâ! Bu politik dil Allah'a yakışmıyormuş.

3-Eğer politik dil Allah'a mal edilseymiş, o zaman Allah'ın ahlakiliği meselesini gündeme getirirmiş.

4-Makul olanı, bu dili Peygambere mal etmekmiş.

5-Kur'an'daki keskin üslûp ve tikel hükümler, Allah tarafından belirlenmemişmiş,

6-Çünkü Allah, bu denli güncel ve politik bir sürecin içine müdahil olmazmış.

7-Allah'ın bizzat savaşa katıldığı izlenimi veren âyetlerin (doğrudan Allah'dan değil de) Hz. Peygamber'in zihnindeki genel ve küllî vahiyden istinbat edilmiş tikel referanslarmış(!)

8-Cebrail vahyi salt manalar (kavramlar) olarak indirmiş; Rasûlullah bu manaları bellemiş ve Arap dilinin ifade kalıplarına döküvermişmiş.

9-İ'lâ-i kelimetullah diye bilinen bir kutsal savaş doktrini meşru değilmiş. Eğer buna meşru dersek, haçlı seferlerinin de meşruiyetini kabullenmemiz gerekirmiş.

Tehlikenin boyutlarını görüyorsunuz değil mi saygıdeğer kardeşlerim? Müşriklerin bir kısmı da böyle düşündü. "Kur'an Muhammed'in uydurduğu bir kitap"[1] dediler. Müsteşriklerin (oryantalistlerin) bir kısmı da şimdi böyle düşünüyor. Kur'an'ın vahiy mahsulü olmadığını iddia ediyorlar.[2] Müslüman bir ilahiyat profesörü bu vartaya düşmemeliydi.

Şimdi gelin bu maddeleri teker teker ele alalım:

1-Tarihselcinin anladığı manada Kur'an'da politik-molitik dil diye bir dil yok. Kur'an'da fesahat ve belağatın zirvesinde Allah kelamı var. Allah bir yerde hiddetli ve şiddetli bir ifade kullanmışsa makam ve muhatap münasebetiyle kullanmıştır. Öyle bir üslûb gerekli olduğu için o üslûbu seçmiştir. Allah'a hangi üslubu, hangi dili kullanacağını hâşâ biz mi öğreteceğiz?[3] Kur'an Allah'ın kelamıdır ve o bir miyardır, ölçü birimidir. Herkes boyunun, halinin, dilinin ve yaşama biçiminin ölçüsünü, Hz. Peygamber'in rehberliği ile ondan alacaktır. Allah haklıdır. Haksızlık yapmaz. O, yanlışı olmayan bir doğrudur. Yanlış yapmaz, yanlış söylemez. Onun kelamını yanlış görmek, hâşâ politik görmek, böyle görenin kafasındaki yanlışlıktan ve sakatlıktandır. Soruyorum tarihselciye: Politik dil deyip Allah'a yakıştırmadığını, Onun sadık, masduk, musaddak ve musaddik Peygamberine, en azılı düşmanlarının dahi "emîn" dedikleri bir Peygambere nasıl yakıştırıyorsun? Bir Müslümanın Hz. Peygambere imanı böyle mi olmalıydı? Bir beşer sözünün Allah kelamına karışmasına Allah izin ve imkân verir mi? Buna imkân olsaydı Allah'ın şu sözünün ne anlamı kalırdı?

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاو۪يلِۙ 

لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَم۪ينِۙ 

ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَت۪ينَۘ 

فَمَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِز۪ينَ 

 Eğer peygamber, bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı,

Elbette onu kıskıvrak yakalardık.

 Sonra onun can damarını koparırdık.

 Hiçbiriniz buna mâni olamazdınız.[4]

2-Sonra kalkıp diyor ki: Eğer politik dili Allah'a mal ederseniz, o zaman Allah'ın ahlakiliği meselesi gündeme gelir.

Bu cümlede iki anlam saklı:

1-Benim gibi düşünmezseniz Allah'ın ahlakiliğini tartışmaya açarım.

2-Benim gibi düşünürseniz sizin de şöyle demeniz gerekir: Kur'an'ın bazı ayetleri, Hz. Peygamber tarafından dile getirilmiş ifadelerdir."

Tarihselci bir taraftan, müminleri Allah'ın ahlakiliğini tartışmaya açmakla tehdit ediyor, bir taraftan da Kur'an'ın hâşâ Allah kelamı değil, beşer kelamı olduğu safsatasını insanların içine atmaya çalışıyor.

Hâşâ yüz bin defa hâşâ!

Bir ilahiyatçı akademisyen olarak Allah'ın kelamını siz nasıl beşer kelamı olarak ilan edersiniz? Allah'ın ahlakına aykırı bulduğunuz bir özelliği siz, nasıl ahlakı Allah tarafından övülmüş, ahlak güzelliğinde emsali bulunmayan bir Peygambere layık görüyorsunuz? Hz. Peygamberin Kur'an ahlakıyla, dolayısıyla Allah ahlakıyla ahlaklı olduğunu bilmiyor musunuz?

3-Tarihselci yumuşak ifadeleri Allah'a, sert ifadeleri Hz. Peygambere layık görmekle Hz. Peygamber'in sertlik yanlısı olduğuna dikkat çekmektedir. Halbuki Hz. Peygamberin yumuşak olduğu ve yumuşak davrandığı Allah tarafından tescillenmiştir.[5]

4-Bu ifadeler de tarihselcinin Allah'ı yanlış tanıdığının delilidir. Allah, her an faaliyettedir,[6] her şeyin her halinden haberdardır. Her şey, her an onun ilgisi ve bilgisi altında ve kabza-i tasarrufundadır.[7] "Hiç yaratan bilmez mi?"[8] Hiç yaratan, yarattığını başıboş, ilgisiz ve çaresiz bırakır mı?

5-Tarihselci, Hz. Peygamberi, Allah'ın vahy ettiği manalara lafız giydiren bir konuma sokuyor. O zaman Kur'an'ın, "ilahî kelam olma" diye bir özelliği kalır mı? Halbuki Kur'an'ın en önemli, olmazsa olmaz özelliği budur. Yani beşer kelamı olmamasıdır. Beşer kelamı olsaydı, düşmanları onun bir benzerini getireceklerdi ve iş bitmiş olacaktı. Ama getiremediler. Onunla mücadele için kolay olan mukabele-i bilhurufu bıraktılar, zor olan bir yolu yani mukabele-i bissuyufu tercih ettiler. Bu şu demektir: Sözlerle, harflerle yani edebiyat, fesahat ve belağatla mücadeleyi terk ettiler kuvvetle, kılıçla mücadeleye başladılar.

İnsanlar odundan sandık yapıyor, Allah odundan meyve yapıyor. Çünkü maharet odunda değil, maharet ustadadır. Arap edebiyatçıları Arap harflerini kullanmış güzel eserler ortaya koymuşlardır. Ama Kur'an gibi fesahat ve belağatın zirvesinde, taklidi mümkün olmayan, benzeri getirilemeyen bir eser ortaya koyamamışlardır. Çünkü Arap harflerini kelama ve manaya döken, söze dönüştüren beşer değil, Allah'tır. Maharet harflerde değil, maharet ustadadır. O usta Sani-i zülcelal olan Allah'tır. 

6-Neden haçlı seferleri fetih olarak tanımlansın ki? Son gelen kitap Kur'an, son din İslam, son peygamber, Hz. Muhammed (s.a.v). Allah, razı olduğu, kemale erdirdiği İslam'ı[9] bütün insanlığa götürme, bütün insanlığı İslam'a çağırma görevini, sadece son Peygambere ve ona inananlara vermiştir. İşte ayetler:

وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ

"Bu Kitap (Kur'ân), kendinden önceki kitapları tasdik eden, şehirler anası (Mekke) halkını ve çevresindeki bütün insanlığı uyarman için indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ahiret gününe iman edenler bu Kitab'a da iman ederler ve onlar namazlarına da devamlıdırlar.)[10]

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

"Sana da zikri (Kur'an'ı) indirdik ki, insanlara kendileri için indirileni açıklayasın ve onlar da iyice düşünsünler."[11]

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

"Biz seni ancak bütün insanlara bir müjde verici ve uyarıcı, korkutucu olarak gönderdik. Ancak insanların çoğu bilmiyorlar."[12]

Ayetlerden çok net anlaşılıyor ki i'la-i kelimetullahı, diğer bir ifade ile İslam'ı bütün insanlığa takdim işi, Müslümanlarındır. Hıristiyanların ve Yahudilerin böyle bir misyonu yok. Allah, onların inandıklarının hükmünü Kur'an'la kaldırmış. Onların da Müslümanlara karşı savaşma, direnme hakkı yok. Müslümanın da bir kâfiri -mütecaviz olmadığı müddetçe- zorla İslam'a sokma hakkı yok. İ'la-i kelimetullah için yapılan cihadla, katliam ve cinayetten ibaret olan haçlı seferlerini nasıl bir tutabiliyorsunuz? Hangi insaf ve vicdanla?

İ'la-i kelimetullah, yani Allah'ın adını yüceltmek, keyfi yapılmaz, ihlasla, Allah için yapılır. Savunma hamlesidir. Düşmanın istila ve işgallerini durdurma, İslam'ı tebliğin önündeki engelleri kaldırma mücadelesidir. Bu mücadele önce ilimle ve kalemle yapılır. Bundan anlamayanlara, kuvvetle ve silahla gelenlere de silah ve kuvvetle karşı çıkılır. Bu çıkışın hedefi de barıştır ve düşmanı caydırmaktır. Çünkü İslam'da esas olan barıştır.

Allah buyuruyor: 

"Eğer onlar barışa yanaşırlarsa, sen de yanaş ve Allah'a güven. O şüphesiz işitir ve bilir"[13]

Konuyla ilgili hadis de şöyle:

"Düşmanla karşılaşmaya pek istekli olmayın, fakat Allah'tan selamet dileyin. Bununla beraber, eğer onlarla karşılaşırsanız sebat edip sabırlı olun. Bilin ki, Cennet kılıçların gölgesi altındadır"[14]

"Yeryüzünde fitne kalmayıncaya ve din tam anlamıyla Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse sataşmayın. Çünkü zulmedenlerden başkasına düşmanlık yoktur"[15]

(Devam edecek)

Dipnotlar

[1] Secde 32/3, Tûr 52/33 Ahkâf 46/8

[2] Bkz. Cerrahoğlu, İsmail, Oryantalizm ve Batıda Kur'an ve Kur'an ilimleri üzerine araştırmalar, 120. ( http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/775/9902.pdf)

[3] Bkz. Hucurat, 49/16

[4] Hakka, 69/44-47

[5] Bkz. Al-i İmran, 3/159

[6] Bkz. Rahman, 55/29

[7] Bkz. Mülk, 67/1

[8] Mülk, 67/14

[9] Bkz. Maide, 5/3

[10] Enam, 6/92

[11] Nahl, 16/44

[12] Sebe, 34/28

[13] Enfal, 8/61

[14] Buhârı, Cihad, 112; Müslim, Cihad, 19-20.

[15] Bakara, 2/193

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

YUSUF SURESİNDE BAZI İ’CAZ İŞARETLERİ-2

YUSUF SURESİNDE BAZI İ’CAZ İŞARETLERİ-2

SUREDE YER ALAN 7 Sayısındaki Tevafuk: a)Mısır melikinin rüyasında gördüğü ineklerin say

YUSUF SURESİNDE BAZI İ’CAZ İŞARETLERİ-1

YUSUF SURESİNDE BAZI İ’CAZ  İŞARETLERİ-1

Yusuf İsmi Yusuf ismi konusunda birkaç noktaya işaret etmekte fayda vardır: Birinci Nokta: Gen

ALLAH NEDEN KENDİSİ İÇİN “BİZ” TABİRİNİ KULLANMIŞTIR?

ALLAH NEDEN KENDİSİ İÇİN “BİZ” TABİRİNİ KULLANMIŞTIR?

Muhterem Müslümanlar! وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَق

“KUR’AN’DA KAÇ MELEK HZ. MERYEM’LE KONUŞTU?” SORUSUNA CEVAPTIR

“KUR’AN’DA KAÇ MELEK HZ. MERYEM’LE KONUŞTU?” SORUSUNA CEVAPTIR

Muhterem Müslümanlar! Oryantalistler ve onların yerli borazanları aşağıdaki iki âyet arası

KUR’AN SADECE ARAPLARA MI İNDİRİLDİ?

KUR’AN SADECE ARAPLARA MI İNDİRİLDİ?

Muhterem Müslümanlar! Caetani gibi Oryantalistler, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن ر

İSLÂM PEYGAMBERİ KUR’AN’I YAZDI MI YA DA BAŞKALARINDAN İKTİBAS MI ETTİ?

İSLÂM PEYGAMBERİ KUR’AN’I YAZDI MI YA DA BAŞKALARINDAN İKTİBAS MI ETTİ?

Muhterem Müslümanlar! Bazı oryantalistler, Peygamberimiz Hz. Muhammed(sav)’in, Kur’an-ı Ker

KUR'AN-I KERİM'DE ÇELİŞKİ, BİLİMSEL VE TARİHİ HATALAR VAR MI?

KUR'AN-I KERİM'DE ÇELİŞKİ, BİLİMSEL VE TARİHİ HATALAR VAR MI?

Muhterem Müslümanlar! Oryantalistler Kutsal Kitabımızda âyetlerin birbiri ile çeliştiğini,

HZ. PEYGAMBER’İN GÜVENİRLİLİĞİ VE KUR’AN’IN TEBLİĞ EDİLMESİNDE ONA GÜVENMEMENİN İTİKÂDÎ SONUÇLARI

HZ. PEYGAMBER’İN GÜVENİRLİLİĞİ VE KUR’AN’IN TEBLİĞ EDİLMESİNDE ONA GÜVENMEMENİN İTİKÂDÎ SONUÇLARI

Son zamanlarda Kur’an’ın mahiyetine dair bir takım düşünceler ileri sürülmektedir. Bu kon

ANLAMADAN KUR’AN OKUMANIN FAYDASI VAR MI? ÖLÜYE KUR’AN OKUNUR MU?

ANLAMADAN KUR’AN OKUMANIN FAYDASI VAR MI? ÖLÜYE KUR’AN OKUNUR MU?

Sordular: -Hocam, Kur’an’ı anlamadan okumanın faydası yoktur, diyenler var. Bir de bazı ho

KUR’AN’DA TEKZİP KAVRAMI

KUR’AN’DA TEKZİP KAVRAMI

Sözlükte tekzip; Yalanlamak, doğru olmadığını savunmak ve inkâr etmek anlamlarına gelir. T

KUR’AN OKUMANIN SEVABI ÖLÜYE GİTMEZ Mİ?

KUR’AN OKUMANIN SEVABI ÖLÜYE GİTMEZ Mİ?

Değerli Kardeşlerim, Geçenlerde TRT Kurdi’de yayınlanan bir program esnasında bir hemşehrim

Çünkü Allah, haktır. O'ndan başka taptıkları ise hiç şüphesiz batıldır. Gerçekten Allah çok yüce, çok büyüktür.

Lokman, 30

GÜNÜN HADİSİ

"Kişi, dostunun dini üzeredir. Bu nedenle, kiminle dost olacağına dikkat etsin!"

Ebû Hureyre radıyallahu anh. Ebû Dâvud.

TARİHTE BU HAFTA

*Abdülkadir Geylani hazretlerinin vefatı 17 Temmuz 1163 *Kıbrıs barış harekatı 20 Temmuz 1974 *Aya ilk insan ayağının basması 21 Temmuz 1969

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI