Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-86

Fadl bin Abbas(r.a)’ın Hz. Abbas bin Abdulmuttalib’in en büyük oğlu olup, Hz. Ömer’in halifeliği devrinde cihad için Şam’a gittiğini ve Ürdün’de Hicri 18 senesinde, 22 yaşında vefat ettiğini..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2016-11-08 11:00:07

*Fadl bin Abbas(r.a)'ın Hz. Abbas bin Abdulmuttalib'in en büyük oğlu olup, Hz. Ömer'in halifeliği devrinde cihad için Şam'a gittiğini ve Ürdün'de Hicri 18 senesinde, 22 yaşında vefat ettiğini..

*Peygamberimizin seferler sırasında binitin arkasına bir kişiyi daha almayı itiyat haline getirdiğini. İsfehan-i İbn-i Mende'nin bu şerefe nail olan zevatın isimlerini topladığını ve bu sayının otuz küsur olduğunu..

* İlk sahabelerden Üseyd bin Hudayr'ın(r.a) Akabe biatlarında ve Bedir gazvesinde bulunan bir zat olduğunu. Hz. Ömer(r.a) ile birlikte Kudüs'ün fethinde bulunduğunu. Allah Rasulünün kendisi hakkında; "Üseyd bin Hudayr ne iyi insandır" buyurduğunu. Kendisinin künyelerinin Ebu Yahya ve Ebu İsa olduğunu. Hicri 20 senesinde vefatında cenazesi Baki kabristanına götürülürken,halife Hz. Ömer(r.a)'in tabutun bir tarafını omuzlayarak, kendisine müstesna hürmet gösterildiğini..

*Abbad bin Bişr Hazretlerinin Eşhel oğullarından olup Yemame harbinde şehid edildiğini. Bir gece onun sesini işiten Hz. Peygamberin(aleyhissalatu vesselam); "Allahım Abbâd'ı mağfiret buyur" diye dua buyurduğunu..

* Abdurrahman bin Avf hazretlerinin biri Habeşistan, diğeri Medine'ye olmak üzere iki defa hicret etme şerefine erdiğini..

*Talha bin Ubeydullah(r.a)'ın künyesinin Ebu Muhammed Medeni olduğunu..

*Cerir bin Abdullah el-Beceli(r.a)'ın irtihal-i Nebevi'den kırk gün önce İslam'a girme şerefine erdiğini. Son derece yakışıklı bir zat olduğundan kendisine 'Muhammed Ümmetinin Yusuf'u' dendiğini..

*Hz. Ebu Zerr(r.a)'in İslam'a ilk giren beş zattan biri olduğunu, kendisinin ilimde İbn-i Mesud'a(r.a) eşit sayıldığını..

*Selman-ı Farisi hazretlerinin vefat yaşı hakkında ihtilaflar olduğunu. İmam Zehebi'nin; "Selman'ın yaşı hakkında sözleri inceledim. 250'de ittifak edildiğine vakıf oldum. İhtilaf yalnız iki yüz elliden fazlası hakkındadır. Fakat ben bu rivayetleri kabul etmiyorum. Çünkü Selman'ın seksen yaşını tecavüz etmediğine kanaat ettim" dediğini. İbn-i Hacer-il Askalani'nin de bu görüşü paylaştığını..

*Selman-ı Farisi hazretleri hakkında ashabın tamamında büyük bir sevgi olduğunu. Ensarın da, Muhacirinin de "Selman bizdendir" diye bu sevgiyi paylaşamadıklarını. Allah Rasulünün hem ortayı bulmak hem de Selman hazretlerini taltif etmek için; "Selman bizden, ehl-i beyttendir" diye ferman ettiğini..

*Merhum Kamil Miras Hocanın Hz. Selman(r.a) hakkındaki mübalağalara değinirken; "Selman'ın Hendek harfine(kazım yapmasına) dair rivayetlerde de mübalağa edilmiştir. Günde onbeş arşın uzunluğunda, beş arşın derinliğinde, on kişinin işlediği işi başardığı rivayet edilmiştir ki, yaşı hakkında rivayetler gibi, bu da mucib-i istiğrabtır(şaşırmayı gerektirir)" diye yazdığını..

*Hz. Selman'ın Medine'de Ebu Derda hazretleriyle kardeş yapıldığını..

 *Resul-i Ekrem(aleyhissalatu vesselam)ın Selman-ı Farisi(r.a)'ye "Selman-ül Hayr(Hayırlı Selman) lakabını verdiğini..

*Aslen Yemen'in Ansi kabilesinden olan Ammar bin Yasir'in babası Yasir'i Ebu Hüzeyme Mahzumi'nin Sümeyye adlı bir cariyesi ile evlendirdiğini, Ammar hazretlerinin bu izdivaçtan dünyaya geldiğini..Ebu Hüzeyfe'nin daha sonra Sümeyye'yi azad etmesine karşın Hz. Ammar'ın bu anneden dünyaya geldiği için köle muamelesine maruz kaldığını, yoksa katiyyen köle olmadığını..

*Tarihçi İbn-i Esir'in; "Ammar (r.a) Müslüman olduğunda Müslümanların sayısı otuza ulaşmıştı" dediğini.

*Ammar bin Yasir'in uzun boylu, iri gövdeli, şehla gözlü, heybetli bir bünyeye sahip olduğunda, şehid edildiğinde 97 yaşında olduğunu.. Cenaze namazını Hz. Ali(r.a)'nin kıldırdığını..

* Süheyb-i Rumi ile Ammar bin Yasir hazretlerinin aynı gün Müslüman olduklarını..

* Bilal-i Habeşi hazretlerinin de önce Habeşistan'a sonra Medine'ye hicret eden sahabelerden olduğunu, vefatında altmış küsur yaşlarında olduğunu..

Kaynaklar

1- Kâmil Miras, Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi, Cilt:6, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara-1974

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

De ki: "Herkes kendi yapısına uygun işler görür. Rabbiniz, en doğru yolda olanı daha iyi bilir."

İsra, 84

GÜNÜN HADİSİ

Herkesin niyet ettiği ne ise eline geçecek olan ancak odur.

Buhari

TARİHTE BU HAFTA

*Malcolm X'in şehadeti-1965(21 Şubat) *Resulullah'ın(sav) Veda Hutbesi'ni iradı-632(23 Şubat) *Çeçenlerin Stalin tarafından Sibirya ve Kazakistan'a sürgünü *Seyyah İbn-i Battuda'nın vefatı

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI