Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-74

Abdullah bin Mesud(r.a)’un Mekke'de Kureyşîlere karşı Sûretü'l-Kalem'i cehren okumak suretiyle onlara Kur'ân-ı Kerîm'in âyetlerini ilk duyuran zât olduğunu..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2016-07-15 11:46:57

*Abdullah bin Mesud(r.a)'un Mekke'de Kureyşîlere karşı Sûretü'l-Kalem'i cehren okumak suretiyle onlara Kur'ân-ı Kerîm'in âyetlerini ilk duyuran zât olduğunu..

* Süleyman b. Yesâr'ın Zeyd bin Sabit hazretleri hakkında "Hazret-i Ömer ile Osman, fetva, ferâiz ve kırâet hususunda hiçbir kimseyi Zeyd üzerine takdim etmezlerdi" dediğini..

* Asıl adı Abdullah veya Abdurrahman olan Ebû Hüreyre hazretlerine Ebu Hureyre künyesini ya Peygamber Efendimiz veya çocukluğunda ken­di pederi tarafından verildiğini..

*İbn-i Abbas hazretlerinin hicretten üç sene evvel dünyaya geldiğini..

* Süfyan İbn-i Uyeyne'nin şöyle dediğini; "Ashâb-ı Kiram arasında İbn-i Abbâs, Tabiîn ara­sında Şa'bî, Tebe-i Tabiîn arasında da İbrâhîm-i Nehaî zamanlarının en bü­yük fukahâsından bulunuyorlardı."

* Hazret-i Ömer'in müşkil bir fıkhi mesele karşısında kalınca İbn-i Abbâs'ı da'vet edip, meseleyi ona bildirdiğini, onun sözünü esas aldığını ve bu gibi zor meselelerde ondan başkasını da'vet etmediğini..

*Hz. Ömer'in, oğlu Abdullah'ı kendisinden sonraya halife olarak bırakmasını isteyenlere; "bir aileden bir kurban kâfi" cevabını verdiğini..

* Mekke'de en son vefat eden Sahâbi'nin Abdullah bin Ömer(r.a) olduğunu..

* İmâm-ı Mâlik'in "Abdullah İbn-i Ömer, Nebiyy-i Ekrem sallallâhu aleyhi ve sellem'den sonra Hac mevsiminde ve sâirede insanlara altmış sene fetva vermiştir. Fetva verme hususunda pek ihtiyatlı idi" dediğini..

*Yermük harbi öncesi bir Rum generalinin İslam ordusunun ahvalini bildirmek için bir bedevi Arap'ı casus olarak İslam ordugahına gönderdiğini, Bir gün, bir gece Müslümanlar içinde kalan o adamın dönüşünde generale; "Onlar geceleyin hep rahip, gündüzler ise askerdir. Aralarında hakkı yerleştirmek için, zina edenleri recmederler, kendi halifelerinin oğlu bile olsa hırsızlık yapanın elini keserler" dediğinde generalin; "öyleyse, yeryüzünde onlarla uğraşmaktansa, yerin altı bize daha hayırlıdır" dediğini..

*Yermük harbinde Bizans kuvvetlerinin sayısının 240 bin civarında olduğunu, İslam ordusunun mevcudunun ise kırk altı bin kadar olup içlerinde bin sahabe bulunduğunu. Bu sahabelerin yüz tanesinin Ashab-ı Bedir'den olduğunu..

*Hz. Ebubekir'in(r.a) vefat hastalığı sırasında 15 gün mescide çıkamadığını, bu sıralar imamete Hz. Ömer(r.a)'i geçirdiğini..

*Hz. Ebubekir(r.a)'in son kelamının Yusuf aleyhisselamın duası olan;

تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ

Beni müslüman olarak öldür ve beni sâlihler arasına kat!" (Yusuf: 12/101) olduğunu..

*Hz. Ebubekir'in(r.a)

Cahiliyye devrinde evlendiği Katîle binti Abdiluzza'dan Abdullah isminde oğlu ile kızı Hz. Esma'nın,

Yine Cahiliyye devrinde evlendiği Ümmü Ruman'dan oğlu Abdurrahman ile Aişe validemizin,

İslam devrinde evlendiği Esma isminde hanımdan Muhammed adlı oğlunun

Ve yine devr-i İslam'da tezevvüç ettiği Hatibe bint-i Harise'den Ümm-ü Gülsüm adlı kızını dünyaya geldiklerini..

*Hz. Ebubekir'in(r.a) vefat ettiği gün, meşhur sahabe Erkam bin ebil Erkam'ın da(r.a) vefat ettiğini.

*Hz. Ebubekir'in babası Ebu Kuhafe'nin de oğlunun vefatından altı ay sonra, 97 yaşında vefat ettiğini..

Kaynaklar

1-Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, Cilt:1, Bilmen Basımevi, İst. 1973

2-Ahmet Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya, Cilt:1, Bedir Yayınevi, İst. 1966

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

"Allah bize yeter, O ne güzel vekildir" dediler.

Âl-i İmrân; 173

GÜNÜN HADİSİ

Gece içinde öyle bir saat vardır ki, müslüman olan herhangi bir kimse, dünya ve ahiret hususlarında Allah'dan bir hayır isterken duasını ona denk düşürürse, Allah; muhakkak istediğini kendisine verir.

Müslim, Ravi[Cabir (r.a.)]

TARİHTE BU HAFTA

*Malcolm X'in şehadeti-1965(21 Şubat) *Resulullah'ın(sav) Veda Hutbesi'ni iradı-632(23 Şubat) *Çeçenlerin Stalin tarafından Sibirya ve Kazakistan'a sürgünü *Seyyah İbn-i Battuda'nın vefatı

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI