Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-73

Abdullah bin Mesud(r.a)’un; “Eğer Ömer'in ilmi terazinin bir gözüne, insanların ilmi de diğer bir gözüne konulacak olsa idi, elbette Ömer'in ilmi ağır gelirdi” dediğini..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2016-07-08 16:01:43

*Abdullah bin Mesud(r.a)'un; "Eğer Ömer'in ilmi terazinin bir gözüne, insanların ilmi de diğer bir gözüne konulacak olsa idi, elbette Ömer'in ilmi ağır gelirdi" dediğini..

* Hazret-i Ömer(r.a) vefat edince, Abdullah bin Mesud hazretlerinin "İlmin onda do­kuzu gitti" dediğini..

* Kubeysa b. Câbir'in: "Ben raiyyeti hakkında Hazret-i Ebû Bekir'den daha re'fetli, daha hayırlı bir zât görmedim. Hazret-i Ömer'den ziyâde de Kur'ân okuyucusu, Dîn-i İlâhî'de derin görüş sahibi, hudûdu'llâhı ikamede önce davranan, insanların kalblerinde heybetli bir zât görmedim. Hazret-i Osman'dan ziyâde de hayâlı bir zât müşahede etmedim" dediğini..

*Hz. Ömer'in şiire vukufiyeti hakkında şöyle söylenildiğini; 'Kendisine bir şey arz edilmezdi ki, onun hakkın­da Arap şiirinden bir beyit okumasın.'

* Peygamber Efendimizin Hazret-i Osman hakkında: "Eğer kırk kızım olsa idi, bunlardan bir tanesi kalmayıncaya kadar birer birer Osman'a tezvîc ederdim" buyurduğunu..

*Hz. Ali'nin(r.a) bir lakabının da; "Esedullahi'l-Gâlib"(Allah'ın muzaffer arslanı) olduğunu.. 

* Ebü'l-Esvedü'd-Düelî'nin Hz. Ali'nin(r.a) şehadetinin ardından söylediği mersiyede şöyle dediğini; "Ebü'l-Hüseyn Aliyyü'l-Murtazâ'nın yüzüne dönüp baktığın zaman bakanların pek hoşuna gidecek parlak bir ay parçası görmüş olurdun. Biz onun şehadetinden evvel, hayr içinde yaşıyorduk. Resûlullâh'ın sevgilisini, kendi aramızda görüp duruyorduk. Hazret-i Ali'yi kaybettiklerinde ise halk, sanki senelerce bir sahada hayretler içinde kalmış deve kuşlarına dönmüştür."

*Hz. Ali'nin(r.a) Uhud gazvesin­de on altı kılıç darbesi aldığını..

* Hazret-i Ali'nin(r.a) Irak'a giderken Abdullah b. Selâm(r.a) ziyaretine gelip, "Ya Ali! Irak'a gitme, korkarım ki orada vücûduna bir kılıç ağzı isabet eder" dediğini Hazret-i Ali'nin de: "Evet.. Kasem ederim ki bunu bana Resûlu'llâh haber vermiştir" diye mukabelede bulunduğunu..

* Resûl-i Ekrem'den sonra Aliyyü'l-Murtazâ derecesinde beliğ hutbe tertîb ve îrâd eden bir zât görülmediğini..

* Arab lisânının ilk kavâidini vaz' eden zâtın da Hazret-i Ali(r.a) olduğunu.. Bu cihetle Kur'ân lisânına herkesten daha ziyâde âşinâ olduğunu.. Kur'ân'ın belâğatine, i'câzına, hakikatlarına herkesten daha ziyâde muttali bulunduğu..

*Hz. Ali'nin Yemen'e kadı olarak tayin edildiğini..

*Hz. Ömer efendimizin Übeyy bin Kab hazretleri için "Seyyidü'l-Müslimîn"(Müslümanların ulusu) ifadesini sık sık tekrar ettiğini ve Übeyy hazretleri vefat ettiğinde de yine; "Müslümanların ulusu öldü" diye teessürünü izhar buyurduğunu..

* Resûl-i Ekrem Efendimiz, Übey b. Kâ'b'a "Allâhu Teâlâ Beyyine Sûresini sana okumaklığımı bana emr etti" diye müjde de bulunduğunu. Bunun üzerine fevkalâde heyecanlanan Übey b. Kâ'b(r.a)'ın "Allah mı benim adımı sana andı?" diye Hazret-i Peygam­berden sorduğunu, "Evet" cevabını alınca da hıçkırıklara boğulduğunu..

Kaynaklar

1-Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, Cilt:1, Bilmen Basımevi, İst. 1973

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Şüphesiz Biz Seni, şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.

Fetih, 8

GÜNÜN HADİSİ

Kur'an'ın Faziletine Dair

"Sizin en hayırlınız Kur'an'ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir."- Buhari, Fedailu'l-Kur'an 21

TARİHTE BU HAFTA

*Malcolm X'in şehadeti-1965(21 Şubat) *Resulullah'ın(sav) Veda Hutbesi'ni iradı-632(23 Şubat) *Çeçenlerin Stalin tarafından Sibirya ve Kazakistan'a sürgünü *Seyyah İbn-i Battuda'nın vefatı

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI