KADIN VE CİHAD

Yaşadığı zamanın hâkim anlayış ve yaşayış biçiminin her insanı bir şekilde etkilediğini bizatihî kendi hayatlarımızdan biliyoruz. İnsanın bir açıdan ‘ibnü’z-zaman’ olduğu bir gerçek; çocuğu, anne ve babasından da çok, yaşadığı zaman ve zemin etkiliyor.


2015-03-16 03:19:17

Yaşadığı zamanın hâkim anlayış ve yaşayış biçiminin her insanı bir şekilde etkilediğini bizatihî kendi hayatlarımızdan biliyoruz. İnsanın bir açıdan 'ibnü'z-zaman' olduğu bir gerçek; çocuğu, anne ve babasından da çok, yaşadığı zaman ve zemin etkiliyor.

Durum bu olduğuna göre, bir açıdan 'feminizm çağı' diye de anılmayı hak eden hazır zamanın dünyanın her tarafından insanları, bu arada dârü'l-İslâm'ın her kesimiyle birlikte bu topraklardaki mü'minleri etkilemediğini düşünmek mümkün değil. Yaşananlar, Batının kendi geçmişinin ürettiği etki-tepki zinciri içerisinde gelişen bir modern ideoloji olarak feminizmin dalgalarının Müslüman zihinlerin ve dahası Müslüman hayatların sahillerine de vurduğunu açıkça gösteriyor.

Açıkçası, gelinen noktada feminizm, bir 'Batılı' ideoloji olmanın ötesinde, Müslüman hayatların da bir parçası artık. Feminizmin düşünce kodları, giderek daha fazla sayıda Müslüman kadının zihin dünyasını biçimlendiriyor; giderek daha fazla evlilik feminizmin etkilediği davranış kalıpları içerisinde kuruluyor ve yine bu yüzden giderek daha fazla sayıda mü'mine kadın evliliği düşünmediği bir hayat kurguluyor. Mesture hanımların dilinde bir 'ekonomik bağımsızlık' söylemi varsa meselâ, bu söyleme 'kula kul olmama bilinci' değil, feminist dalganın mü'mine zihinler üzerindeki serpintileri tetikliyor.

Hâtemü'l-enbiya aleyhissalâtu vesselamın ahir zamana dair hadislerinden anladığımız üzere, Saat'in yaklaşmakta olduğunun alâmetlerinden birisini, 'kadınların erkekleşmesi, erkeklerin kadınlaşması' olgusu oluşturuyor. Bu olgu, iki cinsin bir ara noktada birbirine benzemesi haline işaret ediyor ki, bugün gündelik hayatlara giderek daha fazla hakim olmaya başlayan 'blucin-tişört' buluşması bunun bir simgesi olsa gerek. Ama bu simgenin çok daha ötesinde, ilgili hadisler, bir fıtrat kaymasının haberini veriyor.

Modern zamanlarda, erkekler zümresinde kadınsılaşmasının, kadınlar zümresinde erkeksileşmenin bir göstergesi olan cinsel sapkınlıklar, bu fıtrat kaymasının uç noktalarını gösterirken; durumun bu sapkınlığa uzanmadığı durumlarda dahi, fıtratın tayin ettiği kadın-erkek farklılığının göz ardı edilir hale geldiği bir vâkıa. Kadın ile erkeğin vazife ve sorumluluklarına dair 'kadim' esasların artık 'geleneksel' diye damgalanıp 'modern' alternatiflerin söz konusu edilmesi, boşuna değil. 'Kadim' kelimesi fıtratla birebir özdeşliği, dolayısıyla kalıcı bir gerçekliği temsil ederken; 'geleneksel' kelimesi, artık aşılması gereken bir geçmişi ima ediyor zira...

Sözü daha fazla uzatmadan sadede gelecek olursak; Müslime zihinlerin dahi feminizmin etkisiyle düşünür, feminizmin etkisiyle davranır, bugününü ve geleceğini feminizmin etkisiyle kurgulayıp tasarlar hale geldiği bir zamanın içindeyiz.

Ve gerçekte bir 'erkek ideolojisi' olarak feminizmin en çarpıcı tarafı, kadınların da erkeklerin yapabildiği şeyleri yapabileceği iddiası üzerinden kadın-erkek eşitliğini vurgulamak olduğuna göre, erkeklerin yaptığı her şeyi yapabilen Müslüman kadın figürleri çıkıyor karşımıza. Erkeklerin yaptığı işleri pekâlâ yapan; pekâlâ doktor, avukat, iş kadını, akademisyen, bilim kadını olabilen. Erkeklerin okuduğu kadar, hatta daha fazla okuyan, erkeklerden daha fazla ve daha iyi yazan, küfre karşı erkeklerden daha iyi mücahede eden...

Buna karşılık, bir kadının kadim zamanlardan beri üzerinde hoşnutlukla, huzur içinde ve iftiharla taşıdığı iki nitelik, bugünün müslime kadınlarının dünyasında dahi bir işe yaramazlık, değersizlik ve 'ikinci sınıf'lık duygusu uyandırıyor neredeyse. Bir kadının 'anne' ve 'ev kadını' olarak değerinden değil, ancak 'değersizliği'nden dem vurulan günlerdeyiz.

Erkekle birlikte kadını da 'dışarıda' tanımlayan bu yeni rol dağılımı söz konusu olduğunda, aklıma Ahzâb sûresinin 35. âyeti geliyor nicedir. Kadın ile erkeğin âlemler Rabbine kulluk itibarıyla eşitliğini ve aynı amel-i salihe karşılık aynı mükâfata mazhar olacaklarını bildiren bir âyet, nicedir aklıma gelen:

"Şüphesiz, müslüman erkekler ve müslime kadınlar, mü'min erkekler ve mü'mine kadınlar, tâate devam eden erkekler ve tâate devam eden kadınlar, doğru erkekler ve doğru kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, Allah'a karşı huşû duyan erkekler ve Allah'a karşı huşû duyan kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkekler ve zikreden kadınlar, (işte) Allah bunlar için bağışlama ve büyük mükâfat hazırlamıştır."

"Ey Peygamber hanımları" hitabıyla başlayan ve Peygamber hanımlarıyla ilgili hükümler ve uyarılar içeren iki âyetin ardından gelen bu âyet, kadın ile erkek arasındaki 'eşitliğin' geçerli olduğu zemini de öğretiyor her iki cinsten mü'minlere. Erkek olsun kadın olsun, kim Allah'a iman ediyor ise ona mükâfat; erkek olsun kadın olsun, kim Allah'a imandan uzak duruyor ise, ona mücâzat var. Erkek olsun kadın olsun kim Allah'ın dinine teslim olmuşsa, teslimiyeti nisbetinde Allah indinde mükâfata mazhar kılınacak. Aynı şekilde, Allah'a itaate devam eden, sıdk üzere olan, sabreden, Allah'a karşı huşû duyan, Allah için sadaka veren, Allah için oruç tutan, nâmuslarını koruyanlar, Allah'ı çokça zikredenler, erkek veya kadın oldukları için değil, bu vasıflarından dolayı mükâfata mazhar olacaklar diye öğreniyoruz.

Kadın ile erkeğin Allah indinde hangi açıdan 'eşit' olduklarını 'ubudiyet'i esas alarak haber veren bu âyette yer almayan bir vasıf ise, modern zamanların Müslüman zihninde bile yer etmiş bir algı ile Kur'ânî mesaj arasındaki farkı ihsas etmesi bakımından bana bilhassa dikkat çekici geliyor. Kadın ile erkeğin iman, İslam, taat, sıdk, sabır, huşû, tasadduk, oruç, iffet, zikir gibi ubudiyet vasıfları itibarıyla beraberce zikreden Ahzâb âyetinin, başka sûrelerde faziletine defalarca dikkat çekildiği halde burada 'cihad'dan söz açmadığını görüyoruz. Çünkü, bir farz-ı kifâye olarak cihad, esas olarak erkeklere mahsus kılınmış bir ubudiyet vazifesi olarak karşımızda duruyor.

Dolayısıyla, mü'min erkekler-mü'mine kadınlar, müslim erkekler-müslime kadınlar' ile başlayıp 'zâkir erkekler-zâkire kadınlar'a kadar uzanan eşleştirmeler arasında 'mücahit erkekler-mücahide kadınlar' diye bir eşleştirme çıkmıyor karşımıza. Çünkü, âlemler Rabbi mü'min erkeklerden 'mücahid' olmalarını beklerken, mü'mine kadınlara 'mücahide' olma gibi bir yükümlülük yüklemiyor.

Bu açıdan bakarsak, annelik ve evinin kadını olma gibi vasıflara 'mücahide' olmak adına burun kıvıran veya tepeden bakan bugünün kimi müslime kadınlarının, sorunlu bir alanda durduklarını anlayabiliyoruz.

Modern zamanlar, Allah yolunda mücahede adına, kadınların da evi terk ettiği, hatta evliliği terk ettiği; evliliğin terk edilmediği durumda ise anneliğin bir yük olarak algılandığı bir dünya. Halbuki, Ahzâb âyetinin kadın ile erkek arasındaki onca eşleştirme içinde ('onca' derken sözgelişi öyle söylüyor değilim; ilgili âyet on vasıf itibarıyla eşleştirme yapıyor) 'cihad'a yer vermemekle, zımnen, mü'mine kadınları ve erkekleri fıtrat kaymasına karşı uyarıyor; ve sözümona 'Allah adına' olsa bile, taşları yerinden oynatmamaya davet ediyor.

Ben ise, bu zımnî dersten, "Cihad kadına farz değildir" ve "Kadınların kendilerini mücahide olarak kurgulamamaları gerekir" sonucunu da çıkarıyorum.

Dahası da var. Ama şimdilik bu kadarı herhalde yeterlidir.

Metin KARABAŞOĞLU

http://www.karakalem.net/?article=3884

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

UBEYDULLAH-I AFGÂNÎ İLE SEBÎLÜRREŞÂD İDÂREHÂNESI’NDE BİR MUHÂVERE

UBEYDULLAH-I AFGÂNÎ  İLE SEBÎLÜRREŞÂD İDÂREHÂNESI’NDE  BİR MUHÂVERE

Ubeydullah-ı Afgānî” nâmında bir zât tarafından geçenlerde Kavm-i Cedîd ünvânıyla neş

MAÂRİF, DİN EĞİTİMİNİ EN İYİ ŞEKİLDE VERMELİDİR

MAÂRİF, DİN EĞİTİMİNİ EN İYİ ŞEKİLDE VERMELİDİR

İnanmak yaradılışın bir gereğidir. Din, aklın mâverâsında, zekânın fevkinde bir mürşi

MELİK FAYSAL’IN YAHUDİ KİSSİNGER'E VERDİĞİ TARİHİ CEVAP

MELİK FAYSAL’IN YAHUDİ KİSSİNGER'E VERDİĞİ TARİHİ CEVAP

Melik Faysal'ın en önemli gayelerinden birisi, Filistin meselesi ve Mescid-i Aksâ'nın hürriyeti

NESLİN EĞİTİMİNDE MAARİFE DÜŞEN VAZİFELER

NESLİN EĞİTİMİNDE MAARİFE DÜŞEN VAZİFELER

Mânevîyatsız ilmin, beşeriyete felâh ve huzur yerine, şüphe, tereddüt, hatta ızdırap verdi

NASIL BİR MAARİF?

NASIL BİR MAARİF?

Yıllardır ilmî ve fikrî çalışmalarım arasında memleketimizin mânevî, ahlâkî, derûnî

GENÇLERİ HEDONİZM ÇILGINLIĞINA İTENLER

GENÇLERİ HEDONİZM ÇILGINLIĞINA İTENLER

Diyorlar ki: Dünyaya bir kere gelinir. Sonun başlangıcı yoktur. Gülün, eğlenin, bir yıldır

HİCRET VE HAREKET

HİCRET VE HAREKET

Hicret, tâ ezelden ebede, âlem-i vücubdan âlem-i imkâna, daire-i ilimden daire-i kudrete, tâ

ORUÇ, ORUÇ BOZMAK VESAİRE

ORUÇ, ORUÇ BOZMAK VESAİRE

Ramazan ayının hususiyeti oruç. Orucun hususiyeti de kendisine ait meseleler. Başında; tutan tu

HEKİM VE FİLOZOF GÖZÜ İLE RAMAZAN

HEKİM VE FİLOZOF GÖZÜ İLE RAMAZAN

Hekim gözü ile Ramazan perhiz ayıdır. Bir çok hastalıklara karşı tıbbın tavsiye ettiği im

HÜZÜNLÜ BİR HAYVANAT BAHÇESİ GEZİSİ

HÜZÜNLÜ BİR HAYVANAT BAHÇESİ GEZİSİ

“Paris'in büyük hayat sıtmasına tutulduktan sonra(1) yapmaya hiç vakit bulamayacağım bir zi

YİRMİNCİ ASRIN BAŞINDA ANADOLUDA PAZARIN NAMUSU

YİRMİNCİ ASRIN BAŞINDA ANADOLUDA PAZARIN NAMUSU

Fransız yazar Claude Farrare, Çanakkale’de bir köyde, 1900’şerin başında yaşadığı çok

Size yasak edilen büyük günahlardan kaçınırsanız, kusurlarınızı örteriz ve sizi ağırlancağınız şerefli bir yere yerleştiririz.

Nisâ, 31

GÜNÜN HADİSİ

Îmân altmış kadar şu'bedir. Hayâ da îmânın bir şu'besidir.

BUHARİ,KİTÂBÜ'L-ÎMÂN, EBU HUREYRE(r.a.)'dan

TARİHTE BU HAFTA

*Abdülkadir Geylani hazretlerinin vefatı 17 Temmuz 1163 *Kıbrıs barış harekatı 20 Temmuz 1974 *Aya ilk insan ayağının basması 21 Temmuz 1969

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI