Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-32

*İmam-ı Azam hazretlerinin talebelerinden İmam Muhammed’in Kitabu’l Âsâr adlı eserinde Ashab-ı Kiram arasında fıkıh ilminde derinlemesine vâkıf olanları şöyle tespit ettiğini; “ Hz. Ali, Hz. Ömer, Ubeyy bin Kaab, Ebu Musa el Eş’ari, Zeyd bin Sabit, Abdullah ibn-i Mesud.”


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2014-09-23 11:31:17

*İmam-ı Azam hazretlerinin talebelerinden İmam Muhammed'in Kitabu'l Âsâr adlı eserinde Ashab-ı Kiram arasında fıkıh ilminde derinlemesine vâkıf olanları şöyle tespit ettiğini; " Hz. Ali, Hz. Ömer, Ubeyy bin Kaab, Ebu Musa el Eş'ari, Zeyd bin Sabit, Abdullah ibn-i Mesud."

*İbn-i Hişam'ın rivayetine göre Uhud şehitlerinden Enes bin Nadr'ın bu savaşta tam yetmiş yara aldığını..

*İslam Tarihinde ilk vakfın, Hz. Ömer(r.a)'in Hayber ganimeti olarak hissesine düşen Semmağ adlı arazisini vakfetmesiyle vücut bulduğunu..

*Hz. Ömer(r.a)'i şehid eden Firuz adlı kölenin, Nihavend savaşında esir edilenlerden olduğunu..

*Hz. Ömer'in cenaze namazını Süheyb-i Rumi(r.a)nin kıldırdığını..Hz. Osman, Hz. Ali, Talha bin Ubeydullah, Saad bin Ebu Vakkas ve Abdurrahman bin Avf'ın(r. anhüm) cenazesini mezara indirdiğini..

*Hz. Ebubekir(r.a) devrinde Bizans'la yapılan Yermük Savaşı'nın Arap ordusunun layıkı ile tanzim edildiği ilk muharebe olduğunu..

 *Hayber Yahudilerinin Hz. Ömer(r.a) devrinde suikast ve ayaklanmalarından ötürü sürgüne tabi tutulduklarında, ellerinden alınan topraklarının parasının kendilerine ödendiğini, geçtikleri yollarda kendilerine lüzumlu yardımın yapılması, bir yere yerleşecek olurlarsa bir sene cizye vergisinden muaf tutulmaları hususunda valilere talimat verildiğini..

*Hz. Ömer'in(r.a) on senelik hilafet döneminde Müslümanlar için en tehlikeli iki harekatın; İran'la yapılan Nihavent savaşı ile Rum hükümdarının Humus'u geri alabilmek için külliyetli miktarda askerle taarruza geçmesi olduğunu..

*Hz. Ömer(r.a)'in meşveretsiz hilafeti meşru saymadığını ve "Müşaveresiz hilafet olmaz" buyurduğunu..

*Mevlana Şibli Numani'nin Hz. Ömer(r.a) hakkında kaleme aldığı eşsiz eseri "el Faruk'ta şöyle dediğini; "Gariptir ki, Ömer(r.a)'in takdir ettiği vergilerin hafif olmasına rağmen, onun zamanında toplanan varidat rakamlarına ondan sonra asla ulaşılamadı."

*Hz. Ömer'in(r.a) Arap halkını ziraatla uğraşmaktan men etmesi hususunda Mevlana Şibli'nin şu önemli tespitte bulunduğunu; "Filhakika, bu Ömer(r.a)'in uzak görüşlü olmasının bir deliliydi. Cüret ve yiğitlik, metanet, cesaret ve büyük azmin hakiki hasletlerini Araplar ziraat mesleğinden uzak kaldıkları müddetçe muhafaza edebilirlerdi. Bu mesleğe girdikleri gün, onlar da bu büyük hasletleri kaybettiler."

*Hz. Ömer'in yukarıda belirtilen uygulamasında -Allahu âlem- şu hadisi esas aldığını; "İbn Ömer'den (r.a) Rasulullah'ın (s.a.v) şöyle dediği rivayet edilmiş; "Siz, iyne (veresiye) ile satın almaya başladığınızda! İneklerin kuyruklarına tutunduğunuzda, ziraata razı olduğunuzda ve cihadı terk ettiğinizde; Allah üzerinize zilleti musallat kılar. Dininize dönmeyinceye kadar Al­lah, onu sizden söküp atmaz.( Ebu Davud Buyu: 56,)

Kaynaklar

1- Şah Muinuddin Ahmed Nedvi, Siyer-ül Muhacirin, Türkçe çevirisi; Asr-ı Saadet, Mütercim Ali Genceli, Cilt, 2, haz.: Eşref Edip, Sebilürreşad Neşriyatı, İst. 1963

2-Mevlana Şibli Numani, el Faruk, İngilizce çeviriden Türkçeye tercüme; Bütün Yönleriyle Hz. Ömer ve Devlet İdaresi, Cilt: 1, Mütercim; Dr. Talip Yaşar Alp, Hikmet- Dava-Çağ Yayınları, İst. 1975 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

Ne yerde ne gökte zere ağırlığınca bir şey Rabbinden uzak (ve gizli) kalmaz.

Yûnus,61

GÜNÜN HADİSİ

Sadakaların en efdali, iki kişi arasını düzeltmektir.

Seçme Hadisler, s.237

TARİHTE BU HAFTA

*Emir Sultan hazretlerinin vefatı- 2 Mart 1389 *Hilafetin ilgası-3 Mart-1924

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI