Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-26

*Hz. Bilal-i Habeşi(r.a)nin meşhur Amvas taununda vefat ettiğini.. *İbn-i Sad’in rivayetine göre, Ebu Derda(r.a)’nın meclise gelirken ehl-i ilmin etrafını sardığını ve sultanlara has bir ihtişamla ders halkasına teşrif buyurduğunu..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2014-06-07 10:48:38

*Hz. Bilal-i Habeşi(r.a)nin meşhur Amvas taununda vefat ettiğini..

*İbn-i Sad'in rivayetine göre, Ebu Derda(r.a)'nın meclise gelirken ehl-i ilmin etrafını sardığını ve sultanlara has bir ihtişamla ders halkasına teşrif buyurduğunu..

*İmam Zehebi'nin Tezkiretü'l Huffaz adlı eserinde, Ebu Derda(r.a) için; "Rabbani imam" ve "ümmet-i İslamiyenin hakimi" dendiğini belirttiğini..

*Ebu Derda(r.a) hazretleri uzun zaman Şam kadısı olduğu için kendisinin "Şam'ın âlimi" "Şam'ın fakihi" "Şam'ın mukrii" denmekle meşhur olduğunu..

*Bedir savaşındaki mübarezede şehid olan Allah Rasulünün(aleyhissalatu vesselam) amcaoğlu Ubeyde bin Haris(r.a) Efendimizden(Sallalahu aleyhi ve sellem) on yaş büyük olduğunu..

*Aşere-i Mübeşşere'den en son vefat eden zatın Sa'd bin Ebu Vakkas olduğunu..

*İmam-ı Malik'in Abdullah bin Ömer(r.a) hakkında; "İbn-i Ömer 84 yaşına kadar yaşadı. Bunun altmış senesini iftâ ile yani Müslümanların dini meselelerini halletmekle geçirdi. Ve o bütün ilimlerini kölesi ve talebesi Nâfi öğrenip, neşretti" dediğini.

*Abdullah İbn-i Mesud'un(r.a) Irak fıkıh ekolünün kurucusu ve temel taşı olduğu gibi, İbn-i Ömer'in de Hicaz fıkıh medresesinin kurucusu olduğunu..

* Ebu Ubeyde bin Cerrah(ra) hazretlerinin asıl adının Amir bin Abdullah ibn-i Cerrah olduğunu..

*Tirmizi'nin ve İbn-i Hibban'ın Enes bin Malik'ten(r.a) naklettiklerine göre Resul-i Ekrem(aleyhissalatu vesselam)'ın;

Ümmetimin en merhametlisi Ebubekir'dir.

Emr-i ilahide en şiddetli olan Ömer'dir.

Hayâ itibarıyla en sadık olan Osman'dır

Helal ve Haramı en iyi bilen Muaz bin Cebel'dir.

Feraizi en iyi bilen Zeyd bin Sabittir.

En düzgün Kur'an okuyan Ubeyy bin Kab'tır buyurduğunu..

*Tecrid-i Sarih şârihi merhum Kamil Miras Hoca'nın; "Peygamber Efendimiz(aleyhis salatu vesselam)'in ashabın büyüklerinden her birini bir fazilette tahsis buyurmasının onda o fazilet ve maneviyatın ziyade bulunduğuna iş'ar içindir" dediğini..

*Hz. Aişe'nin(r.a) nazarında Peygamber Efendimiz(aleyhissalatu vesselam) ve Hz. Ebubekir(r.a)'den sonra insanların en sevimlisinin kız kardeşi Esma'nın(r.a) oğlu olan Abdullah bin Zübeyr(r.a) olduğunu, çünkü onu bizzat kendisi eğitip yetiştirdiğini.

Kaynaklar

1-Kamil Miras, Sahih Buhari Tercümesi ve Şerhi, cilt: 9, D.İ. B. Yayınları, Ankara, 1978

2- M. Yusuf Kandehlevi, Hayatü's Sahabe, Cilt: 3, terc: Hayri Demirci, Gülistan Neşriyat, İst. 2009

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

O gün ne mal fayda verir, ne de evlat. Ancak Allah'a selim bir kalb ile gelenler (fayda görürler.)

Şuara, 88-89

GÜNÜN HADİSİ

Mü'minin sezgisinden sakının, çünkü o Allah'ın nuruyla bakar.

Taberani

TARİHTE BU HAFTA

*Hilafetin kaldırılması ve Tevhid-i Tedrisat kanunun kabulu.(3 Mart 1924) *Selahaddin Eyyubi'nin Vefatı(4 Mart 1193) *Abdulgani Nablusi Hz.lerinin Vefatı(5 Mart 1713) *Piri Reis'in Vefatı(6 Mart 1554) *Yıldırım Beyazıd'ın Vefatı(8 Mart 1403)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI