Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-26

*Hz. Bilal-i Habeşi(r.a)nin meşhur Amvas taununda vefat ettiğini.. *İbn-i Sad’in rivayetine göre, Ebu Derda(r.a)’nın meclise gelirken ehl-i ilmin etrafını sardığını ve sultanlara has bir ihtişamla ders halkasına teşrif buyurduğunu..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2014-06-07 10:48:38

*Hz. Bilal-i Habeşi(r.a)nin meşhur Amvas taununda vefat ettiğini..

*İbn-i Sad'in rivayetine göre, Ebu Derda(r.a)'nın meclise gelirken ehl-i ilmin etrafını sardığını ve sultanlara has bir ihtişamla ders halkasına teşrif buyurduğunu..

*İmam Zehebi'nin Tezkiretü'l Huffaz adlı eserinde, Ebu Derda(r.a) için; "Rabbani imam" ve "ümmet-i İslamiyenin hakimi" dendiğini belirttiğini..

*Ebu Derda(r.a) hazretleri uzun zaman Şam kadısı olduğu için kendisinin "Şam'ın âlimi" "Şam'ın fakihi" "Şam'ın mukrii" denmekle meşhur olduğunu..

*Bedir savaşındaki mübarezede şehid olan Allah Rasulünün(aleyhissalatu vesselam) amcaoğlu Ubeyde bin Haris(r.a) Efendimizden(Sallalahu aleyhi ve sellem) on yaş büyük olduğunu..

*Aşere-i Mübeşşere'den en son vefat eden zatın Sa'd bin Ebu Vakkas olduğunu..

*İmam-ı Malik'in Abdullah bin Ömer(r.a) hakkında; "İbn-i Ömer 84 yaşına kadar yaşadı. Bunun altmış senesini iftâ ile yani Müslümanların dini meselelerini halletmekle geçirdi. Ve o bütün ilimlerini kölesi ve talebesi Nâfi öğrenip, neşretti" dediğini.

*Abdullah İbn-i Mesud'un(r.a) Irak fıkıh ekolünün kurucusu ve temel taşı olduğu gibi, İbn-i Ömer'in de Hicaz fıkıh medresesinin kurucusu olduğunu..

* Ebu Ubeyde bin Cerrah(ra) hazretlerinin asıl adının Amir bin Abdullah ibn-i Cerrah olduğunu..

*Tirmizi'nin ve İbn-i Hibban'ın Enes bin Malik'ten(r.a) naklettiklerine göre Resul-i Ekrem(aleyhissalatu vesselam)'ın;

Ümmetimin en merhametlisi Ebubekir'dir.

Emr-i ilahide en şiddetli olan Ömer'dir.

Hayâ itibarıyla en sadık olan Osman'dır

Helal ve Haramı en iyi bilen Muaz bin Cebel'dir.

Feraizi en iyi bilen Zeyd bin Sabittir.

En düzgün Kur'an okuyan Ubeyy bin Kab'tır buyurduğunu..

*Tecrid-i Sarih şârihi merhum Kamil Miras Hoca'nın; "Peygamber Efendimiz(aleyhis salatu vesselam)'in ashabın büyüklerinden her birini bir fazilette tahsis buyurmasının onda o fazilet ve maneviyatın ziyade bulunduğuna iş'ar içindir" dediğini..

*Hz. Aişe'nin(r.a) nazarında Peygamber Efendimiz(aleyhissalatu vesselam) ve Hz. Ebubekir(r.a)'den sonra insanların en sevimlisinin kız kardeşi Esma'nın(r.a) oğlu olan Abdullah bin Zübeyr(r.a) olduğunu, çünkü onu bizzat kendisi eğitip yetiştirdiğini.

Kaynaklar

1-Kamil Miras, Sahih Buhari Tercümesi ve Şerhi, cilt: 9, D.İ. B. Yayınları, Ankara, 1978

2- M. Yusuf Kandehlevi, Hayatü's Sahabe, Cilt: 3, terc: Hayri Demirci, Gülistan Neşriyat, İst. 2009

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Sakın sizi dünya hayatı aldatmasın.

Fâtır, 5

GÜNÜN HADİSİ

Hiç bir vâli yoktur ki, o, müslüman ahâli üzerinde icrâ-yı velâyet ederken zulüm ederek ölür, muhakkak Allah Cennet kokusunu ona haram kılacaktır.

Ma'kıl İbn-i Yesâr (r.a)'dan rivayet olunur.

TARİHTE BU HAFTA

*Malcolm X'in şehadeti-1965(21 Şubat) *Resulullah'ın(sav) Veda Hutbesi'ni iradı-632(23 Şubat) *Çeçenlerin Stalin tarafından Sibirya ve Kazakistan'a sürgünü *Seyyah İbn-i Battuda'nın vefatı

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI