HULUSİ YAHYAGİL'DEN RAMAZAN DUASI

‘Cenab-ı Hakk ve Feyyaz-ı Mutlak Hazretleri, cümlemizi idrakiyle müşerref olduğumuz mübarek Ramazan’ın gündüzlerini tam ve kâmil oruç tutmaya ve gecelerini teravih namazı ve sair ibadetler ile ihyaya muvaffak eyleye.


2013-07-15 18:33:16

 'Cenab-ı Hakk ve Feyyaz-ı Mutlak Hazretleri, cümlemizi idrakiyle müşerref olduğumuz mübarek Ramazan'ın gündüzlerini tam ve kâmil oruç tutmaya ve gecelerini teravih namazı ve sair ibadetler ile ihyaya muvaffak eyleye.

Her gecesinde Leyle-i Kadir sevabı almak mümkün olan bu mübarek ayın hürmetine yurdumuzu ve sair İslam memleketlerini kaht ve gala ve şamatat-ı a'da, gizli ve aşikar dinsiz hain zümrenin tasallut ve tahakkümünden, semavi ve arzi her türlü musibetlerden muhafaza eyleye. Gadre uğramış, zulüm görmüş, hürriyetlerini kaybetmiş ve bu gibi musibetlere hedef tutulmuş, din kardeşlerimizi nihayetsiz lütuf ve keremiyle halas ve muhafaza eyleye.

Ehl-i imanın bütün hastalarına acil şifalar, dertlilerine devalar, borçlularına borç eleminden kurtulmalar, yolcularına selametler, ticaretle iştigal edenlerine 'Sıdk ve emaneti iltizam eden tacir, Enbiya, Sıddikin ve şüheda ile beraberdir' hadis-i şerifi mantukunca doğruluk ve eminlik tevfik eyleye.

Bu mübarek ayda ehl-i imanın ihtiyaç içinde olanlarına yardım etmek lüzumunu idrak edip bilfiil yardıma muvaffak eyleye.

Hadd-i buluğumuzdan bu zamana kadar işlediğimiz büyük ve küçük umum günahlarımıza ciddi pişmanlık duyarak Rabb-ı Rahimimize iltica etmek ve afv ve mağfiret-i ilahiyeye nail olmak cümlemize müyesser eyleye.

 Âdem (as) zamanından bu zamana kadar dar-ı bekaya intikal etmiş ehl-i imana ve bütün geçmişlerimize rahmet ve evlatlarımıza hayatlarının devamında tarik-i müstakimde hidayetler nasib eyleye. 

Şahsi ve içtimai hayatımızda iman ve İslam dairesinde amellere muvaffak edip, bizleri, efradı aile, akraba ve taallukat ve tekmil din kardeşlerimizi salah-ı hal ile müzeyyen ederek rahmet-i ilahiyeye layık eyleye.

Suri ve manevi bütün müşkilatlarımızı hall ü asan eyleye.

Bu mübarek ayın orucu ile hayvani ve şehevani amellerden kurtararak melek evsafına yaklaşmak ve Ramazan'dan sonra da bu hali nihayetsiz lütuf ve keremiyle muhafaza etmek cümlemize nasib ve mukadder eyleye. 

Asakir-i İslamiyeyi dâhili ve harici her türlü düşmanlara, her zaman ve her yerde mansur ve muzaffer eyleye. Devlet adamlarımızı maneviyata, memleketin ümranına ve milletin refahına hadim eyleye.

Vadelerimiz hitamında cümlemize ol kelime-i münciye-i mübareke olan, 'Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah' ile ihtitamlar nasip eyleye. Şefaat-ı Ahmediyeye (asm) nail eyleye. Cennete ve rü'yet-i Cemaliye cümlemizi taltif buyurarak, haklarımızdaki hesapsız nimetlerini itmam eyleye.

Azamet-i Hüda ve bu duamızın indallahta kabülü için tekbir, 'Allahü ekber, Allahü ekber, Lailahe illallahu vellahu ekber, Allahu ekber ve lillahilhamd'

Ya ilahi tekmil işlerimizin sonunu hayreyle. Dünyada zelil olmaktan, ahirette azaptan koru. Ey yardımı bol olan Rabbimiz! Senin yardımın ali ve boldur. Ve her türlü noksanlardan berisin.

Ya ilahi! Malikimiz sensin. Bizler memlüküz. Fatihül ebvab sensin. Rahmet kapılarını bize ancak sen açarsın. Gücümüzün yetmediği hesapsız ihtiyaçlarımız var. Sebeplerin sahibi de sensin. Sebeplerini hazırla da, isteklerimizi ihsan buyur. Bize istemeyi öğret ki, istediklerimizi ver Ya R'abbi!

Ya İlahi! Bizleri senin emirlerini yerine getirmeye çalıştırdıklarına, lütfu fazlınla emniyette bulundurduklarına, kaza ve kaderine razı, belalarına sabir, nimetlerine şakir olup, zikrinden lezzet, kitabından ferah alanlarına, gecede ve gündüzde maddi ve manevi şerlerden esirgeyip necat verdiklerine, dünyadan nefret ve ahirete muhabbet ettirip Senin likana müştak kıldıklarına, yüzlerini sana çevirtip, Senin rahmet kapında niyaz ettirdiklerine, ölümü, başta Habibullah (asm) geçmiş ahbablara visal vesilesi olarak bildirdiğin makbul kullarının zümresine dahil eyle!

Ferman-ı Alişanın olan Kur'an'da bizlere öğrettiğin gibi diyoruz: 'Ya Rab! Resullerinin lisanı üzere bize vaat ettiğin sevabı ver ve kıyamet gününde bizi rezil ve rüsvay eyleme!' Muhakkak sen dua edene icabet eder, vadinde haşa, hulfetmezsin.

Ya ilahi! Bizleri senin rızan için sabahlat ve yine senin rızan için akşamlat, yaşat ve vadelerimiz doluncaya kadar cemaat içinde emin kıl. Ve böylece emanetlerine ihanet etmemiş kulların olarak kendine döndür Ya Rabbi.

Ya İlahi! Bizlere hakkı hak olarak gösterip uymayı, batılı batıl olarak gösterip sakınmayı müyesser eyle. Müslümanlardan olduğumuz halde vefat ettirip salihlere ilhak buyur. Zalimlerin şerlerini üzerlerimizden kaldır. Mü'minlerin makbul dualarına ortak et. Ve takdir buyurduğun musibetlerden bizleri lütfunla esirge Ya Rabbi.

Ya ilahi! Ümmet-i Muhammedi mağfiret buyur, şefaatına mazhar kıl, rahmeyle, yardım eyle, üzerlerine hayır kapılarını aç, kalplerini muhabbetinle teshir eyle, hallerini ıslah eyle. Fesada gitmekten muhafaza buyur, derecelerini yükselt, gamlarını gider. Muhammed (asm) hürmetine bütün Ümmet-i Muhammed'in (asm) kötülüklerinden geç Ya Rabbi.

Ey tövbe edenleri ve affetmeyi seven Rabbimiz! Tövbelerimizi kabul ve bizleri lütfunla affet. Ey korkulara ve 'Aman Ya R'abbi' diyenlere eman veren Rabbimiz, bizlere de eman ver. Ey mütehayyirlere delil olan Rabbimiz, bizleri hidayette, sırat-ı müstakimde sabit kıl. Ey isteyenlerin yardımcısı olan Rabbimiz, bizlere yardım eyle. Ey ümitleri kesilenlerin ümidi olan Rabbimiz, ümitlerimizi kesme. Ey asilere rahmeyleyen Rabbimiz, bizlere de rahmeyle. Ey günahkarların günahlarını mağfiret buyuran Rabbimiz, günahlarımızı mağfiret buyur, her türlü kötülüklerimizi ört Ya Rabbi.

Sadık dindarlardan olduğumuz halde hayatımıza ve o mübarek kelime-i şehadet olan 'Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah' ile nefesimizi vermeyi nasip eyle, Kalplerimizi muhabbetinle doldur ve nurlandır Ya Rabbi. Sadrımızı aç, ayıplarımızı ört. İşlerimizi kolaylaştır. Yüzlerin ak ve kara olarak görüleceği günde yüzlerimizi ak eyle, kalplerimizi pak eyle, kabirlerimizi nurlandır, Cennet bahçelerinden bir bahçe eyle, günahlarımızı mağfiret buyur, kalplerimize senin sevginden başka sevgilerin girmesine imkân verme, muratlarımızı ve maksutlarımızı ihsan buyur.

Ey gizli lütufların sahibi Rabbimiz! Bizleri korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle. Ya İlahi, bizleri, ana babalarımızı ve onların ana ve babalarını meşayih ve üstatlarımızı bahusus Üstad Bediüzzaman Said Nursi (ra) Hazretlerini ve umum merhum Nur talebelerini, sevdiklerimizi, akraba ve taallukatımızı, komşularımızı ve bütün din kardeşlerimizi, bize iyilik denleri, hayır dua edenleri ve bizden hayır dua isteyenleri ve bizde hakları olanları ve bütün Ümmet-i Muhammed'i (ASM) mağfiret buyur.

Ya ilahi, bizleri ve bütün ehl-i imanı belalardan, borçlardan, musibetlerden, hastalıklardan, şerlerden ve şerlilerin şerlerinden muhafaza buyur. Beldemizi ve sair bilad-ı müminini her türlü afat-ı araziye ve semaviyeden koru. Din ve mukaddesat düşmanlarını kendi dertlerine düşürerek kötü emellerinde muvaffak eyleme. Bizleri ashab-ı yeminden eyle, kitabımızı sağımızdan verdir, Bütün hayır niyetli yolculara selametler, fariza-i Haccı yapmak isteyenlere kolaylıklar, gidemeyenlere de halis niyet ve hayırlı ziyaretler nasip eyle Ya Rabbi.

Ya Erhamer-Rahimin. Sonsuz rahmetini, ism-i azamın, Kur'an-ı Hâkim'in, Habib-i Ekremin ve makbul Kulların Leye-i Kadrin ve diğer mübarek gecelerin hürmetine dualarımızı kabul buyur.

Ala Resulina salavat, Azamet-i Hüda ve icabet-i dua için tekbir:

Allahü ekber Allahu ekber, lailahe illallahu vellahü ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd.

Sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve ihvanihi ve sellim. Âmin.'

Kaynak;

İhsan Atasoy, Hulusi Yahyagil, Nesil Basım Yayın

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

RAVZA-İ MUTAHHARA'DA EDİLEBİLECEK BİR DUA

RAVZA-İ MUTAHHARA'DA EDİLEBİLECEK BİR DUA

Efendimiz– Aleyhisselatu vesselam – huzurunda günahlardan istiğfar ve şefaat talebi için ş

DUA

DUA

Dolu gönderdin, sel gönderdin, zelzele, buz, kurak, kıtlık, ecel gönderdin… DÜŞMAN GÖNDER

HACI VEYİSZADE MUSTAFA EFENDİ’NİN DUASI

HACI VEYİSZADE MUSTAFA EFENDİ’NİN DUASI

Yastığım seccade olsun, uykum namaz kılsın, soluğum zikir çeksin Allah’ım. Ayağımdan ba

HULUSİ YAHYAGİL'DEN RAMAZAN DUASI

HULUSİ YAHYAGİL'DEN RAMAZAN DUASI

‘Cenab-ı Hakk ve Feyyaz-ı Mutlak Hazretleri, cümlemizi idrakiyle müşerref olduğumuz mübarek

TAZARRU

TAZARRU

Rabbim bize acı ve şefkat et, ta ki tembellik ve gaflet bizim elimizi kolumuzu bağlayan, adeta b

KURBAN KESİM DUASI

KURBAN KESİM DUASI

Kurban kesileceği yere eziyet verilmeden götürülür. Hayvanın yüzü ve ayakları kıbleye gele

İMAM ŞAFİİ HAZRETLERİNİN ÖLÜM DÖŞEĞİNDEKİ YAKARIŞI

İMAM ŞAFİİ HAZRETLERİNİN ÖLÜM DÖŞEĞİNDEKİ YAKARIŞI

İmam Müzeni anlatıyor: İmam Şafii’yi hastalığında yoklamaya vardım. Ve “nasıl

HZ. ÖMER'İN(RA) BİR YALVARIŞI

HZ. ÖMER'İN(RA) BİR YALVARIŞI

Ya İlahi! Şüphesiz ben katı kalpliyim. Rıza-yı Şerifini ve ahiret yurdunu talep etmek gayesiy

MEHMED KIRKINCI HOCAEFENDİ'DEN İÇLİ BİR NİYAZ

MEHMED KIRKINCI HOCAEFENDİ'DEN İÇLİ BİR NİYAZ

Ey azıp sapanları hidayet eden Rabbimiz! Bizleri hidayette, sırat-ı müstakimde sabit kıl. Ey y

MEVLANA HALİD BAĞDADİ'NİN İÇLİ BİR NİYAZI

MEVLANA HALİD BAĞDADİ'NİN İÇLİ BİR NİYAZI

Ya Rabbi! Yüreği yaralı ve ihmal edilmiş bu şaşkının önünde sen kendi rızandan lütfen

MEHMED AKİF’İN BİR YAKARIŞI

MEHMED AKİF’İN BİR YAKARIŞI

O nûru gönder İlâhî, asırlar oldu, yeter! Bunaldı milletin âfâkı, bir sabâh ister.

Yeryüzüne iyi-yararlı kullarım vâris olacaktır.

Enbiya, 105

GÜNÜN HADİSİ

Yanında ana babası, ya da onlardan biri yaşlanıp da, gerekeni yaparak cennete giremeyen kimsenin burnu sürtülsün!"

Müslim

TARİHTE BU HAFTA

*H.z. Osman (r.a.)'ın Şehadeti(17 Haziran 656) *I.Kosova Zaferi ve I.Murad'ın Şehadeti(19 Haziran 1389) *II.Murad'ın İstanbul Kuşatması(20 Haziran 1422) *Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.lerinin Vefatı(22 Haziran 1780) *Hz.Ali'nin Halife Seçilmesi(23 Hazir

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI