CEMAAT-İSMAİL ÇETİN-DİLARA YAYINLARI-ISPARTA-2005

...Cemaatleşmek devlet kurmak değildir. Çünkü devlet kurmak ibadet değildir. Yani devlet mekanizmasını ele geçirmek dinî bir gaye değildir; lâkin dinî ikâme etmeye vesiledir.


Nurgül Dere

nurguldere@gmail.com

2013-03-22 05:23:03

 

Cemaat sadece, beş vakit namazı câmilerde kılmaktan ibaret değildir. Tabiî ki, itikadda da cemaat söz konusu olur. s. 17

İmamın şuuru cemaate, cemaatin şuuru imama intikal eder. Cemaat ferdleri imamlarının ilmi nisbetinde, imam da cemaatinin gayreti nisbetinde şuurlanır. s. 19

...Namaz, kul ile Allah arasında taksim edilmiş üstün bir ibadettir. Düzelirse, yani şeriate mutabık olursa, sâir amel ve hareketler de düzelmiş olur. s. 25

...İnsan, sadece beden ve sadece ruh değildir; her ikisidir. İnsanda maddî ve mânevî birçok istekler vardır. Maddî istekleri, dünya hayatının levazımlarıdır. Mânevî istekleri, âhiret hayatının levazımlarıdır. Mü'min, her iki isteğe mebnî, her iki hayatının levazımlarını kazanmaya mecburdur. s. 40

Cihadın birçok çeşitleri vardır. Bir çeşidi de, namaza gönül bağlamak, vakti beklemek ve vakti gelince, cemaatle namaz kılmaya çalışmaktır. Mazeretsiz olarak cemaatin terkedilmesine ruhsat verilmemiştir.
Nefsin vatanı, sığınağı, çarşı ve sokaklardır. Buralarda menfiyat, fısk, fücur ve hırs olduğu gibi, câmiler de takvâ, zikir ve ibadet yeri, ruhun sığınağıdır. s. 46

...Cemaatleşmek insanın ruhu, hayatının refahı, âhirete nazaran ebedî saadetidir. s. 53

...Cemaatleşmek devlet kurmak değildir. Çünkü devlet kurmak ibadet değildir. Yani devlet mekanizmasını ele geçirmek dinî bir gaye değildir; lâkin dinî ikâme etmeye vesiledir. s. 60

Müslümanlar Ehli Sünnetten hangi mezhebde, meşrebde olursa olsunlar, tefrikadan sakınmalıdırlar. Kör taassub sebebiyle, tefrika ve parçalanmaya yol vermemeleri gerekir. s. 69

...İmamı beklemek ve namazı gözetlemek üstün cihaddandır. s. 78

...Saftaki eğrilik kalbdeki istikametin bozulmasına sirayet eder. s. 94

Saf düzgün olmadığı takdirde, şeytan kalblere hırs ve hasedi ilkâ eder; kalbdeki bu his yüzde fiile geçer... ve birbirinden yüz çevirmiş olurlar. s. 94

...Akıl, takva sahibi gençlerde olur. Takva sahibi olmayanın aşırı zekâsı, nefsinin belâsıdır... s. 96

Cemaatleşmenin (...) hikmeti, ferdlerin birbirine yardım etmeleridir. Allah Teâlâ insanları şu'be şu'be kabile kabile yaratmıştır; birbirlerini tanımaları için. Evet tanışmak çok mühimdir. (...) Tanışmak yardımlaşmanın vesilesidir. s. 108

İlim, konuşkanlık, servet, doğrusu cömerdlik, sanat, bedenî güç, rûhî olgunluk, irşad... birer nimettirler. Allah Teâlâ nimeti yarattığı gibi nimete ehil olanları da yaratmıştır. Nimete ehil olanlar, nimeti ihtiyaç sahiplerine ulaştırmakta sebeb ve vesiledirler. s. 108

Müslümanın Müslümana yardım etmesi elzem bir vazifedir. Zira yardım, bir taraftan zulmü bertaraf eder; diğer taraftan ferdlerin kalbindeki hırs ve hasedi yok eder; ittifak ve birliği sağlar. Evet iyilik üzere Müslümanlaırn yardımlaşmaları üstün vazife sayılmıştır. s. 110

Gerek seferde gerek ev sohbetlerinde ve gerekse meclis toplantılarında, Mü'min kardeşe yer vermenin sevabı çok üstündür. Tabiî ki, ihlâs ve samimiyet şarttır. Yani yer almak isteyenin kibirlilik ve gurur içerisinde; yer verenin de nefsinde bir üzüntü, aşağılık duygusu olmaması şarttır. Tabiî ki yer vermek, yerini başkasına vermek değildir. Yer vermek, iki kişiden her birinin sağa ve sola kayarak gelene yer açmaları demektir. s. 183-184

Ezan, ilâhî davettir. Allah Teâlâ'nın huzuruna davettir. Bu davete icabet etmeyen bir Mü'minin kalbinde nifak tohumu ekilir. İşte bu nifak hem reisi hem de reayâsını güvensizlik içersine sokar. s. 245

...Allah Teâlâ'nın emr ve yasaklarına muhalif olan kanunla amel etmek, inkâra yahud aynı seviyede kabul etmeye veyahud kifayetsiz görmeye mebnî ise küfür; hevâi nefsine tâbi' olmaya mebnî ise fısk, isyan ve zulümdür; büyük günahtır. Sâir günahlara afuv umulduğu gibi, buna da afuv umulur. s. 278-279

Müslümanların ittifakını bozabilecek sebeblere tevessül etmenin dinde yeri yoktur. İman kardeşliği, ferdleri biraraya getirir. Toplu olarak insanların ibadet etmeleri, insanın sevindirir. s. 305

Peşpeşe gelen fitneler, bazan maddî olur, bazan da manevî... Amma en büyüğü kalbe gelen, aklı, fikri ve itikadı bozan fitnelerdir. s. 306

İnsan, fıtrî veya şer'î hükümleri öğrenmeyi ihmal etti mi, emanete karşı nankörlük etmiş olur. Dinî bilgilerin ihmali, fısk ve isyan; inkârı ise küfürdür. s. 310

Cemaatler, İslâmî düsturlarla fitnelerden geçmeye çalışmalıdırlar. Şu tekfir meselesini kaldırmalıdırlar. Meşreb ne olursa olsun, Ehli Sünnete tâbî' olmamız gerekir. s. 333

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

GÜZEL KONUŞMA-YAZMA KOMPOZİSYON Salih SARICA; Mustafa GÜNDÜZ, Fil Yay. İst.1994

GÜZEL KONUŞMA-YAZMA KOMPOZİSYON Salih SARICA; Mustafa GÜNDÜZ, Fil Yay. İst.1994

BAŞLIK: Kitabın adı, bölümün adı, konunun adı, paragrafın adı birer başlıktır. (25) Ba

AMERİKAN YÜZYILININ SONU Mustafa ÖZEL, İz Yayıncılık İst.1993

AMERİKAN YÜZYILININ SONU Mustafa ÖZEL, İz Yayıncılık İst.1993

1. Bütün insanlığın kurtuluşu olmayan bir şeyin kurtuluş olmayacağını idrak etmedikçe, n

YARINKİ TÜRKİYE NURETTİN TOPÇU, Dergah Yayınları 3.Baskı, 1978-İst.

YARINKİ TÜRKİYE NURETTİN TOPÇU, Dergah Yayınları 3.Baskı, 1978-İst.

1. Hakikati araştırmanın metotları... 2. Anadolu’nun Kurtuluş Savaşı, ruh cephesinde henü

TİRYAKİ SÖZLER

TİRYAKİ SÖZLER

Cenap Şehabettin, Tercüman 1001 Eser 1. Bir cemiyeti yükseltmek mi istiyorsunuz? Efradına mesu

KİTLELER PSİKOLOJİSİ

KİTLELER PSİKOLOJİSİ

Gustave Le Bon, Çev: Selahattin DEMİRKAN Yağmur Yayınevi 3. Basılış İst.1976 1. Unutulmaz

DİN GERÇEĞİ

DİN GERÇEĞİ

Vehbi Vakkasoğlu, Cihan Yayınları-İst.-1984 1. Bu iklimin ekmek ve suyu ilim ve teknoloji; nefe

SANAYİLEŞMENİN KÜLTÜR TEMELLERİ

SANAYİLEŞMENİN KÜLTÜR TEMELLERİ

John Nef; Çev.:Prof. Erol Güngör; Kalem Yayıncılık A.Ş. İst.-1980 1. *Sanayileşmeyi yarata

BİLGİ TOPLUMU VE EKONOMİK GELİŞME, PROF. DR. HÜSNÜ ERKAN

BİLGİ TOPLUMU VE EKONOMİK GELİŞME, PROF. DR. HÜSNÜ ERKAN

1. Sanayi devrimi ile ortaya çıkan yeni teknolojiler, yeni bir üretim ortamı ve yaşam biç

BİLİM TARİHİ, CEMAL YILDIRIM

BİLİM TARİHİ, CEMAL YILDIRIM

Geçmişin (günümüzde) dokunulmaz sayılan pek çok otoriteleri, varsayım ve inançları bilimin

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 8. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 8. BÖLÜM

SONUÇ (…) Bir devlet otoritesi ile hareket etmeyen, hakikatte herhangi bir devletin belirli bi

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 7. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 7. BÖLÜM

MİHVER’E (AXIS) DOĞRU (…) Alacaklılarının akbaba misali tepesinden ayrılmadıkları ger

O gün ne mal fayda verir, ne de evlat. Ancak Allah'a selim bir kalb ile gelenler (fayda görürler.)

Şuara, 88-89

GÜNÜN HADİSİ

SABAH İLE YATSI NAMAZLARINI CEMÂATLE KILMANIN FAZÎLETİNE DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ

Münâfıklara sabah ile yatsı (cemâat) namazlarından daha ağır hiç bir namaz yoktur. (Halbuki) bu iki namaz(ın cemâatin)de olan (ecir ve fazîlet)i bilseler emekliye, emekliye (sürtüne, sürtüne) de olsa onlara gel(ip hâzır ol)urlardı. (Ebû Hüreyre)

TARİHTE BU HAFTA

*Genç Osman'ın Yedikule'de Şehid Edilmesi (20 Mayıs 1622) *İbn-i Sina'nın Vefatı(21 Mayıs 1037) *Dandanakan Zaferi (23 Mayıs 1040) *Necip Fazıl'ın Vefatı (25 Mayıs 1983)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI