DÜNYA ONU KONUŞUYOR-6

Prof. Dr. Süleyman Uludağ(1) Said-i Nursî’nin başlattığı hareket tecdid ve ıslahat açısından önemlidir. Risale-i Nur’daki yeni yorumlar bu harekete var olma ve varlığını sürdürme imkânını vermiştir.


Nurgül Dere

nurguldere@gmail.com

2012-01-21 06:39:18

Prof. Dr. Süleyman Uludağ(1)

Said-i Nursî'nin başlattığı hareket tecdid ve ıslahat açısından önemlidir. Risale-i Nur'daki yeni yorumlar bu harekete var olma ve varlığını sürdürme imkânını vermiştir. Said-i Nursî'nin "içtihad kapısı açık ama oradan girmenin önünde engeller var" demesi önemlidir. Bilgili ve ehil âlimler bu engelleri aşabilir. Bu engeller bir çıta gibidir. Bu çıta yüksektir, herkes onu aşamaz, onu aşmak için ciddi çalışmalara ihtiyaç vardır. Said-i Nursî'nin iman, ibadet, ahlak konularına ağırlık vermesi son derece isabetli olmuştur. Sürekli olarak kendini yeni yorumlarla güçlendirmeyen bir medeniyet, bir din, zayıflamaya mahkûmdur.(2)

Prof. Dr. Şakir Gözütok(3)

Bediüzzaman gerçek bir öğretmen ve rehber olarak Cumhuriyet döneminde etkisini daima hissettirmiş bir şahsiyettir. Onun öğretmenlik vasfı yanında gerçek mürşid edasıyla da karşımıza çıktığını görmekteyiz. Yalnız O, alışılmışın aksine kişilere "el verme"mekte, herkese Risale-i Nurları uzatmaktadır. O kişileri "Medrese-i Nuriye" adını verdiği Kur'an'ın gerçek okulunda eğitime davet etmektedir. (4)

Prof. Dr. Vehbe el-Zuhayli (5)

Muslih ve Mütefekkir Bediüzzaman Said Nursî, Rabbine ve dinine karşı son derece ihlâs ve samimiyet sahibi biridir. O, insanlarla, hadiselerle ve ümmetin ahvali ile yakından alakadar olmuştur. Onların mutluluklarıyla mutlu olmuş, istikamette ve hidayette oluşları onu sevindirmiştir. Istırap ve hüzünleriyle hüzünlenmiş, dalalet ve sapıklıkta oluşlarıyla da onu derinden üzmüştür. Bediüzzaman insana ve davasına, insanın bugününe ve yarınına olanca ehemmiyet vermiştir. Kur'anî kültürü, dini şeriat ve edepleri ışığında insan gerçeği üzerinde çok durmuştur.

Zindan ve tazip, Nursî'nin kalbinde, aklında ve nefsinde, fikri, dini ve insani enerjinin patlamasına sebep oldu. Ruh ile maddeyi birleştirerek toplayıcı ıslah hamlesine başladı. Bunun için, beyanatı tesirli ve canlıydı. İşitenlerini etkisi altına alıyordu. Sohbeti teselli, sireti tatlı, beyanı alımlı idi. Metodu nurdu. Öyle ki ben Nursî'ye şu sözü yakıştırmaktan çekinmiyorum: "Kur'an'ın manasını arz etmekte, Beyan Emîri" Evet, hiç şüphe yok ki Nursî, (İslam akidesinin hakikatini anlama ve idrakde beyanın emîridir). (6)

Samimi, gayretli, Rabbanî âlim Bediüzzaman Said Nursî, Kur'an'ın evrensel ufkunun anlaşılması için gerekli çabaların gösterilmesinin zorunlu olduğuna inanan, gönülleri tertemiz, akılları uyanık çok değerli ve pek mümtaz âlimlerdendir.(7)

Said Nursî (r.a) Kur'an'ın evrenselliğini ve İslam dininin temel hedeflerini çok iyi kavramış bir kimse olarak, toplumda İslam akidesinin doğru bir şekilde anlaşılmasını ve buna bağlı olarak kulluk görevinin hakkıyla yerine getirilmesini, yüksek ahlakî prensiplerin yerleşmesini sağlayacak bir davet metodunu esas almıştır.

Said Nursî İslam dininin gerçeklerini, delillere dayalı olarak neşretmek suretiyle Salih, sağlam inançlı bir nesil oluşturmaya çalışmıştır.(8)

Dr. Vehbi Karakaş(9)

İslam'ı anlamakta ve yaşamakta Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı örnek alan önemli şahsiyetlerden biri de hiç şüphe yok ki çağın düşünürü Bediüzzaman Said Nursî'dir.

Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den on dört asır sonra çağımıza düşmüş, Hz. Peygamber'in bir nuru ve dellalı olan Bediüzzaman Nur Risalelerinden bir kısmını Japonya'ya, bir kısmını da (Zülfikar) papaya göndermiş, diyalog yollarını aramış, onları tanışmaya, barışmaya ve İslam'da buluşmaya davet etmiş, böylece Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın çok önemli bir sünnetini ihya etmiştir.(10)

Prof. Dr. Yusuf Dadoo(11)

O her safhada kitlelere liderlik yapmıştı. Yetiştirdiği talebeleri vasıtasıyla öğretilerini halka mal etmeye büyük bir hassasiyet göstermişti. O aynı zamanda kendi talebelerinden yeni haberleşme teknolojisini bizzat kendisinin belirttiği basım ve radyo yolunu İslam'a hizmet için kullanmalarını istemişti. Böylelikle, toplumun farklı kesimlerindeki insanlar onun mesajlarını okuyacak ve onlarla iletişim kurulacaktı. Bunun için o, Müslümanlar arasında herkesin anlayabileceği bir ifade tarzı kullandı. Bu yüzdendir ki, tıpkı felsefe ve peygamberlik âlemleri arasında nasıl zıtlıklar varsa, meseleleri açıklarken kullandığı üslupta felsefî izler dikkat çekici bir oranda çok azdır. (12)

Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz (13)

Ehl-i sünnet mezhebine bağlı bir âlim olan Said Nursî, iman konularında kelam ilmine ait kaynakları yetersiz gördüğünden Nur risalelerinin bu hususta Müslümanların ihtiyacını gidereceği görüşündedir. Zira O'na göre Risaleler, Kur'an'ın feyzinden kalbine doğan ilhamlardan oluşmuşlardır, bundan dolayı da Kur'an'a ait hakikatleri dile getirmişlerdir. Ancak bunların beşerî kaynaklı olduğu ve Peygamberler dışındaki insanların masum olmadıkları ehl-i sünnet âlimlerince benimsenen ayrıca onları Şia'dan ayıran temel bir ilke olduğu dikkatten uzak tutulmamalıdır. Bununla birlikte O'nun itikadî konuları işlerken kelamî delil ve metodları kullandığı görülmektedir. (14)

Prof. Dr. Ziyad Halil Muhammed ed-Değamin(15)

Bütün ümmet içerisinde onun hayatı kapkaranlık bir ortama ve zifiri gecelere tesadüf etmiştir. Hilafetin çöküşünü görmüş, İslam'ın inanç ve ahlakını yok etmeye, Müslümanları dininden ve kültüründen koparıp muasır Batı medeniyetine peyk etmeye kararlı bir güruhun faaliyetlerine şahit olmuştur. Kendisi de boş durmamış, bunlara karşı Kur'an ile meydan okumuştur. Mücadele Bediüzzaman'a göre, bir fikir, marifet, inanç ve medeniyet mücadelesidir.

Bediüzzaman diğer ilmiyle amil âlimler ve Salih evliyalar gibi Kur'an'la yaşamış, bir an olsun onu bırakmamış ve ondan ayrı bulunmamıştır. Birinci Dünya Harbi esnasında savaş meydanlarında düşmana karşı silahla bir kez mücadele etmişse, Kur'an kılıcıyla çok kere mücadele etmiştir. Nitekim değerli eseri İşârâtü'l-İ'câz'ı cephede kaleme almıştır. Hayatı önemli hadiselerle dolu olmakla beraber, bu kısa süre içerisinde, ufkunun genişliğini, fikrinin olgunluğunu, bakışının derinliğini ve görüşünün ileriliğini kesin olarak gösteren pek çok nokta vardır. (16)

Risale-i Nur'u araştırdıktan sonra, bu çalışma ile ulaşılan en temel sonuç şudur: Nursî'nin düşüncesinde, Makasıd-ı Kur'an merkezi bir noktayı temsil eder…

Nursî, Makasıd-ı Kur'an'a çoğu müfessirin veremediği önemi vermeyi başardı ve onu daima dikkate aldı.

Kur'anî maksatları değerlendirirken onları yalnızca Kur'an'a bakış metodu olarak sunmaz. Aynı zamanda bu maksatları kullanarak insanları Kur'an'ın hakkaniyetine imana davet eder. Daha doğrusu, Kur'an'ı tanıtan gayet mahkem ve muknî bir üslup takip eder. Kur'an'a itirazların fazlaca düşünülmeden yapıldığı bu çağda, Kur'an'ın hakkaniyetini savunmada güçlü deliller ve zırhlar hazırlar. (17)

Dipnotlar

1-Uludağ Üniversitesi, Tasavvuf Tarihi Profesörü.

2-Tespitler Işığında Bediüzzaman ve Risale-i Nur-Talat Ordu-Seyyit N. Erkal-Şahdamar Yay.-İzmir-2005-s:185

3-Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitim Bilim Dalı Öğretim Üyesi.

4-Tespitler Işığında Bediüzzaman ve Risale-i Nur-Talat Ordu-Seyyit N. Erkal-Şahdamar Yay.-İzmir-2005-s:151

5-Suriye Dimaşk Üniversitesi Şeriat Fakültesi İslam Hukuku ve Mezhepleri Bölümü Başkanı.

6-Tespitler Işığında Bediüzzaman ve Risale-i Nur-Talat Ordu-Seyyit N. Erkal-Şahdamar Yay.-İzmir-2005-s:36-37

7-Tespitler Işığında Bediüzzaman ve Risale-i Nur-Talat Ordu-Seyyit N. Erkal-Şahdamar Yay.-İzmir-2005-s:41

8-Tespitler Işığında Bediüzzaman ve Risale-i Nur-Talat Ordu-Seyyit N. Erkal-Şahdamar Yay.-İzmir-2005-s:43

9-Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.

10-Tespitler Işığında Bediüzzaman ve Risale-i Nur-Talat Ordu-Seyyit N. Erkal-Şahdamar Yay.-İzmir-2005-s:173-174

11-Güney Afrika Üniversitesi Öğretim Üyesi.

12-Tespitler Işığında Bediüzzaman ve Risale-i Nur-Talat Ordu-Seyyit N. Erkal-Şahdamar Yay.-İzmir-2005-s:145

13-Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.

14-Tespitler Işığında Bediüzzaman ve Risale-i Nur-Talat Ordu-Seyyit N. Erkal-Şahdamar Yay.-İzmir-2005-s:75

15-Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi Öğretim Görevlisi.

16-Tespitler Işığında Bediüzzaman ve Risale-i Nur-Talat Ordu-Seyyit N. Erkal-Şahdamar Yay.-İzmir-2005-s:28-29

17- Tespitler Işığında Bediüzzaman ve Risale-i Nur-Talat Ordu-Seyyit N. Erkal-Şahdamar Yay.-İzmir-2005-s: 84

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

AZİZ ÜSTADIMA

AZİZ ÜSTADIMA

Aziz üstadım; seni tanıdığıma, eserlerini okuduğuma şükür ediyorum. Sana talebe olma şe

MEĞER İŞ BİZİM ANLADIĞIMIZ GİBİ DEĞİLMİŞ

MEĞER İŞ BİZİM ANLADIĞIMIZ GİBİ DEĞİLMİŞ

Biz münevverler, ekseriyet itibariyle herhangi bir içtimai meselede gazete haberleriyle iktifa ede

BÂZI MÛTEBER KAYNAKLARDA BEDÎÜZZAMÂN’IN DOĞUM TÂRÎHİ

BÂZI MÛTEBER KAYNAKLARDA BEDÎÜZZAMÂN’IN DOĞUM TÂRÎHİ

1- Bedîüzzamân Saîd Nursî: Târihçe-i Hayâtı, Eserleri, Meslek ve Meşrebi, Doğuş Ltd. Şi

BEDİÜZZAMAN’IN KİM VE NE OLDUĞU

BEDİÜZZAMAN’IN KİM VE NE OLDUĞU

Rahmetli Said-i Nursi veya Kürdi'nin nasıl yaşadığını ve nasıl öldüğünü öğrenmek içi

SAİD-İ NURSİ

SAİD-İ NURSİ

Abdürrahim ZAPSU Yetmiş yıl evvel Van vilâyetinin Nurs köyünde doğdu. Babasının ismi Mirza

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-5

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-5

Bu anlattıklarımız, mücahid alim Said Nursi’nin hayatının bazı safhaları ve lem’alarıd

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-4

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-4

Esaretten kurtulup Van’a döndüğünde Müslüman safları ve cemaatleri arasındaki İslami gayr

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-3

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-3

Bu kısa fetret dönemi sonrasında tüm himmetini bütün işlerde dinin tahkimine ve zayıflık g

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ ÜSTADI ANLATIYOR-2

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ ÜSTADI ANLATIYOR-2

Üstad üstaddır. Müceddiddir. Geçmiş büyüklerle irtibatı çok kuvvetlidir. Geleceklere de ç

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-2

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-2

Van valisinin daveti üzerine Türkiye’nin kuzey doğusundaki Van’a gitti ve burada 15 sene kald

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ ÜSTADI ANLATIYOR-1

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ ÜSTADI ANLATIYOR-1

Takdim Kıymetli ziyaretçilerimiz Üstad Bediüzzaman’ın vefatının sene-i devriyesinde son de

"Kadınlara iyilikle muamele ediniz."

Nisa:19

GÜNÜN HADİSİ

Ey Allah'ın Resulü," dedim, "şayet Kadir gecesine tevafuk edersem nasıl dua edeyim?" Şu duayı okumamı söyledi: "Allahümme inneke afuvvun, tuhibbu'l-afve fa'fu anni. (Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni affet.)

Tirmizi, Da'avat 89,

TARİHTE BU HAFTA

*Conk Bayırı Zaferi(10 Haziran 1915) *Yeniçeri Ocağı'nın Lağvı(12 Haziran 1826) *Cemil Meriç'in Vefatı(13 Haziran 1987) *Darendeli Hacı Hulusi Edendi'nin Vefatı(14 Haziran 1990) *Türkçe Ezan Uygulamasının Kaldırılması(16 Haziran 1950)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI