ESAD COŞAN HOCAEFENDİ’DEN KİTAP TAVSİYELERİ

Kıymetli ziyaretçilerimiz! Merhum M. Esad Coşan Hocaefendi’nin muhtelif sohbetlerinden sevenlerine yapmış olduğu kitap tavsiyelerini bir araya getirdik. Elbette tavsiyeler bunlarla sınırlı değildir. Biz Seha Neşriyat’ın bastırmış olduğu eserlerden 35 kadarını tarayarak bu buketi size sunduk. Bilindiği gibi şu an merhumun eserleri daha güzel ve iç açıcı bir tarzda Server Holding A. Ş. Yayınları olarak sunulmaktadır. Bu eserlerin kayıt dökümünü yapan Dr. Metin Erkaya Bey ve arkadaşlarına teşekkürü bir borç biliriz. Saygılarımla. Salih Okur/cevaplar.org


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2012-01-14 06:25:59

TAKDİM

Kıymetli ziyaretçilerimiz! Merhum M. Esad Coşan Hocaefendi'nin muhtelif sohbetlerinden sevenlerine yapmış olduğu kitap tavsiyelerini bir araya getirdik. Elbette tavsiyeler bunlarla sınırlı değildir. Biz Seha Neşriyat'ın bastırmış olduğu eserlerden 35 kadarını tarayarak bu buketi size sunduk. Bilindiği gibi şu an merhumun eserleri daha güzel ve iç açıcı bir tarzda Server Holding A. Ş. Yayınları olarak sunulmaktadır. Bu eserlerin kayıt dökümünü yapan Dr. Metin Erkaya Bey ve arkadaşlarına teşekkürü bir borç biliriz. Saygılarımla. Salih Okur/cevaplar.org

Genel Bir Kaç Tavsiye

Tefsir kitaplarının kıymetlileri var. Meselâ İbn-i Kesir Tefsiri var, vs... Böyle dili anlaşılabilen bir tefsir okursunuz artık.

Hangi hadis kitabını okuyalım:

1. Bizim tekkemizin hadis kitabı olan Râmûzül-Ehâdîs'i okuyun! İki cilt, şurda var, yâni şu satılan kitaplarımız arasında var.

2. Diyanetin basmış olduğu İman Nevevî'nin Riyâzus-Sâlihîn'ini okuyun, okuyup bitirin! Riyâzus-Sâlihîn de güzel.

3. Sonra, İmam Buharî Hazretleri'nin Sahîh-i Buhârî'si var; Diyanet bastı, on iki cilt. O uzundur, okuyabilirseniz ona sıra gelecek.

4. Ondan sonra altı sahih hadis kitabı vardır, Sıhah-ı Sitte derler: İmam Buhârî, İmam Müslim, Tirmizî, Ebu Davud, Neseî, İbn-i Mâce. Bu altı sahih hadis kitabını şimdi Türkçeye tercüme ettiler, açıklamalı tercümeleri var, bunları okuyun! İşte hadislere, şöyle o deryaya biraz açılmış olun, onlardan istifade edin. 27. 12. 1994 – VICTORIA

*** Muhterem kardeşlerim!.. Ebrârın, evliyâullahın hayatını okuyun lütfen!.. Tabakàtüs Sufiyye'yi biz onun için okuyoruz İstanbul'da... Okuyun biraz Tezkiretül Evliyâ'yı, Tabakàtüs Sufiyye'yi, Hilyetül Evliyâ'yı, Menâkıb-ı Asfiyâ'yı, Peygamberler tarihini, sahabe-i kirâmın hayatını anlatan eserleri... Biz de mecmuamızın abonelere hediyesi olarak Sahabe Hayatından Tablolar diye üç cilt neşrettik, hediye verdik ki, okusunlar. Şu büyüklerin hayatını bir okuyun da, gerçek müslümanlık neymiş, bizim müslümanlığımız neymiş, bir anlaşılsın!.. 12. 2. 1995 / 12 Ramazan 1415 Ulu Cami - Kahraman Maraş

Asım Köksal İlmihali

Asım Köksal'ın ilmihalini okuyun, ya da Ahmed Hamdi Aksekili'nin Dini Bilgiler diye bir kitabı var, elli kere basılmıştır Diyanette; bütün Kur'an kurslarında ders kitabı olarak okutuluyor, şunu bir okuyun! Allah rızası için bilmeniz gereken bilgileri şöyle bir bilmek üzere bunu okuyun. 27. 12. 1994 – VICTORIA

Annenin El Kitabı

Şu meşhur YÖK başkanı İhsan Doğramacı'nın Annenin El Kitabı diye kitabını, biz ilk evlendiğimiz zaman hanımla beraber birkaç defa okumuştuk. Çünkü o anne oluyor, ben baba olacağım; "Dur bakalım şu kitabı okuyalım, çocuklarımızı nasıl yetiştireceksek bilelim!" filân diye düşünüp okumuştuk. 22. 12. 1993-Mildura

Ateizmin Açmazları, Çıkmazları

Benim talebelerimden bir profesör var. "Ateizmin Açmazları, Çıkmazları" diye doçentlik tezi yapmıştı. Yâni Allah'ı inkâr etmek mümkün değil. Allah inancı soruları cevaplandırıyor, soruları çözüyor. Romanın karma karışık olan konusunu açıklıyor. Esrârengizliği kaldırıyor, her şeyi çözümlüyor. Allah var diyorsun, her şey düzene giriyor. Allah yok dediğin zaman, her şey karma karış oluyor, çıkmaza giriyor insan... Çıkmazlığını da izah ediyor arkadaş, inançsızlığın olamazlığını da isbat ediyor.

Hem de ateist jürinin önünde isbat etmiş. Adamlar bakmışlar ki, karşılarındaki kendi istediklerinden daha bilgili, itiraz bile edememişler. Hâlbuki imtihana giren bir doçent, jüri üyesi profesörlerden biraz daha aşağıdadır. Ama onlar bakmışlar ki, kendilerinin bilmedikleri pek çok şey var. Onlar ateizme girmişler ama bunlar gibi girmişler; yâni tek taraflı bilgiye sahib oldukları için girmişler. Benim talebe de imamlıktan başladı, ilâhiyattan başladı işe, bu tarafı da bildiği için, onun karşısında itiraf etmişler. Hocalar onun karşısında talebeleşmişler.

Sonra ben o yazıyı çok beğendim de bizim İlim ve Sanat dergisinde neşrettirdim. Gittikleri yolun çıkmaz sokak olduğunu, bilimsel bakımdan yanlış yolda olduklarını, bilimsel bakımdan taassubda olduklarını, kör olduklarını, tutarsız olduklarını bilsiler diye. Bir doçentin ağzından duysunlar, bir tez olarak karşılarına gelmiş, görsünler diye neşrettirdim. [İlim ve Sanat, c.1, s. 64] Yazının aslı bizim İlâhiyat Fakültesi dergisindedir. 28. 08 1997 - New Castle / İNGİLTERE

Avrupa'nın Üzerine Doğan İslâm Güneşi

Avrupa'nın üzerine doğan İslâm güneşi diyor, Dr. Sigrid Hunke... Yâni karanlık bir Avrupa, kapkara bir Avrupa, hiçbir şey bilmeyen görmeyen izbe bir yer, ama üzerine İslâm'ın güneşi doğuyor. Her şeyi Müslümanlardan öğrenmişler. Rönesansı müslümanlardan aldığı bilgilerle yapmışlar. Hatta dinlerindeki reformu müslümanlarla temastan dolayı yapmışlar. Luther'in ve diğer hristiyanlık'taki reformistlerin kaynağı İslâm'dır ve müslümanların bilgileridir, fikirleridir, müslümanların kanaatleridir.

Osmanlılar'la temas halinde olan mıntıkalarda Uniteryen mezhebi çıkmış. Yâni Allah öyle üç değildir, Allah tektir, demeye başlamış hristiyanlar da. Tabi öteki Katolikler bunları kesmişler, saman alevlerinde yakmışlar. Derilerini yüzmüşler, sen misin böyle söyleyen?.. Kaçmışlar bunlar Amerika'ya. Amerika'nın bazı reisicumhurları bile Uniteryen, yâni Allah'ın birliğini kabul eden insanlar olmuşlar.

Yâni reformun ve rönesansın bize söylenmeyen kaynağı, ifade edilmekten kaçınılan, İslâm'a ilgi artar diye söylenmeyen kaynağı İslâm'dır, İslâm alemidir; Avrupalıların İslâm Alemiyle temasıdır. Sigrid Hunke bu kitabında bunları gayet güzel anlatıyor. Avrupalıların neleri müslümanlardan nasıl aldıklarını bir bir sayıyor, anlatıyor. 25 Eylül 1992 ANKARA

Bakın, Dr. Sigrid Hunke'nin bir kitabı vardır: "Avrupa'nın Üzerine Doğan İslâm Güneşi" diye... Avrupanın nasıl geri bir durumda iken, müslümanlardan feyz alıp, istifade edip rönesans ve reformu yaptığını orda görebilirsiniz. 31 Ocak 1993 – NEVŞEHİR

Dr. Sigrid Hunke, "Batı Üzerine Doğan Allah'ın Güneşi" diye İslâm'ın bilim bakımından Batı'yı nasıl uyardığını, nasıl motive ettiğini, nasıl faydalı olduğunu kitabında anlatıyor. Türkçeye tercümeleri var... 11. 2. 1992 - Bakırköy / İSTANBUL

Büyük İslam İlmihali

Ömer Nasuhî Hoca'nın Büyük İslâm İlmihali'ni okuyun! Ömer Nasuhî Bilmen'in kitabının içinde bütün fıkıh bahisleri yoktur, dili biraz ağırdır; onun için birincisini söyledim.

Ömer Nasuhî Hoca meselâ evlenmenin, nikâhın ahkâmını yazmamıştır. Ama, neden yazmamış? O da bizim tekkemizin ihvanı, Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun, kabri nur dolsun; sevdiğimiz bir büyük âlim... Niye yazmamış? O sonra altı ciltlik Hukuk-u İslâmiye ve Istı'lahâtı Fıkhıye Kàmusu yazdı da, neler anlattı, onda... Burda anlatmadı, orada anlattı. 27. 12. 1994 – VICTORIA

Cuma Meselesi

Bizim --Allah selâmet versin-- Ekrem Hoca bir kitap yazmıştır cuma namazı hakkında, şöyle bir parmak kalınlığında... Halledilmiş bir konudur. Kardeşimiz, o Ekrem Doğanay'ın cuma namazıyla ilgili kitabını okursa, daha geniş bilgi edinebilir. Gayet güzel fıkhî delilleri de toplamıştır. Güncel Sorular-1

El İbrîz

Bir kitap var, El-İbrîz diye; çok güzel bir kitap, okumanızı tavsiye ederim. Evliyalığın nasıl bir şey olduğunu anlamak isterseniz, okuyun! Çok güzel bir kitap... Tasavvuf tarihinde çok önemli kitaplardan birisi... İzmir müftüsü Celâl Yıldırım diyor ki: "Ben bu kitaba aşık olduğumdan, çok sevdiğimden bu kitabı tercüme ettim." diyor. İki cilt tercüme etmiş. "Tam tercüme bu, ötekisi yarım..." diyor. Bizim arkadaşlar da neşretmişlerdi; o biraz seçilerek tercüme edilmiş, tamamı değilmiş.

Müftü aşık, seviyor; bu sevmiyor... Olabilir, ne yapalım, ağır söz söyleyeceğim ama olmuyor. Müftü seviyor; Diyanet ansiklopedisine baktım, ansiklopedide medhediliyor. Yâni âlimlerin, müftülerin genel olarak sevdiği, kabul ettiği bir kitap... Bu herif sevmiyor. Ne yapalım, bilmem ne bilmem neden ne anlar. 26. 01. 1997 - İskenderpaşa /İST.

Tabii, Kitâbül-İbriz'e de Hocamız önsöz filân yazmış değil, önsözü yazan Gökhan Evliyâoğlu... Hocamız yazdı sanıyorlar, o da ayrı bir mesele... Ama Kitâbül-İbriz meşhur oldu, önemli bir kitap olduğu anlaşıldı. Ben de size tavsiye ediyorum, okuyun! Gerçekten çok ilginç bir kitap... "Tasavvuf ne imiş?.. Bir insan mutasavvıf olunca neler olurmuş?.. Bu derûnî, mânevî, tasavvufî hayatın insan hayatındaki tesirleri nelermiş?.." gibi konuları anlatıyor. 13. 02. 1997 – Antalya

El-İbrîz de bir şeyhin kıymetli alim bir müridi tarafından hallerinin yazıldığı bir kitaptır. Tasavvuf gerçekten ne imiş, onu gösteren önemli bir eserdir. Ansiklopedilere geçmiştir. Müftü efendilerin beğendiği bir eserdir. Ariflerin takdir eylediği önemli bir eserdir. 13. 02. 1997 – Antalya

Gunyet'üt Talibin

Bu hadis-i şerifleri hep Abdülkadir-i Geylânî Efendimiz'in Gunyetüt Tàlibîn kitabından okuyorum. O kitabı çok seviyorum. Abdülkadir-i Geylânî Efendimiz'i de hepiniz çok seversiniz. Allah şefaatine nâil eylesin... Evliyâullahın en büyüklerinden, en meşhurlarından, Kàdirî Tarikatı'nın piri, çok büyük alim... Peygamber Efendimiz'in sülâlesinden... Onu da ben çok seviyorum, yanımda gezdiriyorum. Tam ramazan ayıyla ilgili bölümü de var, güzel bilgiler veriyor. Başka kitaplarda bulunmayan bilgileri, rahatlıkla burda toplu olarak görüyoruz. Onun için Allah onun da ruhunu şâd eylesin, makamını daha yüksek eylesin... Bizleri de onun şefaatine nâil eyleyip cennette ona komşu eylesin... 4 Şubat 1995 / 3 Ramazan 1415 Mehmed Çiçek Camii - Antalya

Günümüzün Meselelerine Fetvâlar

İşte fetvâ kitapları var, muhtelif hocaefendilerin çıkarttığı... Meselâ, Günümüzün Meselelerine Fetvâlar diye Halil Gönenç Hocaefendi'nin, sevdiğimiz hoca kardeşimizin kitapları var; üç cild çıktı. Merak edip bu meseleleri tâkib etmek lâzım, yazıp çizmek lâzım! Güncel Sorular-1

Hak Dini Kur'an Dili(Elmalılı Tefsiri)

Elmalılı'nın tefsiri güzel bir tefsirdir. Rahmetli, mübârek, nur içinde yatsın, bütün tefsir kitaplarını açmış, kendisinin de gàyet güzel bir bilgisi var; güzel bir eser yazmıştır. Tabii, güzelin güzeli vardır ama, Elmalılı'nın tefsiri güzel bir eserdir, emek mahsulü bir eserdir. 13. 02. 1997 – Antalya

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın tefsirini anlayabilirlerse, onu tavsiye ederim. Olmazsa, İbn-i Kesîr'in hadislerle tefsiri olabilir. Güncel Sorular-1

Hayatü's Sahabe

Elimin altında Hayatüs-Sahabe isimli kitap var, neşredenlerden Allah râzı olsun! 15. 08. 1997 - Wuppertal / ALMANYA

İhyau Ulumi'd Din

Bunların daha geniş bilgisini, bu hadis-i şeriften sonra mutlaka öğrenmek isterseniz, öğrenin! En genişi İmam Gazâlî Hazretleri'nin İhyâ-yı Ulûmid-Dîn'inde vardır. Ordan okursanız, güzel huyları, kötü huyları öğrenirsiniz. Hocamız Mehmed Zâhid Kotku Hazretleri'nin Tasavvufî Ahlâk kitabı beş cilttir. Onu baştan sona okursanız, güzel huyları, kötü huyları öğrenirsiniz. 23. 03. 1997 - Essen / ALMANYA

İlim Uğrunda(Abdülfettah Ebu Gudde)

Abdülfettah Ebû Gudde isimli bir alim var, Allah ömür versin... Alimlerle ilgili çok güzel bir kitap yazmış, gözyaşları içinde okuyor insan... Kalbi ne kadar katı olsa, gözleri gene sulanıyor insanın... Çok güzel dipnotlarıyla, tahkikleriyle neşretmiş. 12. 2. 1995 / 12 Ramazan 1415 Ulu Cami - Kahramanmaraş

Bir Arap âlimi vardı --Allah rahmet eylesin-- ben kendisiyle de konuştum, tanıştım. Abdülfettah Ebû Gudde, âlimlerle ilgili bir kitap yazmış, baştan sona okumuştum senelerce önce. Gayet güzel dipnotlarla zenginleştirilmiş bir eseri neşretmiş. Zevkle okudum ve hüngür hüngür ağladım... Çok samimi, içten yazıldığı için dokunuyor, ağlıyor insan. 06. 02. 1998 - Melbourne / AVUSTRALYA

İlimlerin İslâmîleştirilmesi

Amerikalı merhum şehid profesör İsmâil Farukî var, İlimlerin İslâmîleştirilmesi diye kitap filân yazmış. İlimlerin İslâmîleştirilmesi lâzım, dillerin, lisanların, konuşmaların İslâmîleştirilmesi lâzım!.. 12. 02. 1997 – Antalya

İslam Dünyasından Kesitler

Bu arada okuyucularıma, söylediğim konularda çok faydalı ve güzel bilgiler ve belgeler sunan orijinal bir cep kitabını okumalarını hararetle tavsiye ederim: Ahmed Varol, İslam Dünyasından Kesitler, Seha Yayınları No. 50 Cihad Serisi 1

Bu tür eserlerin okunması, müslümanların, birbirlerinin meselelerini tanıması, birleşmesi, işbirliği yapması ve nasıl çalışması gerektiği konularında da yeni fikirler kazanmasına, çalışma azim ve gayretlerinin kamçılanmasına yardımcı olacaktır, şüphesiz. İSLAM KASIM 88

İslam Tarihi

Size en mühim kitaplardan birisi olarak --Allah razı olsun-- Âsım Köksal Hocaefendi'nin İslâm Tarihi kitabını tavsiye ederim. Alın, çoluk çocuk okuyun!.. Çünkü çok belgeseldir, çok güzel bir şekilde yazılmıştır, kaynakları gösterilmiştir. Mükâfât almıştır Ziyâül-Hak'tan... Ben çok beğeniyorum, dualar ediyorum. O kitabı alın okuyun. Mekke devri bir ciltti eskiden, sonra onu genişletti. Okuyun, bakın neler çekmiş müslümanlar! Peygamber Efendimiz neler çekmiş, ne kadar eziyetlere, işkencelere uğramış; bunları anlayın! Bunları anladığınız zaman, İslâm'ı daha iyi anlayacaksınız, müslümanlığa daha çok sarılacaksınız. Bu çok önemli bir ders... Bence bütün müslümanlar, Peygamber SAS Efendimiz'in Mekke devrinde çektiklerini tarih kitaplarından okumalı! En kıymeti tarih kitaplarından, en değerli, en sağlam bilgileri öğrenmeli!..

Onun için eserin çok bilgili, çok yetenekli, çok uzman bir kimse tarafından yazılmış olması fevkalâde önemli. İsim vermemin sebebi de eseri okuduğum ve çok memnun olduğum için ve kıymetini bildiğim içindir. Eğer kütüphanenizde İslâm Tarihi varsa, alın birinci cildinde başlayın, okuyun okuyun!.. Nasıl zulme maruz kaldılar, o müşrikler, o kâfirler o zavallı, ma'sum, mazlum müslümanları, kadınları, çocukları, köleleri nasıl ezdiler?.. Hatta işkenceyle nasıl öldürdüler. Mızrağı, göğsüne nasıl sapladılar, görün!..12. 09. 1997 - Münih / ALMANYA

Bizim Asım Köksal Hoca var Ankara'da, hani İslâm Tarihi isimli şöyle büyük eser yazmış, Pakistan'a çağırmış Ziyâül-Hak hediye vermiş, bilmem ne kadar mükâfatlar almış filan.. Tanıdığımız bir kimse. Asım Köksal Hoca'nın bir ilmihal kitabı var, güzel anlaşılabilir bir ilmihal; alın onu, bir okuyun evde... Hep birden okuyun; çünkü bilinmiyor, bilmiyorsunuz. Yâni fıkhı bilmiyorsunuz, ilmihali bilmiyorsunuz. . 27. 12. 1994 – VICTORIA

Rahmetli Ziyâül-Hak'dan ödül almış olan Asım Köksal'ın İslâm Tarihi güzel bir kitaptır.

--Neden güzel?..

Bütün kaynakları tarayarak bilgileri çıkartmış, düzenlemiş; isimlerin okunuşu güzel... Çünkü ben başka kitapları okuyorum, isimleri bile doğru tesbit edememiş olabiliyorlar. Biraz Arapça biliyorum diye bu işe girişenler, bu işi çok iyi başaramıyor. İyice uzmanı olmak lâzım!

Asım Köksal'ın İslâm Tarihi'ni okuyun! En son baskısını alın, başından başlayın, okuyun!.. Peygamber SAS Efendimiz'in tanınmasına yardımcı olsun diye söylüyorum bunu... Yirminci Yüzyıl'da çağdaş bilgileri almış bir insanın, "Bir peygamber peygamberliğe nasıl başlamış, Allah'ın elçisi, Allah'ın gönderdiği bir vazifeli şahıs nasıl bir mücadele yapmış ve nasıl biz bu noktaya gelmişiz?" bunu anlaması için mutlaka Peygamber Efendimiz'i okumak lâzım! Peygamber Efendimiz'in mücadelesinin bizim kanımıza aşılanması lâzım!.. 28. 08 1997 - New Castle / İNGİLTERE

Onun için Asım Köksal'ın kitabını tavsiye ediyorum; bilimsel bir kitap olduğu için, derin bir kitap olduğu için, bütün kaynakları gücünün yettiğince taradığından dolayı... Ordan bir şeyler aşılanması lâzım bize! Çünkü Peygamber Efendimiz'le arkadaş olduğu için birtakım insanlar ashab olmuşlar, sahabe olmuşlar, onlarda da o aşk var. 28. 08 1997 - New Castle / İNGİLTERE

Onun için Peygamber Efendimiz'in hadislerini okuyun, hayatını okuyun!.. Bak, Asım Köksal dostumuzun güzel kitabı Pakistan'dan bile mükâfât aldı. Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatıyor. Sayfa sayfa okuyun!.. 28. 04. 1984 - İskenderpaşa / İstanbul

Âsım Köksal Hocamız'ın İslâm Tarihi kitabı, yeni yeni baskıları yapıldı; çok geniş bir araştırma... Merhum Ziyâül-Hak tarafından kendisine büyük madalyalar verildi, alnından öpüldü, tebrik edildi, kucaklanıldı; çok sevdiğimiz mübarek bir âlim... Ordan İslâm tarihini okuyun, müslümanların ilk devirde İslâm'ı yaymak için, ne kadar zor bir ülkede, ne kadar zor şartlar altında, ne kadar sıkıntılar içinde yılmadıklarını, İslâm'ı anlattıklarını ordan görün! 29. 08. 1997 - Lestır / İNGİLTERE

İslam Tasavvufu

Eski Diyanet İşleri başkanlarından Süleyman Ateş, talebemdir... Sakalı benden daha aktır, yaşı da benden daha çoktur ama talebemdir. Şimdi bu zat "İslâm Tasavvufu" diye güzel bir eser yazmış. Baş tarafında, Peygamber Efendimiz'in nasıl sufiyâne bir hayat tarzı olduğunu, sufîlere nasıl örnek olduğunu çok güzel anlatıyor. Hem de hepsine dipnot koyarak, kaynağını göstererek yazmış. Güzel yazmış, aşkolsun... Yâni güzel bir eser, hoşuma gitti. 30. 10. 1994 - Çeşme / İZMİR

Kırk Kudsi Hadis(Ali Fikri Yavuz)

Şimdi bizim Metin kardeşimizin elinde bir kitap vardı. Metin'i Avustralyalılar Medine'den, Mekkeden tanırlar. Mekke'de evinde misafir oldukları elektrik mühendisi Metin kardeşimiz. Çok kitap okuyan bir mühendis kardeşimiz. Elinde bir hadis kitabı gördüm, yazarı [Fikri Yavuz] benim üniversiteden sınıf arkadaşımdı, rahmetli. İstanbul müftülüğü yapmıştı. Çaykara'lıdır, bir hadis kitabı tercüme etmiş. E, okuyalım dedik, zamanımız Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifleriyle güzel geçsin diye. Çok etkilendik, çok tesir etti. Kırk tane hadis-i kudsî... 28. 12. 1994 - Sabah Sohbeti Warrnambool - AVUSTRALYA

Elimde gezdirdiğim bir kitap var, güzel bir kitap [Kırk Kudsî Hadis]; Cidde'de ilk defa okumuştuk ilk sayfalarını, sonra çok beğendiğim için ben de aldım, İstanbul'dan buraya getirdim. Kitabı tertipleyen şahıs da benim üniversitede, Edebiyat Fakültesinde sınıf arkadaşım idi rahmetli, Allah cümle geçmişlerimize de rahmet eyle. 17. 1. 1995 - M. Zahid Kotku Dergâhı Sydney / AVUSTRALYA

Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim(Hasan Basri Çantay)

Kur'an-ı Kerim'in ilkönce bir mealini bitirin! Pratik olarak size Hasan Basri Çantay Hoca'nın meâlini tavsiye ederim, tefsirlerin en kısası o... 27. 12. 1994 – VICTORIA

Mecelle

Mecelle büyük bir hukuk eseridir, Osmanlıların en büyük eserlerinden biridir: "Bâtıl makîsün aleyh olmaz!" Yâni, bâtıl örnek alınmaz!.. 22. 7. 1995 / Pennsylvania - U. S. A.

Mecmaül-Âdâb

Rahmetli anacığımın çok sevdiği bir Mecmaül-Âdâb kitabı var... Çarşambalı Seyyid Hulûsî Efendi diye bir eski Osmanlı alimi yazmış; nur içinde yatsın... Orda orucun âdâbını okuyordum, diyor ki: "Orucun âdâbından birisi niyet ederken: 'Yâ Rabbi senin rızan için oruç tutmağa niyet ettim, nefsimi ıslaha da niyet ettim.' diyeceksin."

--Var mı içinizde böyle niyet edip de bugün oruca başlamış olan?.. Parmağını kaldırsın, ayağa kalksın da görelim şöyle boyunu posunu!.. Hay Allah razı olsun, şu Çarşamba müftüsü Seyyid Hulûsî Efendi'den... Allahu a'lem yine tarikatla, dervişlikle ilgisi varmış ki, böyle diyebilmiş. Herkes diyemez bu lafları... Müftüler bile diyemez, başkanlar bile diyemez. Bunu demek için, çok doğru sözlü olmak lâzım! Öyle rüzgâr gülü gibi, kuyruklu pervane gibi, rüzgâr ne taraftan eserse o tarafa dönüyor; öyle olmaz! Hakkı söylemek lâzım, haktan dönmemek lâzım! 26. 01. 1997 - İskenderpaşa /İST.

Muamelatlı İslâm Fıkhı ve Hukuku

Fikri Yavuz rahmetli benim sınıf arkadaşımdı, yaşça biraz benden de büyüktü ama; onun bir Muamelatlı İslâm Fıkhı ve Hukuku diye şöyle bir kalın kitabı var, fıkhın bütün bahislerini içine aldığı için güzeldir; onu okuyun!.. 27. 12. 1994 – VICTORIA

Kısaca hepsi olduğu için Fikri Yavuz'un Muamelatlı İslâm Fıkhı ve Hukuku kitabını alın. 27. 12. 1994 – VICTORIA

Mu'cemül Müfehres

Şimdi elinizde bir kitab var: Mu'cemül Müfehres Lielfâzıl Kur'anil Kerîm. O kelimenin başka ayetlerdeki yerlerine de bakın. O zaman çıkartırsınız gerçekleri, hakikatleri anlarsınız. 17 Mart 1992 – Ankara

Müslümanların Geri Kalmasıyla Dünya Neler Kaybetti?

Ebû Hasen Ali En-Nedvî'nin güzel bir kitabı var. Bu meseleyi fikren yakalamış ve "Müslümanların Geri Kalmasıyla Dünya Neler Kaybetti?" diye bir kitap yazmış. Bir kaç defa da baskısı yapıldı bu kitabın... 5 Mart 1993 – İstanbul

Rabıta-i Şerife

Rabıta ile ilgili Necib Fâzıl merhumun güzel bir kitabı vardır. Hâlid-i Bağdâdî Efendimiz'in Rabıta Risâlesi'nden faydalanarak, kendisi de birtakım görgülerini katarak yazmış. Onu okumanızı tavsiye ederim. Güncel Sorular-1

Ramuz el Ehadis

Zayıf hadisler var, olabilir ama eserin genel yapısı okunduğu zaman, terbiyevî ana hattı itibariyle uygun oluyor. Nitekim bunu böyle, "Râmûzül Ehâdis hakkında ne dersiniz?" diye Urfa müftüsü Halil Günenç Hoca'ya sormuşlar."Güzel, mûteber kitaptır. Suyûtî'nin El-Camius Sağîr'i gibidir." filân diye hakkaniyetle cevap vermiş. Güncel Sorular-1

Risale-i Halidiye

Adam fen fakültesinde astronomi doçenti, Risale-i Halidiye'yi tenkid ediyor. Yahu sen gök yüzündeki yıldızları teleskopunla seyretmeye baksana!.. Yâni senin konun değil ki Risale-i Halidiye!.. Sen Risale-i Halidiye'yi yazan Halid-i Bağdadî gibi Arapça bilir misin, ayet bilir misin, hadis bilir misin?.. Ne bu böyle yâni, yarım yamalak bilginle niye kendi konunun dışına çıkıyorsun?.. Bırak o zaman astronomi doçentliğini, ilâhiyata geç; o konularda bir derinleş bakalım ne diyeceksin?.. 15 Mayıs 1992 İSTANBUL

Riyazü's Salihin

Onun için size tavsiye ediyorum, Riyâzüs Sàlihîn kitabını okuyun! Peygamber Efendimiz'in tavsiyelerini duymuş olun!.. İngilizcesi var, Türkçesi var, açıklaması var; her şeyi var... Çok bulunan bir kitap, belki karıştırsanız, kütüphanenizde zâten şimdi bile mevcut olan bir kitaptır. 22. 7. 1995 / Pennsylvania - U. S. A

Kitaplar çoksa da şaşırmayın; eğer kütüphanenizde Riyâzu's-Sàlihîn varsa, Diyanet'in neşrettiği güzel bir sahih hadis kitabıdır; Riyâzu's-Sàlihîn'den başlayın! Onu bir devredin, ondan sonra daha genişleri okursunuz. Böylece İslâm'ı öğrenir, sonunda her hareketinizi Allah'ın rızâsına uygun yapmağa muvaffak olursunuz, incelikleri bilirsiniz, yanılmazsınız, şaşırmazsınız. Abuk sabuk hurâfelere, bâtıllara, yıldız fallarına, yalan yanlış şeylere inanıp, kanıp da suçlu olarak, yüzü kara olarak Allah'ın huzuruna varmazsınız. ! 29. 08. 1997 - Lestır / İNGİLTERE

Ruhu'l Beyan Tefsiri

İsmâil Hakkı Bursevî Hazretleri'nin çok güzel bir tefsiri var, Rûhül-Beyan isimli; keşke okuyabilse kardeşlerimiz. 27. 11. 1997 - Mekke (Akra)

Sahabe Hayatından Tablolar

Hoşuma gitti bizim dergilerin çıkarttığı "Sahabe Hayatından Tablolar"; çok güzel kitaplar... 17 Mart 1992 – Ankara

Bu bakımdan biz yayınevi çalışmalarımızın içinde Sahabe Hayatından Tablolar diye ciltlerle eserler neşrettik. Efendim, inşaallahu Teâlâ benzer eserleri neşredeceğiz, bu gibi eserleri okumak lâzım. Yâni, Allah'ın iyi kullarının, sevgili kullarının hayatlarıyla ilgili kitapları, siyer, menâkıb ve tarih kitaplarını okumak lâzım 28. 12. 1994 – VICTORIA

Tabakat'us Sufiyye

Sonra İstanbul'da, Mısırlı profesörlerden Nûreddin ibn-i Şureybe diye bir mübarek zâtın hazırladığı Sülemî'nin Tabakàtüs Sufiyye'sini okuyoruz. O kadar güzel dipnotlar eklemiş ki, kitap zâten kıymetli, Ebû Abdurrahmân es-Sülemî KS isimli büyük alimin eseri ama, içindeki dipnotlarıyla insanın bir başka lügata veyahut bir başka kaynağa bakmasına lüzum kalmadan, hem hadis râvileri, hem beldelerin isimleri, hem diğer mâlûmatı altına çok güzel dercetmiş. Aşk olsun, rûhu şâd olsun... Demek ki, güzel hazırlanılır ve güzel sunulursa, onun da sevabı çok daha fazla olur. 12. 2. 1995 / 12 Ramazan 1415 Ulu Cami – Kahramanmaraş

Tasavvufi Ahlak

Hocamız Mehmed Zâhid Kotku Hazretleri'nin günahlarla ilgili kitapları var. Tasavvufî Ahlâk kitabında güzel huyları, kötü huyları, günahları bir bir sıralayıp anlatmıştı. Onu okursunuz, ruhu şad olur, kitabı okundukça sevap kazanır; siz de öğrenmiş olursunuz. 03. 04. 1998 - Mekke

Tecrid-i Sarih Şerhi(Ahmed Naim, Kamil Miras)

Sahih-i Buhârî'si Diyanet işleri Başkanlığı tarafından neşredilmiştir. Bütün dinleyicilerime okumalarını, dikkatle, ellerine kalem alarak, altlarını çizerek okumalarını tavsiye ederek bu hadis-i şerifi okuyorum. 12. 09. 1997 - Münih / ALMANYA

Niye Buhàrî ismini söyledim? En sağlam hadis-i şeriflerin toplandığı hadis kitaplarının başında, İmam Buhàrî'nin kitabı Sahih-i Buhàrî geliyor. Zaten bizim Diyanet İşleri Başkanlığı da Buhàrî'nin kitabının açıklamasını, on iki cilt ve bir de içindekileri güzelce bulmaya yarayan yardımcı bir ciltle on üç cilt halinde neşretti. Okumanızı tavsiye ederiz. Çok kıymetli bir kaynak kitap. 19. 12. 1997 - Jakarta / ENDONEZYA

Diyânet'in yayınlamış olduğu Sahih-i Buhârî, açıklamaları olan güzel bir kitaptır. Güncel Sorular-1

Tenbih'ül Gafilin(Ebu Leys Semerkandi)

Emr-i ma'rûf ve nehy-i münkerin yedi sekiz şartını kitaplar yazmıştır. Meselâ, Tenbihül Gafilîn isimli kitaptan okuyabilirsiniz. Güncel Sorular-1

Tergib ve Terhib(İmam Münziri)

Et-Tergîb vet-Terhîb isimli bir güzel kitap var, büyük bir hadis aliminin yazdığı çok güzel bir eser. 27. 12. 1994 Sabah Namazı Warrnambool - AVUSTRALYA

Vâkıat-ı Aziz Mahmud-u Hüdâî

Bazı kitaplar benim dikkatimi çeker. Dikkatimi çeken kitaplardan birisi, Aziz Mahmud-u Hüdâî Efendimiz'in Vâkıât'ıdır. Vâkıat-ı Aziz Mahmud-u Hüdâî... Kendi tasavvufî hayatlarının hatıra defteri gibidir. Yâni büyük bir velînin tasavvufî hayatı, halvete girdiği zamanki müşahadeleri nelerdir; bunu bilmek uygun olur. Necmeddîn-i Kübrâ Hazretleri'nin de neşredilen kitabında aynı konular vardır. Vâkıât-ı Üftâde'de vardır, Vâkıat-ı Aziz Mahmud-u Hüdâî'de vardır. 13. 02. 1997 – Antalya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

HANIMLARA ÖZEL HADİSLER ÜZERİNE

HANIMLARA ÖZEL HADİSLER ÜZERİNE

Mukaddime Buraya, her zaman yapılan kadınları övücü klasik sözlerle başlamayacağım. Zira

TEBRİK VE TEŞEKKÜR

TEBRİK VE TEŞEKKÜR

Muhterem üstadım Prof. Dr. Niyazi Beki hocamın "El Münebbihat' ismiyle müsemma eserini mütala

NİYAZİ BEKİ HOCAMIZIN EL MÜNEBBİHAT ADLI ŞİİR KİTABI ÜZERİNE

NİYAZİ BEKİ HOCAMIZIN EL MÜNEBBİHAT ADLI ŞİİR KİTABI ÜZERİNE

“Şiir ise çendan kıymetdar, şirin bir vasıta-yı ifadedir.” Bediüzzaman Malum olduğu

TALİKAT TERCÜMESİ YAYINLANDI

TALİKAT TERCÜMESİ YAYINLANDI

Ta‘lîkât adlı eser Bedîüzzamân tarafından, Gelenbevî’nin Mantıkla ilgili yazdığı

HAYATIM HATIRALARIM’IN YENİ BASKISI ÇIKTI

HAYATIM HATIRALARIM’IN YENİ BASKISI ÇIKTI

Merhum Mehmed Kırkıncı Hocaefendi’nin bir devre ışık tutan hatıratı vefatının altıncı

KIZIL İCÂZ TERCÜMESİNİ TAKDİM EDERKEN

KIZIL İCÂZ TERCÜMESİNİ TAKDİM EDERKEN

Kızıl Îcâz, Abdurrahman Ahdarî’nin 142 beyitten oluşan “Süllemü’l-Münevrak” isimli

NİYAZİ HOCAMIZIN YENİ ESERİ KIYAMET ALAMETLERİ ÇIKTI

NİYAZİ HOCAMIZIN YENİ ESERİ KIYAMET ALAMETLERİ ÇIKTI

İnsanların en büyük rehberi ilimdir. Kur’ân’ın ilk emri “Oku!”dur. “Bilenlerle bilme

KIZIL ÎCÂZ’IN TERCÜMESİNİ TAKDİM EDERKEN

KIZIL ÎCÂZ’IN TERCÜMESİNİ TAKDİM EDERKEN

Kızıl Îcâz, Bedîüzzaman’ın mantıkla ilgili bir kitâbıdır. Kızıl İcaz, Abdurrahman Ah

“HALK ARASINDA YANLIŞ BİLİNENLER”E DAİR

“HALK ARASINDA YANLIŞ BİLİNENLER”E DAİR

Allahu Teâlâ’ya hamd olsun, ısrarla uzun süredir beklediğimiz bir eser irfan dünyamıza kaza

HANIM SAHABÎLERİN ÜÇÜNCÜ BASKISI ÇIKTI

HANIM SAHABÎLERİN ÜÇÜNCÜ BASKISI ÇIKTI

Değerli ziyaretçilerimiz, sitemiz yazarlarından Nurgül Dere hanımefendinin kaleme aldığı Han

ULEMÂ [SEKÜLER DÜZENDE ÂLİM OLMAK]

ULEMÂ [SEKÜLER DÜZENDE ÂLİM OLMAK]

Değerli ziyaretçilerimiz, sitemiz yazarlarından Nurgül Dere hanımefendinin kaleme aldığı Ule

Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun.

Tevbe, 119

GÜNÜN HADİSİ

Hayâ îmândandır.

Abdullâh b. Ömer (r.a)'dan

TARİHTE BU HAFTA

*Genç Osman'ın Yedikule'de Şehid Edilmesi (20 Mayıs 1622) *İbn-i Sina'nın Vefatı(21 Mayıs 1037) *Dandanakan Zaferi (23 Mayıs 1040) *Necip Fazıl'ın Vefatı (25 Mayıs 1983)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI