DÜNYA ONU KONUŞUYOR-1

Dr. Abdulaziz Bargut Bediüzzaman Said Nursi’nin düşüncesini tahlil ve tetkike tabî tutarken anlamamız gereken şey, bu düşüncenin bizzat kendisinin içinde doğduğu dirilişin devamlı gelişen bir seyir takip etmesidir. Zira Bediüzzaman belli bir teoriye ait kavramları tartışmak için değil, tam tersine, ümmetin, medeniyetin, çağdaş insanın ve İslamî dirilişin derdini ve sıkıntısını omuzlarında hisseden birisi olduğu için kalem oynatmıştır. Kendisi, krizin derin boyutlarını, büyük bir şuur ve âli bir himmet ile yaşadığı zaman diliminde İslam’ın genel tutumunun son derece önemli olduğunu tâ gönlünün derinliklerinden hissediyordu.


Nurgül Dere

nurguldere@gmail.com

2011-12-14 14:20:11

Dr. Abdulaziz Bargut (1)

Bediüzzaman Said Nursi'nin düşüncesini tahlil ve tetkike tabî tutarken anlamamız gereken şey, bu düşüncenin bizzat kendisinin içinde doğduğu dirilişin devamlı gelişen bir seyir takip etmesidir. Zira Bediüzzaman belli bir teoriye ait kavramları tartışmak için değil, tam tersine, ümmetin, medeniyetin, çağdaş insanın ve İslamî dirilişin derdini ve sıkıntısını omuzlarında hisseden birisi olduğu için kalem oynatmıştır. Kendisi, krizin derin boyutlarını, büyük bir şuur ve âli bir himmet ile yaşadığı zaman diliminde İslam'ın genel tutumunun son derece önemli olduğunu tâ gönlünün derinliklerinden hissediyordu. (2)

Abdullah Mahmud Tantavi

Bu rabbani, âlim insan, göğsünde uyanık bir kalb, kafasında tertemiz, sarsılmaz bir akıl, derinliklerinde kimseye boyun eğmeyen bir ruh, dev bir gönül ve muhteşem bir iman taşıyordu. (3)

Bediüzzaman ihlâsta, sabırda, azimde, sebatta, cesaret ve temkinde, düşünce ve aksiyonda eşi olmayan bir insandı. Etrafını çepeçevre saran karanlıklara rağmen bir an olsun ümitsizliğe düşmemiş, hep ümit soluklamış ve ümit terennüm etmişti. En ağrı şartlarda bile azimle mücadele etmiş, fırtınalar karşısında yıkılmaz bir ulu dağ gibi dimdik durmasını bilmişti. Aslında O, Lider-Resul'ün sallallahu aleyhi ve sellem "Yaşadığı zamanı kavrayıp, yürüyeceği yolu bilen insana Allah rahmet buyursun." duasına mazhardı. Bediüzzaman, Anadolu'nun bağrından çıkmış bir mücediddi. (4)

Gecenin zifiri karanlıkları gibi kendisini takip edip çepeçevre saran tehlikelere gelince, Bediüzzaman onlardan dolayı hiç şikâyet etmemiş, aksine kaderin bir imtihanı olarak değerlendirmiş, onlara göğüs germiş, sabredip dişini sıkmıştır.

 O'nu defalarca zehirleyerek öldürmek istemişler, hapislerde, sürgünlerde vücudunun direncini yok etmek ve azim gücünü kırmak için ölesiye işkenceler yapmışlardı. Fakat O, bu tehlikelere kulak asmamış ve hayatına kasdetme planları yapan kimselere ehemmiyet vermemiştir. Zira ecelin, insanı koruyan en iyi muhafız olduğuna inanmaktaydı. (5)

Talebeleri ve dava arkadaşlarına eşit muamelede bulunması onun en önemli ahlakı, en bariz vasfıydı. Hatta diyebiliriz ki, onun hem kendisi, hem de talebeleri için koymuş olduğu sosyal düzenin en önemli ilkelerindendi. "Müsavatsız adalet, adalet değildir." derdi. (6)

Bediüzzaman hem hastalığı teşhis etmiş, hem de ilacı göstermiştir. Hastalık, İslam'ın doğru bilinememesi, ruhundan uzaklaşılması ve bununla birlikte gelen cehalet, tefrika, geri kalmışlık ve ahlaki başıboşluk. İlaç ise "imanın kurtarılması" suretiyle yeniden İslam'ın özüne dönmektir. (7)

Bediüzzaman anne, baba ve çocuklardan oluşan aileye ayrı bir önem vermiş, onun korunması gerektiğini vurgulamıştır. Zira aile ideal bir toplumun temel yapı taşıdır. "Aile hayatı, insanın, özellikle de Müslüman'ın en sağlam kalesidir. O, insanın küçük cenneti, minik dünyasıdır."

 Bu açıdan Üstad, birçok risale aracılığıyla kadınlara yönelerek onlara, en güzel şekilde Allah'a kul olmaları, evleri ve çocuklarını gözetmeleri, eşleriyle iyi geçinmeleri, İslam'dan kaynaklanan ve İslam'la beslenen iffetlerini korumaları, dünyanın helak edici maddiyatının arkasından koşmamaları gibi tavsiyelerde bulunmuştur. (8)

Ayrıca tesettür risalesini yazmış ve bu yüzden mahkemelik olmuştur. Bu risalede dindar Anadolu kadınına yönelerek; ilerleme ve Batıya ayak uydurma bahanesiyle kadının önce dininden ve inancından, sonra da iffetinden ve örtünmesinden vazgeçmesi çağrısında bulunan akımlara uymaması uyarısında bulunmuştur. Merhamet-i Sonsuz'un bir tecellisi olan İlahi emirlere sarılmalarını tavsiye etmiş; onlara Batı medeniyetinin yalan ve çirkinliklerini anlatmıştır. (9)

Bediüzzaman bir nevi lider olan âlimler sınıfına büyük önem vermiştir. Zira onlar, hem havassa hem de avama karşı önemli mesuliyetler yüklendiklerinden İslamî düşüncenin yeniden dirilmesi ve İlahi davanın sorumluluklarının taşınmasında başrol oyuncular sayılırlar.

 Bundan dolayı Bediüzzaman âlimlere, ilhad dalgaları karşısında kendilerine düşen görevleri hatırlatmıştır. Zulme arka çıkmamaları, ayıpları teşhir kastıyla birbirlerini tenkit etmemelerini salıklamıştır. Zira ulema arasındaki kısır çekişmelerden kazançlı çıkacak kesim din düşmanlarından başkası olmayacaktır. Bu nedenle âlimler son derece uyanık olmalıdır. (10)

Bediüzzaman'ın önceliklerini şöyle sıralamak mümkündür: En başta imanın kurtarılması, ardından imanın hayata hayat olması ve nihayet İslam'ın nûrâni hakikatlerinin hayatın bütün ünitelerinde yaşanması.

 Üstad, değişim ve yeniden yapılanma hareketine fertten başlayarak, çiftçi, öğrenci, âlim, devlet ve siyaset adamı gibi kimselerin ruhlarına iman, ahlak, fazilet gibi değerleri üflemeye çalışmıştır. Ardından aileye, oradan da bütün sınır, tabaka ve üniteleriyle topluma; nihayet en geniş dairede Müslüman toplumlara intikal ederek davasını terennüm etmeye çalışmıştır. (11)

Prof. Dr. Abdullah Özbek(12)

Bize göre O'nun en önemli yönü ilhamını Kur'an'dan alması, devrini ve o devrin problemlerini tanıması, iyi gözlemci olması ve meselelerini insan gerçeğine dayandırmasıdır. Risalelerde yapılan yönlendirmelerin açık hedefi insana insanı tanıtmaktır. Bu konuda tavsiyesi oldukça manidardır: Ey kendini insan bilen insan! Kendini oku… Yoksa hayvan ve câmid hükmünde insan olmak ihtimali var.

Dipnotlar

1-Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi Usulü'd-Din ve Mukayeseli Dinler Kürsüsü.

2-Tespitler Işığında Bediüzzaman ve Risale-i Nur-Talat Ordu-Seyyit N. Erkal-Şahdamar Yay.-İzmir-2005-s:143-144

3-Bediüzzaman'a Göre Değişim ve Yeniden Yapılanma-Abdullah Mahmud Tantavi-Şahdamar Yay.-İstanbul-2006-s:26

4-Bediüzzaman'a Göre Değişim ve Yeniden Yapılanma-Abdullah Mahmud Tantavi-Şahdamar Yay.-İstanbul-2006-s:27

5-Bediüzzaman'a Göre Değişim ve Yeniden Yapılanma-Abdullah Mahmud Tantavi-Şahdamar Yay.-İstanbul-2006-s:66

6-Bediüzzaman'a Göre Değişim ve Yeniden Yapılanma-Abdullah Mahmud Tantavi-Şahdamar Yay.-İstanbul-2006-s:68

7-Bediüzzaman'a Göre Değişim ve Yeniden Yapılanma-Abdullah Mahmud Tantavi-Şahdamar Yay.-İstanbul-2006-s:75

8-Bediüzzaman'a Göre Değişim ve Yeniden Yapılanma-Abdullah Mahmud Tantavi-Şahdamar Yay.-İstanbul-2006-s:79

9-Bediüzzaman'a Göre Değişim ve Yeniden Yapılanma-Abdullah Mahmud Tantavi-Şahdamar Yay.-İstanbul-2006-s:80

10-Bediüzzaman'a Göre Değişim ve Yeniden Yapılanma-Abdullah Mahmud Tantavi-Şahdamar Yay.-İstanbul-2006-s:86-87

11-Bediüzzaman'a Göre Değişim ve Yeniden Yapılanma-Abdullah Mahmud Tantavi-Şahdamar Yay.-İstanbul-2006-s:96

12-Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

Kadir Karapınar, 2011-12-16 10:36:51

Allah üstadtan ebeden razı olsun. bu yeni bölümünüzünde hayırlara vesile olacağına ümitvarız.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

AZİZ ÜSTADIMA

AZİZ ÜSTADIMA

Aziz üstadım; seni tanıdığıma, eserlerini okuduğuma şükür ediyorum. Sana talebe olma şe

MEĞER İŞ BİZİM ANLADIĞIMIZ GİBİ DEĞİLMİŞ

MEĞER İŞ BİZİM ANLADIĞIMIZ GİBİ DEĞİLMİŞ

Biz münevverler, ekseriyet itibariyle herhangi bir içtimai meselede gazete haberleriyle iktifa ede

BÂZI MÛTEBER KAYNAKLARDA BEDÎÜZZAMÂN’IN DOĞUM TÂRÎHİ

BÂZI MÛTEBER KAYNAKLARDA BEDÎÜZZAMÂN’IN DOĞUM TÂRÎHİ

1- Bedîüzzamân Saîd Nursî: Târihçe-i Hayâtı, Eserleri, Meslek ve Meşrebi, Doğuş Ltd. Şi

BEDİÜZZAMAN’IN KİM VE NE OLDUĞU

BEDİÜZZAMAN’IN KİM VE NE OLDUĞU

Rahmetli Said-i Nursi veya Kürdi'nin nasıl yaşadığını ve nasıl öldüğünü öğrenmek içi

SAİD-İ NURSİ

SAİD-İ NURSİ

Abdürrahim ZAPSU Yetmiş yıl evvel Van vilâyetinin Nurs köyünde doğdu. Babasının ismi Mirza

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-5

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-5

Bu anlattıklarımız, mücahid alim Said Nursi’nin hayatının bazı safhaları ve lem’alarıd

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-4

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-4

Esaretten kurtulup Van’a döndüğünde Müslüman safları ve cemaatleri arasındaki İslami gayr

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-3

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-3

Bu kısa fetret dönemi sonrasında tüm himmetini bütün işlerde dinin tahkimine ve zayıflık g

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ ÜSTADI ANLATIYOR-2

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ ÜSTADI ANLATIYOR-2

Üstad üstaddır. Müceddiddir. Geçmiş büyüklerle irtibatı çok kuvvetlidir. Geleceklere de ç

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-2

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-2

Van valisinin daveti üzerine Türkiye’nin kuzey doğusundaki Van’a gitti ve burada 15 sene kald

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ ÜSTADI ANLATIYOR-1

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ ÜSTADI ANLATIYOR-1

Takdim Kıymetli ziyaretçilerimiz Üstad Bediüzzaman’ın vefatının sene-i devriyesinde son de

Görmedikleri halde, Rablerinden korkanlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır.

Mülk, 12

GÜNÜN HADİSİ

Bir kimseye şer olarak bir müslüman kardeşine hakaret etmesi kafidir.

Riyazü's Salihin, 3/1605

TARİHTE BU HAFTA

*H.z. Osman (r.a.)'ın Şehadeti(17 Haziran 656) *I.Kosova Zaferi ve I.Murad'ın Şehadeti(19 Haziran 1389) *II.Murad'ın İstanbul Kuşatması(20 Haziran 1422) *Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.lerinin Vefatı(22 Haziran 1780) *Hz.Ali'nin Halife Seçilmesi(23 Hazir

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI