SORULU-CEVAPLI İSLÂM FIKHI

Mısır ulemasından, 1980’de vefat eden Ahmed Şerbasi, kendisine tevcih edilen soruların cevabını topladığı yedi ciltlik bu eserde “sadece fıkhî konuları ele almamış, fıkhın yanında tef­sir, hadis, akaid, tarih, siyer, biyografi ile ilgili konuları açıklığa ka­vuşturduğu gibi, belli bir ilim dalına girmeyen çeşitli meselelere de değinmiştir


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2011-07-31 13:38:52

Eser Adı: Sorulu Cevaplı İslam Fıkhı

Orijinal Adı: Yes'elüneke fid-Dini ve'l Ha­yat

Müellif: Prof. Dr. Ahmet Şerbâsî

 Mütercimler; Mustafa Özcan, Dr. Ahmet İyibildiren, Bekir Ağlamaz

Yayınevi: Özgü Yayınları

İnsan, varlığının şuuruna başladığı andan itibaren hem kendini hem dış dünyayı sormaya, sorgulamaya başlar. Bediüzzaman'ın dediği gibi merak duygusu insanı en çok harekete geçiren ilahi bir vergidir. Kelam-ı İlahide birçok defa "Yes'elüneke" "sana sorarlar" ifadesi insandaki bu beşeri duyguya işaret eder. Soru-Cevap yoluyla bilgilendirme yöntemi eskiden beri irfan hayatımızda önemli bir yere sahiptir. Hatta Hz. Ali(r.a) 'nin "İlim bir nokta idi. Cahillerin soruları onu çoğalttı" sözü daima kulaklarda küpedir.

Mısır ulemasından, 1980'de vefat eden Ahmed Şerbasi, kendisine tevcih edilen soruların cevabını topladığı yedi ciltlik bu eserde "sadece fıkhî konuları ele almamış, fıkhın yanında tef­sir, hadis, akaid, tarih, siyer, biyografi ile ilgili konuları açıklığa ka­vuşturduğu gibi, belli bir ilim dalına girmeyen çeşitli meselelere de değinmiştir."

Kendisi kitabın serüvenin şöyle anlatıyor; "Kitabımızda bulunan çeşitli konulardaki sorular pek çok yerden mektuplarla sorulmuştu. Bana iletilen bu sorulara gücüm yettiğince ce­vap verdim. Bu cevaplar soruyu soranlarla birlikte yayını izleyen din­leyicilere radyo yoluyla duyuruldu. Ancak bilginin yazıya geçirilmesi ve yayınlanması daha iyi sonuçlar verir. Bu noktadan hareketle bana gelen sorulara verdiğim cevapların kitap haline gelmesini arzu ettim. Böylece kitabı okuyanların faydalanmasını ve bana da faydalı tenkitle­rin gelmesini istedim.

Sorulara verdiğim cevaplarda her şeyden önce Kur'an'dan yarar­landım. Çünkü o sözlerin en hayırlısıdır. Cevaplarımda Kur'an'dan sonra sahih hadislerden yararlandım. Zira Hz. Peygamber (s.a) "Sün­netimden ayrılmayın" (Tirmizî) buyurmuşlardır. Bu iki ana kaynaktan sonra sahabe ve tabiînin sözlerinden ve meşhur dört mezhepten yarar­landım. Cevaplarımda genellikle insanlara kolaylaştırıcı olmaya çalış­tım. Çünkü Peygamberimiz (s.a) "Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz" buyurmuşlardır. (Buharî)

Soru sahibi belirli bir mezhebin hükmünü sormuş ise cevabı ona göre verdim ve mezhebin hükmünü kesin bir şekilde belirttikten son­ra, sorunun ilgisi nisbetinde çeşitli yönlerden konuyu aydınlatıcı bilgi­ler ekledim.Cevap verirken çok uzatmamaya, ancak kısa da cevap vermeme­ye çalıştım. Bu hususta orta bir yol tuttum. Fıkıh ilmi ile ilgili ıstılah­ları (terim) da mümkün olduğunca az kullanmaya çalıştım. Şayet du­rum bir fıkhî terim kullanmamı gerektirdiyse okuyucunun kolay anla­yacağı ifadelerle terimi açıkladım.

Cevapları hazırlarken başvurduğum kaynaklara gelince; bunların pek çok olduğunu söyleyebilirim. Bunlar arasında İslâm âlimleri tara­fından miras bırakılan çok geniş fıkıh kitapları var. Ayrıca tefsir, hadis tarih ve lügat kitapları da kaynaklarımız arasında yer alıyor.

Burada şunu ifade etmeliyim: Herhangi bir soruya kısaca cevap vermek isteyen kimse pek zorluk çekmez. Ancak uzun mütalaalardan sonra özlü bir cevap vermek kolay değildir."

Ülkemizin büyük fıkıh üstadı Halil Günenç Hocaefendi bu eser hakkında şöyle diyor; "Bir çok İslâm ülkesinde bulundum ve bir çok toplantıya katıldım ve gerçekten asrımızın ihtiyacını çözebilecek büyük İslâm hukukçuları gördüm. Va­kaları vuzuha kavuşturabilecek kabiliyeti haizdirler. Ve bunlardan biri de El-Ezher ulemasından Prof. Dr. Ahmet El-Şarbasi'dir. Bu zat bu alanda çok eser vermiştir. Bunlardan bir de Yeseluneke ani'd-Din ve'l-Hayat isimli kitabıdır. Bu kitab binlerce meselenin hükmünü belirtmiş­tir. Allah ondan razı olsun. Meselelerde tartışma olabilir, bu tabiidir. Mezhep ve fakihler arasında sayılmayacak kadar ihtilaf vardır. Hüsnü niyetle yazıldıktan sonra yanlış da olsa sevabı vardır. Peygamber (s.a) şöyle buyurmuştur: "Müçtehid isabet ederse iki, yanılırsa bir sevap alır."

Prof. Dr. Faruk Beşer Bey de eser hakkında şu mütalaalarda bulunmuş; "Değerli âlim Ahmed eş-Şerbâsî'nin Yes'elûnek adlı hacimli eseri, müellifin bir âlim ve üniversite hocası olarak, kendisine sorulan yüz­lerce sorunun pratik cevaplarından oluşmaktadır. Bu haliyle eser elbet­te, ele aldığı konulan derinlemesine incelemekten çok, halkın günlük ihtiyaçlarına çözüm bulmayı hedeflemiştir. Bu itibarla onun fıkhı araş­tırmalara kaynak teşkil etmesini beklememek gerekir. Ancak tercüme­sine güzel bir indeks de yapılması halinde pek çok konu hakkında ilk bakışta bilgi edinmeye yetecek bir el altı kitabı olmaya layıktır."

Ramazanda bilgi dağarcığımızı doldurabileceğimiz bir eser. Cenab-ı Hak merhum müellifine rahmetiyle muamelede bulunsun. 

 

 

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

RAHMAN SURESİ

RAHMAN SURESİ

Kur’an ile alakalı olarak bu hafta tavsiye edeceğimiz eserimiz, özel olarak Rahman Tefsiri, gen

KUR'AN'DA KIYAMET SAHNELERİ

KUR'AN'DA KIYAMET SAHNELERİ

Eser Adı: Kur’an’da Kıyamet Sahneleri Müellif: Seyyid Kutub Mütercim: Süleyman Ateş Yay

KUR'ANDAN NASIL YARARLANILIR?

KUR'ANDAN NASIL YARARLANILIR?

Eser Adı: Kur'an'dan Nasıl YararlanılırOrijinal Adı: Mutâlea-i Kur’an-ke Usul-ü Mebadi M

SÖZÜN DOĞRUSU

SÖZÜN DOĞRUSU

Eser Adı: Sözün Doğrusu Müellifi: Yavuz Bülent Bakiler Yayınevi: Türk Edebiyat Vakfı Yay

NÜBÜVVET PINARINDAN KIRK HADİS

NÜBÜVVET PINARINDAN KIRK HADİS

Daha önceleri İsmail Hakkı Bursevi, daha sonra Babanzade Ahmed Naim bey tarafından tercüme edil

SOHBETLER VE HATIRALAR

SOHBETLER VE HATIRALAR

Eser Adı: Sohbetler ve Hatıralar Müellif: Prof. Dr. Ahmet Coşkun Yayınevi: Ensar Neşriyat

MEZHEPLER TARİHİ

MEZHEPLER TARİHİ

Eser Adı: Mezhepler Tarihi Orijinal Adı: Tarihu’l Mezahib’ül İslâmiye Müellif: Muhammed

İLİM YOLUNDA

İLİM YOLUNDA

Eser Adı: İlim Yolunda Orijinal Adı: Safahat Min Sabri’l Ulema Alâ Şedâid-il İlmi Ve’t T

PROBLEMLER VE ÇARELER

PROBLEMLER VE ÇARELER

Eser Adı: Problemler Ve Çareler Orijinal Adı: El İcâbât’ül Muhtasarati’s Seria Fi Mesâi

SORULU-CEVAPLI İSLÂM FIKHI

SORULU-CEVAPLI İSLÂM FIKHI

Mısır ulemasından, 1980’de vefat eden Ahmed Şerbasi, kendisine tevcih edilen soruların cevab

Sana vahyedilen Kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir.

Ankebut:45

GÜNÜN HADİSİ

Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, hayır söylesin veya sükut etsin.

Riyazü's Salihin, 1/307

TARİHTE BU HAFTA

*H.z. Osman (r.a.)'ın Şehadeti(17 Haziran 656) *I.Kosova Zaferi ve I.Murad'ın Şehadeti(19 Haziran 1389) *II.Murad'ın İstanbul Kuşatması(20 Haziran 1422) *Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.lerinin Vefatı(22 Haziran 1780) *Hz.Ali'nin Halife Seçilmesi(23 Hazir

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI