İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ'NİN VASİYETNÂMESİ

Bismillahirrahmanirrahim Bu Mahfuz oğlu İsmail’in vasiyetidir. Kendisi hayatında Allah’tan başka bir ma’bûd olmadığına ve Allah Teâlâ’nın varlığına, birliğine, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in de O’nun Rasûlü olduğuna, Allah v e O’nun Rasûlü’nün cennet ve cehennemin varlığı hakkında tavsif buyurduğu hükümlerin hak olduğuna şahadet ederdi.


2011-06-21 13:39:57

Bismillahirrahmanirrahim

Bu Mahfuz oğlu İsmail'in vasiyetidir.

Kendisi hayatında Allah'tan başka bir ma'bûd olmadığına ve Allah Teâlâ'nın varlığına, birliğine, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in de O'nun Rasûlü olduğuna, Allah v e O'nun Rasûlü'nün cennet ve cehennemin varlığı hakkında tavsif buyurduğu hükümlerin hak olduğuna şahadet ederdi.

Binaenaleyh ölüm haktır, kabir azabı haktır, kabir sorusu haktır, kabir nimeti haktır. Hiç şüphesiz kıyamet kopacaktır, mahşer olacaktır. Sırat köprüsü haktır, terazi haktır, amel defterleri haktır. Allah Teâlâ bu mahlûku, ruh ve cesedle birlikte haşre davet edecektir. Mü'minlere mükâfat vereceği, ebediyen cennette iskanlandıracağı, kâfirleri ebediyen cehennemde bırakacağı haktır.

İman üzerinde ölmeyi umarım. Binaenaleyh geride bırakmış olduğum ehil ve iyalime, dost ve akrabalarıma, Allah Teâlâ ve O'nun Rasûlü'nün dinine itaat etmelerini tavsiye ediyorum. Kendi aralarında Allah Teâlâ'nın dininin hâkim kılınması için çalışmalarını tavsiye ederim.

Hâlihazırda bir kimsenin emaneti bende yoktur. Kimseye borçlu değilim. Dükkânımın borcu olursa, herhalde mukabilinde malım vardır; mirasçılarımın önce bunu çıkarmalarını tavsiye ederim.

Ehil ve iyalimin, dost ve akrabalarımın birbirlerin sevmelerini, gıybet, hased, hırs ve ihtirastan sakınmalarını, Allah yolunda çalışmalarını, cihadı tavsiye ederim.

İbrahim aleyhisselâm'ın ve Yakub aleyhisselâm'ın oğullarına dedikleri sözleri gibi derim. Bu iki peygamber evladlarına şöyle demişlerdi: "…Gerçekte Allah Teâlâ size dîn-i mübîn-i İslâmiyyeyi seçmiştir. Artık Müslüman olmaktan başka hiçbir sûretle can vermeyin." Kur'ân-ı Hakîm'i tilavet edin, çünkü Kur'ân-ı Hakîm ruha gıdadır. Vakit dualarını ezberleyin. Hizb-i A'zam'ın okunmasını unutmayın. Çünkü bunlar, insanın hayatı için koruyucudurlar. Birbirinizden küsmeyin. Dünya menfeatleri için dostluk ve akrabalık bağını koparmayın. Kötülüklere iyilikle mukabele edin. Kalbî zikirlere ihtimam verin. Ta'dîl-i erkanla namaz kılarak, namazdan sonraki tesbihleri ihmal etmeyin.

Sevgi bağı adlı eserim vakıftır, ücret mukabilinde satmayın. Şahsî kitablarımı, miras edilmeyecek, satılmayacak, hibe edilmeyecek sûrette Allah için erkek evlâdımın üzerine vakfettim. Sair Müslümanlardan bilginler, yerinde kitablardan faydalanabilirler. Ancak âriye olarak aldığı kitabı, ücretsiz, mütevellî olan oğlum Muhammed Saîd ve zevcem Hadîce'nin izniyle senedle ve yakınlarımın şahadetiyle muayyen bir zaman için altı aydan fazla olmamak şartıyla mütâlaa için götürebilir. Sonradan yerine teslim etmelidir.

Diyarbakır'daki evim babamın evladlarından makdur, dul kalanlar üzerine vakıftır. Kardeşlerimden hangisi dul kalırsa, yetimlerini orada barındırması için Allah yolunda vakfetmişim. İlelebed babamda benimle birleşen asabelerimin üzerine vakfettim. Şayet hayatımda bu vakfiyemin tesbiti için bir çare bulamazsam, yine mütevellî oğlum Muhammed Saîd, zevcem Hadîce, rüşd haline erdiği zaman oğlum Ahmed'i her hususta mütevellî tayin ettim. Bunlar hayatlarından endişe ettikleri vakit yerlerine başkasını mutlaka mütevellî tayin etsinler. Mirasçılarımın veya başkasının gerek kitab ve gerekse vakfetmiş olduğum evin değiştirilmesi hakları yoktur. Korurlarsa, kendileri de sevabda ortaklarım olduklarını unutmasınlar. En üstün mirasın, ilim serveti olduğunu bilsinler.

Yazmış olduğum eserlerimi hayatımda her Müslüman lafız ve cümleleri değiştirmeksizin neşretmekte, nakletmekte serbesttir. Haklarının mahfuziyeti, ölümümden sonra mirasçılarımadır.

Bu hususta oğlan ve kız evladlarımın izin ve rızaları gerekir. Özellikle damat olan ve olacaklara tavsiyem, vakıf olan şahsî kitablarımı korumalarıdır. Benden sonra kim bu vasiyetimi oynatırsa, bozarsa, ben kendisine davacıyım. Tel'îne cesaret etmem, amma kendisi aleyhinde olduğuma ve vakıf malından gasbettiğine kesinlikle inansın.

Hâlihazır 13 Ağustos 1992 tarihinde ilimde, kitâbet veya sözlü olarak icâze verdiğim bazı kardeşlerim vardır. Tarîkat hususunda bazı kardeşlerime, benimle irtibatı imkânı olmayanlara Nakşîbendî ve Kâdirî tarîkatinin ilk dersini vermeleri ve hatme-i hâcegan yapmalarından başka, ne çalıştırma ne de başka bir hususta izin vermiş değilim. Bu candan öz kardeşlerimin dahi hayatımdan sonra halîfe gibi kendilerini ilan etmemelerini hassaten tavsiye ederim. Kime ne vermiş isem kıyamete kadar vermişim.

Benden alamadığı bir şeyi iddia etmesi halinde davacı olurum. Aldıkları izin sahasında hayatımdan sonra da devam edebilirler. Kâmil ve ekmel mürşidi bulduklarından derslerini tamamlamalarını tavsiye ederim. Meşrebim sünnet ihya etmek, bid'atlere sed çekmek, ümmete hizmet etmek ve şer'î tatbîkattan ve hizmet mukabilinde mahlûktan hiçbir menfeat beklememekten başka değildir. Şayet birisine hilâfet hususunda izin vermiş olursam, mutlaka kardeşlerime bildiririm.

Öldüğüm zaman tantanalı mezar istemem. Bir karış mikdarında mezarımın etrafının yükseltilmesini, üzerimde toprağın yıkılmaması için taştan veyahud tuğladan sadece yan taraflarının muhkem olmasını dilerim. Kabrimin, üstünü kapatmaksızın yeşillendirilmesini, ağaç dikilmesini isterim. Çünkü ölüler, yeşil ot ve ağaçlardan faydalanırlar. Fatiha, İhlâs-ı Şerîf'le duaları, hayatımda ve vefatımda, evlad ve can kardeşlerimden dilerim. Bundan başka hiçbir maksadım yoktur, istek ve arzum yoktur. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, geride bırakmış olduğum iyal ve dostlarımın üzerinde olsun. Samimiyet, bağlılık, sevgi, İslâm kardeşliğinin halkalarıdır. Mezar taşımda sadece Hazrolu Mahfuz oğlu İsmail ve doğum ve ölüm tarihinden başka hiçbir vasıf yazılmamasını tavsiye ederim.

Vesselâmu aleykum ve rahmetullâhi ve berekâtuh.

İSMAİL ÇETİN

ÖLÇÜLER

DİLARA YAYINLARI

ISPARTA 2006

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

bayram, 2011-07-17 15:40:58

ustadıma rabbım ganı ganı rahmet eylesın nolcak sımdı saıd abımı geccek basa

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Arif, 2011-06-21 19:17:08

Semiyyüz zebih olan üstazdan Allah ebediyyen razı olsun. sitenize de çok teşekkürler, hoşçakalın

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

MAÂRİF, DİN EĞİTİMİNİ EN İYİ ŞEKİLDE VERMELİDİR

MAÂRİF, DİN EĞİTİMİNİ EN İYİ ŞEKİLDE VERMELİDİR

İnanmak yaradılışın bir gereğidir. Din, aklın mâverâsında, zekânın fevkinde bir mürşi

MELİK FAYSAL’IN YAHUDİ KİSSİNGER'E VERDİĞİ TARİHİ CEVAP

MELİK FAYSAL’IN YAHUDİ KİSSİNGER'E VERDİĞİ TARİHİ CEVAP

Melik Faysal'ın en önemli gayelerinden birisi, Filistin meselesi ve Mescid-i Aksâ'nın hürriyeti

NESLİN EĞİTİMİNDE MAARİFE DÜŞEN VAZİFELER

NESLİN EĞİTİMİNDE MAARİFE DÜŞEN VAZİFELER

Mânevîyatsız ilmin, beşeriyete felâh ve huzur yerine, şüphe, tereddüt, hatta ızdırap verdi

NASIL BİR MAARİF?

NASIL BİR MAARİF?

Yıllardır ilmî ve fikrî çalışmalarım arasında memleketimizin mânevî, ahlâkî, derûnî

GENÇLERİ HEDONİZM ÇILGINLIĞINA İTENLER

GENÇLERİ HEDONİZM ÇILGINLIĞINA İTENLER

Diyorlar ki: Dünyaya bir kere gelinir. Sonun başlangıcı yoktur. Gülün, eğlenin, bir yıldır

HİCRET VE HAREKET

HİCRET VE HAREKET

Hicret, tâ ezelden ebede, âlem-i vücubdan âlem-i imkâna, daire-i ilimden daire-i kudrete, tâ

ORUÇ, ORUÇ BOZMAK VESAİRE

ORUÇ, ORUÇ BOZMAK VESAİRE

Ramazan ayının hususiyeti oruç. Orucun hususiyeti de kendisine ait meseleler. Başında; tutan tu

HEKİM VE FİLOZOF GÖZÜ İLE RAMAZAN

HEKİM VE FİLOZOF GÖZÜ İLE RAMAZAN

Hekim gözü ile Ramazan perhiz ayıdır. Bir çok hastalıklara karşı tıbbın tavsiye ettiği im

HÜZÜNLÜ BİR HAYVANAT BAHÇESİ GEZİSİ

HÜZÜNLÜ BİR HAYVANAT BAHÇESİ GEZİSİ

“Paris'in büyük hayat sıtmasına tutulduktan sonra(1) yapmaya hiç vakit bulamayacağım bir zi

YİRMİNCİ ASRIN BAŞINDA ANADOLUDA PAZARIN NAMUSU

YİRMİNCİ ASRIN BAŞINDA ANADOLUDA PAZARIN NAMUSU

Fransız yazar Claude Farrare, Çanakkale’de bir köyde, 1900’şerin başında yaşadığı çok

BİZ DE RAHATSIZIZ

BİZ DE RAHATSIZIZ

Elinize bir kalem alsanız ve siyasette, ticarete, sanatta, eğitimde en fazla isim yapmış insanla

Kendilerine ait bir takım menfaatlara şahit olsunlar; Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanları kurban ederken Allah'ın adını ansınlar; siz de onlardan yiyin, yoksulu ve fakiri doyurun.

Hacc Suresi:28

GÜNÜN HADİSİ

"Kişi, dostunun dini üzeredir. Bu nedenle, kiminle dost olacağına dikkat etsin!"

Ebû Hureyre radıyallahu anh. Ebû Dâvud.

TARİHTE BU HAFTA

*Elmalılı Hamdi Yazır Hocaefendi Vefat Etti (27 Mayıs 1942) *Azerbaycan'ın İstiklali(28 Mayıs 1918) *İSTANBUL'UN FETHİ VE AYASOFYA'NIN CAMİ OLMASI(29 MAYIS 1453) *İmam Nesei'nin Vefatı(31 Mayıs 1310) *Ayasofya'da İlk Cuma Namazı Kılındı(1 Haziran 145

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI