PROF. DR. ESAD COŞAN HOCAEFENDİ-3.BÖLÜM

1980’ler Türkiye’de İslami hareketin hızla geliştiği, Müslümanların hizmetlerinin arttığı bir devredir. Bir takım karanlık odaklar bu gelişmeyi ABD’nin yeşil kuşak projesine bağlamaya pek meraklı olsalar da, işin gerçeği Türki


Ahmet Haliloğlu

ahmethaliloglu45@hotmail.com

2011-03-02 00:21:55

Seksen Sonrası

1980’ler Türkiye’de İslami hareketin hızla geliştiği, Müslümanların hizmetlerinin arttığı bir devredir. Bir takım karanlık odaklar bu gelişmeyi ABD’nin yeşil kuşak projesine bağlamaya pek meraklı olsalar da, işin gerçeği Türkiye’de Müslümanlara uygulanan baskıların ve yasakların kalkması, milletimizin fıtratında bulunan közün tekrar aleve dönüşmesidir. Her şey aslına rücu eder kaidesince, milletimiz de 1980’li yıllardan itibaren kendine dönüş hız kazanmıştır. Bu hız kazanmada Esad Efendi’nin payı yadsınamaz.

Hizmetlerin İnkişafı

Gecesini gündüzüne katan Esad Efendi Hocamız; Türkiye’nin mutad şehirlerindeki sohbetlerine yurt dışı gezilerini de eklemiştir. Almanya seyahatleri her sene rutin hale gelmiş, Almanya’daki gurbetçilerimizin yaban ellerde kimsesiz kalmamasına özel çaba göstermiştir. Kuzey Amerika’dan Avustralya’ya kadar bitip tükenmek bilmeyen enerjisi ile dolaşmış, uyuyan canları uyandırmaya çalışmıştır.

Kelimenin tam anlamıyla aksiyon insanı olan Hocaefendi’nin en önemli hizmetlerinden birisi Seha Neşriyat’tır. Hocaefendinin talimatı ve yön vermesi ile kurulan Seha Neşriyat’ın hizmetleri takdire şayandır. Hocamızın ve Muhterem Mehmed Zahid Kotku Hocaefendinin eserlerini neşretmenin yanında Hüseyin Vassaf’ın Sefine-i Evliyası ve Gümüşhanevi Hazretlerinin Ehl-i Sünnet Akaidi isimli eseri günümüz harfleri ile basılmıştır. Seha Neşriyatın onlarca sayısız kıymetli yayını ayrıdır ama bu iki eserin yeri hakikaten mühimdir. Seha Neşriyatın yayın politikasında Doğu Türkistan gibi unuttuğumuz vatana sahip çıkan kitapların ötesinde Hocaefendi’nin keskin feraseti ve engin basiretinin bir işareti olarak aile kurumuna yönelik yayınlar ön plana çıkmaktadır. Bir kısım candaş medyanın aile kurumunda yapmaya başladığı tahribatı Hocaefendi çok güzel keşfetmiş ve bunu izalesi için ilk adım olarak eser neşrini ön plana almıştır.

Sempozyumlar

Esad Hocamızın ön ayak olduğu hizmetlerden bir diğeri de muhtelif sempozyumlar düzenlemesidir. Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi, Mehmed Zahid Kotku, Fetih ve Fatih, Miraç sempozyumları hakikaten faydalı olmuşlardır. Sempozyum bildirileri kitap olarak da neşredilmiştir. Ancak bu sempozyumlar arasında belki de en mühimi Ehl-i Sünnetin son devir akaid imamlarından, hadis ve fıkıh kameti, Osmanlı Medreselerinin yüz akı, muhaddis Allame İmam Zahid’ül Kevseri hakkında düzenlenen sempozyumdur. Arap/İslam aleminde müceddid vasfıyla tanınan Zahidül Kevseri Hazretleri memleketimizde ilk kez bu sempozyum ile tanınmıştır dense sezadır.

Basın Yayın Hizmetleri

Hocaefendi medyanın toplumu yönlendirme ve etkileme alanındaki tesirini mütedeyyin camiada ilk fark eden isimlerdendir. Seha Neşriyatı; Ahsen Matbaa Tesisleri izlemiş ardından İslam Dergisini çıkarmaya başlamıştır. İslam Dergisinin tirajı zaman içinde yüz binleri aşmış, mühim hizmetler yapmıştır. Yukarıda belirttiğimiz gibi Hocamız; dine ve maneviyata düşman medyanın aile üzerindeki menfi tesirini fark etmiş ve ikinci bir çare olarak Kadın ve Aile Dergisini çıkarmaya başlamıştır.

Hocaefendi bu alandaki tahribatın artması üzerine aile eğitimlerini başlatmıştır. Bununla da yetinmeyen hocaefendi aile ve bilhassa hanımların İslami bir vecheye bürünmeleri, gelecek nesilleri İslami bir anlayışla yetiştirmelerinin temin edilmesi için Hanım Derneklerini kurdu. Çocuklara yönelik Gülçocuk Dergisi çıkarıldı. Bugün geldiğimiz noktada ister ülkemizin genelinde isterse kendi mütedeyyin camiamızda boşanma oranının vardığı yüksek nokta Esad Hocamızın faaliyetlerinin önemine işaret etmektedir.

Enstitü Hizmetleri

İlim adamı olması hasebiyle özellikle İslami İlimlerin tahsiline özel önem veren Esad Hocaefendi; İstanbul, Ankara, Konya ve Bursa’da eğitim enstitüleri açtırdı. Resmi hüviyeti olmasa da bu eğitim merkezleri ilahiyat fakültesi talebelerine özel hocalar vasıtasıyla hususi dersler verilmiştir. Ana ağırlığın Arapça, hadis ve fıkhın teşkil ettiği bu eğitim merkezlerinde ulum-u diniyye’nin tedris edilmesine gayret sarf edilmiştir. Ankara’daki eğitim enstitüsünde özel ders veren zatlardan birisi de Mehmed Emin Er Hocaefendi’dir. Ali Fuat Başgil Hoca’nın “ Din ve Laiklik” isimli eserinde “ Buralardan din adamı çıkmaz, ancak din münekkidi çıkar” şeklinde tenkit ettiği İlahiyat Fakülteleri öğrencilerinin eğitimi ile bizatihi ilgilenmiştir.

Ecdad Yadigârlarına Sahip Çıkılması

Hocaefendi’nin bir diğer hizmeti de cami, tekke ve külliye gibi ecdad yadigârı şaheserlerin ihyası, tamir ve tadilatı üzerine olmuştur. Özellikle İstanbul’da her biri dünya harikası olan pek çok ecdad yadigarı eser tek parti devrinde yerle yeksan edilmiş, Menderes zamanında ise Millet Caddesinin açılması bahanesiyle yine pek çok eser tarumar edilmiştir. Sonraki dönemlerde de Osmanlı ve Selçuklu eserleriyle yıkılma tehlikesine rağmen alakadar olunmamış, Bizans, Roma gibi bizim olmayan eserler ile meşgul olunmuştur.

Bugün de durum bundan ibaret değil midir? Allinoi diye bağıranlar Osmanlı eserlerini ancak Suudiler yıkmaya kalktıkları zaman hatırlamıyor mu? İşte böylesine bir dönemde Esad Hocamız milletimizin mayasını oluşturan, şehirlerimizin mührü olan ata mirası eserlerin sahip çıkılmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına ihvanını ve muhibbanını teşvik etmiştir. Kendisi de Ahmed Kâmil Tekkesi, Selâmi Mustafa Efendi Tekkesi, Şeyh Murad Efendi Dergâhı, Şadiye Hatun Şifâ Külliyesi başta olmak üzere pek çok eseri ihya etmiştir. Bu alanda İlim ve Sanat Dergisini çıkaran Hocaefendi hem geleneksel sanatlarımızın ihyasını ve tanıtımını sağlamış hem de bir milletin en önemli kültür damarı olan sanat alanına yön vermeyi amaçlamıştır.

Sağlık Hizmetleri

Hocaefendi; sağlık alanına da yönelmiş İstanbul başta olmak üzere pek çok sağlık tesisinin ve hastanesinin kuruluşunu gerçekleştirmiş, Tıp camiasına yönelik Panzehir Dergisini yayınlamıştır.

Medya Atılımları

Esad Hocamızın medya alanında gerçekleştirdiği atılımlardan bir tanesi de Ak-ra isimli kuruluştur. Özel radyo ve televizyonların meydanı sarması ile bu alanda mütedeyyin camianın ilklerinden olan Ak-Ra isimli radyo kurulmuş, bunu Ak-Tv isimli televizyon kanalı izlemiştir. Hayatın, hele hele modern hayatın boşluk kabul etmeyeceğinin bilincinde ve şuurunda olan Hocamız; her daim topluma istikamet vermeyi esas edinmiştir.

Eğitim Hizmetleri

Hocamızın bir diğer hizmeti de özel eğitim kurumlarına yöneliktir. Özel dershanelerin ve okulların açılmasını teşvik etmiş, bizatihi kendisi bu alanda gayret sarf etmiştir. Maddi ilimler ile mücehhez; maneviyat ile kanatlanmış nesillerin yetiştirilmesi için çalışmıştır.

28 Şubat Cenderesi ve Hocamız

Türkiye’deki İslami uyanış kimi çevreleri rahatsız etmiş; bugün gerçek yüzleri ortaya çıkan, maskeleri düşen kimi insanları kullanarak; bu ülkenin gerçek sahibi olan mütedeyyin insanlar üzerinde fırtınalar estirildiği devrede Esad Hocamız da payını almıştır. Hocaefendi ile irtibatı olan kurumlar üzerinde özel baskılar, denetimler gerçekleştirilmektedir. Sudan sebepler ile okullar kapatılır, vakıflar mühürlenir, suçsuz insanlar üzerinde oyunlar oynanır. Yetmezmiş gibi Hocaefendi ölüm ile tehdit edilir.

Esad Hocamız ölüm tehditlerine pabuç bırakacak fıtratta bir insan değildir. Hocamız kefeni çantasında dolaşan yiğitlerdendir. Ölüm; Hocamız gibi kudsi erler için ayrılık değil bilakis Dost’a vuslatın adıdır. Tehditlerin işe yaramadığını görenler; Hocaefendi hakkında asılsız iddialar ile birbiri ardına davalar açarlar. İstenen hapis cezasının haddi hesabı yoktur.

Bunun üzerine Hocaefendi; hem biraz soluklanmak hem de camiasına soluk aldırabilmek adına yurt dışına çıkar.

Devam edelim.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

uğur, 2011-03-02 12:03:25

Es'ad coşan hocaefendi hazretleri hayatın her alanını kapsayan faaliyetler ve çalışmalar yapmış.Allah ondan razı olsun.onu sevmemin en önemli nedenlerinden biride tasavvufun aksiyon yönünü çok iyi temsil edip yaşamış olması.yani tarihe baktığımızda mutasavvıfların böyle olduğunu görmüştük okumuştuk.işte onların hayatının bir benzerini yaşayan Esad coşan hocaefendiyi çok seviyoruz ve onu çok özlüyoruz.kaderi ilahi ama ona en lazım olunacak zamanlarda aramızda yok.neyseki sohbetleri kasetleri yazıları faaliyetleri ve gönül verenleri ile bayrak yerde kalmadı.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

KASIM KÜFREVİ(1920-1992)

KASIM KÜFREVİ(1920-1992)

Şeyh Abdülbaki Efendi’nin oğlu olan Kasım Küfrevi Bey, 1 Mart 1336 (1920)’da Bitlis’in İ

ŞEYH NESİM KÜFREVİ

ŞEYH NESİM KÜFREVİ

Şeyh Nesim Efendi, Muhammed Küfrevi hazretlerinin torunu ve Şeyh Abdülbaki Efendi’nin büyük

ŞEYH ABDÜLBAKİ KÜFREVİ

ŞEYH ABDÜLBAKİ KÜFREVİ

Şeyh Abdülhadi’nin 1914’de vefatından sonra Küfrevi postuna oturan pek muktedir bir mürşid

ŞEYH ÂSIM TUREL HAZRETLERİ

ŞEYH ÂSIM TUREL HAZRETLERİ

Şarkın büyük âlimlerinden, Bediüzzaman’ın da hocası olan Şeyh Fethullah el-Verkânisî’

UŞŞAKİ MEŞAYIHINDAN HÜSEYİN VASSAF EFENDİ-1.Bölüm

UŞŞAKİ MEŞAYIHINDAN HÜSEYİN VASSAF EFENDİ-1.Bölüm

Harf Devriminin hemen öncesinde Preveze’den Bahçesaray’a; Medine-i Münevvere’den Saraybosna

PROF. DR. ESAD COŞAN HOCAEFENDİ-4.BÖLÜM

PROF. DR. ESAD COŞAN HOCAEFENDİ-4.BÖLÜM

Esad Hocaefendi; Avustralya ‘da geçirdiği günlerin her birini ayrı değerlendirir. Koca

PROF. DR. ESAD COŞAN HOCAEFENDİ-3.BÖLÜM

PROF. DR. ESAD COŞAN HOCAEFENDİ-3.BÖLÜM

1980’ler Türkiye’de İslami hareketin hızla geliştiği, Müslümanların hizmetlerini

PROF. DR. ESAD COŞAN HOCAEFENDİ-2.BÖLÜM

PROF. DR. ESAD COŞAN HOCAEFENDİ-2.BÖLÜM

Hocaefendi’nin; Mehmed Zahit Efendi Hazretlerinin elinden tutması ile sohbetlere başladığ

PROF. DR. ESAD COŞAN HOCAEFENDİ-1.BÖLÜM

PROF. DR. ESAD COŞAN HOCAEFENDİ-1.BÖLÜM

Esad Hocamız; 14 Nisan 1938’de Çanakkale’nin Ayvacık İlçesinin Ahmetçe Köyünde d

MUZAFFER ÖZAK EFENDİ(1916-1985)-3.Bölüm

MUZAFFER ÖZAK EFENDİ(1916-1985)-3.Bölüm

Muzaffer Efendi’nin irşad halkası genişledikçe, hizmetleri de genişler. Tam bir aksiyon adam

Şüphesiz o, korunmuş bir kitapta (yazılı) olan pek şerefli/değerli Kur'an'dır ki O'na temiz olanlardan başkası dokunamaz.

(Vakıa, 77-78-79)

GÜNÜN HADİSİ

Yeryüzünde bir kötülük işlendiği vakit, ona şahid olan bunu takbih ederse (kötü olduğunu te'yid ederse), o kötülüğü görmemiş gibi zararından kurtulur. O kötülüğe şahid olmadığı halde, işittiği zaman memnun kalan kimse, sanki şahid olmuş gibi manen zarar

Ebu Davud, Melahim 17, (4345)

TARİHTE BU HAFTA

*Prut Barış Antlaşması (Osmanlı-Rusya) 22 Temmuz 1711 *İkinci Meşrutiyet'in ilanı 23 Temmuz 1908

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI