DÂVETÇİYE KİTAP TAVSİYELERİMİZ

Kıymetli okuyucularımız; sizlere bu defa biraz farklı bir kitap tavsiye listesi hazırlamaya çalıştık. Listeye eklediğimiz eserler hakkındaki –çoğunluk olarak– kısa kanaatlerimizi sizlere fikir vermesi açısından belirtmeyi uygun buld


Nurgül Dere

nurguldere@gmail.com

2010-08-14 09:23:55

Kıymetli okuyucularımız; sizlere bu defa biraz farklı bir kitap tavsiye listesi hazırlamaya çalıştık. Listeye eklediğimiz eserler hakkındaki –çoğunluk olarak– kısa kanaatlerimizi sizlere fikir vermesi açısından belirtmeyi uygun bulduk. Seçtiğimiz eserlerin kitaplığımızda bulunan ve okuyup da etkilendiklerimiz olmasına itina gösterdik, tabii ki kitaplığımızda bulunan tüm kitapları buraya yazmamız nâmümkün, listedeki kitapları en önemlilerin içinden süzdük.. Listenin sıkıcı olmaması açısından çok uzun olmamasına özen gösterdik.. Kaliteli ve mudakkik okuyucuların ilk etapta okuması gerektiğini düşündüğümüz eserlerden müteşekkil bu listenin faydalı olması temennisiyle…

Not: "KUR'ÂN İLİMLERİ" başlığı altındaki değerli tavsiyeleri ve açıklamaları için kıymetli ablam Nigâr Dere'ye teşekkür ederim…

Nurgül Dere/Cevaplar.org

TEFSİR

Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili

Ebu'l Ala Mevdûdî, Tefhîmu'l Kur'ân, İnsan Yayınları

Muhammed Ali Es-Sabuni, Safvetü't Tefâsir, Ensar Neşriyat

Bediüzzaman Said Nursî, Risale-i Nur Külliyatı 

 

KUR'ÂN İLİMLERİ 

Abdurrahman Çetin, Kur'ân İlimleri ve Kur'ân-ı Kerim Tarihi, Dergâh Yay. 
Kur'ân ilimleri ve Kur'ân tarihi hakkında kısa ve öz bir eser.

Ebu'l-Hasen en-Nedevî, Kur'ân'dan Nasıl İstifâde Edilir, Çeviren: Yusuf Karaca, Kayıhan Yay. 
Kur'ân-ı Kerim'i daha iyi tanımamızı sağlayan, Kur'ân'ın i'câzı ve diğer semâvî kitaplardan farkını anlatan bu nâdir eserde ayrıca Kur'ân-ı Kerim'den faydalanmamıza yardımcı olacak faktörlerden bahsedilmekte.

Fethullah Han, Kur'ân ve Kâinat Âyetleri, Çeviri: Safiye Gülen-Oya Morçay, İnkılab Yay. 
Onyedi bölümden oluşan eser, bazı âyetler bilim çerçevesinde ele alınmış, eserde Kur'ân'ın bilgileri ışığında kâinatın görünen görünmeyen cisimleri incelenmekte. Oldukça ağır bir eser.

İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları 
Kur'ân İlimlerinde alanının en iyisi, kaynak eser, Kur'ân ilimlerine alakası olanların okuması gereken, oldukça ağır bir eser.

Muhammed Ali Sâbûnî, Kur'ân İlimleri, Çeviren: Zeynel Abidin Tatlılıoğlu, İnsan Yay.
Kur'ân İlimlerini sarih bir şekilde anlatmış değerli bir eser.

Muhammed Hamidullah, Kur'ân-ı Kerim Tarihi, Çeviri: Abdülaziz Hatip-Mahmut Kanık, Beyan Yay. 
Kur'ân hakkında açıklama, Kur'ân'ın üslubu, Kur'ân'da kadın, Kur'ân'da kölelik ve özellikle Kur'ân'ın yazımı ile ilgili bölümü bilgilendirici, kitabın son bölümü ise Avrupa dillerindeki Kur'ân çevirilerinin listesi, ağır bir eser.

Salih İbrahim el-Büleyhi, Kur'ân İsimleri Antolojisi, Tercüme: Muzaffer Marangozoğlu, Pınar Yay. 

Birinci bölümde Kur'ân'ın gayesi ve hedefi anlatılmış, ikinci bölümde ise, Kur'ân isimleri, şairlerin beyitleri ve kasideleri ile övülmüş son bölümde Kur'ân isimlerinin ve niteliklerinin geçtiği âyetleri Sûre tertibinde sıralayıp Bakara Sûresinden Beyyine Sûresine kadar anlatılmış çok güzel bir eser.

Seyyid Kutup, Kur'ân'da Kıyamet Sahneleri, Çeviren: Mehmet Yolcu, Çizgi Yay. 

Kur'ân'ı Kerimdeki azab ayetlerini değişik bir üslupla tefsir eden Seyyit Kutup âdeta cehennemi gözler önüne seriyor. Okurken çok etkilenip dehşet içerisinde kalacaksınız..

S. Süleyman Nedvî, Kur'ân-ı Kerim'de Kavimler ve Toplumlar Âd Semûd Medyen, Çeviren: Abdullah Davutoğlu, İnkılab Yay. 
Kitabın adından da anlaşılacağı üzere Kur'ân-ı Kerim'de adı geçen kavimler ve toplumlardan bahseden ve bu kavimlerin yaşadığı yerleri gösteren harita ve fotoğraflarla desteklenmiş oldukça ilmî güzel bir eser.

Ziya Kazıcı, Misyonerlik ve Tebliğ Açısından İncil-Kur'ân, Kayıhan Yayınları

Porf. Dr. Ziya Kazıcı'nın yazmış olduğu ilk eser olan İncil-Kur'ân, her iki dini yani Hıristiyanlık ve İslâmiyeti kendi açılarından kıyaslamaya gitmeden değerlendirilen eserde, İncil ve Kur'ân'ın tarihçesinden başlayarak insanlar üzerindeki etkileri ve tahrif meseleleri işlenmiş. 

Kerim Buladı, Kur'ân'ın Anlaşılmasında Anahtar Kavramlar, Kayıhan Yayınları
Eserde, Kur'ân kelime ve kavramlarının tahlilini bulacaksınız.
 

 

HADİS

İbnu Deybe, Teysiru'l-Vüsûl ilâ Câmii'l-Usûl (Kütüb-i Sitte), Tercüme: İbrahim Canan, Akçağ Yayınevi 
Bu dev külliyatı Hadis okumak isteyen kişinin en başta okuması gerekiyor. Okurken âdeta Asr-ı Saadet'te yaşıyorsunuz. Elinize alınca bırakamayacağınız türden…

er-Rûdânî, Cem'u'l-Fevâid (Büyük Hadis Külliyatı), Çeviren: Naim Erdoğan, İz Yay. 
Aslı 7 cilt ve muhtasarı 3 ciltten oluşan bu büyük eser araştırma yaparken faydalanılabilir. 

Abdulfettah Ebu Gudde, Aliyyül Kari Uydurma Hadisler, Tercüme: Halil İbrahim Kutlay, İnkılab Yay. 
Herkesin kütüphanesinde olması gereken ve uydurma hadisler konusunda yapılan ilmî çalışmaların özü konumunda diyebileceğimiz bir eser. -İleri seviyede okuyucular için- 

İmam-ı Azam Ebû Hanîfe, Müsned Tercüme ve Şerh, Kayıhan Yayınları
 Merhum Mustafa Acıoğlu'nun tercüme ve şerhini yaptığı Müsned, İmam Ebû Hanîfe'nin Ali el-Karî merhum tarafından şerh edilen, el-Havârizmî'nin Câmi'u'l-Mesânîd'inin ihtisarıdır. Müsannifi Musa b. Zekeriyya el-Haskefî'dir. Müellif merhumun, her bir hadisin altında, söylenmesi gerekenleri temel kaynaklara inerek söyleme hassasiyetini elden bırakmamış olması, üzerinde özellikle durulması gereken bir meziyettir.


SİYER

Mevlânâ Şiblî, Asr-ı Saadet, Tercüme: Ömer Rıza Doğrul, Eser Neşriyat 
Asr-ı Saadet şu ana kadar okuduğum en geniş içeriğe sahip siyer diyebilirim, özellikle ilk cildindeki hadis hakkındaki malumat oldukça doyurucu. Ayrıca birçok eserde özet şeklinde anlatılan meseleler –misal: Cemel Vak'ası- Asr-ı Saadet'te genişçe ele alınmış. -İleri seviyede okuyucular için-

Mevlânâ Şiblî, Son Peygamber Hz. Muhammed Sîretü'n-Nebî, Tercüme: Yusuf Karaca, İz Yayıncılık 
Asr-ı Saadet'in özeti niteliğinde, piyasada bulunan –bence– en iyi siyer.

Zekeriya Kandehlevî, Fezâil-i Âmâl, Tercüme: Yusuf Karaca, Risale Yay.
Adından da anlaşılabileceği gibi faziletli ameller baz alınmış şahane bir eser. Beni en çok etkileyen kısımları ise Kur'ân ve Namazın Faziletleri idi. Aslında eserin baştan sona her satırı etkileyici.. Okuyanlar bana hak verecektir. Herkesin ilk etapta okuması gerekenlerden…

Mevdûdi, Tarih Boyunca Tevhid Mücadelesi ve Hz. Peygamberin Hayatı, Tercüme: Ahmet Asrar, Pınar Yayınları 

Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi, Tercüme: Mehmet Yazgan, Beyan Yayınları 
Bu iki eser araştırma yaparken başucu kitaplarımdandır, en büyük ve doyurucu siyerler arasındadır. -İleri seviyede okuyucular için-

M. Yusuf Kandehlevî, Hayâtü's Sahâbe, Tercüme: Ali Arslan, Merve Yayınları 
Sahabîlerin hayatlarını ayrıntısı ile anlatan en kapsamlı eserlerden. Aslında hayatımıza tatbik etmek açısından her gün düzenli olarak bir miktar okunması gereken bir eser… -İleri seviyede okuyucular için, yeni başlayanlara muhtasarını öneriyorum-

Salih Suruç, Kâinatın Efendisi Peygamberimizin Hayatı, Nesil Yayınları 
Ödüllü olan bu eserde, yazar Peygamberimiz'in (aleyhissalatu vesselam) hayatını sarih bir şekilde anlatmış.

İbnu Hacer el-Askalânî, el-İsabe Seçkin Sahabeler, Tercüme: Seyfullah Erdoğmuş, Sağlam Yay. 
İbnu Hacer'in büyük eseri el-İsabe'nin muhtasarı olan bu eserde sahabîlerin hayatları biyografik olarak işlenmiş.

İsmail Yiğit, Hz. Muhammed Siyer-i Nebî, Kayıhan Yayınları
Prof. Dr. İsmail Yiğit'în akıcı kaleminden Peygamberimizin hayatı.. Alanının en iyi eserlerinden diyebiliriz..

Salih Okur, Rasulullah (s.a.v) Hakkında Bunları Biliyor muydunuz?, Kayıhan Yay. 
Peygamberimizin hayatından kısa kesitlerin verildiği bu kitap her kesime hitap edecek ve bir solukta okunacak türden.

Mevlanâ Niyaz, Kadın Sahabiler, Tercüme: Ali Genceli, Toker Yay. 
Şu ana kadar okuduğum ve araştırma yaparken çok faydalandığım en harika eserlerden… Her ne kadar mütercim hataları çok olsa da alanındaki en iyilerden biri.

Ziya Kazıcı, Hazret-i Muhammed'in Aile Hayatı ve Eşleri, Çamlıca Yayınları 
Ziya Hocamın bu eseri ilmî olmakla birlikte aynı zamanda keyifle okunacak bir eser. Bu da her kesime hitap eden eserlerden fakat özellikle evliliğe hazırlananların ve evlilerin okuması gerekiyor, neden gerekiyor? Peygamberimizin aile hayatını örnek almamız açısından…

Nurgül Dere, Hanım Sahabîler, Kayıhan Yay. 
Toplam 107 hanım sahabînin hayatının anlatıldığı bu eseri okuduğunuzda kendinizi Asr-ı Saadette hissedeceksiniz... 

 

FIKIH

Vehbe Zuhaylî, İslâm Fıkhı Ansiklopedisi, Risale Yay. 
Her kütüphanede olması gereken baş eserlerden. Fıkhî meseleler ayrıntısı ile anlatılmış.

Mehmed Emre, Fetvalar, Çelik Yay. 
Günümüz meseleleri soru-cevap şeklinde kısa ve öz bir şekilde işlenmiş.

Halil Günenç, Günümüz Meselelerine Fetvalar, Yasin Yayınevi
Kuşkusuz fıkıh mevzuunda Üstad olarak nitelenen Halil Günenç Hoca Efendi'nin bu üç ciltlik eşsiz eserinde fıkıh ile alakalı aklınıza takılan ne varsa oldukça sarih bir biçimde soru-cevap şeklinde verilmiş.

Yusuf el-Karadavî, Çağdaş Meselelere Fetvalar, Mütercim: Veysel Bulut, Ravza Yayınları 
Çağımızın önemli âlimlerinden Mısır'lı Yusuf el-Karadavî'nin bu yedi ciltlik büyük eserinde, el-Karadavî'nin verdiği fetvaların yanında eseri renklendiren tarafı ise nasihatvârî üslubu, âyet-hadis ve açıklamalarına yer verilmesi olmuş. Eserde aynı zamanda diğer büyük âlimlerin görüşlerine de yer verilmiş.

İsmail Çetin, Ölçüler, Dilara Yayınları 
Eserde birçok meseleye yer verilmiş. -İleri seviyede okuyucular için-

Hayreddin Karaman, Helaller ve Haramlar, İz Yay. 
Günlük hayata dâir meselelerin yer aldığı bir eser.

Ebul Hasan Ali Nedvî, Dört Rukün, Çeviren: Yusuf Karaca, Nehir Yay. 
Namaz, Zekât, Oruç ve Hac konularının işlendiği önemli ve nâdir eserlerden.

Şeyhulislâm Mustafa Sabri, İslâm'da Münakaşaya Hedef Olan Mes'eleler, Sâdeleştiren: Osman Nuri Gürsoy, Sebil Yay.
Son Şeyhulislâm Mustafa Sabri Efendi'nin Beyan-ül Hak mecmuasında yayınlanmış makalelerinden oluşan nâdir bir eser.

Nurgül Dere, Müslüman Hanımın El Kitabı, Kayıhan Yayınları.
Bu eserde hem evli hanımlara hem de bekâr kızlara hitap edilmiştir. Fakat genel itibari ile hanımlara hitap etmekle birlikte erkeklerin de faydalanabileceği –özellikle ibâdet ve evlilikle ilgili konularda– bilgilerden müteşekkildir. Eserde; İslâm'da Muâşeret, İbâdetle ilgili tüm konular, Taharet, Necâset ve Temizleme Yolları, Tuvalet Âdâbı, Abdest, Meshetmek, Gusül, Teyemmüm, Namaz, Oruç, Zekât, Hac ve Umre; Hanımlara ait özel hâller ile Avret ve Tesettür, Kadının Süslenmesi ve Mahrem Mevzular; Evlilikle ilgili konular; Kadınlara Dâir Muhtelif Meseleler, Vasiyet, Miras ve Metafizik Meseleler yer almaktadır. Ayrıca her bölümün sonunda konu ile alâkalı bahislerden müteşekkil fetvalar da bulunmaktadır. 

 

 

TEBLİĞ

Ahmed Önkal, Resulullah'ın İslam'a Davet Metodu, Kitap Dünyası Yay.  -İleri seviyede okuyucular için-

Yusuf el-Karadâvî, Tebliğ ve Dâvet Yolunda Müslümanın Temel Kültürü, Çeviri: Mehmet Akbaş, Nida Yay. 
Her iki eser de oldukça ilmî ve tekrar tekrar okunacak, tadına doyamayacağınız önemli eserlerden.

M.Said Bin el-Kahtani, İslâm'a Göre Dost ve Düşman, Kayıhan Yayınları
Eser, dost ve düşmanını tanımak isteyenlerin başucu kitabıdır.Her Müslüman'ın okuması okuması gereken çok önemli bir eserdir.
 

 

TASAVVUF

Mevlânâ Celâlüddîn-i Rûmî, Mesnevi, Terceme ve Şerheden Tâhir'ul-Mevlevî, Selâm Yay. 
Mevlânâ'nın bu büyük eserini tercüme ve şerh eden büyük âlim Tâhir'ul-Mevlevî: "Tercüme edilmiş bir eserde, tercüme kokusu bulunmamalıdır" demiştir. Tâhir'ul-Mevlevî hem Mesnevîhan hem de Mevlevî Dedesi olduğu için sanırım –olaya vâkıfiyetinden– ortaya mükemmel bir şerh çıkmış.

Said Havva, Ruh Terbiyemiz, Çeviri: İbrahim Sarmış-M. Sait Şimşek, Kayıhan Yay. 
Yazar tasavvuf konularını farklı bir bakış açısı ile ele almış, oldukça cesur yorumlara sahip, keyifle, dikkatle ve bir o kadar da şaşkınlıkla okumuştum.

Eşref Ali Tânevî, Amellerin Karşılığı, Çeviri: Hayri Demirci, Gülistan Neşriyat 
Önemli eserlerden olup kişinin manevî yönden kendini toparlamasını amaçlayan nâdir bir eser.

Eşref Ali Tehanevi, Hadislerle Tasavvuf, Sey-tac 
Yazarın seçtiği hadisler tasavvufî yönden ele alınıp şerh edilmiş. İslâm'ın zahirî hükümlerine uygun açıklamalarda bulunulmuş.

İmam Gazali, el-Munkizü Mine'd Dalâl ve Tasavvufî İncelemeler, Hazırlayan ve Şerh Eden: Abdülhalim Mahmud, Kayıhan Yay. 
Eseri hazırlayan Abdülhalim Mahmud öyle şahane bir şerh yapmış ki okurken neredeyse orijinali ile ayırt edilemeyecek türden… Tasavvuf hakkındaki yanlışlardan arınmak ve gerçek tasavvufun ne olduğunu öğrenmek isteyenlere tavsiye ederim. Fakat diğer birçok tasavvufî eserlerde olduğu gibi bu eserde de yer yer tasavvufun üstünlüğü hakkında mübalağaya girilmiş, bence tasavvuf doktrinin buna ihtiyacı yok… -İleri seviyede okuyucular için-

İsmail Çetin Hoca Efendi'nin bütün kitapları (Dilara Yay.) 
-İleri seviyede okuyucular için-

 

RİSALE

Şener Dilek Hoca'nın bütün kitapları (Feyza Yay.) 
Şener Hoca'nın eserleri, Risale-i Nur'ları daha iyi anlamamızı ve Nur'lara farklı bir bakış açısı ile bakmamızı sağlıyor.

Alaaddin Başar, Risale-i Nurdan Kelimeler Cümleler, Zafer Yay. 
Alaaddin Başar'da Şener Dilek gibi aynı kaynaktan –Kırkıncı Hoca'dan– beslendikleri için tarzlarında benzerlikler var. Bu iki ciltlik eser de Nur'ları daha iyi anlamamızı ve bol bol tefekkür etmemizi sağlıyor.

Ferid el-Ensari, Risale-i Nur'da Anahtar Kavramlar, Tercüme: Veli Sırım-Ahmed Hamdi Yıldırım, Nesil 
Merhum el-Ensari, Tevhid, İnsan, Kur'ân vs.. kavramları işlemiş… Oldukça ilmî ve ağır bir eser. -İleri seviyede okuyucular için-

Levent Bilgi, Risale Okuma Metotları, Yeni Asya Yay. 
Risale-i Nur'ları okuma ve anlama rehberi niteliğinde bir eser. Risale okumalarımızda kopmalar yaşıyorsak bize ciddî manada bir şevk verecek bu eserde ayrıca ders ve sohbet arkadaşlarımıza karşı nasıl davranmamız gerektiği oldukça güzel bir üslupla anlatılmış. Kısacası bamtelimize dokunacak türden…

 

EDEBÎ

Ahmet Hamdi Tanpınar, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Dergah Yay.

Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur, Dergah Yay.

Mehmed Âkif Ersoy, Safahat

Sezai Karakoç (Tüm Eserleri)

İsmet Özel, (Tüm Eserleri)

Nuri Pakdil, (Tüm Eserleri)

Cahit Zarifoğlu (Tüm Eserleri) 

Refik Halid Karay (Tüm Eserleri) 

Necip Fazıl Kısakürek (Tüm Eserleri) 

Sabahattin Ali (Tüm Eserleri)

Franz Kafka, Aforizmalar, Babil Yay.

Franz Kafka, Milena'ya Mektuplar, İmge Kitabevi

Rainer Maria Rilke, Duino Ağıtları, Türkiye İş Bankası Yay.

Rainer Maria Rilke, Bütün Şiirlerinden Seçmeler, İş Bankası Kültür Yay.

Rainer Maria Rilke, Malke Laurids Brigge'nin Notları, Can Yay.

Dostoyevski, Suç ve Ceza, İletişim Yay.

İskender Pala, Ah Minel Aşk, Kapı Yay. 

İskender Pala, Kitab-ı Aşk, Kapı Yay. 

İskender Pala, Leyla ile Mecnun, Kapı Yay. 

Nazan Bekiroğlu, Yusuf ile Züleyha, Timaş 

Nazan Bekiroğlu, Lâ: Sonsuzluk Hecesi, Timaş

 

TARİH

Ahmet Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiyâ ve Tevârih-i Hulefâ, Bedir Yayınevi 
Oldukça latif bir tarzda kaleme alınmış bu eserin her kütüphanede bulunması gerekiyor. -İleri seviyede okuyucular için-

Ahmet Lütfi Kazancı, Hz. Süleyman'dan Hz. Muhammed'e Peygamberler Halkası, Feza Yayıncılık 
Kısa, öz ve akıcı bir şekilde Peygamberlerin hayatları anlatılmış.

Ahmed Akgündüz, Tabular Yıkılıyor (5 cilt), OSAV 

Birçok bilinmeyen ya da üstü örtülen gerçekler masaya yatırılmış.

Ahmed Akgündüz, Osmanlıda Harem, Timaş 
Eskiden bu yana çarpıtılan harem hayatı hakkındaki gerçekleri okuyabileceğimiz bir eser.

Dursun Gürlek, Kültür Dünyamızdan Manzaralar, Kubbealtı Yay. 
Tarihte gezinti yapmak isteyenlere keyifli anlar yaşatan bu eser edebî bir tarzda kaleme alınmış.

Knud Holmboe, Çöle İnen Faşizm, Çeviren: Zeynep Sevde Paksu, Etkileşim Yayınları 
Aslında bir hatırat olan bu kitabı okurken roman tadı almıştım. Ama o bildiğiniz romanlardan değil tabii ki… Kitabın yazarı İslâm'ı seçmiş Danimarkalı bir gazetecidir, fakat kitabın sonlarına doğru aslında O'nun bir kahraman olduğunu anladım, çünkü birçok insanın cesaret edemeyeceği ölümle burun buruna tehlikeli bir yolculuğa O sırf İslâm öğretilerini ve Arap kültürünü daha yakından tanımak için katlanmış biri... Ayrıca yazar, merhum Ömer Muhtar'ın ve bedevîlerin İtalyanlardan çektikleri şiddetli zulümü gözler önüne sermiş… Herkesin okuması gereken bir kitap, kitap bitince birkaç gün şedid etkisinde kalmıştım…
Ve bir ayrıntı; maalesef kitabın orijinalinde olan, Knud Holmboe'nin seyahat boyunca çektiği resimler, kitabın Türkçe baskısında bulunmamakta... İşte orijinal resimlerin bulunduğu kitabın İngilizce pdf dosyasının linki: http://www.knud-holmboe.com/e_book.html

Mustafa Armağan'ın tüm kitapları 

Ziya Kazıcı, Sultan II.Abdulhamid ve Dönemi Osmanlı Devleti, Kayıhan Yayınları
Sadece ülkemizde değil, 19. asır sonlarından, günümüze kadar dünyanın, üzerinde en çok konuşulan birkaç şahsiyetinden biri olan Sultan II. Abdülhamid'le ilgili bu araştırmada, dönemin kendi kaynaklarına ağırlık verilerek, objektif bir çalışmanın ortaya konulmasına gayret edilmiştir. 

Nurgül Dere, Ulemâ [Seküler Düzende Âlim Olmak], Kayıhan Yayınları
Osmanlı'nın son dönemi ile Cumhuriyet'in ilk dönemlerindeki o sancılı zamanları anlatan eserde, sekiz âlimimizin cevvâl ve macera dolu hayatları tafsilâtıyle mevcut. Bunların yanında, bu âlimlerimizin çağdaşı olan başka âlim ve mühim şahsiyetlerin de hayatlarından önemli kesitler bulacaksınız. 

 

SOSYOLOJİ

Zygmunt Bauman, Sosyolojik Düşünmek, Ayrıntı Yayınları Sosyolojiye giriş yapmak isteyenler için en başta okunması gereken eserlerden.. Zygmunt Bauman, Sosyolojik Düşünmek, Ayrıntı Yayınları
Sosyolojiye giriş yapmak isteyenler için en başta okunması gereken eserlerden...

Ahmet Gürkan, İslâm Kültürünün Garbı Medenileştirmesi, Nur Yay. 

Devletlerin çöküş ve ayakta durma sebepleri, Müslümanların ve özellikle Türklerin vahşi Avrupa karşısında nasıl bir medeniyet sergilediği, İslâm dünyasının yüzakı kâşifler vs.. ve daha pek çok konu. Etkilendiğim oldukça doyurucu bir eser. -İleri seviyede okuyucular için-

Ali Fuat Başgil, Din ve Lâiklik, Yağmur Yay. 
Cesur anlatımıyla Ali Fuat Başgil dikkat çekiyor. 

Sadık Albayrak, Son Devrin İslâm Akademisi Dâr-ül Hikmet-il İslâmiye, Yeni Asya Yay. 
Bu nâdir eserde müzakerelere ve âzaların kısa biyografilerine yer verilmiş. Sahaflarda bulursanız tereddütsüz alın… Yaşı küçük arkadaşlarımızı sıkacak bir eser olsa da kendilerini zorlayıp okumalarını tavsiye ediyorum.

Nurettin Topçu (Tüm Eserleri)

Cemil Meriç (Tüm Eserleri)

 

KARMA

Mehmed Kırkıncı (Tüm Eserleri)

Ebu'l Hasen en-Nedvî, Müslümanların Gerilemesiyle Dünya Neler Kaybetti, Kayıhan Yay. 
Ebu'l Hasen en-Nedvî'nin en beğendiğim nâdir eserlerindendir. İki takdim ve bir takrizle övülmüş bu esere bendeniz de -editörlüğünü yaptığımdan dolayı- Allah'a hamd olsun ki takdim yazmak nasip oldu.. Eserde en çok dikkatimi çeken husus ise, batının kötü akıbeti örnek gösterilerek Müslümanların kendilerini kurtarması gerektiği belirtilmekte.

Ebu'l Hasen en-Nedvî, İslâm Düşünce Hayatı, Çeviren: Sait Şimşek, Dergâh Yay. 
Ömer b. Abdülaziz'den Mevlânâ Celâleddin Rumî'ye kadar İslâm dünyasının büyük isimleri hakkında bilgi veren bu nâdir eser sindire sindire okunmalı. 

Ebu'l Hasen en-Nedvî, Kur'ân ve Sünnette İtikat-İbadet ve Ruh Terbiyesi, Tercüme: M. Ali Seraceddin, Risale Yay. 
İslâm akidesi, ahlâk güzelliği ve ibadet hayatımızın şekillenmesi açısından en güzel örnek olan Peygamberimizin (aleyhissalatu vesselam) hayatı örnek verilmiş.

M. Ertuğrul Düzdağ, Üstad Ali Ulvi Kurucu Hatıralar. 
Bu şahane eseri herkesin okuması gerekiyor. Özellikle Ali Ulvi Kurucu'nun aile hayatını büyük bir keyifle okumuştum. Ayrıca yakın tarihe dair birçok şifreyi bu eseri okuyarak çözebilirsiniz.

M. Ertuğrul Düzdağ, Mehmed Âkif Araştırmaları, İFAV 
Çok hayranı olduğum Mehmed Âkif hakkında her şeyi bulabileceğiniz bir eser.

Dursun Gürlek, Çınaraltı Kitap Sohbetleri, Timaş 

İbrahim Ünal, Kitap Tiryakiliği, Nesil 
Bu iki eser, kitap kurtlarının ama özellikle kitap okumayı sevmeyenlerin okuması gereken oldukça keyifli iki eser.

Jules Payot, İrade Terbiyesi, Ediz Yayınevi
Hiçbir şey yapmak istememe, başarısızlık, tembellik, isteksizlik gibi huylardan/durumlardan muzdariblerin kesinlikle okuması gereken bir kitap.

Ünal Kılıç, Tartışmaların Odağındaki Halîfe Yezîd, Kayıhan Yayınları
İslâm dünyasının en çok tartışılan belki de tek halîfesi Yezîd'in hayatı ve halîfelik döneminde uguladığı politikalar tarafsız bir biçimde gözler önüne seriliyor. Kesinlikle her kitaplıkta bulunması gereken bir eser.. 

Aidin Salih, Gerçek Tıp, Yitik Şifa
İslâm Tıbbı'nın üstadı sayılan Aidin Salih bu eserde 40 yıllık birikimini paylaşmış. Sağlıklı hayat yaşamak isteyenler için eşsiz bir eser.

Nurgül Dere

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

Akif Cömert, 2014-02-01 04:34:35

Nurgül hanım kitap tavsiyelerinizin bu yeni hali çok güzel olmuş, Allah razı olsun..

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Deniz Ö. Öztü, 2010-12-15 08:41:49

Vehbi Yıldız var mı? İrfan Ordusu,İlim Ve İrfan Nesli,Aklın Gözyaşları,Hidayet Yıldızları ve(ve) İlham Kaynakları.Di mi.O kadar İzmir'de karşılaşıp da sen osun bu da benim diyemediğim kişinin.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Elif Nuran Zorlu, 2010-12-04 18:23:06

Allah razı olsun. Çok sevdim bu tavsiyeleri. Hazırlayanın tam bir kitap sevdalısı olduğu belli. Allah hepimize nasip etsin.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Ferdi, 2010-08-16 08:31:53

Çok beğendim. inşallah sık sık güncellersiniz.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

murat akbulut, 2010-08-14 22:19:54

Allah razı olsun.Oldukça harika bir liste olmuş.Emeğiniz için tekrar tekrar Allah sizlerden razı olsun.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

HANIMLARA ÖZEL HADİSLER ÜZERİNE

HANIMLARA ÖZEL HADİSLER ÜZERİNE

Mukaddime Buraya, her zaman yapılan kadınları övücü klasik sözlerle başlamayacağım. Zira

TEBRİK VE TEŞEKKÜR

TEBRİK VE TEŞEKKÜR

Muhterem üstadım Prof. Dr. Niyazi Beki hocamın "El Münebbihat' ismiyle müsemma eserini mütala

NİYAZİ BEKİ HOCAMIZIN EL MÜNEBBİHAT ADLI ŞİİR KİTABI ÜZERİNE

NİYAZİ BEKİ HOCAMIZIN EL MÜNEBBİHAT ADLI ŞİİR KİTABI ÜZERİNE

“Şiir ise çendan kıymetdar, şirin bir vasıta-yı ifadedir.” Bediüzzaman Malum olduğu

TALİKAT TERCÜMESİ YAYINLANDI

TALİKAT TERCÜMESİ YAYINLANDI

Ta‘lîkât adlı eser Bedîüzzamân tarafından, Gelenbevî’nin Mantıkla ilgili yazdığı

HAYATIM HATIRALARIM’IN YENİ BASKISI ÇIKTI

HAYATIM HATIRALARIM’IN YENİ BASKISI ÇIKTI

Merhum Mehmed Kırkıncı Hocaefendi’nin bir devre ışık tutan hatıratı vefatının altıncı

KIZIL İCÂZ TERCÜMESİNİ TAKDİM EDERKEN

KIZIL İCÂZ TERCÜMESİNİ TAKDİM EDERKEN

Kızıl Îcâz, Abdurrahman Ahdarî’nin 142 beyitten oluşan “Süllemü’l-Münevrak” isimli

NİYAZİ HOCAMIZIN YENİ ESERİ KIYAMET ALAMETLERİ ÇIKTI

NİYAZİ HOCAMIZIN YENİ ESERİ KIYAMET ALAMETLERİ ÇIKTI

İnsanların en büyük rehberi ilimdir. Kur’ân’ın ilk emri “Oku!”dur. “Bilenlerle bilme

KIZIL ÎCÂZ’IN TERCÜMESİNİ TAKDİM EDERKEN

KIZIL ÎCÂZ’IN TERCÜMESİNİ TAKDİM EDERKEN

Kızıl Îcâz, Bedîüzzaman’ın mantıkla ilgili bir kitâbıdır. Kızıl İcaz, Abdurrahman Ah

“HALK ARASINDA YANLIŞ BİLİNENLER”E DAİR

“HALK ARASINDA YANLIŞ BİLİNENLER”E DAİR

Allahu Teâlâ’ya hamd olsun, ısrarla uzun süredir beklediğimiz bir eser irfan dünyamıza kaza

HANIM SAHABÎLERİN ÜÇÜNCÜ BASKISI ÇIKTI

HANIM SAHABÎLERİN ÜÇÜNCÜ BASKISI ÇIKTI

Değerli ziyaretçilerimiz, sitemiz yazarlarından Nurgül Dere hanımefendinin kaleme aldığı Han

ULEMÂ [SEKÜLER DÜZENDE ÂLİM OLMAK]

ULEMÂ [SEKÜLER DÜZENDE ÂLİM OLMAK]

Değerli ziyaretçilerimiz, sitemiz yazarlarından Nurgül Dere hanımefendinin kaleme aldığı Ule

"Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir."

Mü'min, 19

GÜNÜN HADİSİ

Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur.

Tirmizi, Savm 82, (807); İbnu Mace, Sıyam 45, (1746)

TARİHTE BU HAFTA

*H.z. Osman (r.a.)'ın Şehadeti(17 Haziran 656) *I.Kosova Zaferi ve I.Murad'ın Şehadeti(19 Haziran 1389) *II.Murad'ın İstanbul Kuşatması(20 Haziran 1422) *Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.lerinin Vefatı(22 Haziran 1780) *Hz.Ali'nin Halife Seçilmesi(23 Hazir

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI