MUSTAFA SUNGUR’UN MOLLA SADREDDİN YÜKSEL’E GÖNDERDİĞİ BİR MEKTUP

Pek muhterem ve mübarek Sadreddin Efendi hazretleri, Aziz kardeşimiz… Bu hafta içerisinde hazret-i üstadımız allame Said Nursi’nin yanında iken, sizden ve Said’den ve Hazret-i Seyda’nın medresesinden bahsederek tahsin


2010-07-01 07:37:18

Değerli ziyaretçilerimiz! Üstad Bediüzzaman'ın talebelerinden Mustafa Sungur ağabeyin 1950'lerde, doğunun ilim tayflarından ve Bediüzzaman'ın bağrından çıktığı Nurşin medreselerinde hoca olan ve Üstadı da ziyaret eden değerli âlim merhum Molla Sadreddin Yüksel'e yazdığı bir mektubu ilginize arz ediyoruz. Saygılarımızla. Salih Okur-Cevaplar.org

Bismihi subhanehü

Esselamü aleyküm ve rahmetullahi ve berakatühü ebeden daimen.

Pek muhterem ve mübarek Sadreddin Efendi hazretleri,

Aziz kardeşimiz… Bu hafta içerisinde hazret-i üstadımız allame Said Nursi'nin yanında iken, sizden ve Said'den ve Hazret-i Seyda'nın medresesinden bahsederek tahsin ettiler. Size selamlarını tam zamanında ulaştıramayacağım için mektupla arz ediyorum.

Hazreti Üstad buyurdular ki: "Ben o mübarek medresenin talebesiyim. Hazret-i Seyda* son nefesini vereceği anda talebe-i ulumun ruhunu kabz eden meleği istemesi ve aynen Risale-i Nur'un mesleğinin bir nevinde hareket etmesi acib bir temayüzü vardır.

Bugün hem Anadolu'da, hem âlem-i İslam'da çok geniş bir dairede envar-ı imaniyeyi neşreden ve talebe-i ulumun kıymetini ilan eden ve Kur'an hakikatlerini ders veren Risale-i Nur, o medresenin de mahsulü olması cihetiyle umum âlem-i İslam'daki bu büyük hayr-ı azimden ve neşr-i hakikat-i imaniyeden büyük hisseleri vardır. Şeref onlarındır.

Ben her sabah o medresenin üstadlarını, talebelerini, Şeyh Masum'u** ve Sadreddin'i dualarımda ve manevi kazançlarımda hissedar ediyorum."

Arabi Mesnevi-yi Nuriye'de Hubab risalesinde; medeni mümin ile medeni kafirin muvazenelerine dair mühim bir bahiste Medeni mümine misal ve numuneyi Nurşin medresesinden aldıklarını… ve o parçayı size okumaklığımı… Şark ulemaları içerisinden sizin çıktığınızı ve Cenab-ı Hakka şükür ettiğini söylediler.

Ve size söylemekliğimi ve bunları aynen Nurşin'e bildirmenizi bana emrettiler. Ben de size arz ediyorum. Mektup yazdığınızda bizlerden de pek çok hürmet ve selamlar arz etmenizi istirham ederiz.

Evet, biz üstadımızın dersinden ve Risale-i Nur'dan ve üstadımızın Tarihçe-i Hayatından yakinen anlamış ve bilmişiz ki; Cenab-ı Hak nihayetsiz rahmetiyle Anadolu'da ve Âlem-i İslam'da ve beşeriyette Kuran hesabına ve Kuran namına hareket eden ve Kuran bayrağını dalgalandıracak, akıl ve kalplerde din-i İslam'ın hakikatlerini yerleştirecek olan nurlu bir Kuran tefsirini ve muazzam bir din ve iman kahramanını o muhitten, bulunduğunuz yerlerden ihsan etti.

Üstadımız hazretleri çok defa, hem senelerdir kerratla o mübarek medreseden sitayişle bahseder. Bütün nur talebelerinin kalplerinde o mübarek medreseler nurlu bir irfan ocağı olarak bilinmektedir. Hem inşallah o medreseler kendi öz malları olan Risale-i Nur'u tam elde ederek medar-ı iftihar hizmet-i diniyelerinde muvaffakiyetler dileriz. Sizlerin umumen ellerinizden öperiz

EL BAKİ HÜVEL BAKİ

Kusurlu M. SUNGUR

Kaynak

http://norsin.biz/norsin-hakknda/bediuzzamanin-mektubu.html

* Şeyh Abdurrahman-ı Tağî Hazretleri, Bediüzzaman'ın çok hürmet ve muhabbet ettiği ve "Veli-yi Azim"(Büyük veli) diye tavsif ettigi "Seydâ' lâkabıyle meşhur olan zattır ki; Onun himmetiyle o zamanki Doğu Vilâyetleri bilhassa Bitlis, Muş, Siirt civarları ilimle, medreselerle, talebelerle kaynaşır vaziyete gelmişti. Doğumu,1247 Hizan-lsparit nahiyesi, Tağ köyü.. Vefatı 1304 Nurşin köyüdür. Üstad hazretleri, Mesnevi-i Nuriye'de onun için "Eğer bu mezkur hakikata müşahhas bir misal istersen, hayalin ile "Nurşin" karyesindeki "Seyda Kuddise Sirrühü Hazretlerinin meclisine git! O zatın sohbet-i kudsiyesi ile izhar edilen İslâm medeniyetine bir bak! O zât-ı kerimin irşadıyla fukara elbisesine bürünmüş sultanları veya insan libasını giymiş melaikeleri gör!(Mesnevi-Badıllı tercemesi-s: 180) der.

Emirdağ Lahikasında kendisinden şöyle bahs eder; "Hem, o nahiyemiz olan Hizan kazasına tâbi Isparta'da, birden bire, meşhur Seyda namında Şeyh Abdurrahman-ı Tâğî himmetiyle o kadar çok talebeler ve hocalar ve âlimler çıktılar ki, bütün Kürdistan onlarla iftihar eder bir şekil aldığı zaman, içlerinde münazara-i ilmiye ve pek büyük bir himmetle ve pek geniş bir daire-i ilim ve tarikat içinde öyle bir vaziyet hissediyordum ki, güya rû-yi zemini fethedecek bu hocalardır."

O Büyük zatın vefat anında görülen bir müşahedeyi de üstad şöyle anlatır; "Bizde "Seydâ" lâkabıyla meşhur bir veliyy-i azîm, sekeratta iken, ervâh-ı evliyanın kabzına müekkel melekü'l-mevt gelmiş. Seydâ, bağırarak demiş ki: "Ben talebe-i ulûmu çok sevdiğim için, talebe-i ulûmun kabz-ı ervâhına müekkel, mahsus taife ruhumu kabzetsin" diye dergâh-ı İlâhiyeye rica etmiş. Yanında oturanlar bu vak'aya şahit olmuşlar."

**Şeyh Masum Efendi, Şeyh Abdurrahim Efendi'nin oğludur. Aynı zaman da Sadreddin Yüksel merhumun kayınpederidir. Rahmetullahi aleyh

Fotoğraflar

1-Mustafa Sungur ağabey

2-Sadreddin Yüksel Hocaefendi

3-Şeyh Masum Mutlu Efendi

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

cevaplar.org, 2015-03-26 06:42:46

Özer bey çok teşekkürler, gerekli düzeltmeyi yaptık..

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Özer Kurt, 2015-03-24 17:52:15

Son paragraf! Şeyh Masum efendi, Nurşin Ulemasından Ohinli Şeyh Alauddin efendinin oğlu değildir. Yazıda Hazreti Seyda diye kasdedilen Şeyh Abdurrahman-i Tahi hazretlerinin oğlu olan Şeyh Abdurrahim efendinin oğludur.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

AZİZ ÜSTADIMA

AZİZ ÜSTADIMA

Aziz üstadım; seni tanıdığıma, eserlerini okuduğuma şükür ediyorum. Sana talebe olma şe

MEĞER İŞ BİZİM ANLADIĞIMIZ GİBİ DEĞİLMİŞ

MEĞER İŞ BİZİM ANLADIĞIMIZ GİBİ DEĞİLMİŞ

Biz münevverler, ekseriyet itibariyle herhangi bir içtimai meselede gazete haberleriyle iktifa ede

BÂZI MÛTEBER KAYNAKLARDA BEDÎÜZZAMÂN’IN DOĞUM TÂRÎHİ

BÂZI MÛTEBER KAYNAKLARDA BEDÎÜZZAMÂN’IN DOĞUM TÂRÎHİ

1- Bedîüzzamân Saîd Nursî: Târihçe-i Hayâtı, Eserleri, Meslek ve Meşrebi, Doğuş Ltd. Şi

BEDİÜZZAMAN’IN KİM VE NE OLDUĞU

BEDİÜZZAMAN’IN KİM VE NE OLDUĞU

Rahmetli Said-i Nursi veya Kürdi'nin nasıl yaşadığını ve nasıl öldüğünü öğrenmek içi

SAİD-İ NURSİ

SAİD-İ NURSİ

Abdürrahim ZAPSU Yetmiş yıl evvel Van vilâyetinin Nurs köyünde doğdu. Babasının ismi Mirza

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-5

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-5

Bu anlattıklarımız, mücahid alim Said Nursi’nin hayatının bazı safhaları ve lem’alarıd

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-4

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-4

Esaretten kurtulup Van’a döndüğünde Müslüman safları ve cemaatleri arasındaki İslami gayr

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-3

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-3

Bu kısa fetret dönemi sonrasında tüm himmetini bütün işlerde dinin tahkimine ve zayıflık g

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ ÜSTADI ANLATIYOR-2

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ ÜSTADI ANLATIYOR-2

Üstad üstaddır. Müceddiddir. Geçmiş büyüklerle irtibatı çok kuvvetlidir. Geleceklere de ç

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-2

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-2

Van valisinin daveti üzerine Türkiye’nin kuzey doğusundaki Van’a gitti ve burada 15 sene kald

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ ÜSTADI ANLATIYOR-1

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ ÜSTADI ANLATIYOR-1

Takdim Kıymetli ziyaretçilerimiz Üstad Bediüzzaman’ın vefatının sene-i devriyesinde son de

Gökleri ve yeri yerli yerince yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş ancak O'nadır.

et-Teğabün: 3

GÜNÜN HADİSİ

"Ümmetimin tamamı affedilmiştir, ancak günahlarını ilan edenler müstesna!"

Buhârî

TARİHTE BU HAFTA

*Prut Barış Antlaşması (Osmanlı-Rusya) 22 Temmuz 1711 *İkinci Meşrutiyet'in ilanı 23 Temmuz 1908

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI