BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİNİN VERDİĞİ BİR İCAZETNAME

Kıymetli ziyaretçilerimiz! Üstad Bediüzzaman’la alakalı bir vesikayı daha ilk olarak size sunmuş olmanın sevincini yaşıyoruz. Bediüzzaman’ın, küçük kardeşi Molla Abdülmecid Efendi’ye verdiği icazetname Diyanet İşleri Başkanlığ


2010-06-14 04:24:17

Kıymetli ziyaretçilerimiz! Üstad Bediüzzaman’la alakalı bir vesikayı daha ilk olarak size sunmuş olmanın sevincini yaşıyoruz. Bediüzzaman’ın, küçük kardeşi Molla Abdülmecid Efendi’ye verdiği icazetname Diyanet İşleri Başkanlığının arşivinden, değerli araştırmacı yazar Abdülkadir Badıllı beyefendi tarafından çıkartılmıştır.

Badıllı ağabey, metni Arapçadan Türkçeye tercüme etmiş ve yayınlanmak üzere sitemize izin vermiştir. Kendilerine bir kere daha teşekkür eder, istifadenize medar olmasını dileriz. Saygılarımızla. Cevaplar.org

Abdülmecid Nursi Kimdir?

Üstadın kardeşi ve talebesi Abdülmecid Efendi, 1884 yılında Bitlis'in Hizan Kazasının İsparit nahiyesine bağlı Nurs köyünde doğdu. İlk eğitimini burada aldı. Nurs köyünden sonra Arvas'ta eğitimine devam etti. Buradan ayrıldıktan sonra (1900) Van'a gitti. Van'da kaldığı on dört yıl, eğitim sürecinde ayrı bir öneme sahiptir. Buradaki Horhor Medresesinde ağabeyinin nezaretinde iki yüzü aşkın talebe ile birlikte eğitimine devam etti. Özellikle Arap Dili ve Edebiyatı dalında çok büyük bir aşama katetti. Nitekim bu sebepten dolayıdır ki, Bediüzzaman İşaratü'l-İ'caz ve Mesnevi-i Nuriye eserlerinin Arapça'dan tercüme edilmesi işini ona vermiştir. 1967 senesinde Konya’da dar-ı bekaya irtihal etmiştir. Mezarı Konya Üçler mezarlığındadır. Rahmetullahi aleyh

Elhamdülillahi Rabbi’l âlemin. Vesselatu vesselamu ala Resulihi Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Emma ba’d.

Küçük kardeşim, Mirza oğlu Abdülmecid, benim yanımda alet ilimleri(Arapça dilbilgisi ve gramer bilgilerini) ve akli ilimleri okuyup ders aldı. Ve memleketimizde ulemanın âdeti vechiyle okunan ve okutulan bütün kitap ve nüshaları bitirdi.

Vakta ki ben onun istidat ve zekâsına baktım ve onun malumat ve mahfuzatını teftiş ettim. Ve onun tedris ve talimde( ders vermek ve öğretmekte) iktidarını tecrübe eyledim. Onun tedris vazifesindeki liyakati bana tebeyyün eyledi. Ve ilmi irşaddaki malumatının kifayeti bana göründü. Ben de Üstazların talebelerine verdiği tarzda ona icazet verdim.

Medresede okunan ders ve ilimleri belli bir zamanda bitirerek ders vermeye liyakat kazandı. Ondan dolayı ona icaze verdim. Nasıl ki aynı tarzda üstadım ve efendim Muhammed Celali(rahmetullahi aleyh) bana icazet vermiştir.(*)

O da kendi üstadı ve efendisi ilim ve irşadının faydası umumi olan ve kalbi selim sahibi Şeyh Seyyid Fehim(Arvasi) kuddise sirruh’tan icaze almıştır.(**)

O da kendi üstadı olan, devrinin âlimlerinin üstünü ve asrının fuzalasından olan Şeyh Ubeydullah Şemdinani’den ders almıştır.

Şeyh Ubeydullah Şemdinani ise, Mevlana Halid-i Bağdadi’nin halifesi Şeyh Taha’yı Nehri’den icazet almıştır.

Onun ilim silsilesi ise, büyük âlimler ve faziletli kimseler şeklinde ta İmam Gazali’ye kadar devam eder.

İmam Gazali’ye ise hem zahir hem batın irşadlarda büyük ulema ve sadat-ı kiram tarafından icaze verilmiş.

Bu silsile devam ede ede, ta on iki imamdan biri olan İmam Cafer-i Sadık’a kadar gidiyor.(Radiyallahu anhüm)

O(İmam Cafer Sadık) ise, manen ve batınen Emirel Müminin İmam Ali bin Ebi Talib(R.A)’den icazet almıştır.

(Bediüzzaman hazretleri bundan sonra icazetinin ikinci kanalını şöyle belirtiyor)

 Ve yine zamanın âlimi ve asrının kandili olan Şeyh Fethullah Es’ardi(Siirdi)*** bana icaze vermiştir. O ise, kendi babası Ömer Siirdi’den icaze almıştır.

O ise, büyük dedesi Molla Halil Siirdi’den okumuştur. Molla Halil’in icazet silsilesi ise gide gide ta meşhur âllame Sadeddin-i Taftezani’ye ulaşıyor. Sadeddin-i Taftezani’nin icazeti Fahreddin-i Razi’ye ulaşıyor. Bu silsile ise oradan Emirel müminin İmam Ali bin Ebu Talib’e kadar gidiyor.

Üstadlarımın bana icazet vermeleri gibi ben de kardeşime icazet verdim. Tedris vazifesinde ondan razı oldum, üstadlarımın benden razı olmaları gibi.

Ya Rabbi! Onu muvaffak et ve dinde fakih kıl. Onun ilminin menfaatini umumi yap. Dini ve dünyevi afetlerden onu selamette kıl. Onu ve bizi sırat-ı müstakime hidayet eyle.

Not: İcazenin altında Üstad Bediüzzaman’ın o zaman kullandığı mührü bulunmaktadır.

Fotoğraflar:

1-Üstad Bediüzzaman

2-Kardeşi Abdülmecid Efendi

3-Abdülmecid Efendi’ye Üstadın yazdığı icazenin fotokopisi

4-Osmanlı devleti zamanında Abdülmecid Efendi’ye ait, resminin de bulunduğu bir evrak

Haşiyeler

*Üstad “Muhammed Celali Efendi’den aldığım icazetnameyi, Ruslara esir olduğum zaman zayi ettim” demektedir. Şeyh Muhammed Celali Hazretleri o bölgede yaşayan “Celalî” aşiretlerinden olup, Birinci Cihan Harbinde muhaceretle Diyarbakır’ın Silvan ilçesinin bir köyüne gelmiş, yerleşmiş ve orada Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ancak vefat senesi hakkında bir bilgimiz yoktur.

** Şeyh Fehim hazretleri hakkında Bediüzzaman şöyle demektedir; “benim silsile-i ilimde en mühim üstadım olan Şeyh Fehim kuddise sirrûhü” (Kastamonu Osmanlıca 301)

*** Bediüzzaman hazretleri bir soru münasebetiyle Şeyh Fethullah Efendi’den şöyle bahsetmektedir; “Meraklı kardeşimiz Re'fet Bey, Bediüzzaman-i Hemedânînin üçüncü asırda, vazife ve te'lifatı hakkında malûmat istiyor. Ben o zat hakkında yalnız harika bir zekâveti ve kuvve-i hafızası bulunduğunu biliyorum. Elli beş sene evvel, üstadlarımdan Siirt'li merhum Molla Fethullah eski Said'i ona benzeterek, onun o ismini ona vermiştir...(Osmanlıca Emirdağ Lahikası-s: 383)

 

 

 

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

AZİZ ÜSTADIMA

AZİZ ÜSTADIMA

Aziz üstadım; seni tanıdığıma, eserlerini okuduğuma şükür ediyorum. Sana talebe olma şe

MEĞER İŞ BİZİM ANLADIĞIMIZ GİBİ DEĞİLMİŞ

MEĞER İŞ BİZİM ANLADIĞIMIZ GİBİ DEĞİLMİŞ

Biz münevverler, ekseriyet itibariyle herhangi bir içtimai meselede gazete haberleriyle iktifa ede

BÂZI MÛTEBER KAYNAKLARDA BEDÎÜZZAMÂN’IN DOĞUM TÂRÎHİ

BÂZI MÛTEBER KAYNAKLARDA BEDÎÜZZAMÂN’IN DOĞUM TÂRÎHİ

1- Bedîüzzamân Saîd Nursî: Târihçe-i Hayâtı, Eserleri, Meslek ve Meşrebi, Doğuş Ltd. Şi

BEDİÜZZAMAN’IN KİM VE NE OLDUĞU

BEDİÜZZAMAN’IN KİM VE NE OLDUĞU

Rahmetli Said-i Nursi veya Kürdi'nin nasıl yaşadığını ve nasıl öldüğünü öğrenmek içi

SAİD-İ NURSİ

SAİD-İ NURSİ

Abdürrahim ZAPSU Yetmiş yıl evvel Van vilâyetinin Nurs köyünde doğdu. Babasının ismi Mirza

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-5

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-5

Bu anlattıklarımız, mücahid alim Said Nursi’nin hayatının bazı safhaları ve lem’alarıd

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-4

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-4

Esaretten kurtulup Van’a döndüğünde Müslüman safları ve cemaatleri arasındaki İslami gayr

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-3

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-3

Bu kısa fetret dönemi sonrasında tüm himmetini bütün işlerde dinin tahkimine ve zayıflık g

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ ÜSTADI ANLATIYOR-2

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ ÜSTADI ANLATIYOR-2

Üstad üstaddır. Müceddiddir. Geçmiş büyüklerle irtibatı çok kuvvetlidir. Geleceklere de ç

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-2

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-2

Van valisinin daveti üzerine Türkiye’nin kuzey doğusundaki Van’a gitti ve burada 15 sene kald

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ ÜSTADI ANLATIYOR-1

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ ÜSTADI ANLATIYOR-1

Takdim Kıymetli ziyaretçilerimiz Üstad Bediüzzaman’ın vefatının sene-i devriyesinde son de

Herhangi birinize ölüm gelip de: Rabbim! Beni yakın bir süreye kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam! demesinden önce, size verdiğimiz rızıktan harcayın

Münafikün, 10

GÜNÜN HADİSİ

Hayâ îmândandır.

Abdullâh b. Ömer (r.a)'dan

TARİHTE BU HAFTA

*Abdülkadir Geylani hazretlerinin vefatı 17 Temmuz 1163 *Kıbrıs barış harekatı 20 Temmuz 1974 *Aya ilk insan ayağının basması 21 Temmuz 1969

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI