KUR’ÂN LÂFZI

Kur’ân’ın kelime manası, O’na neden Kur’ân dendiği ve değişik vecihlerdeki isimleri hakkındaki tafsilatlı bilgilere bakalım: “Kur’ân, kelime olarak, daha çok kabul edilen görüşe göre, ‘okumak’


Nigâr Dere

nigardere@gmail.com

2010-04-15 01:30:38

Kur'ân'ın kelime manası, O'na neden Kur'ân dendiği ve değişik vecihlerdeki isimleri hakkındaki tafsilatlı bilgilere bakalım:

"Kur'ân, kelime olarak, daha çok kabul edilen görüşe göre, 'okumak' manâsına gelen Ka-Ra-E fiil kökünden, 'rüçhan' ve 'küfran' gibi bir masdar olup, "harfleri ve kelimeleri birbirine eklenerek okunan şey" demektir.

Bazı âlimlere göre ise Kur'ân ismi hiçbir kelimeden türetilmemiştir. Bu kelime, Allah'ın (celle celâlühû), Peygamber'ine gönderdiği kitap için bir özel isim olmuştur. İmam-ı Şafiî bu görüştedir. O, Kur'ân'ın hiçbir kelimeden türemediğini, Ka-Ra-E'den türemiş olsaydı, her okunan şeye, sözgelimi Tevrat ve İncil'e de Kur'ân denmesi gerekeceğini ileri sürer." 

"İslâm'ın zuhuru ile Kur'ân, Allah'ın kitabının özel adı hâline gelmiş olup, Kur'ân'da da ekseriya bu şekilde kullanılmıştır.

El-Kitâb ise, "yazmak veya yazılı şey" demektir. Kur'ân'ın en meşhur olan bu iki isminden el-Kur'ân, onun lisanlarda okunmasına ve kalplerde hıfzedilmesine, el-Kitab ise satırlarda kaydedilip kitapta toplanmasına hem delâlet, hem de teşvik ihtiva ederler." 

"Bazılarına göre, Allah Kur'ân'ın lâfzını Levh-i Mahfuz'da yaratmıştır; çünkü Kur'ân'da "Muhakkak o, şerefli, üstün bir Kur'ân'dır; Levh-i Mahfuz'dadır." (Bürûc: 212-22) buyurulmaktadır. Bazılarına göre, Kur'ân'ın lâfzı Cibril (Cebrail)'dendir; çünkü Kur'ân'da "O kerim bir elçinin sözüdür" (Hâkka: 40) buyurulmaktadır. Bazılarına göre, Kur'ân'ın lâfzı Hz. Peygamber'e aittir; çünkü Kur'ân'da, "Onu Ruh-ul Emîn senin kalbine indirdi" (Şuara: 193) ayeti vardır."

"Kur'an'ın manası, 'toplamak'tır. Kur'an'a bu adın verilmesinin sebebi, sureleri topladığı ve dâhil ettiği içindir. Nitekim âyet-i kerimede 'Şüphesiz onu, toplamak (senin kalbine yerleştirmek) ve onu okutmak bize aittir' (Kıyâmet: 17) buyurulur. 'O halde, biz onu okuduğumuz zaman, sen onun okunuşunu takip et' (Kıyâmet: 18) âyetinde de bu mana vurgulanır. Bazı lügatçilere göre, 'kıraat ettim' demek, 'fıkhettim/iyice kavradım' demektir."

"Kıraat ve tilâvet, lâfızları peş peşe getirmeyi, kitabet ise yazıda, kelimelerin resmini yan yana getirmeyi ifade ederler." 

"Kur'ân'ın, "el-Kur'ân" lâfzı dışında daha pek çok isim ve sıfatları vardır ki, bunların sayısının 90'dan fazla olduğu söylenmiştir.

"el-Kur'ân", "el-Kırâe" kelimesiyle eş anlamlıdır. Daha sonra bu masdarî mânâ, Yüce Allah'ın Kitabı için, ism-i mef'ûl anlamı taşıyan özel isim olmuştur."

"Kur'ân'ın daha başka isimlerinin olduğu da söylenmiştir. Kitap, Furkan, Zikr, Nur, Ruh, Hüdâ, Şifâ, Mecîd, Mesânî, Ümmü'l-Kitap, Hakk, Sıdk, Tezkira, Büşrâ, Tenzil, İlim, Mübîn vs. bunlar arasında anılmıştır."

"Bazı âlimlere göre; diğer kitaplarının aksine, Cenâb-ı Allah'ın bu kitabına 'Kur'an' denilmesinin sebebi, diğer kitaplarının da meyvesini topladığı, hatta bütün ilimlerin semeresini cemetmesi içindir. Nitekim şu âyetler de buna işaret etmektedir:

"…Her şeyin tafsilidir." (Yusuf: 111), "…Her şeyin açıklamasıdır." (Nahl: 89)"

DİPNOTLAR

1-Ferid el-Ensarî, Risale-i Nur'un Anahtar Kavramları, Nesil Yayınları, İstanbul, 2007.

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

TEFSİR – TE’VİL-3-

TEFSİR – TE’VİL-3-

Te'vil, bir karineden dolayı lafzın muhtemel manalarından birisini tercih anlamı taşıdığı i

TEFSİR – TE’VİL-2-

TEFSİR – TE’VİL-2-

Tefsir Çeşitleri Tefsirciler, öteden beri tefsir çeşitlerini genellikle “rivâyet tefsiri”

TEFSİR – TE’VİL-1-

TEFSİR – TE’VİL-1-

Tefsir, Peygamber Efendimiz’in (s.a.s) bazı âyetleri açıklaması ile başlamış ve bu bakımd

KUR’ÂN’DA SUAL VE CEVAPLAR

KUR’ÂN’DA SUAL VE CEVAPLAR

Kur’ân-ı Kerim’de çeşitli sualler ve bunlara verilen çeşitli cevaplar vardır. Bunlar kend

MÜCMEL-MÜBEYYEN

MÜCMEL-MÜBEYYEN

Sözlükte "veciz söz, özet ve kısa söz, teennî ve itidal ile hareket etmek, güzelleştirmek"

MÜŞKİLÜ’L-KUR’ÂN

MÜŞKİLÜ’L-KUR’ÂN

Eğer kişi cehaleti sebebiyle âyetler arasında bir çelişki hissederse, zıt mana taşıdığı

MECÂZU'L-KUR'ÂN

MECÂZU'L-KUR'ÂN

Kur'ân-ı Kerîm'deki mecâzi lafızların tefsirini konu alan ilim dalı ve bu dalda yazılan eser

EMSÂLÜ’L KUR’ÂN

EMSÂLÜ’L KUR’ÂN

Kur'ân'dan doğan meseller (emsâlü'l-Kur'ân): (Şah damarından daha yakın), (Örümceğin evin

CEDELÜ'L-KURÂN (Kur'ân'ın Tartışma Yöntemi)

CEDELÜ'L-KURÂN (Kur'ân'ın Tartışma Yöntemi)

İslâm düşünce tarihi boyunca Kur'ân-ı Kerîm'in tartışma yöntemlerini konu alan "Cedelü'l

AYETLER VE SURELER ARASINDAKİ UYGUNLUK (TENASUBİ’L-AY VE’S-SÜVER)

AYETLER VE SURELER ARASINDAKİ UYGUNLUK (TENASUBİ’L-AY VE’S-SÜVER)

"Münâsebet" ilmi konu itibariyle kelime veya cümleler arasındaki anlam benzerliğini, irtibat ve

HAVÂSSÜ'L-KUR'ÂN

HAVÂSSÜ'L-KUR'ÂN

Esmâ-i hüsnâ île bazı sûre ve âyetlerin dileklerin kabulündeki tesirlerini ifade eden bir ta

Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.

Kevser:2

GÜNÜN HADİSİ

İman ve İslam'ın Fazileti

"Mü'min kişinin durumu ne kadar şaşırtıcıdır! Zira her işi onun için bir hayırdır. Bu durum, sadece mü'mine hastır, başkasına değil: Ona memnun olacağı birşey gelse şükreder, bu ise hayırdır; bir zarar gelse sabreder, bu da hayırdır" (Müslim, Zühd 64, (2

TARİHTE BU HAFTA

*H.z. Osman (r.a.)'ın Şehadeti(17 Haziran 656) *I.Kosova Zaferi ve I.Murad'ın Şehadeti(19 Haziran 1389) *II.Murad'ın İstanbul Kuşatması(20 Haziran 1422) *Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.lerinin Vefatı(22 Haziran 1780) *Hz.Ali'nin Halife Seçilmesi(23 Hazir

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI