Cevaplar.Org

PROF. DR. ŞENER DİLEK HOCAMIZLA NUR’UN TEDRİS RAHLESİNDE-10

- “Efendim, şimdi müsaade ederseniz, bir soru daha sormak istiyorum. Risale-i Nur’un en dikkat çekici özellikleri hakkında özet bir değerlendirme yapmanız mümkün mü?”


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2010-02-28 06:22:18

- “Efendim, şimdi müsaade ederseniz, bir soru daha sormak istiyorum. Risale-i Nur’un en dikkat çekici özellikleri hakkında özet bir değerlendirme yapmanız mümkün mü?”

-Risale-i Nur’un dikkat çeken özellikleri pek çok; fakat böyle bir sohbete sığmaz. Yalnız en çarpıcı ve en dikkat çeken özelliklerinden bir kaçını şöyle sıralamak mümkün:

“Âlimler peygamberlerin varisleridir.” hükmünce Risale-i Nur’un mesleği, tebliğ esası üzerine inşa edilmiştir. Risale-i Nur, sırr-ı veraset noktasına ağırlık verir. Her şeyden önce imana tahşidat yapar. Mesleğinin esası, imana hizmettir; imanın takviyesi ve tekmilidir.

 Risale-i Nur, ihlâsı esas alır, kemiyetten ziyade keyfiyete kıymet verir. Ecir ve ücretini Allah’tan isteyen, hizmetinin karşılığında maddî ve manevî hiçbir beklentiye girmeyen halis ve hakiki, sadık ve hasbî talebeler yetiştirmeyi esas kabul eder.

Risale-i Nur’un hizmet tarzı kavl-i leyyindir. Risale-i Nur, yumuşak bir üslup sergiler. Muhataplarını tahkir etmez, tezyif etmez. Hiddet ve şiddete kapı açmadan yürür, tenvir eder, ışığıyla okşar

Risale-i Nur hizmeti, ferdî ve şahsî bir oluşum değildir; bir şahs-ı manevîye istinad eder. Hizmetin tedbir ve tanzimi bu şahs-ı manevînin omuzundadır. Risale-i Nur, ferdî sultaları kabul etmez. Tek bir şahıs, tek bir belde ve tek bir merkez ekseni etrafında dönmez. Meşveret ve şurayı esas alır.

Risale-i Nur’un mesleğinin esası, acz ve fakr, şefkat ve tefekkürdür. Nur’un mesleğinde tefekküre azim tahşidat vardır. Derinliğine hikmet, dikkat ve ibretle bakış esastır.

Risale-i Nur’un mesleğinin esası uhuvvet ve muhabbettir. Hakiki kardeşlik rabıtalarıdır. Şeyh ile mürid ilişkisi değildir.

Risale-i Nur’un mesleği, okuma mihveri üzerine kurulmuştur. Risale-i Nur hizmeti, bir eğitim seferberliğidir; okuyarak olgunlaşmaktır, okuyarak kalbini tenvir, aklını ikna ve işba etmektir.

Risale-i Nur, müsbet hareketi esas alır. Cemiyetin huzur ve sükûnuna kuvvet verir; dayanışma, sağlıklı ilişkiler ağını oluşturur; asayişe ilişmez, anarşi ve başıbozukluğa müsaade etmez.

Risale-i Nur, siyaset ile bizzat ilgilenmez. Çünkü Nur hizmeti, evvelen ve bizzat irşaddır, tenvirdir, kalb ve gönülleri aydınlatmaktır. Siyaset dairesi ise, caziptir, o sahanın müşterileri de pek çoktur. Bu asırda bütün himmet ve gayreti ile iman hizmetine çalışanlar ise, onlara nisbetle azdır. Bu azlara kuvvet vermek lazımdır. Bu görevi omuzlarına alanlar bu asırda hakiki ehl-i iman ve Risale-i Nur’un hakiki ve sadık şakirtleridir. Bu görevin ciddiyeti, kudsiyeti, önem ve büyüklüğü, Nur talebelerini siyaseten müstağni kılmıştır.

Hem, siyasetin mizacı gereği siyaset tiryakiliğine bulaşmış insanlar sürekli değişken ve çalkantılı siyasî çekişmelerin içinde ömür sermayelerini tüketirler. İbadet, hizmet ve hasbî muamelat ve ahirete ciddi çalışmak gibi asıl vazifelerinde çok gerilerde kalırlar. Hâlbuki hakikat noktasından bakıldığında, küçük dairede yani kalb ve gönül dairesinde büyük vazifeler; afakî, içtimaî ve siyasî büyük dairede ise, küçük vazifeler vardır. Ömür kısadır, lüzumlu vazifeler çoktur, hayat-ı ebediye burada kazanılacaktır. İmanı taklitten tahkike çıkartmak, hayatı istikamet, güzel ahlak ve ibadet ile tezyin etmek, gönül dünyasını ilim ve tefekkürle, ubudiyet ve takva ile sürekli tahkim etmek lazımdır.

- “Bir insan sadece Risale-i Nur’da iman noktasında derinleşse, ama Lahikalar’la sûrî ilgilense, ya da hiç ilgilenmezse ne olur?”

-Risale-i Nur’un meşreb ve mesleği, şahs-ı manevîsinin hareket tarzı, uhuvvet ve muhabbet rabıtaları, tebliğin tarz ve üslubu gibi pek çok noktalar tafsilatıyla Lahika mektuplarında açıklanmıştır. Öyle ki altı bin küsur sahife olan Risale-i Nur Külliyatı’nın aşağı yukarı yüzde kırkı Nur’un meslek ve meşrebinden, metod ve gayesinden ve hizmet düsturlarından bahsetmektedir.

Evet, hizmeti yüklenenlerin ve hizmete gönül verenlerin mutlaka ve mutlaka bu lahika mektuplarını ciddi bir biçimde okumaları ve mütalaa etmeleri lazım. Çünkü hizmet çizgisi hakimane bir biçimde Lahika mektuplarında ortaya konulmuş; çok önemli düsturlar, fevkalade önemli ölçüler hizmet ehline sunulmuş. Bu ölçülere dikkat etmeyen ve bu ölçüler çerçevesinde adım atmayanlar istikamet çizgisinden sapabilir, ifrat ve tefrite düşebilirler. Lahikalardaki ölçü ve düsturlar, bir nevi trafik işaretleri ve trafik kuralları gibi.. Bu cadde-i Kübra-i Kur’aniye’de istikametli yürümek isteyenler bu işaret ve kurallara muhakkak dikkat etmeli..

 Lahika mektupları, Risale-i Nur’un meslek ve meşrebinin hıfz ve muhafazası adına çizilmiş ve çerçevesi belirlenmiş düsturlar hüviyetinde olduğu için Lahika mektupları, aynı zamanda bir manevî otokontrol mekanizması mahiyetini taşıyor. Mesela, Risale-i Nur dairesi içinde bir kişi, bir hizmet sergilemek, hizmetin açılımı ve intişarı ile ilgili bir faaliyet yürütmek istese, Lahika mektupları onun imdadına bir Hızır gibi yetişiyor, önünü açıyor, yol gösteriyor, istikametle yürümesine yardımcı oluyor. Nurlu bir rehber hükmünde ona muzaheret ediyor.

-Devam Edecek-

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

Musahhih, 2013-04-01 20:27:44

maşaAllah güzel bir yazı yalnız hitab ettiği kesim yeni nurlarla tanışanlar değil galiba ayrıca açıklama gerektiren pek çok kısım olduğunu düşündük ..?

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN ETRAFINDA 12 SORU-CEVAP-9

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN ETRAFINDA 12 SORU-CEVAP-9

Soru: Üstad’ın Risaleler hakkında Kur’ân’dan bazı işaretler çıkartması da çokça ten

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN ETRAFINDA 12 SORU-CEVAP-8

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN ETRAFINDA 12 SORU-CEVAP-8

Soru: Ebced ve cifir İslam ulemasınca reddedilmişken Said Nursi neden bunlarla meşgul oldu? Met

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN ETRAFINDA 12 SORU-CEVAP-7

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN ETRAFINDA 12 SORU-CEVAP-7

Soru: Hocam, Bediüzzaman’ın eserleri medrese okuyanlara neler kazandıyor, avam için yazılmı

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN ETRAFINDA 12 SORU-CEVAP-6

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN ETRAFINDA 12 SORU-CEVAP-6

Soru: Bir zat; “Bir şey söyleyeyim, kimse kızıp darılmasın, Zahid El Kevserî’nin yanında

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN ETRAFINDA 12 SORU-CEVAP-5

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN ETRAFINDA 12 SORU-CEVAP-5

Soru: Risale-i Nurları bugün bir kişi sıfırdan telif etmek istese gerek Arabi gerek Türkçe ol

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN ETRAFINDA 12 SORU-CEVAP-4

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN ETRAFINDA 12 SORU-CEVAP-4

Soru: Bir araştırmacı diyor ki; “Öyle anlaşılıyor ki, Bediuzzaman‟ın hayatı incelendiğ

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN ETRAFINDA 12 SORU-CEVAP-3

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN ETRAFINDA 12 SORU-CEVAP-3

Soru:-Bediüzzaman’ın eserleri geçen asrın pozitivist felsefesinin getirdiği sorulara cevap de

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN ETRAFINDA 12 SORU-CEVAP-2

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN ETRAFINDA 12 SORU-CEVAP-2

Soru: Bana yazdırıldı ne demektir? Bu Risaleleri kutsallaştırmak olmaz mı? Metin Yiğit: Bana

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN ETRAFINDA 12 SORU-CEVAP

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN ETRAFINDA 12 SORU-CEVAP

Prof. Dr. Metin Yiğit Hocamız Üstad Bediüzzaman etrafında zaman zaman tenkit konusu yapılan 12

PROF. DR. NİYAZİ BEKİ HOCAMIZLA İSLAMİ İLİMLER VE RİSALE-İ NUR ÜZERİNE

PROF. DR. NİYAZİ BEKİ HOCAMIZLA İSLAMİ İLİMLER VE RİSALE-İ NUR ÜZERİNE

Takdim Kıymetli ziyaretçilerimiz, değerli âlim Niyazi Beki Hocaefendi ile yaptığımız ‘san

LATİF ERDOĞAN BEY İLE RİSALE-İ NUR’UN İNŞA VE İHYA METODU ÜZERİNE-2

LATİF ERDOĞAN BEY İLE RİSALE-İ NUR’UN İNŞA VE İHYA METODU ÜZERİNE-2

-İzninizle başka bir soruya geçmek istiyorum. Bir yerde üstad şöyle diyor; “ey uykuda iken k

Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl!

Furkan, 74

GÜNÜN HADİSİ

Evlad ve Akrabalara İyilik

"Bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha üstün bir miras bırakamaz" [Tirmizi, Birr 33, (1953)]

TARİHTE BU HAFTA

*Fatih Camii'nin yeniden ibadete açılışı(15 Nisan 1772) *Turgut Özal'ın Vefatı(17 Nisan 1993) *Türk-Yunan savaşının başlaması(18 Nisan 1897) *Miladi takvime göre Efendimiz'in (s.a.v.)dünyaya teşrifleri(20 Nisan 571)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI