RASULULLAH HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-5

Efendimizin (Sallallahu aleyhi ve sellem) çölde kurduğu inanılmaz haber alma servisi sayesinde Kureyş'in Hendek harbi hazırlıklarının


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2008-12-28 13:36:13

Hendek Savaşı

Efendimizin (Sallallahu aleyhi ve sellem) çölde kurduğu inanılmaz haber alma servisi sayesinde Kureyş'in Hendek harbi hazırlıklarının kendisine dört günde ulaştığını...1

Hendek Savaşında Medine'yi korumak için kazılan hendeğin 6 günde (bazılarınca iki hafta) hazırlandığını...2

Efendimizin (Sallallahu aleyhi ve sellem); yanına 3000 insan alıp, kendisi de bizzat işin içinde olmak üzere bu 3000 insanla hendek kazmaya başladığını. Kişi başına bir arşın hendek kazımı yer düştüğünü... Onları, onar onar gruplara ayırıp ve böylece yine meseleye bir yarış havası verildiğini... Derinliğin, atıyla oraya düşen bir insanın, bir daha çıkamayacağı şekilde ayarlandığını... Genişliğin ise, en mahir süvarinin dahi geçemeyeceği ölçüde planlandığını...3

Kazılan hendeğin beş arşın (3.40 cm) derinliğinde olduğunu...4

Hendeğin sadece bir yerinin aceleye geldiğinden biraz dar kaldığını. Oradan iyi atlıların geçebileceğini düşünen Rasulullah'ın (Sallallahu aleyhi ve sellem); "Müşriklerin buradan başka bir yerden geçip gelebileceklerinden korkmuyorum" buyurduğunu.5

Allah Rasulünün (Sallallahu aleyhi ve sellem); Hendeğin dar geçidinden bir saldırı ihtimaline binaen geceleri bizzat denetlediğini. Hatta Hz. Aişe'nin bu durumu anlatırken; "Rasulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) hendekteki gediği beklemek için gidip geldiği sırada soğuktan tir tir titriyordu" dediğini 6

Hendeğin dar yeri hakkında şöyle bir yorumun da bulunduğunu: "Hendeğin dar bir yeri vardı. Usta bir binici ve iyi bir at, buradan zor da olsa atlayıp karşıya geçebilirdi. İlk bakışta, bu bir ihmal gibi görülebilirdi; hâlbuki orada da yine Allah Rasulü'nün (Sallallahu aleyhi ve sellem) akıllara durgunluk veren fetanetine bir geçit vardı. Zira en güçlü ve en kuvvetli olan müşrikler, bu dar yerden atlamayı deneyecekler ve teker teker Müslümanların ortasına düşeceklerdi. Bu da bir yoldu ama mevsimi geleceği ana kadar bunu kimse fark etmeyecekti... Derken hâdiseler döndü dolaştı, sonunda gelip Resûlullah'ın dediğine ulaştı. Evet, hâdiseler, aynen Allah Rasulü'nün düşündüğü şekilde cereyan etti. Civarın en meşhur muharipleri, şanslarını denemeye başladılar ve bir bir telef oldular." 7

Kuşatmaya katılan düşman sayısının en az on bin, Fethulbari müellifi İbn-i Hacer-i Askalani'ye göre ise 24 bin olduğunu...8

Hendek harbinde Muhacirlerin sancağının Zeyd bin Harise'de, Ensarın sancağının da Sa'd bin Ubade'de olduğunu...9

Kureyzalıların ihaneti Hz. Ömer tarafından Peygamberimize (Sallallahu aleyhi ve sellem) ulaştığında, Allah Rasulünün üzüntüsünden, elbisesini toplayıp uzandığını... Uzun bir süre beklediğini. Sonra dudaklarından "Hasbünallahü ve ni'mel-Vekil (Allah bize yeter; O, ne güzel bir vekildir) cümleleri döküldüğünü. Bu musibetin herkese çok ağır geldiğini...10

Hiçbir savaşın Rasulullah için Hendek savaşı kadar zahmetli ve korkulu olmadığını.11

Hendek savaşında Kureyza Yahudilerinin ihaneti üzerine Efendimizin (Sallallahu aleyhi ve sellem) şehrin değişik yerlerine 500 kadar asker gönderdiğini. Bunların gece boyunca getirdikleri tekbirlerin Kureyzalıları ürkütüp yerlerinden kımıldamamalarını sağladığını...12

Hendek harbinde müminlerin parolasının "Hâ Mîm, lâ yunsarûn" (Hâ Mîm, yardım görmesinler.) olduğunu...13

İbn-i Abdür Rabbih'in İkd'ül Ferid adlı eserinde nakline göre Hz. Zübeyr'in hendeği atlamayı başaran süvarilerden Osman bin Abdullah bin Mugiyre'yi atının eğerine kadar ikiye biçtiğini. Bu duruma çok şaşıran sahabelerin "Senin kılıcın gibisini görmedik. Ne kadar keskinmiş" demesi üzerine bu kahraman insanın "İşi gören kılıç değil eldir" cevabını verdiğini...14

Hendek muharebesinde Kureyşlileri Mekke'ye dönmeye sevk eden sebeplerden birinin yaklaşan Hac Mevsimi ve bunun getireceği kazançtan mahrum olmama isteği olduğunu...15

Hendek savaşında Müslümanların 7 şehidinin olduğunu, müşrik ordusundan da 4 ölü verildiğini...16

Hendek harbinde aldığı bir okla yaralanan Sa'd bin Muaz'ın bu durumunun ashabı çok üzdüğünü. Bunla alakalı şöyle bir rivayet olduğunu; " Sa'd b. Muaz, Hendek gününde atılan bir okla yaralandığında onun kanı Hz. Peygamber'in üzerine akıyordu. Hz. Ebubekir geldi ve "Bizim belimiz kırıldı" dedi. Hz. Peygamber, "Ey Ebubekir! Sus!" dedi. O esnada Hz. Ömer geldi ve "Biz Allah içiniz ve Allah'a döneceğiz" ayetini okudu...17

Taberani'deki bir rivayete göre Sad bin Muaz'ın cenazesinden dönerken Nebi (Aleyhissalatu vesselam)'ın gözyaşlarının sakalına döküldüğünü. Ashabın da çok ağladığını...18

Hendek savaşının bittiği gün Müslümanların Müşrik ordusundan birçok yiyecek ganimet aldığını. Bu arada Hayber Yahudilerin Müşriklere gönderdiği 20 deve yükü hurma ve erzakın da ele geçmesi üzerine günlerdir aç kalan mümin ordugâhında sevinç içinde güzel bir ziyafet çekildiğini...19

Hendek kazılan yere günümüzde birkaç Mescid yapıldığı ve bunların "Hendek Mescidleri" diye isimlendirildiğini...20

Yeni Ahkâmın Gelmesi ve Bazı Hadiseler

Hicretin beşinci senesinde ay tutulunca Yahudilerin "Aya büyü yapıldı" diye tas çalmaya başladıklarını. Müslümanların ise Yasin Suresindeki ay ve güneş hakkındaki ayetleri okumakla iktifa ettiklerini. Peygamber Efendimizin (Sallallahu aleyhi ve sellem) de ilk defa Husuf namazını kıldığını...21

Yine aynı sıralar Medine'de bir zelzele olduğunu. Rasul-i Kibriya Efendimizin (Aleyhissalatu vesselam): "Rabbiniz, sizi, razı olacağı duruma döndürmek istiyordur. O halde siz de onun rızasını dileyiniz" buyurduğunu...22

Yine bu yıl içinde Rasul-u Ekrem'in (Aleyhissalatu vesselam) attan düşüp, sağ dizini yaraladığını. Namazlarını oturarak kıldığını... Bu vesile ile oturarak namaz kılmaya dair hükümlerin tesis edildiğini...23

Yine bu sene hicap ayetleri ve tesettür emrinin geldiğini...24

Bu sene yapılan Ben-i Mustalık gazvesindeki su sıkıntısı dolayısıyla teyemmüm hakkında hükmün geldiğini...25

Yine bu sırada zina iftirası cezası hakkında hükümler nazil olduğunu...26

Hudeybiye

Hayber Yahudilerinin Kureyşlilerle ile İslam askerleri iki şehirden birine yürüdüğünde diğerinin Medine'ye saldırması konusunda anlaştığını... Bunun üzerine Allah Rasulü'nün (Sallallahu aleyhi ve sellem) Mekkelilerle Hudeybiye sulhunu imzalayarak taraflardan birini devre dışı bıraktığını, akabinde ise Hayber'e yürüyerek bu fitne kazanını yere çaldığını...27

Salât-ı Havf (Korku namazı) hakkındaki hükmün Hudeybiye seferi sırasında indiğini...28

Hudeybiye sulhuna imza atan Müslüman heyetin; Hz. Ebubekir, Ömer, Süheyl bin Amr'ın oğlu Abdullah, Abdurrahman bin Avf, Muhammed bin Mesleme ve Hz. Ali olmak üzere 6 kişi olduğunu...29

Hudeybiye şartlarının Müslümanların izzetine çok ağır geldiğini. Hatta sahabelerden Sehl bin Said'in Sıffin günü, hakem hadisesinde; "İnsanlar nefsinize hâkim olun. Ben Ebu Cendel'in iade edildiği gün kudretim olsa idi, Rasulullah'ın (Sallallahu aleyhi ve sellem) verdiği hükmü muhakkak red ederdim. Hâlbuki haklı olan O (Sallallahu aleyhi ve sellem) idi" dediğini...30

İmam Malik'in kendisi için "ilim deryası" tespitinde bulunduğu Tabiin'in büyük âlimi İmam Zühri'nin, Hudeybiye anlaşması için: "İslam tarihinde Hudeybiyeden önce onun kadar büyük bir zafer olmamıştır" dediğini...31

Hayber'in Fethi

Peygamberimizin (Aleyhissalatu vesselam) sadece şehid olacaklara hususi istiğfarda bulunduğunu. Mesela Hayber'e giderken şair Amir bin Ekva'ya; "Allah ona rahmet eylesin" dediğini. Hz. Amir'in Hayber muharebesinde şehid düştüğünü...32

Hayber'e gelirken dört yolla karşılaşıldığını... Bu yolların isimlerini kılavuza sorunca ilkinin Hazen (üzüntü), ikincinin Şaş (sargı), üçüncünün Hatıp (odun taşıyıcı) olduğunun öğrenildiğini ve bu yolara girilmesinin tasvip edilmediğini... Dördüncü yolun ismi sorulunca kılavuz Hüseyl'in Merhab (Hoş geldin) olduğunu söyleyince, bu yolun tercih edildiğini...33

Efendimizin (Sallallahu aleyhi ve sellem) Hayber şehri göründüğünde; "Allahü Ekber! Harab oldu Hayber! Allahü Ekber! Harab oldu Hayber! Biz, bir kavmin arazisine girdik mi, onların sabahı kararır" buyurduğunu... Bir başka rivayette ise "Biz düşman bir kavmin yurduna baskın yapıp girdik mi, korkutulmuş olan o kavmin hali ne kötü olur" buyurduğunu ve bu sözü üç defa tekrarladığını...34

Habbab Bin Münzir (r.a.) adlı sahabenin müthiş bir askeri strateji melekesine sahip olduğunu... Bedir'de olduğu gibi Hayber'de de Allah Rasulünün (Sallallahu aleyhi ve sellem) onun görüşünü haklı bulup, uyduğunu...35

Hayber fethini en detaylı anlatan Makrizi'nin İmta adlı eserine göre Hayber muhasarasının ilk günlerinde Allah Rasulü'nün (Sallallahu aleyhi ve sellem) Migren ağrısı çektiğini...36

Hayber Yahudilerinin nişancılıkta Arabistan'da en iyileri olduklarından müminlerin kalkanlarına en çok bu harpte muhtaç kaldıklarını...37

Rasul-i Ekrem'in (Aleyhissalatu vesselam) Hayber'e Hz. Aişe'nin cübbesinden yapılmış büyük bir siyah sancakla geldiğini ve müminlerin bu sancağa "Kartal" adını verdiğini... Naim kalesinin fethi için memur edildiğinde Hz. Ali'ye bu sancağın verildiğini... Hayati Ülkü beyin ise İslamiyet'te ilk bayrağın Hz. Aişe'nin beyaz tülbetinden yapıldığını yazdığını. Hayber'e ise Râyet adı verilen ve üzerinde Kelime-i Şehadet yazılı siyah bir bayrak ile gelindiğini belirttiğini...38

Peygamber Efendimizin (Aleyhissalatu vesselam) Yahudilerin Şam'a kaçış yollarını kesmek için Hayber harekâtına, kuzeyden, Şam tarafından başladığını...39

Hayber kalelerinden Nizar'ın kuşatılmasında mancınık kullanıldığını...40

Hayber'in en meşhur cengâveri Merhab'ın mübareze meydanında Hz. Ali (r.a.) tarafından öldürülmesini gören Efendimizin (Aleyhissalatu vesselam) "Sevininiz! Hayber'in fethi artık kolaylaştı" buyurduğunu...41

İbn-i Ömer (r.a.)'in; "Hayber fethedilinceye kadar hiç doymamıştık" Hz. Aişe'nin (r.a.) ise Hayber fethedilince; "Şimdi artık hurmaya doyarız dedik" dediğini...42

Hayber savaşında şehitlerimizin sayısının 16 ila 23 arası olduğunu... Yahudilerin kaybının ise 93 kişi bulunduğunu...43

Rasulullah'ın (Aleyhissalatu vesselam) Hayber fethinden sonra Yahudi ölüleri arasında kayıplarını arayan Safiyye ve kız kardeşi ve onların yanında umursamazca gezinen Bilal-i Habeşi'yi gördüğünü. Sonra Hz. Bilal'e sertçe: "Senin kalbinde hiç merhamet yok mudur? Kendi akrabalarından olup ölmüş bulunan kimselerin cesetleri arasında dolaşmakta olan iki genç kızın yanından böyle geçiyorsun" diyerek insan hissiyatını dikkate almakta nasıl zirve olduğunu gösterdiğini...44

Hayber Yahudilerinin savaş sonrası anlaşmada Müslümanların gösterdiği adalet için; "Öyle bir adalet ki, cennet yeryüzünde kurulmuş" dediklerini...45

Beş yüz sahabe ile görüştüğü bilinen tabiin âlimi Abdurrahman bin Ebu Leyla'ya göre Hayber fethinin Hudeybiye sulhundan 20 gün sonra vukuu bulduğunu ve Fetih Suresindeki: "Ve onlara yakın bir fetih verdi" ayetindeki "yakın fetih'in" Hayber zaferi olduğunu...46

Dipnotlar:

1 Hz. Peygamber'in Savaşları- Muhammed Hamidullah

2 Martin Lings, age. Zekai Konrapa, age

3

4 Salih Suruç, age

5 Salih Suruç, age

6 Salih Suruç, age

7

8 Zekai Konrapa, Peygamberimiz

9 Salih Suruç, age

10 Safiyurrahman Mübarek el Furi-age, Salih Suruç; age.

11 Köksal, age

12 Hz. Peygamber'in Savaşları- Muhammed Hamidullah

13 İbn-i Hazm Cevami üs Sire

14 Büyük İslam Tarihi- Heyet-Feza Gazetecilik

15 Peygamberimizin Hayatı-İrfan Yücel

16 Salih Suruç, age

17 Hayatü's-Sahabe-Yusuf Kandehlevi

18 Hayatü's-Sahabe-Yusuf Kandehlevi

19 İslam Tarihi-Hayati Ülkü

20 Büyük İslam Tarihi- Heyet-Feza Gazetecilik

21 İslam Tarihi-Hayati Ülkü

22 Peygamberimizin Hayatı-Salih Suruç

23 Hayati Ülkü, age.

24 Hayati Ülkü, age.

25 Hayati Ülkü, age

26 Hayati Ülkü, age

27 İslam Peygamberi- Prof. Dr. Muhammed Hamidullah

28 Safiyurrahman Mübarek el Furi-age

29 Martin Lings, age.

30 Fıkhu's Siyre- M. Said Ramazan el Buti

31 Peygamberimizin Hayatı, Salih Suruç

32 Safiyurrahman Mübarek el Furi-age

33 Safiyurrahman Mübarek el Furi-age

34 Safiyurrahman Mübarek el Furi-age, Salih Suruç age

35 Safiyurrahman Mübarek el Furi-age

36 Hz. Peygamberin Savaşları- Muhammed Hamidullah

37 Martin Lings, age.

38 Martin Lings, age. Hayati Ülkü, İslam Tarihi

39 Safiyurrahman Mübarek el Furi-age

40 Safiyurrahman Mübarek el Furi-age

41 Salih Suruç age

42 Safiyurrahman Mübarek el Furi-age

43 Safiyurrahman Mübarek el Furi-age

44 M. Ebu Zehra, age

45 Fıkhu's Sire- Muhammed Gazali

46 M. Ebu Zehra, age

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

Kitman, 2009-01-09 01:31:54

kardeş bilmediğimiz çok şey var.bi nebzede olsa bilgilendirdiğin için allah razı olsun.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

RASULULLAH HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-8

RASULULLAH HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-8

Sevdikleri Efendimizin (Sallallahu aleyhi ve sellem) ata binmeyi çok sevdiğini... Atlardan da

RASULULLAH HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-7

RASULULLAH HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-7

Vefatı Efendimizin (Sallallahu aleyhi ve selem) çok sevdiği sahabelerden Abdullah bin Büsr'e

RASULULLAH HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-6

RASULULLAH HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-6

Davet Mektupları Peygamber Efendimizin (Sallallahu aleyhi ve sellem) Fars Kisrasına Abdullah bi

RASULULLAH HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-5

RASULULLAH HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-5

Efendimizin (Sallallahu aleyhi ve sellem) çölde kurduğu inanılmaz haber alma servisi sayesinde K

RASULULLAH HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-4

RASULULLAH HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-4

Uhud'a gelirken Ebva'ya uğrayan Kureyş ordusunda Hind bint-i Utbe'nin, Rasul-u Ekrem (Aleyhissalat

RASULULLAH HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-3

RASULULLAH HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-3

Ahkâmın Gelmesi Hz. Aişe’nin; “Önce mükâfat ve cezaya ilişkin ayetler indi. Ka

RASULULLAH HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-2

RASULULLAH HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-2

Hz. Ebu Zer’in Efendimizi (Sallallahu aleyhi ve sellem) bulmak için geldiği Mekke’de K

RASULULLAH HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-1

RASULULLAH HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-1

Kâbe Carlyle’nın Kahramanlar adlı ünlü eserinde, Romalı bir tarihçinin eserinde Kâbe’

"Her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerine O'nun adını ansınlar diye bir kurban kesme ibadeti koymuşuzdur. Hepinizin ilâhı bir tek ilâhtır. Onun için yalnız O'na teslim olan müslümanlar olun. Allah'a itaat e

Hacc:34

GÜNÜN HADİSİ

Gerçek Müslüman

Müslüman, dilinden, elinden müslümanlar selâmette kalan kimsedir. (Buhari, Kitabü'l İman -Abdullâh b. Amr b. Âs)

TARİHTE BU HAFTA

*H.z. Osman (r.a.)'ın Şehadeti(17 Haziran 656) *I.Kosova Zaferi ve I.Murad'ın Şehadeti(19 Haziran 1389) *II.Murad'ın İstanbul Kuşatması(20 Haziran 1422) *Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.lerinin Vefatı(22 Haziran 1780) *Hz.Ali'nin Halife Seçilmesi(23 Hazir

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI