KİTAP TAVSİYELERİMİZ

1-TEFSİR •Tefsirde İsrailiyat-Abdullah AYDEMIR-Beyan Yay. •Tefhim-ül Kur'an- Ebulala el-MEVDUDI-Hilal Yay •Hak Dini Kur'an Dili-Elmalılı Hamdi YAZIR(Orijinali)-Yenda Yay


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2008-09-19 02:40:54

1-TEFSİR

•Hak Dini Kur'an Dili-Elmalılı Hamdi Yazır (Orijinali)-Eser Neşriyat

•Fizilal-il Kur'an-Seyyid Kutub-terc: İ. H. Şengüler, E. Saraç- Hikmet Yay.

•Tefsir Ve Hadis Usulünün Bazı Meseleleri- Tayyip Okiç- Nun Yay.

•Tefsir Ve Hadiste İsrailiyat- Hüseyin Ez Zehebi- Rağbet Yay.

•Tefsir Usulu ve Tarihi-Cevdet Bey- Kayıhan

· Büyük Tefsir Tarihi-(2 Cilt)Ömer Nasuhi Bilmen-Semerkand

2-KUR'AN ARAŞTIRMALARI

•Kur'an-ı Kerim Ve Türkçe Meali- Beşir Eryarsoy- Buruc Yay.

•Kur'an Fihristi-Ömer Özsoy-Fecr Yay

•Kur'an Okumaları-(1-5)-Metin Karabaşoğlu-İZ

•Kur'an'ı Anlamada Farklı Yaklaşımlar-Şadi Eren -Nesil

•Kur'an'da Kıyamet Sahneleri- Seyyid Kutup-Hilal Yay.

•Kur'an-ı Kerim Ve 19 Efsanesi- Heyet-İnkılab Yay.

•Kur'an Ve Kâinat Ayetleri-Fethullah Han-İnkılab Yay

•Kur'an'da Gaybi İşaretler-Niyazi BEKİ-Nun Yay.

•Kur'an'ın Bütünlüğü Üzerine-Halis ALBAYRAK-Şule

•Kur'an'dan Nasıl Yararlanılır-Ebul Hasen En-NEDVI-Şule

•Kur'an Fihristi-Recep Aykan-Pınar Yayınları

•Garanik Safsatası- Ahmed Hamdi Akseki- İşaret Yay.

•Vahiy Kültürü-Ruhi ÖZCAN-Ravza

•Kur'an Okurken Zihne Takılan Ayetler- Abdülcelil Candan- Elest Y

•Kur'an Tarihi- M. Mustafa El Azami-İz

•Kur'an İsimleri Antolojisi-Salih İbrahim El Büleyhi-Pınar

• Modern Düşüncenin Kur'an Anlayışı-Salim Öğüt-Nun

3-HADİS-SÜNNET

• Esbab-ül Vürud-ul Hadis-I.SUYUTI-İhtar Yay.

• Mevzu Hadisler-Abdülfettah Ebu GUDDE-İnsan

• Uydurma Hadisler- Aliyyül Kari-İnkilap

• Hadislerde Görülen İhtilaflar-Lütfi ÇAKAN-M.İlahiyat

• Mevzu Hadisler-Yaşar KANDEMIR-M.İlahiyat

• Sünnet Müdafaası-M. Ebu ŞEHBE-Rehber Yay.

• Hücciyet-üs Sünne- Abdülgani Abdülhalık-Şule

• İslam Hukukunda Sünnet-Mustafa Sıbai-Yeni Akademi Yay

• Sünneti Anlamada Yöntem-Yusuf KARDAVİ- Rey Yay.

• Hadis Kaynakları Üzerine Araştırmalar-İbrahim Bayraktar- Ekev Yay.

• Hadis Okumaları- Metin KARABAŞOĞLU-İz

• Peygamberin Kardeşleri- Metin KARABAŞOĞLU-Karakalem Yay.

• Sünnetin Değeri Ve Bağlayıcılığı-M. Taki El Osmanî-Yeni Akademi

• Hüccet Değeri ve Tedvin açısından Sünnet- M.Salih Ekinci-Rağbet

• Peygamberin Bir Günü-Metin KARABAŞOĞLU-Nesil

· İmam Ebu Hanife'nin Hadis İlimindeki Yeri-M. Abdürreşid Numani-Rağbet

· Hikmet Goncaları-Ömer Nasuhi Bilmen-Semerkand Yay.

· Şemail-i Şerife-Mehmed Kamil Efendi-Semerkand

· Hadislerin Türk Atasözlerine Tesiri-Prof. Dr. Selman Başaran-Uludağ Ünv. Yayınları

· Şifa-yı Şerif Şerhi-(3 Cilt)- Yaşar KANDEMIR- Tahlil Yay.

4-NUR KÜLLİYATI

Diyanet Yayınları, Sözler Yay, Envar Neşr, İhlâs Nur Neşr., RNK Yayınları, Söz Basım Yayın

5-AKİDE-İNANÇ ESASLARI

• Kader Nedir?- Mehmed KIRKINCI-Zafer Yayınları

• Hikmet Pırıltıları-M.KIRKINCI-Zafer yay.

• Nükteler-M.KIRKINCI Zafer yay

• Ruh Nedir-M.KIRKINCI- Zafer Yay.

• Esma-i Hüsna-Alaaddin Başar- Zafer Yay.

• Bir Kader Sohbeti- Alaaddin Başar- Zafer Yay

• Huccet-ül Baliga- Şah Veliyullah Dihlevi-İz

• Ehl-i Sünnetin Nazarı-İsmail Çetin-Dilara Yay.

• İttiba Ehl-i Sünnetedir- İsmail Çetin-Dilara Yay.

• Kimdir Şu Tabiat Ana-Şener Dilek- Feyza

• Kâinat Konuşuyor- Şener Dilek- Feyza

· Niçin Yaratıldı Şu İnsan-Şener Dilek- Feyza

· Tuba Ağacı-Şener Dilek- Feyza

· Niye Ben- Şener Dilek- Feyza

· Elli Dört Farz Şerhi-Ahmed Kemaleddin Üstün-Semerkand

· Akaid-i İslamiye-Ahmed Efe-Semerkand

6-SİYER

• Siretün Nebi- Mevlana Şibli Numani-İz Yay.

• Asr-ı Saadet- Mevlana Şibli- Eser Neşriyat

• Asr-ı Saadet –Süleyman Nedvi- Şamil Yay.

• Fıkh-us Sire-Said Ramazan el BUTI-İslami Edebiyat Yay.

• İslam Peygamberi-(2 cilt)-M.HAMIDULLAH-İrfan Yay.

• Rahmet Peygamberi-Ebul Hasen en-NEDVI-İz

• Son Peygamber(4 cilt)- M. Ebu ZEHRA-Kitabevi 

• Peygamber Efendimizin Hayatı Ve Daveti-S. Mübarek El Furi- Risale

• Muhammed Aleyhisselam- İmadüddin Halil-Yediveren Yay.

• Zâd-ül Mead-İbn-i KAYYIM (6 cilt)-Pınar

• Kur'an'da Resulullah-M. Ali HAŞİMİ-Risale

• Hatem-ül Enbiya-A.Himmet BERKİ-Diyanet Yay.

• Hz. Muhammed'in Hayatı-Martin LINGS-İnsan Yay.

• Çöle İnen Nur-Necip FAZIL-Büyük Doğu

• Peygamberimiz-Zekai Konrapa-Kitabevi

• Usve-yi Hasene-1-2 Heyet- Erkam Yay.

• Hz. Peygamberin Şemaili-Ali Yardım-Damla Yay.

• Siyer Atlası-Dr. Şevki Ebu Halil-Fecr Yay.

7-FIKIH 

• İslam Ve Hayat-Faruk BEŞER-Nun

• Çağdaş Meselelere Fetvalar(7 cilt)-Yusuf KARDAVİ-Hikmet

• İslam'da Helal-Haram-Yusuf KARDAVİ-Hilal

• Helaller Ve Haramlar-H.KARAMAN-İz

• Hayatımızdaki İslam(1-2) H.KARAMAN-İz

• İslami Araştırmalar Ve Şer'i Fetvalar-H.M.MAHLUF-Demir 

• Günümüz Meseleleri(1.2.3)-Hayreddin KARAMAN-İz

• Günümüz Meselelerine Fetvalar-Halil Gönenç- Anadolu Yay.

• Meseleler Ve Çözümleri(4 cilt)-Ebul ala el-MEVDUDI-Risale

• Ölçüler-İsmail Çetin-Dilara Yayınları

• Mezhepler Tarihi-M. Ebu Zehra-Harf Yayın İletişim-

• Delilleriyle İslam İlmihali- Hamdi Döndüren-Erkam Yay.

• Ticaret Rehberi- Hamdi Döndüren-Erkam Yay.

• Laik Düzende Dini Yaşamak-Hayreddin KARAMAN-İz

• Yeni Gelişmeler Karşısında İslam Hukuku-Hayreddin KARAMAN-İz

• İslam'da İhtilaf Usulü- Cabir el ALEVANİ-Risale

• Dört Rükün-Ebul Hasen en NEDVI-Nehir

• Cemaat-İsmail Çetin-Dilara Yay.

· Öncelikler Fıkhı- Yusuf KARDAVİ-İz

8-TEBLİĞ VE DAVET

• Modern Hayatta Nebevi Mücadele-Mahmud TOPTAŞ-Nehir

• Konferanslar- Mahmud TOPTAŞ-Cantaş

• Ayet Ve Hadislerle İslami Hayat-İzzeddin Belik-İklim Yay.

• Rasulullah'ın İslam'a Davet Metodu-Ahmed Önkal-Esra Yay

9-FİKRİ-EDEBİ-İLMİ

• Sahte Kahramanlar-Necip FAZIL-Büyük Doğu

• Dünya Bir İnkılâp Bekliyor-Necip FAZIL-B.D

• Mümin Kâfir-N.FAZIL-B.D

· Savaş Yazıları- N.FAZIL-B.D

• Gönül Damlaları-Mehmed KIRKINCI-Ekev

• Çağ Ve İlham(4 cilt)-Sezai KARAKOÇ-Diriliş

• Ruhun Dirilişi- S.KARAKOÇ-Diriliş

• İslam'ın Dirilişi-S.KARAKOÇ-Diriliş

• Diriliş Neslinin Amentüsü-S.KARAKOÇ-Diriliş

• Kertenkele Çukuru-Metin KARABAŞOĞLU-Karakalem

• Camide Dans Var-M.KARABAŞOĞLU-Karakalem

• Gece Yürüyüşü-M.KARABAŞOĞLU-Karakalem

• Küçük Şeyler-M.KARABAŞOĞLU-Karakalem

• Gölgeler Ve Işıklar-M.KARABAŞOĞLU-Zafer

• Melekleri Ürkütmeden- M.KARABAŞOĞLU-Karakalem

• Ruh Bakımı M.KARABAŞOĞLU-Nesil

•Amel Defteri-İsmail Kara-Kitabevi

• Din ile Modernleşme Arasında-İsmail Kara-Dergah Yayınları

• Şeyh Efendinin Rüyası-İ.KARA-Kitabevi

• Anlamanın Tarihi-Dücane CÜNDİOĞLU-Kitabevi

• Hakikat Ve Hurafe-D.CÜNDİOĞLU-Kitabevi

• İslami Araştırmalar-Sadreddin YÜKSEL-Madve

• Makaleler–1-2-3-4-5- Sadreddin YÜKSEL-Madve

• İslam'da Tenkit Ve Tartışma Usulü-Katip ÇELEBİ-Marifet

•Müslüman'ın Temel Kültürü-Yusuf KARDAVİ-Risale

• Kültür Dünyamızda İlkler ve Enler-İbrahim Öztürkçü-Yağmur

• Makaleler-Elmalılı Hamdi Yazır-Kitabevi

• Kelimeler-Kavramlar-Yusuf KERİMOĞLU-İnkılap

•Dünyayı Aldatanlar-S.SAYGILI-Elit Kitaplar

•Gençlik Ve Evlilik-Yusuf ÖZCAN-Türdav

•İslam'a Giriş-M.HAMİDULLAH-Beyan

•İslam ve Hıristiyanlık- M.HAMİDULLAH-Beyan

• İslam'ın Doğuşu- M.HAMİDULLAH-Beyan

• Zülkarneyn Kimdir-M. Kelam Azad-İz

• Tarafsız Değilim- Ertuğrul DÜZDAĞ-İz

• Düşünceler-Metin KARABAŞOĞLU-Karakalem Yay.

• İslam Ve Modern Çağ- Ebubekir Sifil-Kayıhan Yay-

• Siretler Ve Suretler-Beşir Ayvazoğlu-Ötüken

• Geleneğin Direnişi- Beşir Ayvazoğlu-Ötüken

• Defterimden Kırk Suret- Beşir Ayvazoğlu-Ötüken

• Ateş Tecrübeleri- Beşir Ayvazoğlu-Ötüken

• Altı Çizili Yazılar- Beşir Ayvazoğlu-Ötüken

• Ahirzaman Gülüşleri-Fatma Karabıyık Barbarosoğlu- Timaş

• Hiçbir Yer- Fatma Karabıyık Barbarosoğlu- Timaş

• İmaj Ve Takva- Fatma Karabıyık Barbarosoğlu- Timaş

• Otobüsname- Fatma Karabıyık Barbarosoğlu- Timaş

• Ramazanname- Fatma Karabıyık Barbarosoğlu- Timaş

•Şov ve Mahrem- Fatma Karabıyık Barbarosoğlu- Timaş

• Çınaraltı Kitap Sohbetleri- Dursun Gürlek-Timaş

• Maziye Bir Bakıver- Dursun Gürlek-Timaş

· Ayaklı Kütüphaneler- Dursun Gürlek-Kubbealtı Neşriyat

• Karınca Huzura Varınca- Dursun Gürlek-Timaş

• İslam Ve Hıristiyanlık Hakkında İki Risale-M. Asım Köksal- Köksal Yay.

• Özel İnsanlar Arıyorum Serisi-Ömer Sevinçgül- Timaş

• Âmâk-ı Hayal- Filipeli Ahmed Hilmi-Timaş

• Gençlerle Başbaşa- Ali Fuat Başgil, Kubbealtı Neşriyat

• Televizyon Ve Kutsal- Sadık Yalsızuçanlar-Timaş

• İbretli Notlar-Ali Karaçam- Bilge

•Kuş Sütü-Ahmed İhsan Genç-Zafer

•Hakikat Çekirdekleri-Ali Emiri Efendi-Kaynak

· Kâinat Kitabını Okumak-Hamza Kılıç-İnsan Yay.

· Tefekkür-Osman Nuri Topbaş-Erkam

· Aile Mektebi-Abdullah Büyük-Ribat Yay.

10-EDEBİYAT-ŞİİR

• Hülasatü'l Hakayık-Muhammed Lütfi-Damla

• Harflerimizin Müdafaası-Alimcan Şeref Bey-Bedir

• Dört Halifeden Vecizeler Sözlüğü-Mehmet Yılmaz- Şule Yay.

• Son Sözler Ansiklopedisi-Ergün GÖZE-Boğaziçi

• Çile -Necip FAZIL-B.D

• Esselam-Necip FAZIL-BD

• Bir Adam Yaratmak-Necip FAZIL-B.D

• Öfke Ve Hiciv-Necip FAZIL-BD

• Şiir Defteri-H.Ali KASIR-Denge

• Külliyat-i Letaif -Faik REŞAD-Kitabevi 

• Güzel Konuşma Sırları-Şadi EREN –Nesil

• Kitap Tiryakiliği-İbrahim Ünal-Nesil

• Edebiyat Terimleri-Muallim NACİ-Risale

• Yazarlar Sözlüğü-İhsan IŞIK-Risale

• Güzel Konuşma Pratiği-Cevdet TELLIOĞLU-Timaş

• Edebi Portreler-Hakkı Süha Sezgin-Ötüken yay.

• Edebiyatçılarımızdan Çocukluk Hatıraları-Timaş

• Edebiyatımızın Güler Yüzü- Mehmed Nuri Yardım- Çatı Yay.

• Lügat- Heyet-Türdav

• Safahat- Hazırlayan; M. Ertuğrul DÜZDAĞ-İz Yayıncılık(Eskimez harfli karşılaştırmalı metin)

• Ayine-İskender PALA-B.K.Y(Babıâli Kültür Yayıncılık)

• Müstesna Güzeller-İskender Pala-B.K.Y 

• Ah Minel Aşk-İ.PALA-Ötüken

• Gecelerin Gündüzü-Ali Ulvi Kurucu-Marifet Yay.

• Sözün Gücü-Yusuf Alan- Nesil

• Sözün Doğrusu-1-2-Yavuz Bülent Bakiler- Türk Edebiyat Vakfı Yayınları

· Faydalı İlimler-Gümülcineli Mustafa Efendi-Dehliz Kitaplar

· Hoş Bir Sada-Sıtkı Çoban-Semerkand

11-SOSYOLOJİK-FELSEFİ

• İslam'ın Kabul Ve Red Ettiği Halk İnançları-Ali ÇELİK-Beyan

• İslam Ve İlim-S.Hüseyin NASR-İnsan

• İslam Ve Modern İnsanın Çıkmazı-S.Hüseyin NASR-İnsan

• Gelenek Ve Modernlik Arasında-Mustafa ARMAĞAN-İz

• Arap Aklının Oluşumu-M.Abid el CABIRI-İz

• Müslüman'ca Düşünme Üzerine Denemeler-Rasim ÖZDENÖREN-İz

• Kafa Karıştıran Kelimeler-R.ÖZDENÖREN-İz

• İslamcılık Düşüncesi(3 cilt)-İsmail KARA-Kitabevi

• İslamcıların Siyasi Görüşleri- İsmail KARA-Dergah

• Mukaddime-I.HALDUN-Dergah

• Aman İrtica Olmasın-Ertuğrul DÜZDAĞ-İz

• Başörtülü Melekler- Ertuğrul DÜZDAĞ-İz

• Bireysel Ve Toplumsal Değişimin Yasaları-Cevdet Said-İnsan

• Tartışmalar- Said Havva-Tekin Kitabevi

• Dinde Ölçülü Olmak-A. Lüveyhık- Kayıhan

• Alevilik Nedir?-Mehmed Kırkıncı- Zafer Yay.

12-TARİH

• Sahabe Dönemi-M. Salih Ekinci-Yasin Kitabevi

•Kısas-ı Enbiya-(2 Cilt)-Ahmed CEVDET PAŞA-Bedir

•Peygamberler-A.AYDEMIR-Diyanet

• Peygamberler Tarihi-Prof. Dr. İsmail Yiğit-Kayıhan

• İslam Önderleri Tarihi- Ebu'l Hasen en Nedvi-Kayıhan Yay.

•Sahabeden Günümüze Allah Dostları-Şule Yay.

· Hayat-üs Sahabe-Yusuf Kandehlevi-Gülistan Neşriyat

· Hikayat'üs Sahabe-M. Zekeriyya Kandehlevi-Gülistan Neşriyat

• Yeryüzünün Yıldızları- Halid Muhammed Halid- Beka Yay

• Beş Raşid Halife- Halid Muhammed Halid- Beka Yay

• Muhtasar Hayat-üs Sahabe-Yusuf Kandehlevi-Ravza Yay.

• Ashab-ı Kiram Hakkında Müslümanların Nezih İtikatları- Ö.N.Bilmen- Hisar

· O Diyarın Sakinleri-Abdullah Büyük-Mektup Yayıları

• İslam'da Fikir Ve Davet Önderleri- Ebul Hasan en Nedvi- Risale Yay

• Yitik Cennet-S.KARAKOÇ-Diriliş

• Hz. Ömer Ve Devlet İdaresi-Mevlana Şibli-Kitabevi

• Ömer bin Abdülaziz-Ahmed Ağırakça-Buruc Yay.

• Ömer bin Abdülaziz- Ekrem Sağıroğlu- Yasin Yay.

• İmam-ı Rabbani Ve İslam Tasavvufu- Hayreddin Karaman-İz

• İmam-ı Rabbani-Ebu'l Hasen en Nedvi-Kayıhan Yay

• İmam-ı Rabbani- Ekrem Sağıroğlu- Yasin Yay.

• Mevlana-Şefik Can-Ötüken Yay.

• Gazali- Şibli Numani-Kayıhan Yay

• Medreseden Kaçış- Abdülhüseyin Zerrinkub-Anka Yay

• Sahabe Dünyası-İbrahim CANAN-Nesil

• Ali el Murteza-Ebul Hasen en-NEDVI-Risale

• İslam Tarihinde Konjüktürel Değişim- Bünyamin Duran-(1-2)-Nesil

• Biraz Uzak Biraz Yakın Tarih-İsmail KARA- Kitabevi

• Tabular Yıkılıyor(1-2)-Ahmed AKGÜNDÜZ-OSAV

• Bilinmeyen Osmanlı-Ahmed AKGÜNDÜZ-OSAV

•Ermeni Meselesi-Ahmed AKGÜNDÜZ-OSAV

•Harem-Ahmed AKGÜNDÜZ-OSAV

• Başımıza Gelenler-Mehmed Arif Bey- İz Yay.

• Bir Başka Açıdan Kemalizm-A.DILIPAK-Beyan

• Osmanlının Bozgun Yılları-S.LAUZAN-Beyan

• Ölüme Giden Yolda Üç Osmanlı- Emir Şekip Aslan-Çatı Kitap

• Osmanlı Tarihi-Emir Şekip Aslan-Çatı Kitap

• Muhteşem İmparatorluğu Yıkanlar-Raif KARADAĞ-Emre Yay.

• Petrol Fırtınası- Raif KARADAĞ-Emre Yay.

• Yakın Tarih Yazıları-Ertuğrul DÜZDAĞ-İz

• Yakın Tarihimizdeki Gizli Çehreler- Ertuğrul DÜZDAĞ-İz

• Temellerin Duruşması-Ahmed Kabaklı-Türk Edebiyatı Vakfı

• Çeçen Direniş Tarihi- Tarık Cemal Kutlu- Anka Yay.

• Tarihin Gölgesinde-Ali Birinci- Dergâh Yay.

• Abdülhamid Ve Mikado- Ziya Şakir- Boğaziçi Yay.

• Yemen Ah Yemen- M. Niyazi-Ötüken

• Senusilik-N.A. Ziadeh- Risale

•Senusiler Ve Sultan Abdülhamid-Şehbenderzade Ahmed Hilmi-Bedir

• Dünyada İlkler- Muharrem Tan- Yeditepe

• İslam ve Dünya Medeniyetleri Tarihi-Şevki Ebu Halil-Bilge Adam

• Trablusgarp Hikâyeleri-Dr. Nesime Ceyhan-Selis Kitapları

· Yavuz Sultan Selim-Mehmed Kırkıncı-Zafer Yayınları

· İlim Uğrunda-Abdülfettah Ebu Gudde-Nun

· Behçetü't Tevarih-Şükrullah Efendi-Mostar

· Binbir Damla-Yusuf Özcan-Semerkand

13-İSLAM DÜNYASI

• Müslümanların Gerilemesiyle Dünya Neler Kaybetti- Ebu'l Hasen en Nedvi-Kitabevi

• Müslümanların Gerileme Sebepleri- Şekip Arslan- Nur Yay.

• İslam Dünyasının Çağdaşlaşma Serüveni-İbrahim Hatiboğlu-Hadisevi Yay.

• Oryantalizm Ve Oryantalistler-Mustafa SIBAİ-Beyan

• Coğrafi Keşiflerin İç Yüzü-A.DILIPAK-İnkılâp

• Mekke'ye Giden Yol-M.ESED-İnsan

• Yolların Ayrılış Noktasında İslam-M.ESED-İz

• Çağdaş İngiliz Yahudi Medeniyeti-Teoman DURALİ-İz

• İslam'ın Serüveni-HUDGSON-İz

• Hint Alt Kıtası Düşünce Ve Tefsir Ekolleri-Abdülhamit Birışık-İnsan yay.

• Oryantalizm-Edward SAİD-Pınar

• Afrika'da Sufi Direniş-B.G. Martin-İnsan Yay.

• Yollarda(1-2-3)-İsmail Örgen-Karakalem

• Asrımızda İslam Tetkikleri- Ebu'l Hasen en Nedvi-Işık Yay

• İslam Şafağı- Abdülhüseyin Zerrinkub-Anka Yay.

• Medeniyetimizin Analizi-Mehmed Niyazi-Ötüken

14-TASAVVUF-AHLAK-İBADET

• Tasavvuf Ve Hayat- Abdülbari NEDVİ-Diyanet

• Açlık ve Az Yemek-Kamil YILMAZ -Erkam

• Ruh Terbiyemiz - Said HAVVA - Kayıhan

• Ahlak-Ebul Hasen en NEDVI-Risale

• Fezail-i Amal-M. Zekeriyya KANDEHLEVI-Risale

• Fezail-i Ticaret- M. Zekeriyya KANDEHLEVI-Gülistan

• Fezail-i Hac- M. Zekeriyya KANDEHLEVI-Gülistan

• Misvak'ın Faziletleri-Athar Hüseyin Mezahiri- Gülistan Neşriyat

• Takva-Lütfullah CEBECI-Seha

• Amellerin Karşılığı-Eşref Ali Tehanevi-Gülistan Neşriyat

• Tatsız Günahlar-Muhammed Şefi Deobendi- Gülistan Neşriyat

• Günahlardan Kurtuluş- Muhammed Şefi Deobendi- Gülistan Neşriyat

• Tasavvufun Mahiyeti-İbn-i HALDUN-Dergâh

• Sufiler Ve Aksiyon-Esad el HATİP-İnsan

• Tasavvuf Meseleleri-Kamil Yılmaz-Erkam Yay.

• Tasavvuf Tarihi-M. Ali Ayni-Kitabevi

• Tasavvuf Risalesi-Sadık Yalsızuçanlar-Sufi Kitap

• Tasavvuf Terimleri Ve Deyimleri Sözlüğü- Prof. Ethem Cebecioğlu-Anka Yay.

•Nefis Terbiyesi- Şadi Eren- Nesil

• Metinlerle Günümüzde Tasavvuf Hareketleri- Mustafa Kara-Dergah

• Vesvese- Mehmed Paksu- Nesil

• Yahya Kemal Ve Mehmed Akif'te Tasavvuf- Doç. Dr. Mehmed Demirci-Akademi Kitabevi

• Hadislerle Tasavvuf-Eşref Ali Tehanevi-Seytac

• Sabah Namazı-Abdülaziz Bedram-Beka

• Görgü Kuralları-Atıf Abdürreşid-Beka

• İyilik Çeşitleri-S. Muhammed Mekki el Haseni-Hacegan

•Terbiye-i Nefs- İsmail Çetin-Dilara Yay.

· Selefi Tasavvuf-İmam Muhasibi-Nun

· Âlimlerin Ahlakı-Ebubekir el Acurri-Semerkand

· Âmâk-ı Hayal-Filibeli Ahmed Hilmi-Eşik Yay.

15-RİSALE-İ NUR VE ÜSTAD 

• Risale-i Nur'un Kudsi Kaynakları-Abdülkadir BADILLI-Envar

• İndeks-Rüştü TAFRAL-Envar

· Arşiv Bilgileri Işığında B.S.N.(7 Cilt)- Prof. Dr. Ahmet Akgündüz-OSAV

• Mufassal Tarihçe-i Hayat-(3 Cilt)-Abdülkadir BADILLI-İttihad

• Son Şahitler(6 cilt)-Necmeddin ŞAHİNER-Nesil

• Şahitlerin Dilinden(1-2) Bediüzzaman-N.ŞAHİNER-Timaş

• Bediüzzaman'dan Çözümler-İbrahim CANAN-Nesil

• Nurdan Kelimeler Cümleler (1-2-3)-Alaaddin BAŞAR-Zafer

•Risale-i Nur Külliyayından Anahtar Kelimeler- Alaaddin BAŞAR-Zafer

• Risale Okumaları-(4 Cilt)-Metin KARABAŞOĞLU-Nesil

Saykal, Metin Karabaşoğlu, Selis Kitap

• Unsur-ul Belagat-Sadık Yalsızuçanlar-Gelenek Yay.

• Saidleri Ararken-Metin KARABAŞOĞLU-Karakalem Yay

• Tehlikeli Denemeler- Metin KARABAŞOĞLU-Karakalem Yay

• Nurdan İlhamlar-Abdülhamid Oruç- Nesil

• Kavramlar Lügati-Şadi Eren-Zafer

• Nur Mektebi-Şener Dilek- Feyza Yay.

• Marifet İklimi-Şener Dilek- Feyza Yay.

• R. Nurun Metod Ve Gayesi- Şener Dilek- Feyza Yay.

· Risale-i Nur'da Derinleşme- Şener Dilek- Feyza Yay.

· Risale-i Nur'u Nasıl Okuyalım?- Şener Dilek- Feyza Yay.

· Risale-i Nur'un Dil Özellikleri- Servet Armağan-Nesil

• Risale-i Nur'da Anahtar Kavramlar- Dr. Ferid El Ensari-Nesil

•Bediüzzaman'ın Fikir Programı-İbrahim Canan-Nesil

•Sorularla Risale-i Nur-(4 Cilt) Alaaddin Başar-Zafer

· Risale-i Nur Dersleri(4 Cilt, Mesnevi-yi Nuriye'den) Alaaddin Başar-Zafer

· Hülasatül Hülasa-(2 Cilt)-İsmet Özdikililer-Şahdamar

· Mesnevi Tercümesi-A. Badıllı-İttihad

· İşaratül İ'caz tercümesi A. Badıllı-İttihad

16-MANEVİ DİNAMİKLERİMİZ

• Ömer Muhtar-Ahmed AĞIRAKÇA-Beyan

• Ömer Muhtar-Osman Arpaçukuru-İlke

• Muhammed Senusi-Kadir ÖZKÖSE-İnsan

• Mevdudi'nin Hayatı-Esad GIYLANİ-Hilal

• Mevdudi-Edit: Abdülhamit Birışık-İnsan

• İkbal'in Mesajı-Ebul Hasen En NEDVİ-Birleşik

• İkbal'in Düşünce Dünyası-Ahmet Albayrak-İnsan Yay.

• Doğudan Gelen Ses; İkbal- Abdülkadir Karahan- Ufuk Yay

• İkbal Ve Kur'ani Hikmet-Muhammed Münevver-İnsan

• İkbal-Muhammed Kayani-İz Yay

•İkbal-Ahmet Albayrak-Kaynak

•Abdürreşid İbrahim-İsmail Türkoğlu-Diyanet Vakfı Yay.

• Feyizli Sözler-Rafet KÜLLÜOĞLU-Cihan

• Sami Ramazanoğlu-Sadık DÂNÂ-Erkam

• Lâdikli Ahmed Ağa-M.ÖZDAMAR-Kırkkandil

• Hacı Veyiszade-M.ÖZDAMAR-Kırkkandil

• S.Hilmi Tunahan-M.ÖZDAMAR-Kırkkandil

• Görünmeyen Üniversite-E.GÜNDOGAN-İz

• Anılarla Mehmed Zahid Kotku-Metin Erkaya- Seha

• M. Zahid el Kevseri- Seha

• Hulusi Yahyagil-I.GÜLEÇ-Marifet

• Abdülaziz Bekkine-Ahmed ERSÖZ-Nil

• S.Hilmi Tunahan-Ahmed AKGÜNDÜZ-OSAV

• Bir Kur'an Şairi; M. Akif-Dücane CÜNDİOĞLU-Birun

• Abdülmecit Nursi-Halil USLU-Yeni Asya

• Mehmed Akif Araştırmaları-M. Ertuğrul DÜZDAĞ-IFAV

• Mehmed Akif- M. Ertuğrul DÜZDAĞ-Nil Yay.

• Mehmed Akif'in Mısır Hayatı-M. Ertuğrul DÜZDAĞ-Şule yay.

• Mehmed Akif-Mithat Cemal Kuntay- Timaş Yay.

• Allah Dostları–1-2-3-4- Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu- Alperen

• Allah Dostları–(5-10) Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu-

• Üç Büyük Muzdarip-Ergün Göze-Boğaziçi Yay.

• Son Devrin İslam Akademisi- Sadık Albayrak- İz

• Bekir Berk-İhsan Atasoy- Nesil Yay.

• Zübeyir Abi-Necmeddin Şahiner-Nesil-

• Nurun Büyük Kumandanı Zübeyir Gündüzalp-İhsan Atasoy- Nesil Yay

• Tahiri Mutlu- İhsan Atasoy- Nesil Yay

• Bayram Yüksel-İhsan Atasoy- Nesil Yay.

•Ceylan Çalışkan-İhsan Atasoy- Nesil Yay.

•Mustafa Sungur- İhsan Atasoy- Nesil Yay.

· Mehmed Feyzi Efendi-İhsan Atasoy- Nesil Yay.

· Hulusi Yahyagil -İhsan Atasoy- Nesil Yay.

· Hüsrev Altınbaşak- İhsan Atasoy- Nesil Yay.

· Mehmed Kayalar- İhsan Atasoy- Nesil Yay.

· Molla Hamid Ekinci- İhsan Atasoy- Nesil Yay.

· Ali İhsan Tola-İhsan Atasoy- Nesil Yay.

•Sefine-i Evliya- Hüseyin Vassaf- Dergah Yay

• Erzurumlu Salih Efendi-Ö. H. Özalp- Dergâh

• Mahmud Vehbi Efendi- Selman Demir- Dergâh

•Erzurum'un Manevi Mimarları-M. Sıtkı Aras- Dergâh

• Elmalılı Hamdi Yazır- Sempozyum- Diyanet Vakfı

• Reis-ül Kurra A. Gürses-Fatih Çollak- Erkam

• Hüseyin Avni Ulaş-Muhammed Çelik- Dergâh

• Hasan Basri Çantay-Mücteba Uğur-Diyanet Vakfı Yay.

• E.Şekip Arslan Ve Şehid-i Muhterem Enver Paşa- E. Cihangir- Doğu Küt.

• B.Said Nursi- Mary. F. Weld-Etkileşim Yay.

• Cemil Meriç-Mustafa Armağan- Etkileşim Yay.

• Şekip Arslan'ın Mücadelesi-Yöneliş Yay

• Ömer Ferid Kam-Dr. M. Nazmi Özalp-MEB Yayınları

• Osman Hulusi Efendi-İsmail Palakoğlu- Hulusi Efendi Vakfı Yay.

• Çağdaş İslam Düşünürleri-Cafer Karadaş-Ensar Yay.

• Babanzade-Hüseyin Hansu- Kaynak

•Gönenli Mehmed Efendi- İzzet Ay- Yağmur Yay.

• Tarihin Meçhul Tanıkları-İbrahim Refik- Kaynak

· Osmanlı'nın Manevi Sultanları-Tarık Velioğlu-Hayy Kitap

· Mehmed Akif-Eşref Edip-Beyan

· İki Din Mazlumu-Hayreddin Karaman-İz

· Mehmed Akif-Selim Gündüzalp-Zafer Yay.

· Abdülhamid Han-Ziya Sungur-Ötüken

· İmam-ı Azam-Dr. Ali Pekcan-Gelenek

17-HATIRAT

• Hayatım Hatıralarım-Mehmed KIRKINCI- Zafer Yay.

• Hatıralar–1–2-3-4-Ali Ulvi Kurucu(haz: Ertuğrul Düzdağ) Kaynak Yay.

• Âlem-i İslam(2 Cilt)-Abdürreşid İbrahim- İşaret Yay.

• Anadolu-Suriye- Mısır Seyahatnamesi-Mevlana Şibli Numani-Risale Yay.

• Anadolu Kavşağı Freed Reed- Karakalem

• Bediüzzaman'ı Nasıl Tanıdım?-Mehmed KIRKINCI-Zafer

• Davam-Rahmi ERDEM-Timaş

• Bediüzzaman Ve Alperenleri-Rahmi ERDEM-Timaş

• Bediüzzaman Ve Talebelerinin Hukuk Mücadelesi- Rahmi Erdem-Timaş

• Mahzun Madalya-Rahmi ERDEM-Timaş

• Oma -Engin NOYAN-Birun

• Cinnet Mustatili-Necip FAZIL-B.D

• O ve Ben-Necip FAZIL-B.D

• Yılların İzi-Mahir İZ-Kitabevi

• İstiklal Mahkemeleri-Tahir MEVLEVİ-Nehir

• İstiklal Mahkemelerinde- Eşref Edip- Beyan

· Milli Mücadele Yılları- Eşref Edip- Beyan

• Ankara İstiklal Mahkemesi Zabıtları-A. NEDİM-İşaret Yay.

• Volga Kızıl Akarken-Saadet BEKTÖRE-Nur yay.

• Gariplerin Kitabı-J.Dallas-Şule

• Meşhurların Son Anları-Burhan Bozgeyik- Cihan Yay.

• Şark Medreselerinde Bir Ömür- S.Öztoprak- Beyan

• Halil Gönenç-Hayat Ve Hatıratı- Beyan

• Bir Ömürden Sayfalar- Sare Kurucu- Marifet

• Ali Ulvi Kurucu'nun Ardından- Ali Ulvi Arıkan- Marifet Yay

• Medine Notları- Hayri Bulut- Marifet Yay.

• Zağra Müftüsünün Hatıraları- Ertuğrul DÜZDAĞ-İz

• Çin Türkistan Hatıraları- Habibzade Ahmed Kemal-Kitabevi

• Hayatım İbret Aynası-A. M. Büyükçınar- Marifet Yay.

• Ağabeyler Anlatıyor–7 Cilt -Ömer Özcan-Nesil Yay

• İşittiklerim, Gördüklerim, Bildiklerim- Münevver Ayaşlı-Timaş

• Asrın Şahidinin Hatıraları-Malik Bin Nebi- Boğaziçi Yay.

• A.Yakup Cenkçilerin Hatıra Kitabı-Dr. Necdet Yılmaz- Darul Hadis yay.

• Sözü Dilde Hayli Gözde-İsmail Kara- Dergâh Yay

• Büyük Japonya- Samizade Süreyya- Kitabevi Yay

• Brezilya Seyahatnamesi-A. Efendi- Kitabevi Yay

• Bir Arap Aydının Anıları- Şekip Arslan-Klasik Yay.

•Mağlubiyet İdeolojisinin Sonu-Mehmed Doğan-Ebabil Yay.

• Zindan Hatıraları-Zeynep Gazali-Madve Yay.

• Yaman Dede-M. Özdamar-Marifet Yay.

• Ölümsüz Müdafaa-E.Kelam Azad-Yöneliş

• Tarihi Hakikatler-İbrahim Arvas-Biyograf Net.

• Hatıralar- Ali Fuat Başgil Kubbealtı Neşriyat

• 27 Mayıs İhtilali Ve Sebepleri- Ali Fuat Başgil- Kubbealtı Neşriyat

• Tekke Günlüğü-Carl Wett-Elest

• Bu Gözler Neler Gördü-Refi Cevdet Ulunay-Sebil

• Edeb Mektebinden Hatıralar-H.Sena Arı- Nesil

• Şam Kitabı- Taha Kıvanç-Fide Yay.

• Kahire Kitabı-Fatih Okumuş-Fide Yay.

• Medreseden Meclise-Gıyaseddin Emre-Kent Yay.

• Çöle İnen Faşizm-Knud Holmboe- Etkileşim

• Bir Varmış Bir Yokmuş- Hayreddin Karaman-İz

· Âlimlerimiz-1-2-Heyet-Erkam Yayınları

· Sami Efendi'den Hatıralar-1-2-Mustafa Eriş-Erkam

· 18-DUA VE EVRAD KİTAPLARI

• Hizb-ül Hakaik-i Nuriye(Büyük Cevşen)

• Büyük Dua Kitabı-Prof. Dr. Cemal Sofuoğlu-Türkiye Diyanet Vakfı

· Günlük Dualar-M. Yunus Pelenpuri- Gülistan Neşriyat

• El-Me'surat- Hasan el Benna- Ravza Yayınları

• Dua-Said-el KAHTANİ-Buruc

· Dua-İsmail Çetin-Dilara Yay.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

Barış Öztürk, 2017-04-03 22:06:25

Allah razı olsun, istifadelı eserler. İçlerinde benim için en mühimi Hülasatül Hülasa Hazaini Nur 1 ve 2. Çünkü 14 cildlik Risale-i Nur Külliyatının Konu Başlıklarına Göre Tasnif-tanzım ve tertibi, 23 senede (1985-2008) hazırlanmış bır eser.Alfabetik konu sıralı 1070 konu başlıgı,sayfa altlarında hangı risalelerde geçtıgı yazıyor.Eser orjınal ve aslına uygun. İzah,şerh,yorum ve sadeleştirme olmayan orjınal bır eser.Eseri hazırlayan Ağabeyimiz İsmet Özdikililer'den Allah razı olsun.Üstadımızın bütün Nur talebelerıne bir vasiyet ve vazife hüviyetli sözlerini yerine getirdi ve bütün Nur talebeleri üzerindeki bir borç kalkmış oldu hamdolsunç

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

hakan, 2011-01-28 02:26:11

Salih Bey, Allah razı olsun. Liste biraz uzun gibi, fakat; okunacak birçok eserin olması ve farklı meşreplerin göz önüne alınınca sebep anlaşılıyor. Belki zahmetli bir iş ama; üç -rakam beş, yedi vs.düşünülebilir- aşamalı bir okuma planı hazırlayabilseniz (Değerli Şahıslardan Kitap Tavsiyleri de göz önünde tutulsa ki zaten sohbetleriniz bunu gösteriyor. Belli aşamda tabiki klasik ve çok ciltli eserlerde yer alsa istifade son derece artacaktır. Piyasada birçok eserin çıktığı günümüzde olumlu rehberliğiniz vesilesi ile Allah razı olsun. Hizmetinizi daim eylesin.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Salih Okur, 2010-08-23 08:34:01

Hakan bey teşekkür ederim. Listemiz şu anda yenilendi.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

hakan, 2010-08-23 07:13:12

Eser tavsiyeleri ile insanımıza yeni bir ufuk kazandırdığınız için teşekkür ederiz. Yalnız liste hazırlanalı 2 yıl kadar olmuş listeyi tazelemek (gerçi "bu ay ne okuyalım" köşesiyle hizmet devam ediyor) ve listeye klasik eserlerden birkaç tane eklemek faydalı olabilir.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

HANIMLARA ÖZEL HADİSLER ÜZERİNE

HANIMLARA ÖZEL HADİSLER ÜZERİNE

Mukaddime Buraya, her zaman yapılan kadınları övücü klasik sözlerle başlamayacağım. Zira

TEBRİK VE TEŞEKKÜR

TEBRİK VE TEŞEKKÜR

Muhterem üstadım Prof. Dr. Niyazi Beki hocamın "El Münebbihat' ismiyle müsemma eserini mütala

NİYAZİ BEKİ HOCAMIZIN EL MÜNEBBİHAT ADLI ŞİİR KİTABI ÜZERİNE

NİYAZİ BEKİ HOCAMIZIN EL MÜNEBBİHAT ADLI ŞİİR KİTABI ÜZERİNE

“Şiir ise çendan kıymetdar, şirin bir vasıta-yı ifadedir.” Bediüzzaman Malum olduğu

TALİKAT TERCÜMESİ YAYINLANDI

TALİKAT TERCÜMESİ YAYINLANDI

Ta‘lîkât adlı eser Bedîüzzamân tarafından, Gelenbevî’nin Mantıkla ilgili yazdığı

HAYATIM HATIRALARIM’IN YENİ BASKISI ÇIKTI

HAYATIM HATIRALARIM’IN YENİ BASKISI ÇIKTI

Merhum Mehmed Kırkıncı Hocaefendi’nin bir devre ışık tutan hatıratı vefatının altıncı

KIZIL İCÂZ TERCÜMESİNİ TAKDİM EDERKEN

KIZIL İCÂZ TERCÜMESİNİ TAKDİM EDERKEN

Kızıl Îcâz, Abdurrahman Ahdarî’nin 142 beyitten oluşan “Süllemü’l-Münevrak” isimli

NİYAZİ HOCAMIZIN YENİ ESERİ KIYAMET ALAMETLERİ ÇIKTI

NİYAZİ HOCAMIZIN YENİ ESERİ KIYAMET ALAMETLERİ ÇIKTI

İnsanların en büyük rehberi ilimdir. Kur’ân’ın ilk emri “Oku!”dur. “Bilenlerle bilme

KIZIL ÎCÂZ’IN TERCÜMESİNİ TAKDİM EDERKEN

KIZIL ÎCÂZ’IN TERCÜMESİNİ TAKDİM EDERKEN

Kızıl Îcâz, Bedîüzzaman’ın mantıkla ilgili bir kitâbıdır. Kızıl İcaz, Abdurrahman Ah

“HALK ARASINDA YANLIŞ BİLİNENLER”E DAİR

“HALK ARASINDA YANLIŞ BİLİNENLER”E DAİR

Allahu Teâlâ’ya hamd olsun, ısrarla uzun süredir beklediğimiz bir eser irfan dünyamıza kaza

HANIM SAHABÎLERİN ÜÇÜNCÜ BASKISI ÇIKTI

HANIM SAHABÎLERİN ÜÇÜNCÜ BASKISI ÇIKTI

Değerli ziyaretçilerimiz, sitemiz yazarlarından Nurgül Dere hanımefendinin kaleme aldığı Han

ULEMÂ [SEKÜLER DÜZENDE ÂLİM OLMAK]

ULEMÂ [SEKÜLER DÜZENDE ÂLİM OLMAK]

Değerli ziyaretçilerimiz, sitemiz yazarlarından Nurgül Dere hanımefendinin kaleme aldığı Ule

Ey Rabbim! Beni yalnız bırakma! Sen Vârislerin en hayırlısısın.

Enbiya,89

GÜNÜN HADİSİ

Her kim bir namazı (kılmayı) unutursa (onu) hatırladığında kılsın. Onun bundan başka keffâreti yoktur.

KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S-SALÂT-Buhari

TARİHTE BU HAFTA

*Elmalılı Hamdi Yazır Hocaefendi Vefat Etti (27 Mayıs 1942) *Azerbaycan'ın İstiklali(28 Mayıs 1918) *İSTANBUL'UN FETHİ VE AYASOFYA'NIN CAMİ OLMASI(29 MAYIS 1453) *İmam Nesei'nin Vefatı(31 Mayıs 1310) *Ayasofya'da İlk Cuma Namazı Kılındı(1 Haziran 145

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI